str. 1

advertisement
Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną,
obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.
Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą
wykonuje się na podstawie tablic obciążalności długotrwałej przewodów, właściwych dla
określonych typów przewodów i warunków ich ułożenia. Wyznaczenie przekroju przewodów
ze względu na nagrzewanie prądem obciążenia długotrwałego w praktyce sprowadza się do
dobrania z odpowiednich tablic najmniejszego przekroju, przy którym jest spełniony warunek;
gdzie: IZ – obciążalność prądowa długotrwała, IB – prąd obliczeniowy
Prąd obliczeniowy (roboczy) w obwodach odbiorczych przyjmuje się równy prądowi
znamionowemu pojedynczego odbiornika lub prądowi wyznaczonemu z mocy szczytowej
z uwzględnieniem współczynników jednoczesności dla grupy odbiorników.
Współczynnik jednoczesności kji
budynki biurowe
szpitale
Oświetlenie
0,95
0,7÷0,9
Zasilanie z gniazd wtyczkowych
0,1
0,1÷0,2
Urządzenia ogrzewania i klimatyzacji
1,0
0,9÷1,0
Kuchnie
0,6÷0,85
0,6÷0,8
Windy
0,9÷1,0
0,5÷1,0
Inne
0,3
0,6÷0,8
Rodzaj odbiorników
PNi – moc zainstalowana (suma mocy znamionowych) i-tej charakterystycznej grupy
odbiorników, kji – współczynnik jednoczesności i-tej grupy odbiorników
Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną
Przewód i jego połączenie powinny być niezawodne, powinny wytrzymywać zwykłe
narażenia mechaniczne przy montażu i w czasie normalnego użytkowania. Z tą myślą
wymaga się pewnego przekroju minimalnego (tabl.), nawet gdyby z innych powodów
wystarczył mniejszy.
2
Rodzaj oprzewodowania
Instalacja ułożona na
stałe
kable i przewody
izolowane
przewody gołe
Przeznaczenie obwodu
siłowy i oświetleniowy
sterowniczy i sygnalizacyjny
siłowy
sterowniczy i sygnalizacyjny
specjalnego zastosowania
Połączenie giętkie wykonane kablami
i przewodami izolowanymi
(1)
(2)
str. 1 Najmniejszy przekrój mm
Cu
Al.
(1)
1,5
16
(2)
0,5
-10
16
4,0
-wg ustaleń odpowiedniej
-normy
(3)
0,75
--
ogólnego przeznaczenia
bardzo niskiego napięcia do
0,75
-specjalnego zastosowania
2
Według IEC minimalny przekrój przewodu lub kabla z żyłami aluminiowymi wynosi 2,5 mm , pod warunkiem
2
spełnienia specjalnych wymagań przez łączówki. Minimalny przekrój przewodu Al. 16 mm ustaliły warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
2
W obwodach sygnalizacyjnych i sterowniczych urządzeń elektronicznych dopuszcza się przekrój żył 0,1 mm
(3)
(2)
Do przewodów giętkich siedmio- i więcej żyłowych odnosi się uwaga .
Dobór przekroju przewodów ze względu na dopuszczalny spadek napięcia.
Odbiorniki energii elektrycznej dla zapewnienia ich poprawnej pracy powinny być zasilane
napięciem o wartości zbliżonej do znamionowej. Wymaga to niekiedy zastosowania
przewodów o przekrojach większych niż wynika to z obciążalności prądowej, aby odchylenia
od wartości znamionowej nie przekraczały wartości dopuszczalnej dla danego odbiornika.
W działaniach praktycznych przekrój przewodu uwzględniający warunki napięciowe oblicza
się, sprawdzając czy spadki napięcia w poszczególnych fragmentach sieci i instalacji nie są
większe niż wartości graniczne dopuszczalne ustalone przez odpowiednie normy i przepisy.
W instalacjach elektrycznych przemysłowych w czasie rozruchu silników dopuszcza się
większe spadki napięcia, lecz od zacisków transformatora rozdzielnicy głównej do zacisków
przyłączeniowych silnika nie powinny one przekraczać 10% przy rozruchach częstych oraz
15% przy rozruchach rzadkich (kilka na godzinę) ani nie powodować trudności przy rozruchu
silnika.
Spadek napięcia, wyrażony w procentach, na dowolnym odcinku linii długości l, wykonanym
przewodem o przekroju S i konduktywności  materiału żyły, można określić z następujących
zależności:
1. Dla linii jednofazowych
∆
200
%
2. Dla obwodów trójfazowych
∆
%
√
w których: IB – obliczeniowy prąd roboczy, A; U0 – napięcie znamionowe fazowe, V;
UN – napięcie znamionowe międzyprzewodowe, V; cosφ – współczynnik mocy;
R, X – rezystancja i reaktancja przewodu, Ω; wyrażone wzorami:
· 10
gdzie: l – długość przewodu, m;  - konduktywność materiału żył, m/(mm2); S – przekrój
przewodu, mm2; X’ – reaktancja jednostkowa, wynosząca ok. 0.07÷0,08 m/m dla linii
kablowych, 0,10 m/m dla instalacji w rurkach oraz 0,25÷0,30 m/m dla linii napowietrznych
niskiego napięcia
W praktyce przy obliczeniach spadków napięć w liniach kablowych oraz instalacjach
wykonanych kablami lub przewodami jedno- lub wielożyłowymi ułożonymi w rurach
instalacyjnych, o przekroju żył do 50 mm2 Cu i 70 mm2 Al., można pominąć reaktancję
przewodów i posługiwać się następującymi zależnościami uproszczonymi:
str. 2 1. Dla obwodów jednofazowych
200
∆
%
∆
%
2. Dla obwodów trójfazowych
100
gdzie: P – moc czynna przesyłana analizowanym odcinkiem instalacji, kW.
Wartości obliczonych spadków napięcia nie powinny być przekraczane przy przepływie
prądów obliczonych w liniach zasilających odbiorniki w ruchu ciągłym. W czasie rozruchu
silników dopuszcza się znacznie większe wartości spadków napięć na odcinku od zacisków
transformatora do zacisków przyłączeniowych silnika, zależne od rodzaju rozruchu,
wynoszące:
35% - przy rozruchu lekkim
15% - przy rozruchu ciężkim i rzadkim
10% - przy rozruchu ciężkim i częstym
Spadek napięcia przy rozruchu silnika w linii odbiorczej, zasilającej pojedynczy silnik oblicza
się ze wzoru
∆
√3 · 100
%
gdzie: R’ i X’ – rezystancja i reaktancja jednostkowa linii, l – długość linii zasilającej silnik,
IrM – prąd rozruchowy silnika,
wynosi 0,20÷0,35)
- współczynnik mocy silnika przy rozruchu (zwykle
W instalacji zasilającej silnik wyznacza się spadek napięcia dla silników o największym
prądzie rozruchowym w całym układzie zasilania, tj. od zacisków rozpatrywanego silnika do
zacisków transformatora w stacji zasilającej.
Opracowana w latach 2002 – 2003 norma N SEP-E-002 dotycząca wymiarowania instalacji
elektrycznych w budynkach mieszkalnych rozróżnia dopuszczalne spadki napięcia
występujące w wewnętrznych liniach zasilających (tabl. 9.20, rys. 9.12) oraz w instalacjach
odbiorczych, przy czym spadek napięcia począwszy od złącza do najdalszego odbiornika nie
przekracza 4%.
Zgodnie z tą normą SEP-u spadki napięcia w wewnętrznych liniach zasilających nie mogą
przekraczać wartości granicznych określonych w tabl. 9.20, a spadki napięcia w obwodach
odbiorczych na odcinku od licznika energii elektrycznej do punktów przyłączenia odbiorników
nie powinny być wyższe niż 3%.
Gdy spadek napięcia w instalacji przekracza wartość dopuszczalną, należy zastosować
przewód o większym przekroju niż to wynika z jego obciążalności prądowej długotrwałej.
str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 
Download