(3) Mechanizmy transmisji impulsów polityki pieniężnej

advertisement
PP. Mechanizmy transmisji impulsów polityki
pieniężnej
2013/2014
1
2
Polityka pieniężna
(3) Mechanizmy transmisji
impulsów polityki pieniężnej
Polityka pieniężna
(3) Mechanizmy transmisji
impulsów polityki pieniężnej
1. Definicja impulsu pieniężnego
2. Rodzaje impulsów polityki pieniężnych
3. Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej
dr Sylwia Grenda
4. Systematyka kanałów transmisji impulsów polityki
pieniężnej
5. Opóźnienia w transmisji monetarnej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii
Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
Wykład przygotowano na podstawie: W. Przybylska-Kapuścińska, Mechanizm i kanały transmisji polityki
pieniężnej, w: Współczesna polityka pieniężna, red. W. Przybylska-Kapuścińska), Difin, Warszawa 2008
oraz wykładów Prof. W. Przybylskiej-Kapuścińskiej.
3
Definicja impulsu pieniężnego
4
Teorie pieniądza a mechanizm transmisji
Teorie pieniądza w zakresie mechanizmu transmisji impulsów
polityki pieniężnej koncentrują się na:
Impuls pieniężny – zmiany zmiennych
monetarnych, takich jak podaż pieniądza,
wolumen kredytów, stopy procentowe, wolne
rezerwy płynności, substytuty pieniądza w postaci
aktywów
1.
2.
3.
4.
5.
kanałach i mechanizmach wzajemnych powiązań sektora realnego
i finansowego
zmianach zachowań podmiotów gospodarczych i ich wpływie
na wartości realne na skutek impulsów polityki pieniężnej
zmianach wielkości realnych pod wpływem impulsów pieniężnych
wrażliwości sektorów sfery realnej na impulsy pieniężne
sile wpływu impulsów pieniężnych na poziom cen i inne kategorie
(np. produkcję)
Cecha wspólna:
założenie istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zmianami
ilości pieniądza w obiegu (M) a zmianami działalności gospodarczej,
przekładającymi się na zmianę realnego PKB (Y)
dr Sylwia Grenda
1
PP. Mechanizmy transmisji impulsów polityki
pieniężnej
2013/2014
5
Siła i rodzaj oddziaływania
impulsów pieniężnych na wielkości realne
6
Przyczyny impulsów pieniężnych
- uwarunkowania i zależności
Zmienne monetarne zmieniają się (tworzony jest impuls) w wyniku:
Co należy brać pod uwagę w analizie wpływu impulsów monetarnych na
sferę realną?
1.
2.
•
powstawanie różnych skutków impulsu monetarnego
(w zależności od kanału i zastosowanego środka)
•
różny wpływ impulsów monetarnych co do horyzontu oddziaływania,
charakteru i fazy cyklu koniunkturalnego
•
impulsy pieniężne wpływają nie tylko na wielkości realne,
ale także pieniężne
•
czynniki psychologiczne (ujawniające się w zachowaniu podmiotów)
•
dynamika wzrostu i zmiany strukturalne w gospodarce
prowadzonej polityki pieniężnej banku centralnego,
pozostałych przyczyn mających swoje źródło poza polityką pieniężną
(np. określone zachowania podmiotów niefinansowych).
Zmiany wielkości monetarnych mogą mieć charakter:
•
egzogeniczny – zewnętrzny względem modelu,
•
endogeniczny – wewnętrzny w ramach modelu.
7
Przyczyny powstawania impulsów pieniężnych
Kreowanie impulsów pieniężnych
pod
wpływem
Przyczyny leżące poza
polityką pieniężną
Polityki pieniężno-kredytowej BC
Administracyjne
i rynkowe decyzje
władzy monetarnej
dr Sylwia Grenda
sprzężenie
zwrotne
Wzajemne
oddziaływanie podaży
pieniądza i popytu na
pieniądz podmiotów
gospodarczych
8
Klasyfikacja impulsów monetarnych
Kryterium
sposobu
powstawania
• impulsy pierwotne – kreowane rzez BC (instrumenty)
• impulsu wtórne – kreowane poza BC (uczestnicy)
Kryterium
wpływu Banku
Centralnego
• i. bezpośrednie – działania BC wpływające na zmienne monetarne
• i. pośrednie – zmiany w zmiennych monetarnych za pośrednictwem
Kryterium
sposobu
oddziaływania
• i. mierzalne – powstają w wyniku zmian w parametrach
uczestników
instrumentów
• i. niemierzalne – oddziaływanie w ramach np. nacisków
nieformalnych
Kryterium
charakteru
polityki
• impulsy restrykcyjne
• impulsy ekspansywne
Kryterium
horyzontu
czasowego
• impulsy krótkoterminowe
• impulsy długoterminowe
2
PP. Mechanizmy transmisji impulsów polityki
pieniężnej
2013/2014
9
10
Definicja mechanizmu transmisji
impulsów pieniężnych
Rodzaje impulsów pieniężnych
(według kryterium podmiotowego)
Mechanizm transmisji
- oznacza zachowania instytucji oraz jednostek
• impulsy banku centralnego
ekonomicznych, umożliwiające wpływ polityki pieniężnej
banku centralnego na decyzji cenowe i produkcyjne
podmiotów ekonomicznych
• impulsy banków komercyjnych
• impulsy pośredników finansowych
• impulsy gospodarstw domowych
- modelowo – łańcuch związków przyczynowo-skutkowych
wywołanych impulsem polityki pieniężnej, znajdujących
ostatecznie wyraz w poziomie PKB i inflacji
• impulsy przedsiębiorstw
• impulsy zewnętrzne (zagranica)
11
Historyczny podział
mechanizmów transmisji monetarnej (1)
12
Historyczny podział
mechanizmów transmisji monetarnej (2)
Bezpośredni mechanizm transmisji
•
•
•
•
Ekonomia klasyczna: Hume, Fisher, Friedman
Wynika z założenia o długoterminowej neutralności pieniądza
Nazywany jest także majątkowym (wpływ na strukturę majątku)
Założenie, że wzrost ilości pieniądza prowadzi do nierównowagi między utrzymywanym
zasobem pieniądza a popytem na pieniądz (prowadzi to w efekcie do wyzbywania się
pieniądza =>wzrost konsumpcji i inwestycji => wzrost cen).
Nie następuje tutaj dostosowanie stóp procentowych!!
• W mechanizmie bezpośrednim nie uwzględnia się występujących w gospodarce powiązań
instytucjonalnych
• Mechanizm poddany krytyce ze względu na duże uproszczenia: „czasy” pieniądza
kruszcowego, brak stóp procentowych, brak rynków finansowych i polityki pieniężnej
Pośredni mechanizm transmisji
• Prekursorzy: Wicksell, Keynes, Hicks
• Założenie, że zmiany ilości pieniądza powodują zmiany w poziomie stóp
procentowych
• Równowaga na rynku pieniężnym jest możliwa tylko wtedy, gdy stopa
procentowa na rynku kredytowym równa się stopie zysku od kapitału na
rynkach towarowych – mechanizm samoregulacji
• Obecnie funkcjonujące kanały mają charakter pośredni (!)
M ↑ + (MD ≈ const.) => nadwyżkowe zasoby pieniądza
=> wydatki ↑ => efektywny popyt ↑ => Y ↑
• Efekty: krótki okres: wzrost produkcji; długi okres: tylko wzrost cen (pieniądz neutralny)
dr Sylwia Grenda
3
PP. Mechanizmy transmisji impulsów polityki
pieniężnej
2013/2014
13
Ujęcia teoretyczne mechanizmu przenoszenia
impulsów pieniężnych
Koncepcja
teoretyczna
Podejście kredytowe (strumieniowe), w tym:
•
•
•
14
Systematyka koncepcji
dotyczących mechanizmu transmisji – podejście kredytowe
Główny
przedstawiciel
wielkości
monetarne
płynnych zasobów
dostępności kredytów
subiektywnej płynności
podejście keynesowskie
M→
→i→I→Y
Podejście majątkowe (zasobowe), w tym:
• w wersji monetarystycznej
• w wersji portfelowej
Podlegające pierwotnemu
oddziaływaniu
M→
→ ?→
→Y
Wielkości
pośredniczące
w transmisji
podmioty
gospodarcze
Wielkości
sektora
podlegające
wtórnemu
oddziaływaniu
Koncepcja
płynnych
zasobów
C. Köhler
Płynne zasoby
Instytucje
kredytowe
Wolumen
kredytów, koszty
kredytu
Inwestycje
Koncepcja
dostępności
kredytu
R. Roosa
Przychodowość
skarbowych
papierów
wartościowych,
struktura stóp
procentowych
Instytucje
kredytowe,
pośrednicy
finansowi
Struktura
kredytów, koszty
kredytu
Inwestycje
Koncepcja
subiektywnej
płynności
G. Schmölders,
W. Stützel,
Radcliffe-Report
Przyrzeczenia
kredytu,
stopień
płynności
aktywów
finansowych
Przedsiębiorstwa,
gospodarstwa
domowe
Stan
subiektywnej
płynności
Inwestycje,
konsumpcja
15
Systematyka koncepcji
dotyczących mechanizmu transmisji – podejście majątkowe
Koncepcja
teoretyczna
Główny
przedstawiciel
Podlegające pierwotnemu
oddziaływaniu
wielkości
monetarne
Koncepcja
monetary-styczna
Koncepcja
portfelowa
M. Friedman,
K. Brunner,
A.H. Meltzer
J. Tobin
Baza
monetarna
Baza
monetarna
lub struktura
przychodowości
podmioty
gospodarcze
Wielkości
pośredniczące
w transmisji
Instytucje
kredytowe,
przedsiębiorstwa,
gospodarstwa
domowe
Ilość pieniądza
(M1), relatywne
ceny, względnie
przychody
Instytucje
kredytowe,
pośrednicy
finansowi
relatywne ceny,
względnie
przychody
(nachylenie stóp
procentowych i
ryzyka)
Wielkości
sektora
podlegające
wtórnemu
oddziaływaniu
Zasoby majątku
(aktywa
rzeczowe),
inwestycje,
konsumpcja
16
Mechanizm transmisji
wg keynesistów - ekspansywna polityka pieniężna
Faza
Impuls
Podmioty
gospodarcze
Bank
centralny
Proces
transmisyjny
Zasoby majątku
(aktywa
rzeczowe),
inwestycje
Faza II
Faza III
Banki
Przedsiębiorstwa
niebankowe
i gospodarstwa dom.
Gospodarka
narodowa
wzrost popytu na kredyt
zmniejszenie się
deficytu
popytowego
wzrost wolnych
rezerw płynnych
zwiększenie podaży
kredytów
tendencja
do spadku stóp
procentowych
wzrost wydatków
finansowanych kredytem
(gł. inwestycyjnych)
wzrost globalnego popytu
wzrost produkcji
wzrost
zatrudnienia
zmniejszenie się
wielkości
bezrobocia
koniunkturalnego
Wskaźniki
dr Sylwia Grenda
• obniżka stopy
dyskontowej
i redyskontowej
• zwiększenie kwot
redyskontowych
• obniżka stóp
minimalnych
rezerw
Faza I
zmienne
instrumentalne j.w.
wolne rezerwy pł.,
poziom stóp %
popyt, produkcja, dochód
narodowy
zatrudnienie,
poziom cen
4
PP. Mechanizmy transmisji impulsów polityki
pieniężnej
2013/2014
17
Mechanizm transmisji
wg keynesistów – restrykcyjna polityka pieniężna
18
Zalety i wady podejścia kredytowego
(keynesowskiego)
Faza
Impuls
Faza I
Faza II
Faza III
Podmioty
gospodarcze
Bank
centralny
Banki
Przedsiębiorstwa
niebankowe
i gospodarstwa dom.
Gospodarka
narodowa
spadek popytu na kredyt
zmniejszenie się
nadwyżki
popytowej
• prezentuje całościowy obraz
funkcjonowania gospodarki
ograniczenie luki
inflacyjnej
• dostarcza więcej pojedynczych
argumentów o wpływie pieniądza
na działalność gospodarczą
Proces
transmisyjny
zmniejszenie się
wolnych rezerw
płynnych
• podwyższenie
stopy dyskontowej
i redyskontowej
• ograniczenie
kwot
redyskontowych
• podwyższenie
stóp minimalnych
rezerw
ograniczenie
podaży kredytów
tendencja
do wzrostu stóp
procentowych
zmniejszenie się wydatków
finansowanych kredytem
(gł. inwestycyjnych)
restrykcyjne procesy
mnożnikowe
i akceleracyjne
ograniczenie
inflacji popytowej
zmienne
instrumentalne j.w.
wolne rezerwy pł.,
poziom stóp %
popyt, produkcja, dochód
narodowy
Wady
• struktura modelu keynesowskiego
musi być poprawna, aby mówić
o zaletach
• kanały transmisji są zbyt wąsko
zdefiniowane
• możliwość formułowania lepszych
ocen wpływu M na Y
• możliwość uchwycenia wpływu zmian
instytucjonalnych na związek między
MiY
zmniejszenie się wielkości
globalnego popytu
Wskaźniki
Zalety
zatrudnienie,
poziom cen
19
Mechanizm transmisji
wg monetarystów - ekspansywna polityka pieniężna
Faza
Impuls
Podmioty
gospodarcze
Bank
centralny
Proces
transmisyjny
ekspansywny
charakter
regulacji
pieniądza,
w szczególności
polityki
otwartego rynku
(zakup
papierów
wartościowych)
Faza I
Faza II
Faza III
Faza
Impuls
Faza I
Faza II
Faza III
Gospodarka
narodowa
Podmioty
gospodarcze
Bank
centralny
Banki
Banki
Przedsiębiorstwa
niebankowe
i gospodarstwa dom.
Przedsiębiorstwa niebankowe
i gospodarstwa dom.
Gospodarka
narodowa
sprzedaż papierów
wartościowych bankom
zmniejszenie się
deficytu
popytowego
zakup papierów
wartościowych w banku
centralnym
zakup papierów
wartościowych od banków
zmniejszenie
się nadwyżki
popytowej
sprzedaż papierów
wartościowych bankowi
centralnemu
nadmiar gotówki
zakłócenie równowagi
struktury majątku
procesy dostosowawcze
zakupy
zagranicznych
papierów
wartościowych
krajowych
papierów
wart.
koniec
dostosowań
Wskaźniki
Baza pieniężna
dr Sylwia Grenda
20
Mechanizm transmisji
wg monetarystów – restrykcyjna polityka pieniężna
Podaż pieniądza
(M1, M2, M3)
wzrost produkcji
brak
dostosowań
w strukturze
majątku
koniec
dostosowań
dostosowania
w strukturze
majątku
zakupy innych
aktywów
finansowych
Proces
transmisyjny
wzrost
zatrudnienia
restrykcyjny
charakter
regulacji
pieniądza,
w szczególności
polityki
otwartego rynku
(sprzedaż
papierów
wartościowych)
niedobór gotówki
zakłócenie równowagi
struktury majątku
procesy dostosowawcze
sprzedaż
papierów
wartościowych
za granicę
zmniejszenie się
bezrobocia
spadek
przychodów
z aktywów fin.
papierów
wart.
w kraju
koniec
dostosowań
koniec
dostosowań
dostosowania
w strukturze
majątku
sprzedaż innych
aktywów
finansowych
ograniczenie
luki popytowej
ograniczenie
wzrostu
poziomu cen
spadek zakupów
dóbr
konsumpcyjnych
i inwestycyjnych
wzrost zakupów
wzrost zakupów
popyt, produkcja, dochód
narodowy
brak
dostosowań
w strukturze
majątku
zatrudnienie,
poziom cen
Wskaźniki
Baza pieniężna
Podaż pieniądza
(M1, M2, M3)
popyt, produkcja, dochód
narodowy
zatrudnienie,
poziom cen
5
PP. Mechanizmy transmisji impulsów polityki
pieniężnej
2013/2014
21
Zalety i wady podejścia majątkowego
(monetarystycznego)
Zalety
22
Efekt płynności
• odwrotna zależność pomiędzy ilością pieniądza
w gospodarce (M) a poziomem stóp
procentowych:
Wady
• dążenie wszystkich podmiotów
do osiągnięcia optymalnej struktury
majątku
• możliwość mylnego zdefiniowania
związków przyczynowo-skutkowych
między M a Y
• brak ograniczeń w sposobach
oddziaływania polityki pieniężnej
na gospodarkę
• korelacja zjawisk nie musi oznaczać
występowania przyczynowości
nominalnych (in)
realnych (ir)
• ignorowanie czynników zewnętrznych
• kanały transmisji są zróżnicowane
i mogą ulegać zmianom (M->Y)
• podstawa „uruchamiania” transmisji
monetarnej
23
Klasyfikacje kanałów transmisji impulsów
polityki pieniężnej
• definiowanie mechanizmów transmisji monetarnej zależy od przyjętej
podstawy teoretycznej
• rozwinięciem (sprecyzowaniem) mechanizmów transmisji są
kanały transmisji impulsów polityki pieniężnej, czyli zdefiniowane,
konkretne „ścieżki” (łańcuchy reakcji) pozwalające wskazać,
„jak M wpływa na Y”
• kanały transmisji można grupować według różnych kryteriów
– zatem klasyfikacji może być kilka (!) – mogą być one zbieżne ze sobą
i mogą one te same rzeczy nazywać w różny sposób (!)
• w rzeczywistości kanały transmisji monetarnej się nie wykluczają
i są zazwyczaj wzajemnie powiązane oraz mają na siebie mniejszy
lub większy wpływ
24
Przykładowa klasyfikacja
kanałów transmisji impulsów polityki pieniężnej
– uwzględniająca długość opóźnień czasowych w poszczególnych kanałach
• Kanał zagregowanego popytu – wymaga
stosunkowo długiego okresu dostosowania, dotyczy
w szczególności zacieśniania polityki pieniężnej
(podwyższanie stóp procentowych)
gospodarka
zamknięta
• Kanał racjonalnych oczekiwań – okres
opóźnień jest krótszy niż w przypadku kanału
zagregowanego popytu, skuteczność kanału zależy
od wiarygodności polityki pieniężnej
• Kanał kursu walutowego – charakteryzuje się
najkrótszym opóźnieniem, zmiana kursu dość
szybko oddziałuje na inflację
gospodarka
otwarta
• w różnych krajach i w różnych sytuacjach poszczególne kanały transmisji
odgrywają mniejszą lub większą rolę
dr Sylwia Grenda
6
PP. Mechanizmy transmisji impulsów polityki
pieniężnej
2013/2014
25
Kanały transmisji impulsów monetarnych
Tradycyjny podział kanałów
transmisji impulsów monetarnych
Kanały transmisji impulsów polityki
pieniężnej
Kanały monetarne
konstrukcja bazuje na określeniu
determinant popytu na kredyt
(potrzeba finansowania wydatków
przede wszystkim inwestycyjnych,
ale i konsumpcyjnych)
Kanały kredytowe
konstrukcja bazuje na określeniu
determinant podaży kredytu (założeniem
jest asymetria informacji na rynku
kredytowym (finansowym) i wynikające
z niej efekty negatywnej selekcji i hazardu
moralnego
przypisują również duże znaczenie rynkowi
akcji, na które wpływ ma polityka
pieniężna, następnie wartość tych walorów
determinuje np. wartość przedsiębiorstwa
i jego wiarygodność kredytową, stąd też
i dostępność kredytowania
27
Impuls
pierwotny
Ceny
pozostałych
aktywów
(1.2.)
Efekty majątkowe
– zmiany cen
nieruchomości
(1.2.2.)
Kanał cen kapitału
- teoria q Tobina
(1.2.3.)
dr Sylwia Grenda
Kanał stopy procentowej (1.1.)
Kanał kursu walutowego
(1.2.1.)
Kanał cen innych aktywów
(1.2.)
Kanał majątkowy
(bogactwa) – kanał cen
nieruchomości (1.2.2.)
Kanał kredytów bankowych
(2.1.)
Kanał cen kapitału (akcji)
(1.2.3.)
Kanał bilansowy (2.2.)
Kanały
kredytowe
(2.)
Kanał przepływów finansowych
(2.3.)
Kanał nieantycypowanego
poziomu cen (2.4.)
Kanał efektu płynnościowego
gospodarstw domowych (2.5.)
Grupa kanałów
Kanał
kredytów
bankowych
(2.1.)
Wpływ na
Spadek stóp
procentowych
Spadek stóp % wpływa bezpośrednio
na popyt inwestycyjny
i konsumpcyjny
Wzrost inwestycji
przedsiębiorstw,
wzrost budownictwa
mieszkaniowego,
wzrost wydatków
konsumpcyjnych
na dobra trwałe
Spadek stóp
procentowych
Zmniejszenie atrakcyjności
depozytów w walucie krajowej w
porównaniu z depozytami w walutach
obcych, następuje deprecjacja waluty
krajowej, dobra krajowe stają się
tańsze od zagranicznych
Wzrost eksportu
netto
Wzrost
podaży
pieniądza
Wzrost majątku finansowego
gospodarstw domowych, którego
znaczącym składnikiem są akcje,
wzrost zasobów życia konsumentów
Wzrost inwestycji
Wzrost
podaży
pieniądza
Wzrost popytu na akcje, wzrost cen
akcji, wzrost współczynnika q Tobina
Wzrost konsumpcji
Tradycyjny kanał stóp
procentowych (1.1.)
Wpływ kursu
walutowego na
eksport netto
(1.2.1.)
Przechodzenie impulsu
Kanały
monetarne
(1.)
– podział szczegółowy
Impuls
pierwotny
Przechodzenie impulsu
28
Wpływ na
Systematyka kanałów
polityki
Zwiększenie impulsów
Wzrost dostępności
pożyczekpieniężnej
Wzrost(2)
wydatków
Systematyka kanałów transmisji impulsów PP
Grupa kanałów
26
Tradycyjny podział kanałów
transmisji impulsów monetarnych
Kanał
bilansowy
(2.2.)
Kanały
(stanowisko)
kredytowe
(2)
Kanał
przepływów
finansowych
(2.3.)
Nieantycypo
wany poziom
cen (2.4.)
Efekty
płynnościowe
gospodarstw
domowych
(2.5.)
rezerw banków
i depozytów
bankowych
bankowych
inwestycyjnych
przedsiębiorstw,
wzrost wydatków
konsumpcyjnych
Wzrost podaży
pieniądza
Wzrost cen akcji, wzrost wartości netto
przedsiębiorstw, osłabienie problemów
negatywnej selekcji i ryzyka nadużycia
Wzrost wydatków
inwestycyjnych
Spadek stóp
procentowych
Wzrost strumienia pieniądza, poprawa
bilansu (zwiększona płynność),
ułatwiona weryfikacja zdolności
kredytowej, osłabienie problemów
negatywnej selekcji i ryzyka nadużycia,
wzrasta kredytowanie
Wzrost wydatków
inwestycyjnych
Nieoczekiwany
wzrost poziomu
cen
Obniża realną wartość zadłużenia
przedsiębiorstwa, wzrasta wartość
netto, osłabienie problemów
negatywnej selekcji i ryzyka nadużycia,
wzrost kredytowania
Wzrost wydatków
inwestycyjnych
Wzrost podaży
pieniądza
Wzrost cen akcji, wzrasta wartość
aktywów finansowych gospodarstw
domowych, spada
prawdopodobieństwo trudności
finansowych
Wzrost wydatków
konsumentów na
budownictwo
mieszkaniowe
7
PP. Mechanizmy transmisji impulsów polityki
pieniężnej
2013/2014
29
30
Kanał stóp procentowych (1.1.)
Kanały monetarne (1.)
M ↑ => ir ↓ => I ↑ => Y ↑
• ich konstrukcja bazuje na określeniu determinant popytu na kredyt,
który wynika z potrzeby finansowania wydatków przede wszystkim
inwestycyjnych, ale i konsumpcyjnych
Legenda:
M - ekspansywna polityka pieniężna
ir - realna stopa procentowa
I – wydatki inwestycyjne
Y - zagregowany popyt
• kanały te akcentują wpływ zmian stóp procentowych na:
inwestycje
oczekiwania inflacyjne
kurs walutowy
ceny aktywów (finansowych i niefinansowych)
koszt kapitału ↓
in ↓ + sztywność cen => ir ↓
Czynniki determinujące drożność kanału stopy procentowej:
• bank centralny musie mieć możliwość wpływania na wysokość
rynkowej stopy procentowej
• występują inne niż banki źródła finansowania dla przedsiębiorstw.
Mechanizm transmisji stóp procentowych dotyczy realnych
i raczej długoterminowych stóp procentowych
31
Kanał stóp procentowych (1.1.)
Funkcjonuje nawet w okresach deflacji!
• działają realne stopy procentowe, a nie nominalne
M ↑ =>Pe ↑=> πe ↑=> ir ↓ => I ↑ => Y ↑
nawet jeśli nominalne stopy procentowe (in) pozostają na
niezmienionym poziomie, bliskim zera
Legenda:
M - ekspansywna polityka pieniężna
Pe – oczekiwany poziom cen
πe – oczekiwania inflacyjne
ir - realna stopa procentowa
I – wydatki inwestycyjne
Y - zagregowany popyt
dr Sylwia Grenda
32
Kanał cen innych aktywów (1.2.)
Kanał kursu walutowego (1.2.1.)
• Założenia: kurs płynny, gospodarka otwarta
• Rodzaje oddziaływania:
Wpływ kursu walutowego na eksport netto
M ↑ =>E ↓ => NX ↑ => Y ↑
Legenda:
M - ekspansywna polityka pieniężna
NX - eksport netto
E – kurs waluty krajowej
Y - zagregowany popyt
deprecjacja waluty krajowej => poprawa terms of trade
Wpływ kursu walutowego na bilanse podmiotów gospodarczych
M ↑ =>E ↓ => NW ↓ => L ↓ => I ↓ => Y ↓
Legenda:
M - ekspansywna polityka pieniężna
NW – bilanse netto
E – kurs waluty krajowej
L - kredyty
Y - zagregowany popyt
Pogorszenie się „bilansów”:
- wzrost wartości zobowiązań denominowanych w walucie obcej
(banki, przedsiębiorstwa)
- spadek wartości aktywów krajowych (banki, przedsiębiorstwa)
i wzrost wartości kredytów zagrożonych (banki)
8
PP. Mechanizmy transmisji impulsów polityki
pieniężnej
2013/2014
33
34
Kanał cen innych aktywów (1.2.)
Kanał cen innych aktywów (1.2.)
Kanał cen nieruchomości (1.2.2.)
Kanał cen nieruchomości (1.2.2.)
• Rodzaje oddziaływania:
Wpływ na budownictwo mieszkaniowe
• Rodzaje oddziaływania:
Wpływ na bilanse banków
M ↑ =>Ph ↑ => H ↑ => Y ↑
Legenda:
M - ekspansywna polityka pieniężna
Ph - ceny mieszkań
H – popyt efektywny na mieszkania
Y - zagregowany popyt
M ↑ =>PR ↑ =>NWb ↑ => L ↑ => I ↑ => Y ↑
ekspansja pieniężna
=> spadek stóp procentowych i kosztów finansowania nieruchomości
=> wzrost popytu na nieruchomości i wzrost ich cen
Legenda:
M - ekspansywna polityka pieniężna
Pr - ceny nieruchomości
NWb – bilanse banków komercyjnych
L – kredyty
I - inwestycje
Y - zagregowany popyt
Wpływ na majątek (bogactwo) gospodarstw domowych
M ↑ =>Ph ↑ => W ↑ => C ↑ => Y ↑
Legenda:
M - ekspansywna polityka pieniężna
Ph - ceny mieszkań
W – bogactwo gospodarstw domowych
C - wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych
Y - zagregowany popyt
wyższe ceny nieruchomości
=> mniejsze straty banków z tytułu złych kredytów
Wyższe ceny mieszkań => większa wartość majątku
=> wzrost bogactwa => wzrost konsumpcji
35
Kanał cen innych aktywów (1.2.)
Kanał cen kapitału (akcji) (1.2.3.)
Cechy:
• Ceny akcji są istotnym kanałem transmisji impulsów pieniężnych
(inwestorzy oceniając stopę zwrotu z inwestycji, biorą pod uwagę inflację
- podatek inflacyjny)
• Polityka pieniężna poprzez zmiany stopy zwrotu wpływa
na oczekiwane stopy zwrotu z akcji, a dalej na inwestycje
przedsiębiorstw i zachowania gospodarstw domowych
Typy kanałów impulsów pieniężnych uwzględniające
ceny
(a) wpływ cen akcji na inwestycje (teoria inwestycji q Tobina)
(b) efekt bilansowy przedsiębiorstw
(c) efekt bilansowy (płynności) gospodarstw domowych
(d) efekt majątkowy gospodarstw domowych
dr Sylwia Grenda
36
Kanał cen innych aktywów (1.2.)
Kanał cen kapitału (akcji) (1.2.3.)
(a) Teoria inwestycji q Tobina
M ↑ => Ps ↑ => q ↑ => I ↑ => Y ↑
Legenda:
M - ekspansywna polityka pieniężna
Ps - ceny akcji
q – wskaźnik
I - inwestycje
Y - zagregowany popyt
z punktu widzenia inwestorów
q Tobina - stosunek ceny kapitału na giełdzie do ekonomicznego kosztu
odtworzenia tej porcji kapitału
q > 1 => wzrost inwestycji
(na giełdzie można sprzedać jednostkę kapitału za więcej niż jest ona warta)
9
PP. Mechanizmy transmisji impulsów polityki
pieniężnej
2013/2014
37
38
Kanał cen innych aktywów (1.2.)
Kanał cen innych aktywów (1.2.)
Kanał cen kapitału (akcji) (1.2.3.)
(a) Teoria inwestycji q Tobina cd.
Kanał cen kapitału (akcji) (1.2.3.)
(b) Efekt bilansowy przedsiębiorstw
M ↑ => Ps ↑ => c ↓ => I ↑ => Y ↑
Legenda:
M - ekspansywna polityka pieniężna
Ps - ceny akcji
I - inwestycje
c - koszt kapitału
Y - zagregowany popyt
M ↑ => Ps ↑ => NW ↑ => L ↑ => I ↑ => Y ↑
emisja nowych akcji przynosi więcej kapitału niż jej nominał
=> niższy koszt finansowania
z punktu widzenia emitentów
Legenda:
M - ekspansywna polityka pieniężna
Ps - ceny akcji
NW – wartość netto przedsiębiorstwa
I - inwestycje
Y - zagregowany popyt
wyższe ceny akcji
=> zwiększenie wartości netto przedsiębiorstw
=> spadek efektu negatywnej selekcji oraz ryzyka nadużycia
=> zwiększenie akcji kredytowej
negatywna selekcja – z uwagi na potencjalne wyższe straty z tytułu
złych kredytów (wynik np. recesji) banki ograniczają wielkość kredytów
udzielanych podmiotom prywatnym
ryzyko nadużycia (moral hazard) – podmiot chroniony przed
ryzykiem może zachowywać się inaczej, niż gdyby był w pełni
eksponowany na ryzyko – nie ponosimy w pełni skutków swoich decyzji
Kanał kredytowy
(2.2. i 2.3.)
Skutki
asymetrii
informacji
39
40
Kanał cen innych aktywów (1.2.)
Kanał cen innych aktywów (1.2.)
Kanał cen kapitału (akcji) (1.2.3.)
(c) Kanał bilansowy (płynności) gospodarstw
domowych
Kanał cen kapitału (akcji) (1.2.3.)
(d) Efekt majątkowy (bogactwa) gospodarstw
domowych
M ↑ => Ps ↑ => FAK ↑ => LFD ↓ => Cd ,H ↑ => Y ↑
Legenda:
M - ekspansywna polityka pieniężna
Ps - ceny akcji
FAK – wartość aktywów finansowych konsumentów
LFD – prawdopodobieństwo wystąpienia kłopotów finansowych
CD – wydatki na zakup dóbr trwałego użytku
H - nieruchomości
Y - zagregowany popyt
Wzrost wartości aktywów i mniejsze prawdopodobieństwo
kłopotów finansowych powodują także, że banki będą bardziej
skłonne udzielać gospodarstwom domowym kredytów
Patrz: Kanał kredytowy (2.5.)
dr Sylwia Grenda
M ↑ => Ps ↑ => W ↑ => K ↑ => Y ↑
Legenda:
M - ekspansywna polityka pieniężna
Ps - ceny akcji
W – zasoby gospodarstw domowych
K - konsumpcja
Y - zagregowany popyt
Jak wyżej. Wzrost wartości aktywów gospodarstw domowych
(ich zamożności) sprawia, że banki będą bardziej skłonne udzielać
gospodarstwom domowym kredytów
Patrz: Kanał kredytowy (2.5.)
10
PP. Mechanizmy transmisji impulsów polityki
pieniężnej
2013/2014
41
42
Kanał kredytowy (2.)
Kanały kredytowe transmisji monetarnej (2.)
Kanał pożyczek (kredytów) bankowych (2.1.)
• stanowią „uzupełnienie” kanałów majątkowych
• oprócz wskazywania wpływu impulsów na stopę procentową
i popyt na kredyt (kanał majątkowy), podkreślają stronę podażową rynku
kredytów, czyli stronę aktywną działalności bankowej – kształtowanie
działalności kredytowej (w tym dokonywanie oceny zdolności kredytowej)
• uwagi:
• ceny akcji są istotnym kanałem transmisji impulsów pieniężnych
• polityka pieniężna poprzez zmiany stopy procentowej wpływa na
oczekiwane stopy zwrotu z akcji, a dalej na inwestycje przedsiębiorstw
• Bank centralny może wpływać zarówna na stronę pasywną, jak i aktywną
działalności banków
• Banki mają możliwość lepszego dostosowania się do asymetrii informacji
niż ich klienci – biorą pod uwagę nie tylko cenę kapitału (stopę procentową),
ale także ryzyko
• Bank centralny musi zatem pamiętać, że zwiększenie stóp procentowych może
powodować większe (niżby się można było spodziewać) ograniczenie akcji
kredytowej
• Ekspansja monetarna spowoduje, zarówno wzrost ilości depozytów,
jak i kredytów
M ↑ => depozyty bankowe ↑ => kredyty bankowe ↑ => I ↑ => Y ↑
• typy kanałów impulsów pieniężnych uwzględniające ceny
▫ kanały pożyczek (kredytów) bankowych (2.1.)
▫ kanały bilansowe
pośrednictwo finansowe (2.2.)
kanał strumienia pieniądza (2.3.)
wpływ polityki pieniężnej na ogólny poziom cen (2.4.)
efekt wzrostu bogactwa i płynności gospodarstw domowych (2.5.)
• Założenia skuteczności:
banki muszą być dla części kredytobiorców jedynym źródłem finansowania
polityka pieniężna musi mieć wpływ na zmiany podaży kredytów
• Deregulacje i innowacje finansowe obniżyły znaczenie tego kanału na rzecz
kanałów bilansowych (2.2. i dalej)
43
44
Kanał kredytowy (2.)
Kanał kredytowy (2.)
Kanał bilansowy (2.2.)
Kanał przepływów finansowych (2.3.)
• „pośrednictwo bilansowe”
• „kredytowa wersja” kanału cen kapitału (1.2.3.)
tam zmiany cen akcji zwiększają inwestycje,
tu wpływają na dostępność kredytu
• dostępność kredytu wywołana wzrostem wartości
przedsiębiorstwa (kredytobiorcy)
M ↑ =>PE ↑ => wartość przedsiębiorstwa ↑
=> negatywna selekcja ↓ => ryzyko nadużycia ↓
=> kredytowanie ↑ => Y ↑
• inaczej: „kanał strumienia pieniądza”
• „kredytowa wersja” kanału cen kapitału (1.2.3.)
tam zmiany cen akcji zwiększają inwestycje,
tu wpływają na dostępność kredytu
• dostępność kredytu wywołana wzrostem płynności
przedsiębiorstwa (kredytobiorcy)
M ↑ => i ↓, strumień pieniądza ↑
=> poprawa płynności przedsiębiorstwa
=> negatywna selekcja ↓ => ryzyko nadużycia ↓
=> kredytowanie ↑ => I ↑ => Y ↑
Legenda:
M - ekspansywna polityka pieniężna
Pe - wzrost cen akcji
Y - zagregowany popyt
dr Sylwia Grenda
11
PP. Mechanizmy transmisji impulsów polityki
pieniężnej
2013/2014
45
46
Kanał kredytowy (2.)
Kanał kredytowy (2.)
Nieantycypowany wzrost cen (2.4.)
Kanał płynności gospodarstw domowych (2.5.)
• wpływ polityki pieniężnej na ogólny poziom cen:
nieantycypowany wzrost cen
• dostępność kredytu wywołana spadkiem realnego
obciążenia przedsiębiorstwa (kredytobiorcy) długiem
• „kredytowa wersja” kanału cen kapitału (1.2.3. (c))
• dostępność kredytu dla gospodarstw domowych wywołana
wzrostem ich bogactwa i płynności
M ↑ => Ps ↑ => FAK ↑ => LFD ↓
=> negatywna selekcja ↓ => ryzyko nadużycia ↓
M ↑ => nieoczekiwany P ↑ => negatywna selekcja ↓
=> kredytowanie ↑ => I ↑ => Y ↑
=> ryzyko nadużycia ↓ => kredytowanie ↑ => I ↑ => Y ↑
W podejściu majątkowym (kanał 1.2.3.) kładziono
nacisk na popyt na pieniądz – wzrost bogactwa,
ceny nominalne ↑ => realna wartość zobowiązań ↓
=> zmniejszenie ciężaru zadłużenia przy założeniu niezmienionej
wartości realnej aktywów
=> wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa
Legenda:
wzrost wydatków, wzrost popytu
M - ekspansywna polityka pieniężna
Ps - ceny akcji
Tutaj: nacisk położono na wzrost
FAK – wartość aktywów finansowych konsumentów
dostępności kredytu, wywołany
LFD – prawdopodobieństwo wystąpienia kłopotów finansowych
wzrostem bogactwa, a przez to
Y - zagregowany popyt
wiarygodności kredytobiorców
47
Mechanizm transmisji w wersji syntetycznej
• w praktyce kanały transmisji są bardziej uproszczone
– ze względu na to, które z nich funkcjonują w danym kraju
• uwzględnia się jednocześnie kilka kanałów oddziałujących równolegle
na cel banku centralnego (przyjęty w strategii)
• banki centralne formułują własne kanały transmisji monetarnej
w celu:
48
Mechanizm transmisji w wersji syntetycznej
- wg M. Brzozy-Brzeziny
Tradycyjny kanał stóp procentowych
iBC
Y
Kanał majątkowy
in
ir
π
Kanał kursowy
Transmisja w sektorze
bankowym i na rynkach
finansowych
dr Sylwia Grenda
AD
Kanał kredytowy
wprowadzenia i utrzymania przejrzystości prowadzonej polityki
wskazania najistotniejszych mechanizmów funkcjonujących w danym
kraju
wskazania najważniejszych instrumentów polityki
Kanał transmisji monetarnej
Zagadnienia neutralności
pieniądza
12
PP. Mechanizmy transmisji impulsów polityki
pieniężnej
2013/2014
49
Mechanizm transmisji w wersji syntetycznej
- wg Banku Anglii
50
Mechanizm transmisji w wersji syntetycznej
- wg Europejskiego Banku Centralnego
Stopy
rynkowe
Oficjalna
stopa
procentowa
banku
centralnego
Ceny
aktywów
Popyt
krajowy
Popyt
całkowity
Oczekiwania
Kurs
walutowy
Krajowa
presja
inflacyjna
Inflacja
Popyt
zagraniczny
netto
Inflacja
importowana
51
Mechanizm transmisji w wersji syntetycznej
- wg Systemu Rezerwy Federalnej USA
52
Opóźnienia w transmisji monetarnej
• Jak szybko decyzje banku centralnego wpływają na gospodarkę?
• Przyczyny opóźnień: występowanie tzw. sztywności (rigidities),
tj. mechanizmów inercyjnych, które hamują dostosowania w gospodarce
przykładowo: sztywne (lepkie) ceny i płace:
koszty zmiany cennika (menu costs)
płace (kontrakty) są ustalane w kategoriach pieniężnych (⇒ iluzja pieniądza)
odmienne charakterystyki czasowe sztywności w sferze realnej i nominalnej,
stopień wykorzystania mocy produkcyjnych
• Rodzaje opóźnień w polityce pieniężnej:
wewnętrzne
poznawcze: obserwacja zjawiska i diagnoza
decyzyjne: podejmowanie decyzji
wewnętrznej realizacji: wprowadzenie decyzji w życie
zewnętrzne
Nietypowe:
Bank centralny nie wpływa wyłącznie na poziom cen, ale także
(a może przede wszystkim) na zagregowany popyt
dr Sylwia Grenda
transmisyjne: opóźnienie w oddziaływaniu instrumentów polityki na cel
finalny polityki pieniężnej
Za: Z. Polański, SGH
13
PP. Mechanizmy transmisji impulsów polityki
pieniężnej
2013/2014
53
Opóźnienia w transmisji monetarnej cd.
• M. Friedman (1960):
w transmisji monetarnej występują długie i zmienne opóźnienia
(long and variable lags)
54
Opóźnienia w transmisji monetarnej cd.
• Szacunki długości opóźnień dla Polski:
reakcja dynamiki PKB na przejściowy wzrost stopy procentowej
reakcja inflacji (CPI) na przejściowy wzrost stopy procentowej
• Badania empiryczne wskazują, że w warunkach umiarkowanej inflacji,
zmiany stóp BC najpierw pływają na produkcję, a następnie na ceny
• Szacunki dla Polski – wpływ zmiany stopy procentowej na:
wielkość produkcji: maksymalny wpływ po około 1 roku
inflację: maksymalny wpływ w okolicach 1,5 roku
(5-7 kwartałów)
Za: Z. Polański, SGH
dr Sylwia Grenda
Za: Z. Polański, SGH
dane z modelu ECMOD
14
Download