Energia odnawialna i nieodnawialna

advertisement
ENERGIA
ODNAWIALNA I
NIEODNAWIALNA
SPIS TREŚCI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Zasoby naturalne
Wady i zalety energii odnawialnej
Wady i zalety energii nieodnawialnej
Europejska wspólnota węgla i stali
Integracja Europejska
Efekt cieplarniany
Skutki efektu cieplarnianego
Handel zanieczyszczeniami
Proces legislacyjny
ZASOBY NATURALNE
STAŁE


ENERGIA:
- słoneczna
- wiatru
- wód płynących
- pływów morskich
- geotermiczna
POWIETRZE
ODNAWIALNE




SUROWCE
ENERGRTYCZNE
WODA
SUROWCE DLA
PRZEMYSŁU
LEKKIEGO,
SPOŻYWCZEGO I
CHEMICZNEGO
SUROWCE DLA
PRZEMYSŁU
DRZEWNEGO
NIEODNAWIALNE





SUROWCE
MINERALNE
SUROWCE
ENERGETYCZNE
SUROWCE
METALICZNE
SUROWCE
CHEMICZNE
SUROWCE SKALNE
WADY I ZALETY
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
ENERGIA CIEPLNA:
ENERGIA JĄDROWA:
ZALETY:
ZALETY:

posiada nowoczesne technologie

ogranicza eksploatację paliw
kopalnych

dostarczają dużo energii

nie emituje pyłów oraz szkodliwych

tańszy prąd
gazów

w czasie wytwarzania energii nie ma

nie wymaga hałaśliwych urządzeń do
hałasu
nawęglania
WADY:
eliminuje problemy usuwania i

w razie awarii bardzo dotkliwie skaża 
składowania lotnych popiołów
środowisko

przenikanie odpadów radioaktywnych WADY:

w przypadku awarii reaktora
do atmosfery
zagrożenie skażenia radioaktywnego,

emisja dwutlenku węgla co powoduje

kłopotliwy problem składowania i
efekt cieplarniany
zagospodarowywania radioaktywnych

zakłócenia klimatu akustycznego
odpadów

zmiana krajobrazu

możliwość skażenia wód, powietrza i
gleb znajdujących się w rejonie
składowania odpadów
ENERGIA CIEPLNA
ENERGIA JĄDROWA
ENERGIA WODNA:
ENERGIA SŁONECZNA:
ZALETY:
ZALETY:

Czyste odnawialne źródło energii,

ogniwa słoneczne nie wymagają
szczególnej konserwacji poza

Możliwość szybkiego zatrzymywania i
czyszczeniem
uruchamiania elektrowni,

ogniwa słoneczne są niezawodne

Małe problemy przy utrzymywaniu i
eksploatacji elektrowni,

możliwość korzystania z niej w
szerokiej skali na świecie

Sztuczne zbiorniki wodne gromadzą
wodę, zmniejszając ryzyko powodzi, 
darmowa energia

darmowa energia.

nieograniczona ilość energii możliwej
do uzyskania
WADY:
WADY:

Zależność od opadów deszczu

brak pobierania energii w nocy

Lokalne zmiany klimatyczne,

wysokie koszty magazynowania

duże koszty produkcji i budowy,
energii

duży nakład finansowy,

zmienność dobowa i sezonowa

deformacja - w pewnym stopniu promieniowania słonecznego
krajobrazu naturalnego.

duże koszty produkcji i budowy

Konieczność zalania dużych

instalacja ogniw zajmuje duże
obszarów i przesiedlenia ludzi, co
obszary
niszczy naturalne siedliska lądowych
dla roślin i zwierząt,

trudności w magazynowaniu energii i
jej koncentracji
ENERGIA WODNA
ENERGIA SŁONECZNA
ENERGIA WIATROWA:
ENERGIA GEOTERMICZNA:
ZALETY:
ZALETY:

nieskomplikowana budowa urządzeń i 
duża zdolność generowania energii
eksploatacja
przy zachowaniu znikomego wpływu
na środowisko naturalne,

mało szkodliwe dla środowiska

nie zanieczyszczają powietrza.

nie emituje zanieczyszczeń do
środowiska
WADY:

nieograniczona ilość energii możliwej 
drogie instalacje,
do uzyskania

problemy techniczne przy utrzymaniu

nie pociąga za sobą produkcji
urządzeń,
odpadów

odpowiednie skały występują w
WADY:
niewielu
miejscach na świecie,

Hałas

uwalnia się radon i siarkowodór,

ujemny wpływ na ptactwo

niebezpieczeństwo zanieczyszczenia

niszczenie naturalnych siedlisk
wód głębinowych.
lądowych dla roślin i zwierząt

zapotrzebowanie na wielkie
powierzchnie terenu

duży nakład finansowy

deformacja - w pewnym stopniu krajobrazu naturalnego
ENERGIA WIATROWA
ENERGIA GEOTERMICZNA
WADY I ZALETY
ENERGETYKI
NIEODNAWIALNEJ
Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w
krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie
zasobów. Ich przeciwieństwem są odnawialne źródła energii.
Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim surowce kopalne: węgiel kamienny,
węgiel brunatny, torf i ropa naftowa.
EUROPEJSKA WSPÓLNOTA
WĘGLA I STALI EUROATOM
Funkcjonująca w latach 1952-2002 międzynarodowa organizacja gospodarcza, której
powstanie zapoczątkowało integrację gospodarczą Europy. Obecnie jej
kompetencje posiada Unia Europejska.
Jej zadania to tworzenie i regulowanie wspólnego rynku:
A.
węgla (realizowane od 1 stycznia 1953),
B.
stali (realizowane od 1 stycznia 1954, wyjątek dla Włoch: 1 stycznia 1958),
C.
żelaza (realizowane od 1 stycznia 1953);
Główne organy:
a)
Wysoka Władza - organ wykonawczy (odpowiednik Komisji Europejskiej), 9
członków, 6 lat kadencji, każde państwo członkowskie ma po 1 przedstawicielu, a
Niemcy, Włochy i Francja mają po 2
b)
Rada Ministrów EWWiS - podejmuje najważniejsze decyzje
c)
Zgromadzenie EWWiS (78 posłów)
d)
Trybunał Sprawiedliwości (7 sędziów na 6 lat) ma za zadanie rozstrzygać spory
konkurencyjne, jest wykładnią prawa, czyli dba by każde państwo jednakowo
interpretowało prawo UE
Wspólnota została powołana w Traktacie Paryskim, (18 kwietnia 1951) podpisanym
przez 6 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy.
Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom). 25.3.1957, w Rzymie, wszedł 1.1.
1958 roku.
Cele:
A.
rozwój technologii jądrowej i przemysłu nuklearnego,
B.
poprawa standardów życia w państwach członkowskich
C.
rozwój badań,
D.
ustalenie jednolitych standardów i norm bezpieczeństwa.
Instytucje:
a)
Rada -ciało prawodawcze
b)
Komisja- instytucja wykonawcza
c)
Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne
d)
Trybunał Sprawiedliwości
e)
Komitet Ekonomiczno-Społeczny –instytucja pomocnicza
Pierwsza flaga EWWiS (1958-1973)
INTEGRACJA EUROPEJSKA
Jest to określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw
Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym. Jej korzeni
doszukiwać się można już w epoce starożytnej, jednak jej praktyczne przejawy
uwidoczniły się dopiero po zakończeniu II wojny światowej, szczególnie po
Kongresie Haskim oraz zawarciu Traktatu paryskiego. Obecnie procesy
integracyjne w Europie najpełniej realizowane są w ramach Unii Europejskiej,
powstałej w 1993 roku na bazie Wspólnot Europejskich.
Efekt cieplarniany –
zjawisko podwyższenia
temperatury planety
powodowane obecnością
gazów cieplarnianych w
atmosferze. Zmiany
powodujące wzrost roli
efektu cieplarnianego
mogą być jedną z
przyczyn globalnego
ocieplenia.
SKUTKI EFEKTU
CIEPLARNIANEGO


Globalne ocieplenie klimatu- może to spowodować podwyższenie poziomu
morza na kuli ziemskiej, które zostaną zasilone wodami z topniejących lodów i
lodów polarnych.
Wędrówka stref klimatycznych- to znaczy przesunięcie stref w kierunku biegunu.
Wraz ze strefami przemieszczą się charakterystyczne dla danego klimatu opady.
Metody zapobiegania efektu cieplarnianego:

zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez redukcję spalania paliw

poprawić izolację cieplną budynków

używać gazu ziemnego zamiast ropy naftowej,

zastąpić centralnym ogrzewaniem instalacje indywidualne,

sprawdzić sprawność urządzeń elektrycznych i silników spalinowych

wprowadzać nowe technologie do przemysłu.
HANDEL
ZANIECZYSZCZENIAMI
Stosowany przy emisji zanieczyszczeń do powietrza. Polega na tym, że każdemu
regionowi przydziela się tzw. „górny limit emisji zanieczyszczeń”. Następnie ten
limit dzielony jest i sprzedawany przedsiębiorstwom w postaci odpłatnych
certyfikatów. Jeżeli dane przedsiębiorstwo nie wykorzysta przyznanego mu
limitu, to może wydane pozwolenie sprzedać innym przedsiębiorstwom, które
przekraczają dopuszczalne limity.
Pomysł na handel emisjami pojawił się w latach 60., jednak jego wdrożenie trwało
kilka dziesięcioleci. Pierwsze zastosowania miały miejsce w USA w latach 70.
Największy rynek „handlu emisjami” uruchomiono w roku 1990, kiedy to
amerykańscy ekonomiści doprowadzili do nowelizacji ustawy o czystym
powietrzu. Nowelizacja ta nałożyła na elektrownie obowiązek bardzo głębokiej
redukcji emisji dwutlenku siarki z szerokim zastosowaniem „handlu emisjami”.
PROCES LEGISLACYJNY
To sposób uchwalania ustaw. Zakończony proces oznacza wejście ustawy w życie i
obowiązywanie jej w prawie danego kraju.
Trzy podstawowe procedury decyzyjne w Unii:
•
współdecyzji- to obecnie najbardziej powszechna z procedur legislacyjnych Unii.
W procedurze tej rola Parlamentu nie ogranicza się jedynie do wydania opinii,
gdy Rada i Parlament nie dojdzie do porozumienia, akt prawny nie zostanie
przyjęty. Jeśli w toku tych dwóch czytań udaje się osiągnąć porozumienie, dany
akt prawny może zostać przyjęty.
•
zgody- procedura ta wymaga od Rady uzyskania zgody Parlamentu
Europejskiego przed podjęciem określonych, szczególnie ważnych decyzji.
Procedura przebiega podobnie jak w przypadku konsultacji, jednak Parlament nie
ma w niej prawa do wprowadzania poprawek do wniosku – musi go przyjąć albo
odrzucić w całości. Akceptacja, czyli „zgoda" Parlamentu wymaga bezwzględnej
większości oddanych głosów.
•
konsultacji- stosuje się w przypadku decyzji dotyczących takich dziedzin jak
rolnictwo, podatki i konkurencja. Na podstawie wniosku Komisji, Rada zasięga
opinii Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów.
BIBLIOGRAFIA




Encyklopedia PWN
Encyklopedia „Eureka”
Internet
Książka do geografii „Człowiek gospodarzem ziemi: Paweł
Wład
Dziękuje za obejrzenie i
wysłuchanie mojej prezentacji
Wykonała uczennica kl.III.TE
Agata Sieczka
Download