instytucja-obszaru-specjalnego-o-szczegolnym

advertisement
2
Instytucja obszaru specjalnego o szczególnym reżimie prawa administracyjnego. Przesłanki
tworzenia obszarów specjalnych Obszar specjalny - jest to wydzielona część terytorium, nie w
sensie ustanowienia jednostki podziału terytorialnego, użytecznej przy sprawowaniu władzy, lecz w
celu realizacji innych zadań. Są różne formy ochrony przyrody, w zależności od potrzeb.
Mechanizm tworzenia obszarów specjalnych po to aby lepiej osiągnąć i skuteczniej określone cele
jest dość powszechnie wykorzystywany w prawie administracyjnym, dla kształtowania różnego
rodzaju zachowań społecznych, kształtowania funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Takich
obszarów jest dużo, są dziesiątki, setki takich regulacji prawnych, które regulują obszary specjalne.
Ochrona przyrody - aby lepiej chronić przyrodę, wydziela się na terytorium państwa różne obszary
specjalne, nadając im granice. W zależności od tego, co i jak ma być chronione, wydziela się: parki
narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, parki chronionego krajobrazu, strefy ochronne. Prawo
przewiduje dla potrzeby ochrony przyrody i środowiska możliwość wydzielenia na terytorium
państwa obszarów w znaczeniu przestrzennym, część tego terytorium przez określenie granic, po to,
by w ten sposób lepiej i skuteczniej chronić to dobro dla nas wszystkich wspólne, jakim jest
przyroda. Jeżeli doszłoby do wybuchu groźnej epidemii, to można obszar tej epidemii wyłączyć,
uznając go za „obszar epidemiczny” wyznaczając jego granice, objąwszy tym obszarem miasto,
dzielnicę, nawet województwo, gminę, po to aby izolować ten obszar i utrudnić, zapobiec
rozprzestrzenianiu się epidemii, a tym samym skuteczniej z nią walczyć.
Podobnie jest z chorobami zwierząt, obszar objęty wścieklizną, chorobami zwierząt domowych.
Celem jest ułatwienie zwalczania choroby i utrudnienie jej rozprzestrzeniania się.
Ust. o obszarach morskich RP z 1991, ustanawia obszary: morskie (obszary wydzielone na morzu):
morskie wody terytorialne, morze terytorialne, wyłączna strefa ekonomiczna; pas nadbrzeżny
(obszar znajdujący się na lądzie, związany z morzem, bezpośrednio przyległy do wód morskich,
obszar styku lądu z morzem): pas techniczny (strefa bezpośredniego oddziaływania morza i lądu)
pas obronny. Wydzieleni obszaru na morzu, czy to la lądzie ma na celu lepszą ochronę i
eksploatację morza, zabezpieczenie morza przed oddziaływaniami z lądu, oraz lepsze
zabezpieczenie lądu przed oddziaływaniem morza, np. zanieczyszczenia. Granice państwa - obszar
związany z ochroną granicy państwowej, zwany pograniczem. Obszar przyległy do granicy państwa
od strony polskiej. Dzieli się na pas drogi granicznej (obszar szerokości 15m licząc od linii granicy
państwa), pas strefy nadgranicznej (obszar, co najmniej 1 gminy przyległej, nie mniej niż 15 km)
Droga publiczna - obszar wydzielony w celu zabezpieczenia łączności drogowej.
Korzystanie z rzeczy powrzechnego użytku
Główne obszary lądu związane z morzem
klasyfikacja terenów zielonych - omówienie
Pojęcie przestrzeni geografii fizycznej świata
Główne obszary lądu - omówienie
Ograniczenie zwierzchnictwa terytorialnego
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download