„Ziemię jutra”. CO TO JEST EFEKT

advertisement
Efekt cieplarniany
Danuta Kozińska Gimnazjum Tyczyn
WPŁYW EFEKTU CIEPLARNIANEGO NA
ZMIANĘ KLIMATU
Myśląc konstruktywnie dziś, uratujmy „Ziemię jutra”.
Ireneusz Stefański, Janusz Sarzyński
CO TO JEST EFEKT CIEPLARNIANY?
Masy powietrza, jakie otaczają Ziemię, powszechnie zwane atmosferą, są dla niej
swoistym cieplutkim wełnianym kocem, który pomaga zatrzymywać ciepło
otrzymywane pod postacią promieniowania słonecznego. Gdyby Ziemia nie była
otoczona atmosferą, na naszej ukochanej planecie nie byłoby warunków do życia.
Byłoby tutaj na tyle zimno i nieprzyjemnie, że Ziemia stałaby się podobna do innych
planet opustoszałych i martwych
Tę zdolność atmosfery do magazynowania i utrzymywania ciepła przy powierzchni Ziemi
nazywamy efektem "szklarniowym" lub cieplarnianym.
POWSTAWANIE EFEKTU
CIEPLARNIANEGO
Światło słoneczne przenikające przez atmosferę Ziemi padając
na glebę nagrzewa ją.
Gleba pochłania większość energii cieplnej, jednak część
zostaje od niej odbita przy jednoczesnym ogrzewaniu
powierzchni Ziemi.
Wypromieniowane ciepło napotykając na swej drodze
powłokę gazów cieplarnianych częściowo przechodzi do
atmosfery, a częściowo odbija się z powrotem w kierunku
Ziemi. Odbijanie energii powoduje dalsze ogrzewanie gleby i
powietrza.
PODSTAWOWE INFORMACJE
DOTYCZĄCE EFEKTU CIEPLARNIANEGO
Atmosfera Ziemi składa się w 99% z azotu, tlenu i gazów
szlachetnych. Domieszka 0,33% dwutlenku węgla wywołuje efekt
cieplarniany czyli zjawisko, które w identyczny sposób przebiega w
każdej ogrodniczej szklarni. Gdy słońce oświetla szklarnię jego
promienie przechodzą przez szkło nagrzewając wewnątrz ziemię,
która wysyła promieniowanie cieplne nie przechodzące przez
szklaną warstwę - w ten sposób w szklarni jest zawsze cieplej niż
na zewnątrz. To samo zachodzi na całej kuli ziemskiej z tą różnicą,
że rolę szkła pełnią gazy cieplarniane (czyli dwutlenek węgla, który
odpowiada za 50%, metan za 19%, freony za 17% efektu
cieplarnianego), które utrzymują ciepło na Ziemi.
PRZYCZYNY EFEKTU CIEPLARNIANEGO
Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów
cieplarnianych w atmosferze Ziemi, spowodowane między innymi przeszło stu
letnim rozwojem przemysłu i spalaniem paliw kopalnych - węgla i ropy naftowej,
emisją metanu (rolnictwo, odpady) i freonów (całkowicie pochodzą z przemysłu), a
także wypalaniem lasów (wylesianie i pożary) oraz jednym z największych źródeł
dwutlenku węgla - motoryzacją.
KIEDY GO ODKRYTO?


W upalne lato 1988 roku James
Hansen , naukowiec z Instytutu
Badań Kosmicznych NASA,
potwierdził publicznie przed
komisją senatu USA: „uporczywy
wzrost temperatury
w skali światowej jest
klimatycznym sygnałem, którego
już od dawna spodziewali się
specjaliści. Efekt cieplarniany
został wykryty i już teraz zmienia
nasz klimat”.
Hansen jako jeden z pierwszych
powiedział oficjalnie przed
gronem polityków to,
o czym do tej pory mówili między
sobą jedynie naukowcy.
HISTORIA KLIMATU ZIEMI
Zmiany temperatury powierzchni Ziemi w ostatnim stuleciu są
związane z działalnością człowieka. Wzrost ten wynosi co prawda
tylko 0,7 °C, nie zapominajmy jednak, że spadek temperatury o 2 °C
był przyczyną ostatniej epoki lodowcowej.
GAZY CIEPLARNIANE
Gazy cieplarniane odgrywające najważniejszą rolę w występowaniu
efektu cieplarnianego to:
 dwutlenek węgla,
 metan,
 tlenki azotu,
 freony,
 para wodna,
 ozon
Gazy te mają zdolność pochłaniania promieniowania długofalowego
emitowanego przez powierzchnię Ziemi i jednocześnie reemitują
ciepło z powrotem, w kierunku jej powierzchni.
ŹRÓDŁA GAZÓW CIEPLARNIANYCH
» procesy spalania paliw kopalnych /węgla,ropy naftowej/,
» procesy przemysłowe,
» leśnictwo - pożary lasów,wylesianie,
» zmiany w użytkowaniu ziemi,
» rolnictwo - produkcja metanu / uprawa ryżu, hodowla
bydła/,
» środki transportu,
» odpady
Część gazów dopływających do atmosfery jest wynikiem
naturalnych procesów zachodzących na Ziemi.
Jednak większość dostarcza działalność przemysłowa
człowieka. Ta ostatnia właśnie powoduje nasilenie się
efektu cieplarnianego i wzrost średniej temperatury na
Ziemi.
Elektrownie wciąż emitują
wiele gazów
cieplarnianych, pomimo
deklarowanych zmian
technologii i stosowanych
zabezpieczeń. Należy
poszukiwać
niekonwencjonalnych
zasobów energii w celu
zmniejszenia wpływu
elektrowni węglowych na
efekt cieplarniany
Bardzo poważnym
źródłem nadmiernej ilości
dwutlenku węgla jest
nadmierna eksploatacja
paliw kopalnych,
zarówno przy wydobyciu,
przetwarzaniu, jak i
podczas spalania w
sposób na dzień dzisiejszy
nieefektywny.
Wulkany są naturalnym
źródłem gazów
cieplarnianych; podczas
wybuchów, oprócz ton
pyłów, wytwarzany jest
w procesie spalania
dwutlenek węgla. To
jednak nie one są
główną przyczyną
nadchodzącej klęski
ekologicznej...
... To człowiek, zbuntowana
część przyrody, ośmiela się
niszczyć źródło i środowisko
swojego istnienia,
karczowanie lasów jest tego
przykładem.
UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GAZÓW
CIEPLARNIANYCH W GLOBALNYM
OCIEPLENIU
EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH
LEGENDA:
czerwony- dwutlenek węgla
zielony- metan
niebieski- tlenki azotu
żółty- freony
Jak na razie CO2 ma największy wpływ na powstawanie efektu
cieplarnianego i na globalne ocieplenie. Jednak jak pokazuje wykres
wpływ innych gazów będzie się stopniowo zwiększał.
PRODUKCJA DWUTLENKU WĘGLA
Największy udział w powstawaniu efektu cieplarnianego ma
dwutlenek węgla osiągający 50 %. Jest go po prostu najwięcej w
atmosferze
KONCENTRACJE CO2 W POWIETRZU
Koncentracja CO2 w powietrzu stale wzrasta, gdyż rośliny nie są w
stanie zredukować tak dużej ilości tego gazu. Nastąpiło więc zachwianie
dotychczasowej równowagi miedzy jego ilością wytwarzaną przez
konsumentów (zwierzęta, człowiek, maszyny) a ilością pochłaniana w
procesie fotosyntezy.
PRODUKCJA METANU
Drugim gazem mającym największy po dwutlenku węgla, bo 18 %
udział w powstawaniu efektu cieplarnianego jest metan. Jest on
głównie wytwarzany przez bakterie w procesie rozkładu szczątków
roślinnych i zwierzęcych.
PRODUKCJA TLENKÓW AZOTU
Najmniej do atmosfery emitowanych jest tlenków azotu (6%).
Jego wzrost w atmosferze jest spowodowany głównie przez
pojazdy spalinowe i nawozy sztuczne.
PRODUKCJA FREONÓW
Freony w naturalny sposób nie występują w atmosferze. Zostały one
w sztuczny sposób wyprodukowane przez człowieka. Są one od 10 do
20 tysięcy razy efektywniejsze w pochłanianiu ciepła niż CO2.
SKUTKI EFEKTU CIEPLARNIANEGO
Podniesienie poziomu mórz na kuli ziemskiej na skutek topnienia
lodowców i lodów polarnych (ocieplenie o 5 °C spowoduje
podniesienie poziomów mórz o 60 metrów). Zalane zostałyby :
Londyn, Hamburg, Kopenhaga, prawie cała Belgia, Holandia i
Dania, a w Polsce Szczecin, Koszalin, Słupsk a nawet Grudziądz.
Zachwiana cyrkulacja powietrza spowoduje wędrówkę stref
klimatycznych, to znaczy przesunięcie stref ku biegunom i
zmniejszenie opadów nad kontynentami. Rozszerzy się strefa sucha.
Obszary pustynne, stepy i sawanny obejmą tereny obecnie żyzne i
urodzajne. Ziemia przypominać będzie krajobraz Marsa.
JAK WALCZYĆ Z ZAGROŻENIEM?
 Nie używać aerozoli z freonem
 Oszczędzać energię elektryczną
 Nie spalać gumy, plastiku i innych rzeczy
 Zamiast jechać na wycieczkę samochodem – użyj roweru
 Gdy Twoi rodzice kupują lodówkę, niech zwrócą uwagę
na to, czy nie wykorzystuje ona freonu jako środka chłodzącego
 Stosować recykling
 Szanować papier
SPOSOBY ZAPOBIEGANIA
EFEKTOWI CIEPLARNIANEMU
Ograniczenie spalania węgla, gazu i ropy naftowej.
Obniżenie emisji dwutlenku węgla przez pojazdy silnikowe poprzez
produkcje samochodów napędzanych elektrycznie.
Zahamowanie wyrębu i wypalania lasów oraz zwiększenie ilości
nasadzeń.
Obniżenie emisji metanu z pokładów węgla poprzez obniżenie jego
wydobycia.
NAPRAWDĘ WIELE ZALEŻY OD NAS!
Efekt cieplarniany jest
jednym z największych
zagrożeń współczesnej
cywilizacji. Żyjemy w okresie
wielkiego rozwoju
przemysłowego i jesteśmy
często tak zapatrzeni w
siebie, że nie zauważamy
szkód, jakie wyrządzamy
naszemu, jak dotąd
jedynemu, domowi czyli
Ziemi.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards