Zapytanie 2

advertisement
UCZESTNICY
postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), bez stosowania ustawy do zamówień,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Nasz znak: Rg 272.3.2012
Szczytno, dnia 23.05.2012r.
Dotyczy: wykonania projektu techniczno-funkcjonalnego oprogramowania aplikacyjnego
Powiatowej Platformy GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych i projektu bazy danych
oraz wykonania projektu techniczno-funkcjonalnego platformy oraz projektu graficznego i
przypadków użycia.
W imieniu Powiatu Szczycieńskiego uprzejmie informuję, że w dniu 22.05.2012 r. wpłynęło zapytanie
do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z
dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), bez
stosowania ustawy do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
14.000 euro.
Treść zapytania brzmi:
1. Czy Wykonawca ma wykonać tylko projekt techniczno-funkcjonalny, który będzie stanowił
załącznik do późniejszego postepowania przetargowego czy tez przygotować całą dokumentację
przetargową wraz z określeniem warunków udziału w postępowaniu?
2. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy dane na temat materiałów źródłowych do
wykorzystania przez późniejszego Wykonawcę zadania tzn. ilość map będących w zasobie, ilość
operatów, ilość materiału do zeskanowania, ilość budynków, lokali itp.? Jeżeli tak to w jakiej
formie?
3. Czy Zamawiający dysponuje danymi opisowymi z jakich lat i w jakiej wielkości są pliki
tekstowe do operatów?
4. Czy opracowanie powinno zostać podzielone na części czy też stanowić jeden spójny załącznik?
Jeżeli na części to proszę o wymienienie części tematycznych wraz z zakresem.
5. Jaki poziom szczegółowości jest żądany przez Zamawiającego w celu opisania bazy danych i
projektu platformy jako aplikacji? Czy wystarczy przewidzieć procesy działań, zadania do
zrealizowania?
6. Czy Wykonawca będzie odpowiadał również za opracowanie harmonogramu realizacji?
7. Czy wykonawca będzie zobowiązany do odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym
dotyczącym SIWZ na realizację zadania?
W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie informujemy:
Ad.1. W ramach zamówienia Wykonawca ma wykonać tylko projekt techniczno-funkcjonalny
oprogramowania aplikacyjnego Powiatowej Platformy GIS dla geodetów i rzeczoznawców
majątkowych i projektu bazy danych oraz wykonania projektu techniczno-funkcjonalnego platformy
oraz projektu graficznego i przypadków użycia, bez sporządzania dokumentacji przetargowej i
określania warunków udziału w postępowaniu.
Ad.2. Tak. Zamawiający udostępni dane, które są niezbędne do charakterystyki obiektu, dla którego
Wykonawca sporządzi projekt techniczno-funkcjonalny platformy. Informacje te zostaną zawarte w
projekcie, jako opis stanu istniejącego. Informacje dotyczące ilości map będących w zasobie, czy liczby
operatów, budynków oraz lokali zostaną przekazane Wykonawcy przez Zleceniodawcę w formie
papierowej lub pliku doc.
Ad.3. Zamawiający dysponuje danymi opisowymi ewidencji gruntów, jak też danymi opisowymi
operatów bazowych i informacjami o wielkościach plików tekstowych do operatów. Wszelkie niezbędne
operaty jak też pliki zostaną przekazane Wykonawcy platformy GIS według projektu technicznofunkcjonalnego. Informacje dotyczące ilości i wielkości danych niezbędnych do opracowania platformy
zostaną ujawnione na etapie postępowania przetargowego na budowę platformy.
Ad.4. Projekt techniczno-funkcjonalny platformy GIS powinien stanowić jeden spójny załącznik
podzielony na zadania z określeniem terminów wykonania poszczególnych zadań:
1) Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w części obligatoryjnej, sporządzenie modernizacji
ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków (z podziałem na jednostki ewidencyjne).
2) Zeskanowania dokumentacji zasobu ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
skatalogowanie jej oraz opracowanie projektu oprogramowania służącego do zarządzania tymi
danymi.
3) Budowy platformy GIS, bazy danych i określenie oprogramowania służącego do zarządzania
platformą i jej obsługą.
Ad.5. Poziom szczegółowości projektu platformy GIS powinien pozwalać na jednoznaczne i
prawidłowe wykonanie platformy, która spełniałaby wszystkie wymagania funkcjonalne stawiane tego
rodzaju zadaniu. Poszczególne partykularne rozwiązania, będą konsultowane na etapie sporządzania
projektu.
Ad.6. Nie. Wykonawca odpowiada tylko i wyłącznie za opracowanie projektu technicznofunkcjonalnego oprogramowania aplikacyjnego Powiatowej Platformy GIS dla geodetów i
rzeczoznawców majątkowych i projektu bazy danych oraz wykonania projektu technicznofunkcjonalnego platformy oraz projektu graficznego i przypadków użycia.
Ad.7. Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy udzielaniu
odpowiedzi na ewentualne pytania zadane w postępowaniu przetargowym.
Z poważaniem
Jarosław Matłach
Starosta Szczycieński
Download