wykaz stanowisk oraz kryteria przyznawania dodatku funkcyjnego

advertisement
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 515/2016
Burmistrza Dzierżoniowa
z dnia 16 września 2016
„Załącznik Nr 7
do Regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie
TABELA VII
Wykaz stanowisk oraz kryteria przyznawania dodatku funkcyjnego
Lp.
Stanowisko
Maksymalny
Liczba osób
Minimalna kwota
poziom
zatrudnionych
dodatku
dodatku
w komórce
funkcyjnego
funkcyjnego
organizacyjnej
w zł
1.
Sekretarz Miasta
8
-
900,00
2.
Naczelnik wydziału
7
do 3 osób
300,00
Kierownik wydziału
od 4 do 6 osób
450,00
Kierownik USC
powyżej 6 osób
600,00
do 3 osób
250,00
Zastępca Kierownika
od 4 do 6 osób
400,00
wydziału
powyżej 6 osób
500,00
3.
Kierownik referatu
6
4.
Komendant straży
6
-
500,00
5.
Zastępca kierownika USC
5
-
300,00
6.
Radca prawny
5
-
500,00
7.
Główny specjalista
4
-
100,00
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards