efekty_stosunki_miedzynarodowe

advertisement
Kierunek Stosunki Międzynarodowe
Studia I stopnia
Profil ogólnoakademicki
Efekty kształcenia:
Kierunek: Stosunki Międzynarodowe
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Profil: Ogólnoakademicki
Kod efektu
Efekty kształcenia
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
WIEDZA
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku
Stosunki Międzynarodowe:
zna istotę, przedmiot badań i cele nauki o stosunkach
międzynarodowych, a także jej miejsce wśród innych
nauk społecznych; ma niezbędną wiedzę o jej teoriach i
metodach badawczych oraz wiedzę na temat ich aspektów
praktycznych
ma podstawową wiedzę o uczestnikach stosunków
międzynarodowych, o zjawiskach i procesach
międzynarodowych, ich związkach przyczynowoskutkowych oraz potrafi je obiektywnie wyjaśniać w
aspekcie teoretycznym i opisać ich skutki pragmatyczne
ma podstawową wiedzę z historii i współczesnych
stosunków międzynarodowych oraz zna ich przesłanki,
determinanty i skutki dla poszczególnych narodów,
państw i świata
ma podstawową wiedzę o historii i kulturze różnych
narodów i regionów, zwłaszcza tych najważniejszych w
polityce międzynarodowej i gospodarce światowej
ma podstawową wiedzę z zakresu innych nauk
społecznych i ich wybranych subdyscyplin oraz wiedzę o
różnych aspektach i problemach współczesnego świata, a
zwłaszcza Europy, w tym o Unii Europejskiej
ma wiedzę o normach i zasadach (prawnych,
organizacyjnych, moralnych, etycznych) obowiązujących
w stosunkach międzynarodowych i rządzących nimi
prawidłowościach oraz o ich źródłach, zmianach i
znaczeniu dla poszczególnych uczestników sceny
międzynarodowej w tym o człowieku konstruującym
struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania
odniesienie
do efektów
kształcenia
dla obszaru
S1A_W01
S1A_W06
S1A_W09
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W01
S1A_W04
S1A_W02
S1A_W09
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W01
S1A_W03
S1A_W05
S1A_W07
1
K_W07
ma ogólną wiedzę, pozwalającą mu obiektywnie
interpretować bieżące wydarzenia na arenie
międzynarodowej i w danym państwie przez pryzmat
interesu jednostki, państwa, narodu i innych grup
społecznych
K_W08
ma dobre rozeznanie w bieżących wydarzeniach
międzynarodowych a zwłaszcza na temat kryzysów,
zagrożeń i konfliktów oraz wie jak im zapobiegać i jak je
pokojowo rozwiązywać
ma wiedzę na temat systemów politycznych i ideologii,
doktryn politycznych, ruchów politycznych, które
wpływają na kształt współczesnych stosunków
międzynarodowych i ich charakter
ma wiedzę na temat procesów integracyjnych i
dezintegracyjnych na świecie oraz rozumie istotę
globalizacji oraz problemów globalnych współczesnego
świata
ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania służby
dyplomatycznej i konsularnej oraz jej zadaniach i roli w
polityce zagranicznej państwa
ma wiedzę o Polsce, jej ustroju i polityce zagranicznej, o
miejscu i roli w Europie i w świecie, o jej szansach
rozwoju i zagrożeniach
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz
warsztatu pracy (badacza, eksperta, publicysty)
zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju
indywidualnej przedsiębiorczości
UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku
Stosunki Międzynarodowe:
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania
zjawisk i procesów międzynarodowych oraz do właściwej
interpretacji narodowych i międzynarodowych wydarzeń
politycznych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych
potrafi doszukiwać się związków przyczynowoskutkowych poszczególnych zjawisk i procesów oraz
wydarzeń międzynarodowych, a także przewidzieć ich
konsekwencje społeczne, polityczne, gospodarcze i
międzynarodowe
potrafi identyfikować współzależności w stosunkach
międzynarodowych i oceniać siłę ich oddziaływania na
politykę zagraniczną i wewnętrzną poszczególnych
państw, zwłaszcza Polski
ma umiejętność proponowania rozwiązań optymalnych,
kompromisowych w miejsce rozwiązań siłowych,
prowadzących do wrogości i napięć na arenie
K_W09
K_W10
K_W11
K_W12
K_W13
K_W14
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W08
S1A_W09
S1A_W03
S1A_W08
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W07
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W09
S1A_W01
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W10
S1A_W11
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U04
S1A_U06
S1A_U07
2
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09
K_U10
K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05
K_K06
międzynarodowej – ma zdolności dyplomatycznego
postępowania
posiada zdolności prognozowania zjawisk
międzynarodowych oraz umiejętność przewidywania ich
różnych konsekwencji dla polityki międzynarodowej
Posługuje się językiem obcym na poziomie B2, potrafi
łatwo nawiązywać kontakty interpersonalne oraz
prowadzić współpracę z przedstawicielami innych państw
i narodów. Potrafi przygotować typowe dla kierunku prace
pisane i wystąpienia ustne zarówno w języku polskim jak i
obcym
posiada umiejętność przygotowania analiz i raportów na
temat danej sytuacji międzynarodowej czy wydarzenia
międzynarodowego oraz ich potencjalnych skutków
jest przygotowany do pracy zawodowej w instytucjach i
organizacjach międzynarodowych, jako analityk, ekspert i
dyplomata;
umiejętnie wykorzystuje wiedzę do obiektywnej oceny
sytuacji międzynarodowej i do rozstrzygania różnych
konfliktów i problemów posługując się przy tym
wybranymi systemami normatywnymi właściwymi dla
studiowanego kierunku
posiada umiejętność formułowania obiektywnych sądów
w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych
oraz politycznych i międzynarodowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku
Stosunki Międzynarodowe:
jest przygotowany do dalszych studiów i rozumie
konieczność permanentnego uczenia się i poszerzania
wiedzy oraz umiejętności, niezbędnych w pracy
zawodowej i w życiu społecznym
potrafi współpracować w grupie i pełnić w niej różne
role; potrafi dzielić się sukcesami i podejmować
odpowiedzialność za błędy i porażki
potrafi pracować w środowisku międzynarodowym i
wielokulturowym, w tym ma umiejętność dostosowania
się do wielokulturowego środowiska pracy i życia, przy
jednoczesnej zdolności zrozumienia występujących w nim
różnic
cechuje się zdolnością precyzyjnego kojarzenia faktów i
logicznego wyciągania wniosków oraz umiejętnością
obiektywnego rozstrzygania sporów i konfliktów
społecznych i zawodowych
potrafi samodzielnie podejmować decyzje oraz określić
priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania
postępuje etycznie wobec innych członków zespołu oraz
S1A_U04
S1A_U09
S1A_U10
S1A_U11
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U08
S1A_U09
S1A_U10
S1A_U05
S1A_U08
S1A_U07
S1A_U08
S1A_K01
S1A_K04
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K02
3
K_K07
K_K08
przestrzega normy prawne i inne podczas podejmowania
decyzji czy oceny współpracowników
wykazuje zdolność do aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym i politycznym w wymiarze lokalnym,
regionalnym, narodowym i międzynarodowym oraz
przygotowania projektów społecznych uwzględniając
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz w
interesie państwa, narodu i społeczności lokalnej
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07
S1A_K07
4
Kierunek Stosunki Międzynarodowe
Studia II stopnia
Efekty kształcenia:
Kierunek: Stosunki Międzynarodowe
Poziom kształcenia: Studia II stopnia
Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Profil: ogólnoakademicki
Kod efektu
Efekty kształcenia
odniesienie
do efektów
kształcenia
dla obszaru
WIEDZA
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Stosunki
Międzynarodowe :
K_W01
K_W02
ma rozszerzoną wiedzę o teoriach stosunków
międzynarodowych i ich powiązaniach z wybranymi
naukami społecznymi
ma rozszerzoną wiedzę o metodach i technikach
badawczych w zakresie stosunków międzynarodowych,
modelowania struktur społecznych i procesów w nich
zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi
prawidłowości
S2A_W01
S2A_W06
S2A_W06
K_W03
ma rozszerzoną wiedzę o charakterze
interdyscyplinarnym, pozwalającą interpretować
wydarzenia polityczne i społeczno-gospodarcze o
zasięgu ponadnarodowym
S2A_W02
S2A_W03
K_W04
posiada wiedzę o otaczającej go rzeczywistości
międzynarodowej i jej elementach składowych,
zjawiskach i procesach
S2A_W02
S2A_W03
K_W05
ma wiedzę o systemach politycznych i społecznych
państw odgrywających najważniejszą rolę w
kształtowaniu stosunków międzynarodowych, a także na
temat innych aktorów sceny międzynarodowej w tym
roli jednostek w stosunkach międzynarodowych, więzi
społecznych lub różnorodnych kręgów kulturowych
S2A_W02
S2A_W03
S2A_W04
S2A_W05
K_W06
ma wiedzę pozwalającą rozumieć specyfikę
funkcjonowania różnych narodów, rozumieć ich
interesy, cele i kulturę oraz odmienne przyzwyczajenia.
potrafi wykorzystywać narzędzia badawcze do
S2A_W03
S2A_W04
S2A_W05
S2A_W01
K_W07
5
K_W08
K_W09
K_W10
K_W11
K_W12
przeprowadzania analiz, prognoz i symulacji
międzynarodowych
ma wiedzę z zakresu procesów globalizacji i
regionalizacji, problemów globalnych i szeroko
rozumianych stosunków międzynarodowych, a
zwłaszcza współczesnych więzi społecznych, struktur i
instytucji
Ma wiedzę na temat funkcjonowania rynku
wewnętrznego Unii Europejskiej oraz jego podstaw
prawnych, roli Unii Europejskiej jako specyficznego
podmiotu na arenie międzynarodowej
Ma wiedzę, co do miejsca, roli i pozycji Polski w
Europie i w świecie oraz jej geopolityki
międzynarodowej
S2A_W06
Ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i zasad
związanych z ochroną własności intelektualnej oraz
pojmuje ogólne zasady funkcjonowania w sferze
gospodarczej i społecznej w zakresie obejmującym
zdobytą przez niego wiedzę
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości
S2A_W10
S2A_W11
S2A_W07
S2A_W08
S2A_W09
S2A_W07
S2A_W07
S2A_W11
UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Stosunki
Międzynarodowe:
K_U01
potrafi przy wykorzystaniu odpowiednich metod
badawczych dokonywać krytycznej analizy problemów,
pogłębionej interpretacji i oceny wydarzeń z dziedziny
stosunków międzynarodowych, a także tych związanych
z różnorodnymi zjawiskami społecznymi
S2A_U01
S2A_U08
K_U02
umie znajdować związki przyczynowo - skutkowe w
stosunkach międzynarodowych i zależności pomiędzy
nimi, a także przewidywać procesy i zjawiska
międzynarodowe, dokonywać ich interpretacji i stawiać
proste hipotezy badawcze
S2A_U02
S2A_U03
K_U03
potrafi identyfikować kluczowe zadania i priorytety w
polityce narodowej i międzynarodowej kraju,
wskazywać na zagrożenia i potencjalne konflikty
S2A_U03
S2A_U04
K_U04
potrafi łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką stosunków S2A_U03
międzynarodowych, a więc wykorzystać zdobytą wiedzę S2A_U04
do celów praktycznych, podczas prognozowania i
S2A_U05
modelowania procesów obejmujących zjawiska z
różnych obszarów życia społecznego sprawnie
6
posługiwać się systemami normatywnymi, normami i
regułami prawnymi, zawodowymi i etycznymi
K_U05
umie dokonywać syntezy informacji w celu
formułowania spójnej i przekonującej argumentacji na
rzecz konkretnych rozwiązań i przewidywać ich
negatywne i pozytywne skutki
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
K_U06
umie dyplomatycznie reagować, stawiać pytania,
przygotować wypowiedzi ustne i prace pisemne
zarówno w języku polskim jak i obcym, proponując
jednocześnie rozwiązania napotkanych problemów w
tym także przeprowadzać procedury podjęcia
rozstrzygnięć w danym zakresie
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U09
S2A_U10
K_U07
umie organizować pracę zespołów interdyscyplinarnych
z udziałem obcokrajowców jak i podejmować decyzje i
organizować pracę samodzielnie
S2A_U06
S2A_U07
K_U08
posiada wiedzę i umiejętności do pracy w instytucjach i
organizacjach międzynarodowych, wykorzystując
nabyta zdolność prezentacji własnych przemyśleń
zarówno w języku ojczystym jak i języku obcym na
poziomie B2+
S2A_U10
S2A_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Stosunki
Międzynarodowe:
K_K01
wykazuje otwartość na świat i inne kultury , tolerancje
wobec różnych światopoglądów, idei i religii, a także
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S2A_K01
S2A_K05
K_K02
charakteryzuje się przemyślaną oceną i umiejętnością
wyciągania wniosków z wydarzeń politycznych i
gospodarczych oraz potrafi spożytkować je w życiu
społecznym przyjmując w nim różnorodne role
S2A_K02
S2A_K03
K_K03
cechuje się zdolnością przewidywania sekwencji
wydarzeń międzynarodowych i ich skutków
społecznych, a także potrafi właściwie określić
priorytety służące realizacji założonych celów
S2A_K02
S2A_K03
S2A_K04
K_K04
wykazuje zdolność do kształtowania międzynarodowego S2A_K01
społeczeństwa obywatelskiego
S2A_K02
K_K05
rozumie istotę własnej i zbiorowej odpowiedzialności za
ważne wydarzenia społeczne i polityczne, uczestniczy w
S2A_K02
S2A_K05
7
przygotowaniu projektów społecznych wykazując się
znaczną dozą przedsiębiorczości
S2A_K06
S2A_K07
K_K06
ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane
decyzje i podejmuje je w sposób racjonalny
K_K07
dąży do pogłębiania wiedzy na temat stosunków
międzynarodowych i ich konsekwencji społecznych
S2A_K04
S2A_K05
S2A_K07
S2A_K06
S2A_K07
8
Download