Gniezno dnia 02

advertisement
Załącznik A do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej do 14 tys. euro.
……………………………………
Gniezno dnia 04.11.2010 r.
Pieczęć zamawiającego
EA – 27 – 08/10
ZP/ 03/EA/2010
WNIOSEK
o udzielenie zamówienia publicznego
Z WYŁĄCZENIEM STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(PZP)
1. Opis przedmiotu zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana)
Przedmiotem zamówienia są :
ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W GNIEŹNIE
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) do przedmiotu
zamówienia stosuje się oznaczenia : 33696300-8 Odczynniki chemiczne
2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
3. Szacunkowa wartość zamówienia:
Wartość netto 20.558,35 zł
VAT 4.522,84 zł
Wartość brutto 25.081,19 zł
Wartość zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi: 5.355,13 euro netto.
Średni kurs złotego do euro służący do przeliczania wartości zamówienia został
przyjęty
zgodnie
z
rozporządzeniem
Prezesa
Rady
Ministrów
z dnia 23 grudnia 2009 roku. Średni kurs złotego w stosunku do euro od
1 stycznia 2010 roku wynosi 3,839 pln/euro.
4. Wartość zamówienia ustalono dnia 22.10.2010 r. na podstawie (odpowiednie podkreślić):
 Rozeznania cen rynkowych przedmiotu zamówienia
 Odniesienia się do ceny dostawy/usługi świadczonej zamawiającemu
w roku poprzednim z uwzględnieniem zmian ilościowych
zamawianych dostaw/usług.
 Inne…………………………………………………………………..
Osoba/y, które dokonała/y oszacowania wartości zamówienia Wojciech Krygier
5. Inne wymagania Zamawiającego;
 W okresie obowiązywania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo
zakupu mniejszych lub większych ilości odczynników chemicznych niż
wykazane w pakietach (od 1 do 5), według bieżących potrzeb;
Strona 1 z 5
Załącznik A do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej do 14 tys. euro.
 Oferty można składać na całość przedmiotu zmówienia, lub na wybrane
Pakiety (oferta częściowa), przy czym w każdym Pakiecie I, II, III, IV i V
wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment;
 Ofertę zawierającą pełną informację dotyczącą przedmiotu zamówienia
należy złożyć na załączonym formularzu oferty cenowej (warunek
wymagany bezwzględnie pod rygorem odrzucenia oferty);
 Dostawy sukcesywnie w ciągu 12 m-cy licząc od daty podpisania umowy
[umowa zostanie podpisana na dostawę odczynników powyżej kwoty
5.000,00 zł (brutto)] nie później niż w ciągu 14 dni od dnia
rozstrzygnięcia postępowania;
 Transport na koszt i ryzyko Dostawcy;
 Wymagane jest by cena podana na formularzu oferty cenowej wyrażona
była w złotych polskich i obejmowała wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, w tym przypisane prawem podatki, opłaty celne
i graniczne oraz koszt transportu i ubezpieczenia;
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia przedpłaty (zaliczki).
Zapłata nastąpi po każdej dostawie przedmiotu umowy;
 W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmian cen;
 Termin i zasady płatności – 14 dni od daty dostarczenia faktury;
 Termin płatności – przelew;
 Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami, którymi przypisano znaczenie :
 cena oferty
65 pkt. znaczenia w ocenie
 wymagania jakościowe
30 pkt. znaczenia w ocenie
 termin płatności
5 pkt. znaczenia w ocenie
 Każdy pakiet rozpatrywany będzie odrębnie;
 Kryterium określone w punkcie „przy wyborze oferty zamawiający będzie
kierował się następującymi kryteriami, którymi przypisano znaczenie”,
oceniane będzie wg następującego wzoru :
Cena najniższa
------------------------- x 65 pkt.
Cena badanej oferty
Do porównania cen przyjęta zostanie kwota ogółem z rubryki „Wartość
brutto zamówienia” formularza oferty cenowej.
 Wymagania jakościowe :
 Dostarczone odczynniki muszą posiadać świadectwa kontroli lub
certyfikaty systemu jakości według norm ISO jednoznacznie określające :
o zawartość pierwiastków śladowych;
o datę ważności odczynnika;
Strona 2 z 5
Załącznik A do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej do 14 tys. euro.
 Świadectwa kontroli lub certyfikaty muszą być sporządzone w języku
polskim. Mogą być to oryginały lub kserokopie. Dokumenty złożone
w formie kserokopii musza być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Oferenta.
Kserokopie dokumentu musza być czytelne;
 Dostarczone odczynniki musza posiadać co najmniej rok ważności
liczony od daty dostawy (w uzasadnionych przypadkach termin ważności
odczynnika może być krótszy);
 Przy ocenie w/w kryterium najwyższą punktację otrzyma oferta
proponująca najdłuższy termin płatności (nie krótszy niż 14 dni),
a pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie obliczoną liczbę punktów;
 Wybrana zostanie ta oferta, która po zsumowaniu wszystkich kryteriów
otrzyma największą liczbę punktów.
6. Rozeznanie rynku :
A) Zapytanie skierowano do:
 „ALFALAB” Hurtownia Chemiczna
ul. Św. Antoniego 24 61 – 359 POZNAŃ
 „CHMES” Hurtownia Chemiczna
ul. Obornicka 225 60 – 650 POZNAŃ
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIOMEX”
ul. Friedleina 4/6 30 – 009 KRAKÓW
 Hurtownia Chemiczna
CENTROWET – CEZAL
ul. Dąbrowskiego 133/135 60 – 543 POZNAŃ
 „BIOMED” Spółka Akcyjna
Al. Sosnowa 8 30 – 224 KRAKÓW
 „IMMUNOLAB” Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98 81 – 451 GDYNIA
 „EMAPOL” Sp. z .o.o.
ul. Budowlanych 68 80 – 298 GDAŃSK
 „ARGENTA” Sp. z o.o.
ul. Polska 114 60 – 401 POZNAŃ
Strona 3 z 5
Załącznik A do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej do 14 tys. euro.
B) Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie, umieszczono na stronie
internetowej, pisemnie, inne (odpowiednie podkreślić)
C) Oferty otrzymano
od:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
7. Sposób realizacji zamówienia (odpowiednie podkreślić)
 Sukcesywna dostawa (wg bieżących potrzeb);
 Częściowo, okresowo (np. kwartalnie, w określonych etapach)
 Jednorazowo
8. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia:
A) Wojciech Krygier
B) Joanna Kaszyńska
(imię i nazwisko)
9. Zamówienie może być/nie może być realizowane bez stosowania ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (odpowiednie podkreślić).
10.Uzasadnienie:
Zamówienie na sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie może być
realizowane poza ustawą Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość
całego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000
euro. Zakup odczynników chemicznych w PSSE w Gnieźnie kształtuje się
rocznie na poziomie 25.081,19 zł.
Nie istnieje zagrożenie, iż wartość zlecenia przekroczy lub choćby zbliży się
do wartości progowych, od której zaistnieje obowiązek stosowania przepisów
ustawy Pzp. W 2011 roku nie przewiduje się zakupu większej ilości
odczynników chemicznych (tylko jedno działające laboratorium w PSSE).
………………………………….
(podpis pracownika ds. zamówień publicznych i data)
Opinia Głównego Księgowego w zakresie zgodności z ewidencją planowanych
zamówień i możliwościami finansowymi……………………………..………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………….………………….
(podpis Głównego Księgowego PSSE w Gnieźnie i data)
Strona 4 z 5
Załącznik A do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej do 14 tys. euro.
Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody (odpowiednie
podkreślić)
Na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na
podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity z 2010 r.; Dz. U. nr 113 poz. 759 z późniejszymi
zmianami).
………………………………………
(Podpis Dyrektora PSSE w Gnieźnie i data)
Strona 5 z 5
Download