………………./20

advertisement
………………./20
……………………………………………………………………………
SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚI W KLASIE III
DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE W EUROPIE
I W II RZECZYPOSPOLITEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Państwo radzieckie przyjęło nazwę ZSRR: ( 0-1)
a.
w 1918 r.
b.
w 1922 r.
c.
z chwilą objęcia przywództwa w partii bolszewickiej przez
Józefa Stalina
Faszyści przejęli władzę we Włoszech: ( 0-1)
a.
po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych w 1922 r.
b.
po tzw. marszu na Rzym w 1922 r.
c.
w 1926 r. po zniesieniu monarchii przez włoski parlament
Tzw. pucz monachijski: ( 0-1)
a.
doprowadził do przejęcia rządów w Bawarii przez NSDAP
b.
umożliwił Adolfowi Hitlerowi objęcie urzędu kanclerza Niemiec
c.
został zlikwidowany przez siły bezpieczeństwa, a stojący na
jego czele Adolf Hitler trafił do więzienia
Stany Zjednoczone: ( 0-1)
a.
wycofały się z konferencji paryskiej i nie podpisały traktatu
wersalskiego
b.
podpisały traktat wersalski, ale go nie ratyfikowały
c.
w pełni uczestniczyły w realizowaniu postanowień traktatu
wersalskiego
Traktat w Rapallo podpisały: ( 0-1)
a.
ZSRR i Niemcy
b.
ZSRR i Wielka Brytania
c.
Niemcy i Włochy
Dopisz daty(rok) do następujących wydarzeń: ( 0-3)

uchwalenie konstytucji kwietniowej……………………..

uchwalenie konstytucji marcowej ……………………….

przewrót majowy……………………….
Wyjaśnij pojęcia : ( 0-2)
sanacja………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
autorytaryzm………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
8.
Porównaj uprawnienia prezydenta II Rzeczypospolitej zapisane w
konstytucji marcowej i kwietniowej (0-2)
Konstytucja marcowa
9.
Uporządkuj chronologicznie następujące wydarzenia: ( 0-2)




10.
dojście Hitlera do władzy w Niemczech
podpisanie traktatu wersalskiego
objęcie władzy w ZSRR przez Józefa Stalina
przejęcie władzy we Włoszech przez faszystów
Umieść na osi czasu następujące wydarzenia: (0-2)




11.
Konstytucja kwietniowa
dojście Hitlera do władzy w Niemczech
przewrót majowy
uchwalenie konstytucji kwietniowej
ustawy norymberskie
W książce „Mein Kampf” Adolf Hitler zawarł kilka założeń głoszonej
przez niego ideologii – przedstaw jedno wybrane. (0-1)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
12. Uzupełnij informacje podane w tabeli( 0-3)
Państwo
Przywódca
W. Lenin
(do 1924
r.)
J. Stalin
(od 1924
r.)
Polityka
gospodarcza
państwo komunistyczne
marksistowskojednopartyjny,
-leninowska
WKP
NEP,
kolektywizacja
państwa faszystowskie
faszystowska
jednopartyjny,
Narodowa Partia
Faszystowska
Włochy
Od 1922 r.)
Niemcy (III
Rzesza)
Od 1933 r.)
PAŃSTWA TOTALITARNE
Ideologia
System
polityczny
A. Hitler
(Führer)
Polityka
wewnętrzna
terror
duża rola
państwa
w gospodarce,
militaryzacja
gospodarki
terror, polityka
rasistowska,
SA, SS,
gestapo,
obozy
koncentracyjne
Download