wytyczne do przeprowadzenia szkoleń

advertisement
Załącznik nr 2 do umowy nr…………
Wytyczne do przeprowadzenia szkoleń z zakresu GIS.
1. Wprowadzenie do GIS, czas trwania szkolenia: 3 dni.
Opis: Podstawowe koncepcje i funkcje GIS to główne zagadnienia, które zostaną poruszone
podczas szkolenia wprowadzającego w świat systemów informacji geograficznej. Uczestnicy,
korzystając z różnych komponentów systemu ArcGIS, utworzą mapy, przeanalizują i ocenią
dane potrzebne do ich stworzenia, a następnie nauczą się metod udostępniania wyników
swojej pracy. Po ukończeniu kursu uczestnicy posiadają wiedzę, jak z pomocą GIS
wizualizować obiekty świata rzeczywistego, pozyskiwać informacje i udostępniać je innym.
Po ukończonym szkoelniu uczestnik powinien potrafić:
1) szybko tworzyć i udostępniać mapy GIS za pomocą ArcGIS;
2) wyszukiwać i organizować dane geograficzne potrzebne w projektach GIS;
3) prawidłowo wyświetlać obiekty na mapach GIS i odczytywać informacje o nich;
4) analizować mapy GIS w celu wyszukiwania obiektów spełniających zadane kryteria;
5) udostępniać mapy i wyniki analiz tak, aby mogły być przeglądane w aplikacjach
desktopowych, na stronach internetowych oraz w urządzeniach mobilnych;
6) wykorzystać oprogramowanie ArcGIS do tworzenia map wysokiej jakości, na które
składają się dane pochodzące z różnych źródeł;
7) organizować, tworzyć i edytować dane geograficzne;
8) zarządzać warstwami, nadawać im odpowiednią symbolizację, wyświetlać etykiety;
9) zaprojektować atrakcyjną kompozycję mapy;
10) analizować dane GIS i rozwiązywać problemy przestrzenne;
11) dostarczać mapy i wyniki analiz na wiele różnych platform i udostępniać je użytkownikom
ArcGIS i innym osobom, które nie posiadają dostępu do narzędzi GIS.
2. Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS, czas trwania szkolenia: 5 dni.
Opis: Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do tworzenia,
udostępniania oraz wykorzystywania informacji geograficznej w systemie ArcGIS. Dowiedzą
się również, jak efektywnie przeglądać i przeszukiwać dane geograficzne, zarządzać nimi
i analizować je. Uzyskają też informacje dotyczące tworzenia kompozycji kartograficznych.
Na szkoleniu należy omówić techniki efektywnego udostępniania map GIS i zasobów.
Po ukończonym szkoleniu uczestnik powinien potrafić:
1) wykorzystać oprogramowanie ArcGIS do tworzenia map wysokiej jakości, na które
składają się dane pochodzące z różnych źródeł;
2) organizować, tworzyć i edytować dane geograficzne;
3) zarządzać warstwami, nadawać im odpowiednią symbolizację, wyświetlać etykiety;
4) zaprojektować atrakcyjną kompozycję mapy;
5) analizować dane GIS i rozwiązywać problemy przestrzenne;
6) dostarczać mapy i wyniki analiz na wiele różnych platform i udostępniać je użytkownikom
ArcGIS i innym osobom, które nie posiadają dostępu do narzędzi GIS;
7) używać różnych metod interpolacji w celu utworzenia powierzchni rastrowych;
8) oceniać i porównywać wygenerowane powierzchnie rastrowe;
9) obliczać gęstość, nachylenie i ekspozycję zboczy;
10) tworzyć cieniowaną rzeźbę terenu oraz mapy warstwicowe;
11) obliczać widoczność powierzchni i linie widoczności;
12) zastosować standardowe schematy edycji w celu aktualizacji baz danych GIS;
13) efektywnie tworzyć i edytować geometrię i atrybuty obiektów;
14) rozwiązywać najczęstsze problemy dopasowania danych;
15) zarządzać relacjami przestrzennymi pomiędzy obiektami z użyciem topologii.
3. Wykonywanie analiz i budowanie geobaz, czas trwania szkolenia: 5 dni.
Opis: Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z możliwościami analizowania danych
wektorowych oraz rastrowych. Szczególny nacisk należy położyć na określenie prawidłowych
schematów działania przy zadaniach analitycznych. Należy omówić także zagadnienia
związane z automatyzacją geoprzetwarzania przy użyciu Model Buildera. Uczestnicy
szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób organizować pracę, aby skutecznie realizować
wytyczone cele.
Po ukończonym szkoleniu uczestnik powinien potrafić:
1) przygotować dane rastrowe i wektorowe do analiz;
2) stosować odpowiednie schematy pracy w procesie analitycznym;
3) modelować scenariusze typu „Co się stanie, jeśli”;
4) tworzyć ważone modele przydatności oraz określać zmiany zachodzące w czasie;
5) budować i adaptować modele geoprzetwarzania w celu automatyzacji analiz;
6) udostępniać wyniki procesu geoprzetwarzania;
7) uzyskiwać dostęp do danych przechowywanych w geobazach plikowych, wielodostępnych
i na serwerach GIS;
8) przeprowadzać migrację plików shape, CAD, GPX oraz CSV do geobazy wielodostępnej;
9) przechowywać i dokonywać migracji danych rastrowych do geobazy wielodostępnej;
10) tworzyć i stosować domeny, podtypy, topologię i klasy relacji do modelowania danych
oraz zapewnienia integralności danych w czasie edycji;
11) definiować schemat geobazy w celu efektywnego modelowania i przechowywania danych;
12) tworzyć usługę geodanych w celu udostępnienia geobazy użytkownikom desktopowym;
sieciowym i mobilnym;
13) tworzyć dane sieciowe;
14) przenosić istniejące źródła danych do zestawów danych sieciowych ArcGIS;
15) definiować właściwości danych sieciowych, takich jak atrybuty, hierarchia, kierunki czy
łączność;
16) rozwiązywać problemy dotyczące wyznaczania tras, znajdywania najbliższego obiektu,
określania zasięgu dotarcia produktu/usługi, analizowania problemów początek-cel;
17) edytować i modyfikować sieć w zależności od potrzeb;
18) wykorzystywać ModelBuilder w analizach danych sieciowych.
Download