Koncepcja Geoprzestrzennego Systemu Informacji o Terenie

advertisement
Koncepcja Geoprzestrzennego
Systemu Informacji o Terenie
Górniczym
Wiesław Piwowarski
Artur Krawczyk
Akademia Górniczo – Hutnicza
Katedra Ochrony Terenów Górniczych
W trakcie eksploatacji górniczej prowadzony jest
proces gromadzenia dużych ilości danych
• Uzyskanie koncesji na nowy obszar górniczy
• Eksploatacja kopaliny
• Zakończenie eksploatacji
W jaki sposób możemy zinformatyzować przetwarzanie tak dużej
i różnorodnej ilości danych z zakładzie górniczym?
Zastosowanie informatyki
Podstawowy podział
oprogramowania użytkowego :
• Obliczeniowe
Przetwarzanie danych - m.inn.
wykonywanie prognoz deformacji
•
Bazy danych
algorytmy zapisu i udostępniania
danych
•
Edytory
grafika - wektorowa, rastrowa
tekstu, arkusz kalkulacyjny i tp.
Obecnie w każdej dziedzinie
zastosowania oprogramowania
istnieją coraz bardziej
specjalizowane programy które
wymagają przygotowywania
własnych formatów danych
Sytuacja ta prowadzi do powstania:
• nadmiarowości informacji,
• duże rozproszenie danych w skali
całego zakładu górniczego,
• rozproszenia zasobów,
• stosowania mało elastycznych
rozwiązań
W tej sytuacji rozwiązaniem jest INTEGRACJA oprogramowania ...
Koncepcja Geoprzestrzennego SIOTG
Programy
obliczeniowe
Relacyjna
Baza danych
Współużytkownie danych
górniczych
Edytory Grafiki Wektorowej
W jaki sposób rozwiązać ten problem... ?
Na przykład poprzez zastosowanie rozwiązań
opracowanych w KOTG AGH
Baza danych - oparta została o opracowaną już bazę danych o
obiektach budowlanych - moduł KARTOTEKA oraz bazę o uszkodzeniach
obiektów - moduł SZKODA GÓRNICZA. Baza parcel aplikacji MODEZ.
Programy obliczeniowe - obecnie stosowane i rozwijane
oprogramowanie tworzone w Katerze Ochrony Terenów Górniczych.
Edytor grafiki wektorowej - system GIS (System Informacji
Przestrzennej) działający przy zastosowaniu grafiki wektorowej typu
CAD. Aktualnie stosowany w projekcie - Microstation® Geographics.
Jak wygląda współużytkowanie danych tak zestawionego systemu ...?
Przykład współużytkowania informacji o obiektach budowlanych w
Geoprzestrzennym Systemie Informacji o Terenie Górniczym
Baza SIoTG
Tabele bazy “Kartoteka”
Atrybuty
obiektów:
"Budynki"
Aplikacja "KARTOTEKA"
Tabele systemowe GIS
Klasa
obiektów:
"Budynki"
Podgląd grafiki
aplikacji GIS
Pojedynczy obiekt klasy
obiektów "Budynki"
Jakie wymagania dla oprgramowania GIS ...?
Podstawowe wymagania dotyczące wyboru systemu GIS to:
•
•
•
współpraca z zewnętrzną, relacyjną bazą danych,
możliwości pracy w 3 wymiarach (3D) modelowanie i wizualizacja,
współużytkowanie danych wektorowych z systemem mapy górniczej.
Fragment cyfrowej mapy
górniczej
Ten sam fragment eksploatacji dokonanej,
przygotowany na podkładzie mapy górniczej, w celu
dalszego wykorzystania w systemie GIS
W jaki sposób wyglądałoby funkcjonowanie tego typu systemu ...?
Schemat funkcjonalny Systemu Informacji o Terenie
Górniczym
Projekty, decyzje, uzgodnienia
SIOTG
Pozyskanie danych
BAZA DANYCH
Pomiary zlecone
o Terenie Górniczym
TEREN
Administracja
Ośrodek
decyzyjny
jednolita identyfikacja
przestrzenna
Jednostki ZG
Modyfikacje
systemu
Administrator Bazy Danych
Udostępnianie
danych i analiz
Zarządzanie i analiza danych
Wymagania
Udostępnianie
danych
Pozyskanie danych
Udostępnianie
danych
Przetwarzanie
danych
Pozyskiwanie danych
i wniosków
Dane
wynikowe
Udostępnianie wyników
Badania (ekspertyzy, projekty,
opracownia itp.)
Jaki zakres tematyczny ...?
Obiekty przestrzennej bazy danych
o Terenie Górniczym
Geoprzestrzenny SIOTG
Litosfera
Geosfera
Hydrosfera
Atmosfera
Geologia
Morfologia
Hydrogeologia
Emisja zaniecz..
Sejsmologia
Zagospodarowanie
Hydrologia
Imisja zaniecz.
Eksploatacja
Ochrona środowiska
Emisja hałasu
W jaki sposób można wykorzystywać tego typu system ...?
Zastosowanie GIS to możliwości wykonywania analiz przestrzennych:
np. wykorzystanie zdjęć satelitarnych
do analiz przekształceń hydrologicznych
Systemy GIS to możliwości dokumentowania i wizualizacji przestrzeni
trójwymiarowej:
Przestrzenne modelowanie geosfery
Systemy GIS to również:
Automatyzacja prac kartograficznych (AM/FM)
Na zakończenie - przegląd możliwości zastosowania
tego typu systemu:
System ten może zostać zastosowany do:
•
formułowania uwarunkowań działalności zakładu górniczego zarówno
w aspekcie tworzenia m.p.zg.p. jak i jego
aktualizacji,przygotowywania planu ruchu zakładu górniczego,
•
prognozowania perspektywicznego i bieżącego monitorowania
wpływów działalności górniczej,
•
weryfikowania założeń do wcześniej wykonanych prognoz,
•
ustalenia relacji przestrzennych oraz przyczynowo skutkowych
pomiędzy występowaniem różnych zjawisk wpływów eksploatacji
górniczej z uwzględnieniem istniejących i projektowanych elementów
zagospodarowania przestrzennego,
•
przestrzennej wizualizacji i analizy wybranych danych.
Serdecznie dziękuję za uwagę
Download