Napięcie prądu wytworzonego przez prądnice w elektrowni zostaje

advertisement
Napięcie prądu wytworzonego przez prądnice w elektrowni zostaje w transformatorach
podwyższone do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy woltów i przekazane na linie
przesyłowe. W podstacjach okręgowych napięcie sieci obniża się najczęściej do 15 000 – 30 000 V
Dalsze obniżanie napięcia prądu elektrycznego uzyskuje się w osiedlowych i wiejskich
podstacjach transformatorowych.
Energia elektryczna doprowadzana jest zwykle do odbiorcy za pomocą czteroprzewodowej linii
napowietrznej, tzn. trzech przewodów fazowych i czwartego zerowego.
Napięcie sieci jest znormalizowane i przeważnie wynosi 220/380 V. Od linii niskiego napięcia
prąd elektryczny doprowadzany jest do budynków za pomocą przyłączy. Od licznika energii
elektrycznej prowadzą przewody do poszczególnych odbiorników. Ta sieć przewodów nazywa się
odbiorczą instalacją elektryczną.
Instalacje elektryczne można podzielić na:
o jednofazowe
o trójfazowe
Instalacja jednofazowa służy do doprowadzenia napięcia do oświetlenia lub zasilania innych
odbiorników jednofazowych o małej mocy, jak np. żelazko elektryczne, radioodbiornik, odkurzacz
itp. Instalacja trójfazowa (siłowa) służy do doprowadzenia napięcia do większych odbiorników
elektrycznych np. silników trójfazowych.
W skład instalacji odbiorczej wchodzą następujące elementy:
o przewody elektryczne
o łączniki
o gniazda wtyczkowe
o bezpieczniki i wyłączniki samoczynne
Bezpiecznik tropikowy
Najważniejszą częścią bezpiecznika jest wkładka topikowa. Podczas przepływu nadmiernego
prądu drucik topikowy bezpiecznika ulega przetopieniu i przerywa obwód elektryczny.
Stopniową wkładkę można zastąpić tylko nową wkładką topikową. Bezpieczników dobranych dla
odpowiedniego natężenia prądu nie wolno zamieniać na inne, przewidziane dla większego
natężenia. Samowolne zmiany bezpieczników mogą doprowadzić do bardzo przykrych następstw.
Pod żadnym pozorem nie wolno również bezpieczników naprawiać, czyli popularnie mówiąc
„watować”.
Wyłączniki samoczynne
W wyłączniku samoczynnym z chwilą, gdy natężenie prądu nadmiernie wzrośnie rdzeń
elektromagnesu zostaje wciągnięty do cewki i obwód prądu zostaje przerwany. Przez naciśnięcie
przycisku włączającego zamyka się obwód prądu elektrycznego i wyłącznik staje się znów
sprawny.
Uziemienie - polega na bezpośrednim
połączeniu metalowej obudowy odbiornika
z uziomem za pomocą przewodu
uziemiającego. Uziomy wykonuje się
zakopując w ziemi na odpowiedniej
głębokości metalowe rury, płyty lub liny.
Uziomem może być też rura
wodociągowa. Jako uziomów nie
wolno stosować przewodów
gazowych.
Zerowanie polega na połączeniu metalowych urządzeń elektrycznych nie będących normalnie
pod napięciem z uziemionym przewodem zerowym. Odbiorniki podłącza się wówczas do
gniazd z bolcem za pomocą przewodów trzy żyłowych.
Download