M. Kobusiński Dobór przekroju przewodów i kabli – materiały

advertisement
M. Kobusiński
Dobór przekroju przewodów i kabli – materiały pomocnicze
Tab.1. Wartości współczynnika
α
przy doborze bezpiecznika do zabezpieczenia silnika
Wkładka o działaniu
szybkim (gI),
zwłocznym (gII),
np. gF
np. gG/gL, aM
Moment hamujący Mh silnika w czasie
rozruchu
Rodzaj rozruchu
Częstość rozruchu
Lekki
Mh ≤ 0,5 Mn
kilka razy
na dobę
2,5
Średni
0,5 Mn < Mh ≤ Mn
CięŜki
Mh > Mn
Częstość rozruchu
2,0
kilka razy
na dobę
3,0
2,0
1,8
2,5
2,0
1,6
1,5
1,6
1,5
częsty
częsty
2,5
Mn – moment znamionowy silnika.
Rozruch kilka razy na dobę odpowiada 3÷5 rozruchom, rozruch częsty powyŜej tej wartości.
Tab. 2. Minimalne przekroje Ŝył przewodów dopuszczalne ze względu na wytrzymałość mechaniczną
Rodzaj przewodów i sposób ułoŜenia
Przewody do
układania na stałe
Najmniejszy przekrój [mm2]
Przeznaczenie obwodu
Cu
Al
1,5
16 1)
kable i przewody
izolowane
siłowy i oświetleniowy
przewody gołe
(nieizolowane)
siłowy
10
16
sterowniczy i sygnalizacyjny
4,0
–
wg ustaleń
odpowiedniej
normy
–
0,75 3)
–
0,75
–
sterowniczy i sygnalizacyjny
0,5
specjalnego zastosowania
Przewody giętkie
w tym do odbiorników ruchomych i
przenośnych
ogólnego przeznaczenia
bardzo niskiego napięcia do
specjalnego zastosowania
2)
–
1)
Według IEC minimalny przekrój przewodu lub kabla z Ŝyłami aluminiowymi wynosi 2,5 mm2, pod warunkiem
spełnienia wymagań przez łączówki. Minimalny przekrój przewodu Al. 16 mm2 ustalony
jest przez Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [7.10].
2)
W obwodach sygnalizacyjnych i sterowniczych urządzeń elektronicznych dopuszcza się przekrój Ŝył 0,1 mm2.
Tab. 3. Minimalne dopuszczalne przekroje Ŝył przewodów ochronnych PE
Przekrój SL przewodów fazowych,
mm2
Minimalny dopuszczalny przekrój przewodów ochronnych,
mm2
SL ≤ 16
SL
25, 35
16
SL ≥ 50
0,5 SL
3%
5%
3%
5%
3,5%
SO
M
M
M
5,5%
8%
5,5%
6%
8%
6%
RO
M
M
M
Rys. 1. Wartości dopuszczalnych spadków napięcia w sieciach zakładów przemysłowych zasilanych z własnych stacji transformatorowych z
uwzględnieniem sposobu zasilania odbiorników
siłowych i oświetleniowych: SO – stacja oddziałowa, RO – rozdzielnica oddziałowa
Tab. 4. Wartości reaktancji jednostkowych przewodów i kabli w instalacjach niskiego napięcia
Rodzaj przewodów w instalacji
Reaktancja jednostkowa x΄ ,
mΩ
m
kable
0,07 ÷ 0.08
przewody w rurkach instalacyjnych
0.10
linie napowietrzne
0,25 ÷ 0,30
Tab. 5. Wartości prądu probierczego górnego If i dolnego Inf wkładek topikowych wybranych bezpieczników.
Prąd znamionowy wkładki InF ,
A
Typ wkładki
Umowny czas próby,
h
Prąd probierczy wkładki
(krotność prądu znamionowego),
A
gG
4
6 ÷ 16
20 ÷ 63
80 ÷ 160
200 ÷ 400
> 400
1
1
1
2
3
4
Dolny
Inf
1,5
1,5
1,25
1,25
1,25
1,25
Górny
If
2,1
1,9
1,6
1,6
1,6
1,6
gL
4
6 ÷ 10
16 ÷ 25
32 ÷ 63
80 ÷ 160
200 ÷ 400
> 400
1
1
1
1
2
3
4
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
2,1
1,9
1,75
1,6
1,6
1,6
1,6
gR
63
80 ÷ 100
1
2
1,1
1,1
1,6
1,6
Tab. 6. Wartości dopuszczalnej jednosekundowej gęstości prądu w czasie zwarcia k
dla róŜnych rodzajów przewodów
Wartość k ,
A s
Rodzaj przewodu
mm 2
Przewód o izolacji z PVC z Ŝyłami miedzianymi
115
Przewód o izolacji z PVC z Ŝyłami aluminiowymi
74
Przewód o izolacji z EPR lub PRC z Ŝyłami miedzianymi
135
Przewód o izolacji z EPR lub PRC z Ŝyłami aluminiowymi
87
Tab. 7. NajdłuŜsze dopuszczalne czasy wyłączenia w sieciach i instalacjach typu TN *)
Napięcie znamionowe
względem ziemi U0
[V]
120
230
277
400
480
580
*)
NajdłuŜsze dopuszczalne czasy wyłączenia w sekundach, w
warunkach, w których napięcie dopuszczalne UL wynosi:
50V~, 120 V=
25V~, 60 V=
0,8
0,4
0,4
0,2
0,1
0,1
0,35
0,20
0,20
0,05
0,05
0,02
Dotyczy urządzeń odbiorczych I klasy ochronności ręcznych lub przenośnych,
przeznaczonych ręcznego przemieszczania w czasie uŜytkowania.
Na podstawie:
Dołęga W., Kobusiński M.: Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Zagadnienia wybrane.
OWPWr, Wrocław 2012
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards