Sciaga - informatyka - mroczka_92

advertisement
Sciaga.doc
(58 KB) Pobierz
SKANOWANIE
Nazwa metody przetwarzania danych: wektoryzacja obrazów
rastrowych(skaner)
Skaner-urządz.SłużąceDoRejestrowaniaObrazow
PochodzącychZmateriałów analogowych i przetwarzania
ichDOpostaci elektronicznej
Specjalne swiatloczule komorki w skanerze CCD(fotodiody
elementy światłoczule)
Rodzaje skanerow:
-reczne
-malodokladne
-maloformatowe plaskie
(listwa z elementami CCD przesuwana wzdloz skanowanego
matrialu)
-skanery specjalistyczne
Rodzaje skanerow wielkoformatowych:
(ok. 20tys- 40tys)
-rolkowe(truscan LDS)
-stołowe(płaszczyznowe)
-bębnowe
Jakość obrazy rastrowego(kontrast, jasność, zageszczenie
szczegółów, możliwość czyszczenia i edycji rastra, struktura
rastra)
RozdzielczośćSkanera: fizyczna(optyczna-mowi o jakości)
interpolacyjna(softwarowe)
PLOTER-urzadzeni które rysuje i kreśli mape, umozliwia
przetwarzanie numeryczno-graficzne(rodz. łaskie- stolowe,
bębnowe- rolkowe)
Oprogramowanie-program lub zbiór programów
umożliwiających korzystanie z komputera
Programowanie-pisanie programu przy wykorzystaniu edytora
programu polega na przedstawniau operacji wynikacjacych z
przyjętego schematu działań zgodnie z regulami przyjętego
jezyka programowania.
Algorytm-przepis który pozwala na wykonanie jakiegoś zadania
w skończonej liczbie operacji, zapisany przy pomocy jezyka
programowania jest programem. Podzial(wg typu przetwarzania
danych, wg sposobu wykonania)
Iteracja-polega na wilokrotnym kolejnym zastosowaniu tego
samego algorytmu, wynik tej operacji rowna się dane wejściowe
do kolejnej op.
Rekurencja- odwoływanie się funkcji do samej siebie
Program-tekst zapisany w jezyku programowania wykonuje
określone sekwencje wg algorytmu
Kod źródłowy-prg napisane w jezyku programowania
zrozumialy dla programisty a nie dla komputera
Kod maszynowy-zapis algorytmu w postaci zrozumiale przez
procesor
Translator-program dokonujący przekładu tekstu w kodzie
źródłowym na kod wynikowy maszynowy.
Podzial translat.
-interpretery(Basic,madLob)
-kompilatory(visualb. + Pascal)
-intepreter(tluamczy kod źródłowy na kod pośredni zapisujac
wynik do pamieci operacyjnej, tworzone są dodatkowe pliki
proces wolniejszy od kombinacji
KOMPILATOR-tłumaczy kod źródłowy na kod maszynowy
zapisując wyniki do pliku(.exe, .com) pliki pozwalaja na
szybsze wykonanie programu
RODZAJE DEKLARACJI
DEFINT(%-zmienne całkowite)
DEFLNG(dług. Całk. [&])
DEFSNG(pojedyncza precyzja [!] 7cyfr)
DEFDBL(podwojna precyzja [#] 16 cyfr)
DEFSTR(łańcuchy tekstowe [$])
[zs]-zmienna sterujaca
[wp]-wart. Pocz.
[wk]-wart. Kon
[krok]-co ile zwiekszana jest zs
Tablice-zmienna indeksowana. Struktura danych opisujaca zbiór
wartości tego samego typu DIM
Rodz.TAB.-Jenowym, dwuwym, statyczne, dynamiczne
Sposób dost do pliku:
-pl.sekwencyjne w sddp (OUTPUT-zapis,INPUT-odczyt,
APPEND(dołączenie)
-pl o swobodnym dost,(RANDOM)
-pl binarne(BINARY)
Np.:
OPEN”sciezka dostepu”for OUTPUT
Close #1
Write #nr,zmienne
Print #nr,lista zmn
Porcedura lub podprogram- to wydielone fragmenty programu
które zostaja wykonane po wywolaniu nazwy procedury
Programowanie strukturalne- to dzielenie programu na
procedury i podprogramy np.:GOSUB RETURN(Instr. powrotu
do lini pod GOSUB)
FUNCJA
-zwraca określoną wartość (trzeba podstawić ją pod zmienną
nazywającą się tak jak funkcja)
-wprowadzamy tylko nazwy zmiennych
-obliczona wartość zostaje wyświetlona poprzez cała nazwę
funkcji
-wysyła od razu procedurę funkcji i program ja oblicza
PROCEDURA
-jest to kod zebrany razem pod wspólną nazwą, zwraca wiele
wyników
-wprowadzamy nazwy zmiennych i szukanych(wyników)
-obliczona wartość zostaje wyświetlona poprzez nazwę
zmiennej
-trzeba wywołać procedurę i dopiero wtedy program obliczy
funkcje
INTERNET
1960 ARPA
1969 wojskowa sieć badawcza
1973 TCP/IP
1983 nazwa INTERNET
Polska:31/155 piersz.siećSzerokoPasmowa
PIONIER:internetDoNauki(światłowód)
SIEĆ KOMPUTEROWA:
systemPrzesyłaniaInf.łączaKomput.znajdująSięWinnymMiej.
INTERFEJS SIECIOWY: inacz.UkładSprzężający
komp.zInnymiUrządzPodłącz.SieciowoZachodziTuWymianaInf
orm.
WĘZEŁ:toWszystkieUrządz.któreDaSięZaadresować(nr IP)
SERWER:komp.BadżProgram
umożliwiaDostepDoInnychKomp.bądżProgram. klient-serwer
RUTER:kompŁączącySieciSpecjanieWyznaczonyDoWytyczani
aPakietówKażdeKolejneOgniwo(ruter)pilnujeAbyDanePrzekazy
waByłyWdobrymKierunku
BRAMA:komp.OgólPrzeznaczeniaDoPełnieniaFkcjiRuteraCzyl
iDoWyznaczaniaTras=TłumaczyProtokołySieciowe2różnychSie
ci
TERMINAL:interfejsMiedzyUzytkowAserweremNieWykonuje
ObliczeńNieMusiBycWyposażonyWdyskZaJegoPomocąWyda
waneSąPoleceniaSerwerowi
LAN (lokalnaSiećKomp-np1budynek,połącz.Skretka,szybk:101000Mb/s połącz:SWITCH/HUB)
MAN(siećMiejscka,np.osiedleDo50km=okablowaneSwiatłowod
em.szyb:150-kilkaGb/s
WAN (globalna ->Internet)
sieciBezprzewodowe:
-WPAN(ZasiegDo10m)osobie
-WLAN(100m)
bezprzewodowTransmisja:
-Bluetooth(odl <10m;800kb/s)
-Wi-Fi odlNawet30km
technologiePrzesyłaniaDanych:
-ATM(przekazMultimedialny)
-INTERNET(siećNiejednorodna)
-INTRANET(s.BezDostępPublicz)
-ENTHERNET(specyfikacjeTech)
PRZEPUSTOWOŚĆ
rędkoPrzesyłaniaDanych
DostępDoINTERNETU:
*modem cyfrowy do6Mb/s
*PSL-ADSL (neostrada)
*sieć TV kablowej do10
*łącza satelitarne do30Mb/s
*sieciBezprzewodowe
.com- organHandlowe
.edu-uniwersyt.InstytuEdukacyj
.gov-organizacRządowe
.mil-organ.Militarne
.net.intURLwCeluLokalizacjiZasobówInf.dostępnejWprotokole http://
HTTP:protokółUmożliwiajOglądanieStron www
FTPprotokółUmożliwiającyPrzesyłaniePlikówPrzezInternet
SMTP:dotyczyPocztyElektronicz.
BAZA DANYCH/dane-wyodrębnialne porcje info opisujące lub
reprezentujące wybrany aspekt rzeczywisto/metadane-dane służ
do opisu innych danych(dane o danych)/przetwarz danychwygenerowa
nowych danych,zmiana sposobu prezent danych/typ danych
zbiór wartości
(cech) które może przyjmowa obiekt danych,obejmuje zarówno
określony
zbiór danych jak i działania(operacje)/typ
danych:*tekstowe*numerycz
(cyfry+-*binarne(w postaci dwójkowej-ciąg zer i
jedynek)*cufanumerycz
(dane num+tekst+znaki interp+ASCII)*walutowe(wart.liczbo z
symbol waluty)
*multimedia(cyfro obrazy,animac,dźwięk)*masowe(-dane mogą
przyrastac nieograniczenie;-dane występują w dużych ilościach
,Gb,Tb/typy danych:*znakowe*liczbowe*logicz*data*notatniko
*graficz*obiektowe(OLE-połącz obiekt wytworz przez inne
aplik/
banki danych-bazy danych w których przechowa się inf/baza
danychzbiór danych,metody dostępu do zawart w nich info/encjaprzedmio
fizycz(lub abstrakcyjny)rozpoznawal jako samo dziel i
niezależ,są to
elementy syst baz danych/integralnośc b.danych-wierne
odzwiercied
przez nią przedmiot zaintereso jej użytkow/transakcja-operacje
powoduj zmianę stanu bazy danych/zapytania-wyszuki info w
bazie
związ-ne z zapyta skierow do bazy/przyk baz danych:*spis
towarów*
ewidenc pracownik*kartoteki urzędo*rejestr gruntów*wykazy
taksacyjne*GIS i kartografia/przyk nazwy baz danych:*d`Base
*Informix*Ms
Access*Ingres*ODBC*Oracle*Sybase*SQL/rekordnajprost bazy danych-elem-t składow pliku bazy danych to typ
danych
założony ze skończ liczby danych innych typów(wiersz w
tab),skład się
z pól(kolum w tab)/pole-elem rekordu opatrzo nazwą służący do
przechowywa określo typu danych,zwane atrybutem-pionow
strukt,
mają zdefiniowa właściwoś(cechy)/b.danych tworz wielokolum,
wierszo tab,gdzie kolum to pola,wiersz rekord/rodz baz danych:
*jednopoziomowa(płaska)-zbudow na podobień kartoteki,tylko
jedna
tabela,plik teksto,pola rozdzilelo są odp znakimenp:1;Noc na
Ziemi;Jim J….*relacyjna(RDBMS)-zawiera wile tab,których
rekordy
mają co najmniej jedno pole wspólne powiąza relacją,kolejnośc
danych nie ma znaczenia/relacja-zależnośc zachodz miedzy
kilkoma
obiekta,pola powiaza relacja muszą mieć ten sam typ danych/
typy relac:*1:1-każdy rekord w tabA może mieć tylko jeden
rekord
w tabB i odwrotnie*1:wielu-rekord w tabA ma tylko jednen
dopasow
rekord w tabB i Z tabB tak samo*wiele:wielu-reko w tabA może
mieć
wiele rekor z tabB i odwrotnie*nieokreslona/indeks baz danychpole
(lub plik)o specjal strukt kojarząc wartości,kluczy z położe-m
reko w
pliku bazy danych służący do przyspiesza pszeszukiw baz
danych/kluczpole reko b.danych wybrane do sporządze indeksu/klucz podstpowinien
zawsze posiadac unikalny indeks,jednoznacz indentyfik każdy
reko w tab;
*jednopolowy*wielo-/obiekto b.danych-baza utworz przez
złożne obikty
które mogą być powiąza w siec,nie ma tab tylko
obiekty(zgrupow tab)/
cechy obiekto b.danych:*ist złozonych
obiekt*dziedzicze*rozszerzal o nowe
typy danych*oddziela logicz i fizy poziom danych*zarządza
transakcja/
hierarchicz b.danych-posiad strukt drzewiastą każdy reko jest
nadrzędny albo
podrzęd od sąsied,dane są znajdow na zasadzie wyszukiwa rekor
podrzęd względ
nadrzęd,np.syst klasy fik,strukt katalog na dysku
twardym/dedukcyjna b.danychjest inteligentna zawiera zbiór faktów uzup-a o reguły
wnioskowania(dedukcji)/
skupiona b.dancyh-b.militar,wydziel b.zabezp
bankow/rozproszona b.danych-np.
dotycz kilku komp-ów/baza typu PIM-podręczna np. w
kalkulatorze/b składają się z:
*tab*kwerend*raportów*formularzy/formula-służa do
wprowadz danych do
bazy/kweren-pozwalają wybier info z bazy/raporty-służą do
analizy danych lub
do wydruku/typy kwerend:*wybierają*parametry
cz*krzyżow*funkcjonal:
-usuwające-aktualiz-dołączaj-tworz tab/OPERACJE NA
B.DANYCH/*zapyta-instruk
wyraż w języku zapytań powoduj wyszukanie z tab b.danych
info spełniają określo
warun.logicz/SQL-język do zadaw zapyt do bazy/*wyszukiw
info-polega na odnajdowa
w bazie danych inf-rodzaje:liniow,binarne*sortowa-porządko
info wg określon
kryterium/metody sortow:*prez
wybór*bąbelkowe*kubełkowe*przez zliczanie
*pozycyjne*przez scalanie/serwr b.danych-komp przechowuj
bazę danych wraz
z odp oprogram/administr b.danych-osoba ustalająca prawa
dostępu do b.danych/
prawa dostępu określo są przez:*hasłą dostępu*rodz i zakres
udostępnio danych
*sposoby ogląda danych*rodzaj dostępu*dozwol rodzaj operacji
na danych/
klient b.danych-aplikac korzyst z usług serwera/rodz dostępu do
danych w
bazach:*swobodny(szybszy)*sekwencyjny(najwolniej)*listowy
*indeksowany/
INFOR W GEODEZJI/SIP-syst info przestrzennej-syst
przetwarzania,pozyskiwa i
udostęp danych/SIT-syst info terenowej-narzędzie do podejmo
prawnych decyzji,
skład się z b.danych o terenie dotycz określon obszaru oraz
procedur i technik do
systematyczne zbiera,aktualizac i udostępnia danych/GIS-syst
info geograf-syst
poszukiwa,przetwarza,weryfikac i integrowaniu danych które są
przestrzennie
odniesione do ziemi/MAPA/*m.analogowaklasyczna:cz.graficz(rys+opis),cz.opisowa
(b.danych w operatach)*m.numerycz-wirtualna:cz.graf(rys
cyfro[wektor],opis
na mapie)cz.opisowa(numerycz,atrybutowa
b.danych[katasrofal,ewidencyjna];m.numerycz
def jest jako zbiór danych zapis w postaci cyfrow;powst z
połącz info o przestzenn lokaliza
cyfro-ych obiektów na mapie z numerycz, atrybutow
b.danych/zalety m.numer:
*obiektowośc(zapewnia ja tylko m.wektorowa)*rozwarstw
info*przekazyw danych
numerycz do innych celów(np. projektowych)*wileu użytkow
może jednocześ korzysta z
zasobów*umożliwia wielokroć kopiowa*trwałośc przechowywa
info*łatwośc aktualiz
*wybiórczośc info*łatwe wyszukiwanie info*możliwośc
wszechstronnych analiz
*zabezpiecz przed niepowołanym dostępem/metody pozyskiw
info o terenie:
*bezpośred-pomiar w terenie przyrządami geodezyj*pośrednie(z
materiał analogowych
zdjęcia satelit)/METODY POŚREDNIE/1.digitalizacja
materiałów analogowych,2.wektoryzacja
obrazów rastrowych(skaner)założenia technologi-obraz cyfrowy
mapy w postaci wektoro/
wybór technolog:*posiadany sprzęt*posiad syst
oprogram*jakośc materiałów kartograf
*ilośc kolorów*stopień zagęszzce szczegół*skal*celu
oprawco*zespół ludzki*terminu/
Digitalizacja-prostsze niż sakonowa,przetwarza danych
analogow-cyfrow na graf-numerycz
(zmiana z kartki na komp)/rodz
digitaliz:*dyskretna(digimetr)*pomierzch(skaner/digimetr
-tab z siatką+manipulator,konwersja danych punktow z postaci
analogow do postaci cyfrow/
bud digimetru:manipulator,tab digimetru-stół siatka,dokładnośc
digimetru 1mm-0,01m/
okresowo przeprowadza jest rektyfikacja urządzenia w oparciu o
wzorzec analogow ze
względu na np.*błędy rozdzielczo*błędy
okresowe/zalety:*małożródeł błędów(stały model
błędów)*prostsza w użyciu*mniej kosztow urządz*mniej
skomplikow oprogram*od razu
jest uzyskiwa wektor*mniejszy problem z
kolorami(nakładkami/wady:*jeden materiał
jedna osoba jednocześnie*niszczenie mater źródłowych*brak
powiększ obrazu*dużo
poprawek po digitalizacji(przecięcia,niedociągnięcia)*utrudnio
praca z duzymi formata
materiał analogow*brak możliwo poprawy deformacji materiał
analogow*duże błędy
osobowe
Informacja jest zbiorem danych zebranych w celu ich
przetwarzania.
Dane – liczby, fakty, pojęcia lub rozkazy.
Hardware – sprzęt do przetwarzania informacji.
Software – całość oprogramowania.
Sprzęt – komputer, skaner, drukarka.
Oprogramowanie przyjęto dzielić na:
-oprogramowanie systemowe i użytkowe
System komputerowy – wzajemne oddziaływanie człowieksprzęt-oprogramowanie.
System operacyjny – najważniejsze oprogramowanie,
środowisko pracy wielu programów.
Aplikacja – program realizujący jakieś zadania. Pracuje dopiero
na bazie systemu operacyjnego.
System operacyjny – działa jako pośrednik między
użytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym.
Podstawowe cechy wyróżniające system operacyjny:
-duża złożoność
-systemy operacyjne są sterowane przerwaniami(zdarzeniami)
-system operacyjny zaczyna działanie jako pierwszy program w
komputerze i nie zaprzestaje działania aż do wyłączenia
komputera
Sieciowy system operacyjny – system, w którym komputery
połączone są w sieć.
Rozproszony system operacyjny – sprawia na użytkownikach
wrażenia, że mają do czynienia z jednym komputerem.
System scentralizowany – konwencjonalny system
komputerowy, zaopatrywany w jedną jednostkę centralną.
Interfejs – układ sprzęgający, pośredniczący w komunikacji
(znakowe, graficzne’GUI’, głosowe, dotykowe, mieszane)
Grafika komputerowa – dział informatyki zajmujący się
zagadnieniami przetwarzania i prezentacji inform. graficznych.
Bitmapa, mapa bitowa – informacja(obraz) zapisana jako zbiór
pikseli.
Piksel – elementarny punkt obrazu.
Rozdzielczość obrazu – ilość pikseli widocznych jednocześnie
na ekranie bądź w druku to rozdzielczość obrazu. Określa się
jako ilość pikseli w poziomie razy ilość w pionie.
Modele barw:
1. RGB (czerw.-zielony-niebieski) – model addytywny; model
ten dotyczy światła emitowanego(np. z komp., monitora,
kineskopu)
2. CMYK (cyjan-maganta-żółty-czarny) – model subtraktywny,
dotyczy światła pochłanianego, wykorzystywany w druku.
Grafika rastrowa – obraz złożony z wielu małych
punktów(pikseli) ułożony w wierszach i kolumnach.
Każdy piksel w grafice rastrowej posiada: współrzędne(x,y);
cechę(parametr wizualizacji – kolor lub odcień szarości)
Cechy charakterystyczne obrazu rastrowego:
- łatwość pozyskania informacji(wystarczy zrobić zdjęcie)
- duże pliki z danymi
- obiektem graficznym jest pojedynczy piksel lub cały obraz
- brak mozliwości obiektowania(grupowania obiektów
składowych)
- trudne jest rozwarstwienie informacji
- nie można logicznie podłączyć bazy opisowej
- bardzo trudne aktualizacja(uszkadzane piksele tła)
- powiększenie powoduje pogorszenie jakości obrazu
- zła jakość obiektów łukowych, skośnych
- trudne sprawdzenie topologii rysunku.
Formaty obrazów rastrowych: BMP, PCX, GIF, JPG.
Konwersja – przekształcanie jednego formatu graficznego w
drugi.
Grafika wektorowa – rodzaj graf. komp.; w przeciwieństwie do
rastrowej, obraz jest pamiętany w formie jego matematycznego
opisu.
Każdy wektor posiada:
- współrzędne X,Y dwóch punktów i ew. atrybuty geometryczne
figury(mat. Wzór opisujący)
- informacje o ich wzajemnym położeniu
Cechy charakterystyczne obrazu wektorowego:
- trudno pozyskać informacje(obiekty tworzone przeważnie
ręcznie)
- tworzone są małe pliki z danymi(nie zapisywane jest tło, tylko
informacje obiektów graficznych)
- obiektem graf. może być dowolny pojedynczy element
rysunku
- nieograniczone możliwości obiektowania elementów graf.
-dowolne rozwarstwienie informacji oraz przenoszenie obiektów
między warstwami
- łatwa możliwość podłączenia opisowych baz danych
- łatwa aktualizacja(możliwość poprawiania i usuwania
poszczególnych elementów lub ich grup)
- dowolne powiększanie rys. bez straty jakości
- możliwość stosowania dowolnych funkcji mat.
- możliwość automatycznego sprawdzenia topologii rysunku
- możliwość rysowania dowolnych krzywych
Animacja komputerowa – 24 klatki (obrazy/ na sekundę wtedy
jest ona płynna)
System rozpoznawania obrazów (OCR) – potrafi rozpoznać
obraz binarny na znaki ASCII
Arkusz – tabelaryczne zestawienie.
Kalkulacja – wyliczenie, oszacowanie czegoś.
Arkusz kalkulacyjny ma możliwość automatycznego
przeliczania(powtórzenia wszystkich operacji od nowa)
Najpopularniejsze arkusze: EXCEL, 1-2-3, Quattro Pro.
Zastosowanie arkusza:
- analizy ekonomiczne i księgowe, budżetowe
- obliczenia podatku
- obliczenia geodezyjne
- automatyczne wyceny nieruchomości
- obliczenia statystyczne zjawisk
Adres komórki składa się z numeru kolumny i wiersza:
- adres względny (dynamiczny) – adres podczas powielania
formuł zmienia się automatycznie
- adres bezwzględny – nie zmienia się automatycznie
- adres mieszany
Arkusze przechowują dane w komórce jako: etykietę(zwykły
tekst); liczbę(tylko jedną); formułę(wzór, wyrażenie)
Formuły - to wyrażenia (matematyczne, logiczne, statystyczne)
pozwalające prowadzić obliczenia w arkuszu(zaczynają się od =
)
Serie danych – są to grupy powiązanych ze sobą elementów
odnoszących się do tej samej kategorii; serie oznaczone na
wykresie kolorami.
Kategorie – są nazwami poszczególnych grup danych; na
wykresie sąna poziomej osi kategorii.
Wartości – są liczbami przyporządkowanymi dla
poszczególnych serii; na wykresie są na pionowej osi wartości.
Plik z chomika:
mroczka_92
Inne pliki z tego folderu:


showpic5.jpeg (101 KB)
showpic3.jpeg (103 KB)
 Wykład infa V.docx (13 KB)
 showpic4.jpeg (103 KB)
 Wykład infa II.docx (19 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
angielski
budownictwo
 EGiB
 ETP
 fizjografia
Download