IV. (12) Oszacowanie wielkości aplikacji metodą FP

advertisement
WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU
Praca laboratoryjna na temat
Obsługa klienta w Biurze podróży „ODRA”
Autorzy:
Nazwisko i imię
Nr indeksu
Rola w projekcie
PRACA LABORATORYJNA
Suma punktów
OCENA
Prowadzący projekt:
Wrocław 2010/11
Ocena końcowa
Zakres pracy laboratoryjnej z przedmiotu
„Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu”
CZĘŚĆ ZARZĄDCZA ...................................................................................................... 3
I. Definiowanie przedsięwzięcia........................................................................................ 4
1. Temat i cel .................................................................................................................. 4
2. Zakres aplikacji - ogólny opis problemu biznesowego oraz ogólny DHF ................. 4
3. Oczekiwane wyniki .................................................................................................... 4
4. Uzasadnienie biznesowe ............................................................................................ 4
5. Identyfikacja krytycznych czynników powodzenia ................................................... 4
II. Planowanie i harmonogram przedsięwzięcia ................................................................. 5
6. Struktura WBS (tab. 1) ............................................................................................... 5
7. Sieć działań (według tab. 1) ....................................................................................... 5
8. Organizacja zespołu ................................................................................................... 5
9. Przydział zasobów do zadań (tab. 2) .......................................................................... 5
10.
Ścieżka krytyczna ................................................................................................... 5
III.
(11) Estymacja zakończenia metodą EV .................................................................... 6
IV.
(12) Oszacowanie wielkości aplikacji metodą FP ...................................................... 7
B. CZĘŚĆ TECHNICZNA ..................................................................................................... 8
I. Analiza i model wymagań użytkownika aplikacji ......................................................... 9
1. Szczegółowy opis problemu biznesowego ................................................................. 9
2. Szczegółowy diagram hierarchii funkcji .................................................................. 10
3. Szczegółowy diagram obiekt – związek .................................................................. 11
4. Szczegółowe definicje obiektów, atrybutów i związków ........................................ 12
5. Tablica krzyżowa: funkcja/obiekt ............................................................................ 13
6. Logika funkcji tworzącej raport .............................................................................. 13
7. Diagram przepływu danych ..................................................................................... 14
II. Elementy projektowania i budowy aplikacji ................................................................ 15
8. Projekt raportu .......................................................................................................... 15
9. Projekt struktury relacyjnej bazy danych ................................................................. 16
10.
Baza danych ......................................................................................................... 16
Załączniki ............................................................................................................................. 16
A.
PIWZ
-2-
Praca laboratoryjna z przedmiotu Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu
A. CZĘŚĆ ZARZĄDCZA
Ocena punktowa zadań:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tytuł podpunktu
Temat i cel
Zakres aplikacji - ogólny opis problemu
biznesowego oraz ogólny DHF
Oczekiwane wyniki
Uzasadnienie biznesowe
Identyfikacja krytycznych czynników
powodzenia
Struktura WBS
Sieć działań
Organizacja zespołu
Przydział zasobów do zadań
Ścieżka krytyczna
Estymacja zakończenia metodą EV
Oszacowanie wielkości aplikacji metodą FP
SUMA PUNKTÓW
PIWZ
Punktacja
maksymalna
3
5
Ocena punktowa
3
3
3
5
5
3
5
5
10
10
60
-3-
CZĘŚĆ ZARZĄDCZA
I.
Definiowanie przedsięwzięcia
1. Temat i cel
2. Zakres aplikacji - ogólny opis problemu biznesowego oraz ogólny DHF
3. Oczekiwane wyniki
4. Uzasadnienie biznesowe
5. Identyfikacja krytycznych czynników powodzenia
PIWZ- laboratorium
-4 -
CZĘŚĆ ZARZĄDCZA
II. Planowanie i harmonogram przedsięwzięcia
6. Struktura WBS (tab. 1)
Arkusz zadań
Tab. 1
Zadanie
numer
Nazwa
Czas
trwania
Termin
rozpoczęcia
zakończenia
Poprzedniki
Nazwy zasobów
7. Sieć działań (według tab. 1)
8. Organizacja zespołu
9. Przydział zasobów do zadań (tab. 2)
Arkusz zasobów
Tab. 2
Nazwa zasobu
Typ
Stawka
zasadnicza
Metoda naliczania
kosztu
Kalendarz
10. Ścieżka krytyczna
PIWZ- laboratorium
-5 -
CZĘŚĆ ZARZĄDCZA
III. (11) Estymacja zakończenia metodą EV
Szacowanie kosztu zakończenia projektu metodą EV
w terminie:
Nr zadania
Wykonanie
[%]
BAC
[zł]
AC
[zł]
EV
[zł]
Tab. 3
EAC
[zł]
Narastająco
dla całego
projektu
PIWZ- laboratorium
-6 -
CZĘŚĆ ZARZĄDCZA
IV. (12) Oszacowanie wielkości aplikacji metodą FP
Specyfikacja składników aplikacji
Nazwa składnika
Liczba
DET
Typ
Liczba
RET/FTR
Tab. 4
Złożoność
(L/A/H)
ILF
EIF
EI
EO
EQ
Obliczanie UFP
Tab. 5
Typ składnika
Niski (L)
Poziom złożoności
Średni (A)
Wysoki (H)
Suma
ILF
EIF
EI
EO
EQ
SUMA
Stopnie wpływu charakterystyk aplikacji
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa charakterystyki
Transmisja danych
Rozproszone przetwarzanie
Wydajność
Obciążenie konfiguracji
Tempo przyrostu transakcji
Wprowadzenie danych on-line
Sprawność końcowego użytkownika
PIWZ- laboratorium
Stopień
wpływu
Lp.
Nazwa charakterystyki
8
9
10
11
12
13
14
Aktualizacja on-line
Złożoność przetwarzania
Ponowne użycie
Łatwość instalacji
Łatwość eksploatacji
Wielokrotność instalacji
Łatwość wprowadzania zmian
Tab. 6
Stopień
wpływu
-7 -
Praca laboratoryjna z przedmiotu Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu
B. CZĘŚĆ TECHNICZNA
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tytuł podpunktu
Szczegółowy opis problemu biznesowego
Szczegółowy diagram hierarchii funkcji
Szczegółowy diagram obiekt – związek
Szczegółowe definicje obiektów, atrybutów i
związków
Tablica krzyżowa: funkcja/obiekt
Logika funkcji tworzącej raport
Diagram przepływu danych
Projekt raportu
Projekt struktury relacyjnej bazy danych
Baza danych
SUMA PUNKTÓW
PIWZ
Punktacja
maksymalna
5
5
10
Ocena punktowa
5
5
5
5
5
5
5
55
-8-
CZĘŚĆ TECHNICZNA
I.
Analiza i model wymagań użytkownika aplikacji
1. Szczegółowy opis problemu biznesowego
Słownik terminów
Tab. 7
L.p.
Termin
Skrót
Synonim
Objaśnienie
Wykaz dokumentów
L.p.
PIWZ- laboratorium
Pełna nazwa
Skrót
Tab. 8
Typ
(Rejestr/Raport)
-9 -
CZĘŚĆ TECHNICZNA
2. Szczegółowy diagram hierarchii funkcji
PIWZ- laboratorium
-10 -
CZĘŚĆ TECHNICZNA
3. Szczegółowy diagram obiekt – związek
PIWZ- laboratorium
-11 -
CZĘŚĆ TECHNICZNA
4. Szczegółowe definicje obiektów, atrybutów i związków
Szczegółowe definicje encji
1
Skrót nazwy:
Nazwa encji:
Synonim:
Tab. 9
Nazwa nadtypu:
Opis:
2
Szczegółowe definicje atrybutów encji
Tab. 10
Nazwa encji:
Nazwa
L.p.
atrybutu
Skrót
nazwy
Wymagalność
(T/N)
Typ
Max
długość
Reguła
walidacji
UID
(T/N)
Szczegółowe definicje związków encji
Tab. 11
Nazwa encji:
Przynależność
L.p.
(całkowita/częściowa)
PIWZ- laboratorium
Nazwa
związku
Liczność
Nazwa
encji
Usuwanie
(C/X/N)
Przenaszalność
(T/N)
Nr
łuku
-12 -
UID
(T/N)
CZĘŚĆ TECHNICZNA
5. Tablica krzyżowa: funkcja/obiekt
Tabela krzyżowa Funkcja/Encja
Tab. 12
Kod
Nazwa funkcji
elementarnej
A
X
Legenda
Kod – kod referencyjny funkcji elementarnej
A – nazwa typu encji (albo symbol z tab. 9)
X – tryb użycia encji: C/R/U/D/A
6. Logika funkcji tworzącej raport
Szczegółowa definicja funkcji elementarnej
Tab. 13
1
Kod:
Nazwa:
Opis
Skrót nazwy:
2
3
Zdarzenie inicjujące: nazwa
Typ: Ze, Z, C, S
Zdarzenie wynikowe: nazwa
Przepływ wejściowy: nazwa
4
Przepływ wyjściowy: nazwa
5
6
Nr
PIWZ- laboratorium
Akcja
Przepływy
Źródło przepływu: nazwa
Typ źródła: obiekt zewnętrzny/magazyn
danych/funkcja
Przeznaczenie przepływu: nazwa
Typ przeznaczenia: obiekt
zewnętrzny/magazyn danych/funkcja
Logika funkcji
Nazwa encji/atrybutu
-13 -
CZĘŚĆ TECHNICZNA
7. Diagram przepływu danych
PIWZ- laboratorium
-14 -
CZĘŚĆ TECHNICZNA
II. Elementy projektowania i budowy aplikacji
8. Projekt raportu
PIWZ- laboratorium
-15 -
CZĘŚĆ TECHNICZNA
9. Projekt struktury relacyjnej bazy danych
Projekt tabel relacyjnej bazy danych
Tab. 14
Nazwa tabeli/Nazwa encji
L.p.
Nazwa pola
Wymagalność
(T/N)
Typ
Format
Długość
Klucz
(G/O)
Referencje
10. Baza danych
Załączniki
Kopia dokumentu organizacji (opisanego w tab. 8)
PIWZ- laboratorium
-16 -
Download