Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o udostępnienie

advertisement
Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku
o udostępnienie informacji zbieranych i przetwarzanych przez PSH
1) Proszę podać dokładne dane identyfikujące podmiot wnioskujący: dane do faktury oraz ewentualnie
dodatkowy adres do korespondencji.
2) Proszę sprecyzować zakres zamawianej informacji, wypełniając tabele od 1.1 do 2.
Tab. 1.1

Baza Monitoringu Wód Podziemnych (MWP)
UWAGA! W przypadku zamawiania danych z analiz fizykochemicznych próbek wody wykonanych w
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) należy dodatkowo uzyskać zgodę GIOŚ. Zgodę
taką uzyskuje się na pisemną prośbę kierowaną do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Tab. 1.2

Baza Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych (CBDH)
UWAGA! Na potrzeby realizacji zadań ustawowych podmioty celu publicznego mogą złożyć
wniosek o dostęp on-line do danych.
We wniosku należy określić:



zasięg terenu badań – przestrzennie, zgodnie z podziałem arkuszowym kraju w skali 1: 50
000
okres nadawanych uprawnień, np. termin zakończenia prac 31 grudnia 2018 r.
listę osób przewidzianych do realizacji danego zadania projektowego, którym zostanie
udzielony dostęp do zasobu poprzez zdalny dostęp, wraz z podaniem numerów i serii
dowodów osobistych oraz firmowego adresu e-mail
Tab. 1.5





Baza Danych Wody mineralne, termalne i lecznicze (Mineralne)
Baza danych zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych wód podziemnych
Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000 (Podtopienia)
Warstwy informacyjne GIS: podział kraju na JCWPd (161) – obowiązujący do 2015 r.
Warstwy informacyjna GIS: podział kraju na JCWPd (172) – obowiązujący obecnie
Tab. 2
Wypełniając tę tabelę można zamówić informację zbieraną i przetwarzaną w wyniku innych procedur np. wskazać dane z opracowań lub zbiorów danych opisanych na stronie www.psh.gov.pl, lecz nie
umieszczonych w szablonie wniosku. Można również wnioskować o wykonanie dodatkowych analiz lub
przygotowanie danych w określonej formie i konfiguracji
W przypadku zamówień o szerszym zakresie informacyjnym niż standardowy zakres danych
gromadzonych w zasobie PSH, przy uwzględnieniu nakładu pracy, dodatkowych środków oraz czasu
pracy na przygotowanie zamówienia podejmujemy decyzję o możliwości jego realizacji oraz wysokości
dodatkowej opłaty za proces przetworzenia, analizy i innych wykonywanych dodatkowych operacji na
danych.
Szczegółowe informacje o bazach danych hydrogeologicznych znajdą Państwo na stronie Państwowej
Służby Hydrogeologicznej - http://www.psh.gov.pl
Tab. 3
Kryteria wyszukiwania informacji hydrogeologicznej:
Geolokalizację oraz oznaczenia ewidencyjne (ID) punktowych obiektów baz danych (CBDH, Pobory,
MWP, Mineralne) można przeglądać on-line za pomocą serwisu spd/psh http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/.
Sygnatury wybranych obiektów, indywidualne dla poszczególnych baz danych, należy wpisać w
odpowiednią rubrykę w tabeli 3. wniosku oraz dołączyć wylistowane w kolumnie w pliku Excel.
Wnioskując o udostępnienie danych z większych obszarów można przygotować mapkę terenu lub plik
shapefile z zaznaczonymi granicami obszaru badań
Tab. 4
W tabeli 4 należy określić cel korzystania z informacji oraz sposób jej przekazania.
Wraz z udostępnieniem danych PIG-PIB zastrzega sobie prawo do przekazania tzw. warunków
korzystania z danych, które m.in. zobowiązują wnioskującego do poinformowania o źródle
pochodzenia danych, zakresie przetworzenia danych oraz o zakresie odpowiedzialności PIG-PIB za
udostępnione dane. Przy czym za przekazanie warunków uznaje się przekazanie ich pisemnie (wraz z
danymi) lub opublikowanie ich w systemie teleinformatycznym PIG-PIB, co podmiot wnioskujący, tj.
użytkownik danych przyjmuje do wiadomości, korzystając z danych (podstawa prawna: ustawa o
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego).
Download