fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

advertisement
Gdzie?
Liczby
Druki wniosków można pobrać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
– Wydziale Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku, lub bezpośrednio ze strony internetowej:
www.fgsp.gov.pl (zakładka wykazy, wnioski - wniosek indywidualny) lub po uprzednim kontakcie telefonicznym istnieje możliwość
przesłania druków wniosków drogą pocztową.
W 2011 r. do Biura Terenowego FGŚP w Gdańsku wpłynęło 41 wykazów
zbiorczych i uzupełniających oraz 250 wniosków indywidualnych o wypłatę świadczeń pracowniczych.
Wypłacono łącznie na rzecz 2 564 osób kwotę 17 646 328,37 zł.
Zatwierdzone do wypłaty świadczenia przekazywane są na konta
bankowe wnioskodawców lub przekazem pocztowym na wskazany
adres.
Wnioski przyjmuje – dla całego województwa pomorskiego
Wojewódzki Urząd Pracy
80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30
Informacji udziela
Wojewódzki Urząd Pracy
Wydział Obsługi Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
W wyniku przeprowadzonych działań windykacyjnych Fundusz w 2011 r.
odzyskał kwotę 1 300 000 zł.
Powyższymi działaniami objętych jest nadal 372 dłużników, w stosunku do których prowadzone są 542 odrębne sprawy (wynika to z faktu,
iż w stosunku do niektórych dłużników postępowanie windykacyjne
prowadzone jest wielotorowo, zarówno przeciwko spółce jak i zarządowi spółki - członkom zarządu, spadkobiercom, itp.).
Obecnie toczy się 87 spraw sądowych o odzyskanie należności na rzecz
Funduszu, z czego 55 to postępowania upadłościowe.
FUNDUSZ
GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ
PRACOWNICZYCH
Przepisy
dzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez pracodawcę działalności gospodarczej w razie niezaspokojenia roszczeń pracowniczych
z powodu braku środków finansowych,
Ile?
Przepisy regulujące zasady wypłat świadczeń (stan na 1.01.2012 r.):
faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej trwającego dłużej niż 2 m-ce w razie niezaspokojenia roszczeń pracowniczych
z powodu braku środków finansowych.
Ile? Świadczenia z tytułu wynagrodzeń i dodatków wyrównawczych
podlegają zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające
dzień niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę
wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, ekwiwalent za urlop podlega
zaspokojeniu gdy stosunek pracy ustanie 9 miesięcy przed datą wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, natomiast odprawa i odszkodowanie z art. 36¹ §1 Kp podlegają zaspokojeniu gdy stosunek pracy ustanie
9 miesięcy przed datą niewypłacalności lub 4 miesiące po tej dacie.
ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 158, poz. 1121
z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. z 2011 Nr 278, poz. 1635).
Warunek wypłaty
Warunek wypłaty świadczeń to zaistnienie niewypłacalności pracodawcy
w rozumieniu art. 3, 8, 8a w/w ustawy, która zachodzi m.in. w przypadku:
ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku, ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,
oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską
w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania niewypłacalności
pracodawcy w rozumieniu art. 3, 8, 8a w/w ustawy.
Co można wypłacić?
Co można wypłacić? (art. 12 ustawy) :
wynagrodzenie za pracę,
wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju
oraz niewykonywania pracy (zwolnienie od pracy), wynagrodzenie
za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek
choroby o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy
wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,
odprawę pieniężną przysługującą na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników,
ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa
w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, należny za rok kalendarzowy w którym
ustał stosunek pracy,
umorzenia postępowania upadłościowego,
odszkodowanie, o którym mowa w art. 36¹§1 Kodeksu pracy,
gdy organ ewidencyjny wykreśli pracodawcę będącego osobą fizyczną z Ewidencji Działalności Gospodarczej w wyniku zawiadomienia
o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej lub stwier-
dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy,
składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
Łączna kwota świadczenia za jeden miesiąc nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ogłaszanego do celów emerytalnych i rentowych) z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień
wypłaty świadczeń.
Kiedy?
Kiedy? Jeśli pracodawca nie złożył wykazu zbiorczego lub uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych (art. 15 ust. 1 i 2), wypłata może nastąpić na podstawie wniosku indywidualnego złożonego
przez pracownika w dwóch egzemplarzach (art. 16). Wnioski składa się
w terminach określonych w art. 16 ust. 2 ustawy, na drukach wg wzoru
ustalonego w rozporządzeniu MPiPS. Dołączyć należy dokumenty potwierdzające: zaistnienie niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu
art. 3, 8, 8a w/w ustawy, należne niewypłacone świadczenia (oryginał
zaświadczenia od pracodawcy lub oryginał prawomocnego orzeczenia
Sądu Pracy), wypełniony druk załącznika, umowę o pracę oraz świadectwa pracy.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards