Spis treści Biologia Farm.

advertisement
I
Spis treści
1
Cytologia
1.1
Morfologiczne podstawy komórki
1.1.1
Komórki bakterii, roślin nasiennych
i ssaków
2
Chemiczny skład komórki
6
1.1.2
1.2
1
Chemia, struktura, funkcja
ścian komórkowych, substancja
wewnątrzkomórkowa i glikokaliks
1
10
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Bakterie
10
Rośliny nasienne
Ssaki
25
1.3
Błony biologiczne
1.3.1
1.3.2
1.3.3
Skład chemiczny i struktura 26
Endocytoza, egzocytoza, fuzje błon
30
Błona półprzepuszczalna, osmoza, potencjał
błonowy
33
Połączenia międzykomórkowe
35
Wybiórczy transport substancji przez błony
biologiczne
Transdukcja sygnału i przetwarzanie
informacji 40
Błona komórkowa bakterii 44
Inne funkcje błon 45
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
19
26
Struktury komórkowe
i ich funkcje
46
Skład i funkcja cytozolu 46
Jądro komórkowe
46
Wakuole
52
Retikulum endoplazmatyczne (ER)
Diktiosomy, aparat Golgiego 58
Pęcherzyki synaptyczne
62
Mitochondria
64
Plastydy 67
54
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.4.12
Rybosomy
71
Peroksysomy i glioksysomy
Lizosomy
74
Cytoszkielet
76
2
Morfologia, histologia
i anatomia roślin nasiennych 81
2.1
Część ogólna
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
Struktura i postać komórki
81
Tkanki twórcze
84
Tkanki miękiszowe
85
Tkanki okrywające i tkanki absorpcyjne
Tkanki i wiązki przewodzące
90
Tkanki wzmacniające
96
Tkanki i komórki wydalnicze
97
2.2
Korzeń 101
2.2.1
2.2.2
Struktura i funkcje korzenia 101
Korzeń jako surowiec leczniczy 106
2.3
Łodyga 106
2.3.1
2.3.2
Struktura i funkcje łodygi 106
Surowce lecznicze: herba (ziele), cortex (kora),
lignum (drewno), stipites (pędy) 114
2.4
Liść
2.4.1
2.4.2
2.4.3
Struktura i funkcje liścia 114
Anatomia liścia i cechy charakterystyczne dla
jednostek taksonomicznych
120
Liść jako surowiec leczniczy 124
2.5
Kwiat
2.5.1
2.5.2
Struktura i funkcje kwiatu 125
Kwiatostany i ich cechy charakterystyczne dla
jednostek taksonomicznych
130
73
81
85
114
125
II
Spis treści
3.4.1
3.4.2
3.4.3
2.5.3
Kwiaty i znamiona jako surowce
lecznicze
131
2.6
Owoc
2.6.1
2.6.2
Struktura i funkcja owocu 131
Rodzaje owoców i ich cechy charakterystyczne
dla jednostek taksonomicznych
132
Owoc jako surowiec leczniczy 133
131
3.4.4
2.6.3
2.7
Nasienie
2.7.1
2.7.2
Struktura i funkcje nasion 134
Budowa nasion i ich cechy charakterystyczne
dla jednostek taksonomicznych
136
Nasiona jako surowiec leczniczy 140
2.7.3
134
3
Genetyka
3.1
Kwasy nukleinowe
3.1.1
3.1.2
3.1.3
Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA)
145
Kwasy rybonukleinowe (RNA)
152
Kod genetyczny 157
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.5
Podstawy biologii molekularnej
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
Inżynieria genetyczna bakterii
244
Inżynieria genetyczna roślin wyższych
Hybrydyzacja somatyczna
252
Hodowla roślin z wykorzystaniem
protoplastów
256
4
Fizjologia metabolizmu
i rozwoju
141
Przebieg transkrypcji 159
Posttranskrypcyjna modyfikacja RNA
Translacja – biosynteza białek 175
Regulacja biosyntezy białek
178
4.1.1
4.1.2
4.1.3
Podział enzymów
257
Kinetyka reakcji enzymatycznych –
przebieg reakcji 270
Rybozymy
276
4.2
Metabolizm węglowodanów
277
4.2.1
Podział i funkcje węglowodanów
277
4.3
Metabolizm azotu
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
Aminokwasy 283
Białka
290
Rozkład białek do aminokwasów
Rozkład aminokwasów
295
4.4
Metabolizm lipidów
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
Kwasy tłuszczowe i tłuszcze
297
Biosynteza kwasów tłuszczowych 299
Powstawanie lipidów 302
Rozkład lipidów do kwasów
tłuszczowych
303
Rozkład kwasów tłuszczowych w procesie
β-oksydacji
303
173
Przekazywanie informacji
genetycznej 185
Replikacja kwasów nukleinowych
185
Cykl komórkowy, mitoza i mejoza 188
Procesy mejotyczne
194
Dziedziczenie pozajądrowe 201
Procesy parapłciowe (paramejotyczne).
Fagi i plazmidy 202
Hamowanie replikacji, transkrypcji
i translacji 210
Zmiany informacji genetycznej
220
248
257
Podstawy reakcji biochemicznych
– enzymy 257
4.4.5
3.4
244
4.1
142
Przepisywanie informacji genetycznej
(transkrypcja) 158
Mutacje
220
Rodzaje mutacji
221
Czynniki mutagenne i transpozycyjne elementy
genetyczne
226
Rekombinacja genów:
tworzenie przeciwciał
241
283
294
297
Spis treści
4.5
Metabolizm energetyczny
4.5.1
Sprzężenie energetyczne: anaboliczne
i kataboliczne szlaki metaboliczne
306
Glikoliza – rozkład glukozy do
pirogronianu 307
Dekarboksylacja pirogronianu – tworzenie
acetylokoenzymu A 312
Cykl kwasu cytrynowego – reakcje rozkładu
umożliwiające pozyskiwanie wodoru
z nukleotydów
314
Cykl kwasu glioksalowego
316
Anaboliczne szlaki metaboliczne 318
Oddychanie – oksydacja końcowa
321
Reakcje anaplerotyczne – reakcje dostarczające
produkty pośrednie
327
Pozyskiwanie energii w procesie
fermentacji 328
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.8
4.5.9
304
4.6
Metabolizm roślin i bakterii
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.5
4.6.6
Fotosynteza – asymilacja węgla 331
Chemosynteza 338
Reakcje fazy ciemnej
(cykl Calvina) – redukcja dwutlenku węgla
i synteza heksoz 339
Wpływ czynników środowiska na
fotosyntezę
343
Metabolizm azotu, siarki i fosforu
344
Metabolizm wtórny
350
4.7
Fizjologia rozwoju roślin
4.7.1
4.7.2
4.7.3
Totipotencja, polarność
356
Wpływ czynników środowiska na rozwój 365
Gospodarka wodna, gospodarka elektrolitowa
i transport substancji 372
4.6.4
5
331
6.1.2
6.1.3
Skład chemiczny
Struktura 385
6.2
Powielanie się wirusów
6.2.1
6.2.2
Bakteriofagi 386
Cykle rozwojowe ludzkich wirusów
chorobotwórczych
387
6.3
Wirusy istotne dla medycyny
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
Herpeswirusy 393
Ortomyksowirusy
397
Paramyksowirusy 399
Picornawirusy
400
Retrowirusy
400
6.4
Wiroidy i priony
6.4.1
6.4.2
Wiroidy
401
Priony
401
6.5
Interferony
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
Ogólne właściwości
402
Rodzaje interferonów 403
Mechanizm działania interferonów
Inne działania interferonów 406
7
Bakterie (Bacteria)
7.1
Morfologia i cytologia
7.1.1
7.1.2
Podział bakterii pod względem morfologicznym
i biochemicznym
407
Barwienie metodą Grama 409
7.2
Wzrost i rozwój bakterii
383
386
393
401
402
404
407
355
407
413
Podstawy systematyki
i taksonomii
381
7.2.1
7.2.2
Wzrost
413
Odżywianie
415
6
Wirusy
383
7.3
6.1
Budowa i cechy charakterystyczne
Organizmy prokariotyczne o znaczeniu
medycznym, farmaceutycznym
i przemysłowym 417
6.1.1
Rozmiary wirusów
7.3.1
Proteobacteria
383
383
418
III
IV
Spis treści
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
8
Cyanobacteria 422
Spirochaetes
422
Chlamydiae
422
Firmicutes 422
Wprowadzenie do systematyki
organizmów eukariotycznych
(Eucarya, Eucaryontae)
431
8.1
Królestwo: Amoebozoa
8.2
Królestwo: Opisthokonta
9.2.3
9.2.4
Klasa: Eurotiomycetes 446
Klasa: Lecanoromycetes 449
9.3
Gromada: Basidiomycota
9.3.1
Klasa: Agaricomycetes
10
Klasa: Phaeophyceae
(brunatnice)
449
451
455
432
10.1
Rząd: Laminariales
10.2
Rząd: Fucales
Podkrólestwo:
Rhodoplantae
455
432
457
8.3
Królestwo: Chromalveolata
8.3.1
8.3.2
Gromada: Alveolata 433
Gromada: Heterokonta 433
11
8.4
Królestwo: Plantae
434
11.1
8.4.1
8.4.2
Gromada: Chlorophyta
Gromada: Streptophyta
434
434
11.1.1 Klasa: Florideophyceae
8.5
Królestwo: Rhizaria
436
12
Rośliny nasienne
461
8.6
Królestwo: Excavata
436
12.1
Klasa: Pinopsida (Gymnospermae)
461
12.2
9
Fungi (grzyby)
Klasa: Magnoliopsida
(Angiospermae) 463
9.1
Zygomycota
9.2
Gromada: Ascomycota
9.2.1
9.2.2
Klasa: Saccharomycetes
Klasa: Sordariomycetes
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
Podklasa: Liliidae (Monocotyledoneae)
Podklasa: Magnoliidae 475
Podklasa: Caryophyllidae 481
Podklasa: Rosidae 484
Podklasa: Asteridae
500
432
437
438
441
442
443
459
Gromada: Rhodophyta
459
459
465
Download