i̇şçi̇ sağliği ve i̇ş güvenli̇ği̇

advertisement
ZDROWIE I
BEZPIECZEŃSTWO
Rys historyczny
 1921 > Pierwsze przepisy
 1923 > 30 wniosków
ustawodawczych
 1924 > Ustawa o weekendzie nr 394
 1926 > Kodeks obowiązków
 1930 > Ustawa o zdrowiu publicznym
Rys historyczny
 1936 > Pierwsze usystematyzowanie przepisów
prawnych
 1946 > Pierwsze przepisy w zakresie
bezpieczeństwa społecznego
 1950 > Artykuł Nr 174
 1963 > Inspektorzy BHP
 1971 > Artykuł nr 1475 (przepisy szczegółowe)
Obowiązujące
przepisy
 Prawo pracy (Nr 4857)
przyjęte 22 maja 2003 r.
 13 artykułów (od 77 do 90)
dotyczy BHP
Obowiązujące
przepisy
Podstawowe przepisy:
 Pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za
wdrożenie wszystkich niezbędnych środków
dla zapewnienia ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz za
dostarczenie odpowiedniego wyposażenia;
pracownicy zobowiązani są do przestrzegania
wszystkich przepisów w zakresie BHP.
Obowiązujące
przepisy
Podstawowe przepisy :
 Ministerstwo Pracy i Bezpieczeństwa
Społecznego ma obowiązek wprowadzania
zasad i przepisów w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa.
Obowiązujące
przepisy
Podstawowe przepisy :
 Praca zostaje zawieszona albo - w zależności
od rodzaju zagrożenia - całkowicie lub
częściowo przerwana aż do chwili jego
usunięcia; w przeciwnym razie miejsce pracy
zostaje zamknięte.
Obowiązujące
przepisy
Podstawowe przepisy :
 Pracodawca ma obowiązek powołania
komitetu ds. BHP w przedsiębiorstwach
zatrudniających co najmniej 50 pracowników
z co najmniej 6-miesięcznym stażem.
Obowiązujące
przepisy
Podstawowe artykuły:
 Pracodawcy zatrudniający na stałe co
najmniej 50 pracowników mają obowiązek
zatrudnienia jednego lub większej liczby
lekarzy o odpowiedniej specjalizacji i
stworzenia w zakładzie punktu medycznego
stosownie do liczby pracowników i klasy
zagrożeń występujących w miejscu pracy.
Obowiązujące
przepisy
 Zdrowie i bezpieczeństwo w budownictwie
 Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników,
którzy mają kontakt z azbestem
 Hałas i wibracje
 Korzystanie ze środków ochrony
indywidualnej
 Praca w uciążliwych i niebezpiecznych
warunkach
Organy publiczne
Generalna Dyrekcja ds. BHP (İSGGM)





Stosowanie przepisów prawa
Rozwój polityki krajowej
Uzgodnienia z instytucjami
Inspekcje i monitorowanie
Ocena pracowników i przedsiębiorstw
Organy publiczne
Generalna Dyrekcja ds. BHP (İSGGM)
 Procedury i zasady dotyczące środków
ochrony osobistej
 Badania i analizy
 Publikacje, dokumentacja, statystyki
 Podejmowanie niezbędnych środków
 Zarządzanie, inspekcje i wyposażenie
pracowni
Organy publiczne
Generalna Dyrekcja ds. BHP (İŞGÜM)




Ustalenie niezbędnych standardów
Uaktualnienie zasad i standardów
Rozwijanie programów i uczestnictwo
Publikacje, dokumentacja o charakterze
technicznym
Organy publiczne
Ośrodek badawczo-szkoleniowy (ÇASGEM)
 Rozwiązywanie problemów
 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo
pracowników
 Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy
 Zagwarantowanie bezpieczeństwa
społecznego
 Odpowiedzialność państwa i partnerów
społecznych
Organy publiczne
Komitet ds. Inspekcji Pracy
 Kontrola stosowania przepisów
 Opracowywanie studiów dot. prawodawstwa
 Dane statystyczne dotyczące inspekcji
Organy publiczne
TSI 18001
 Wprowadzenie systemu BHP
 Stosowanie i stałe ulepszanie przepisów BHP
 Usuwanie i redukowanie zagrożeń dla
pracowników
Organy publiczne
Projekt na rzecz poprawy warunków BHP
(İSGİP)
 Wdrażanie systemu zarządzania BHP w MŚP
 Przygotowanie profesjonalistów i ekspertów
w dziedzinie BHP
 Kampanie na rzecz upowszechniania
świadomości w zakresie BHP
Związki zawodowe
pracowników
Zakres odpowiedzialności związków
zawodowych:
 Prowadzenie badań nt. zdrowia pracowników
i bezpieczeństwa w pracy
 Gromadzenie danych uzyskanych w
poprzednich badaniach
 Ocena opublikowanych danych w oparciu o
naukowe metody
Związki zawodowe
pracowników
BHP i analiza kosztów/korzyści
 Szkolenia
 Rozkład czasu pracy
 Posiłki w miejscu pracy
 Zdrowie
 Odszkodowania
 Komitety ds. BHP
Związki zawodowe
pracowników
Dodatkowe możliwości działania związków
zawodowych
 Przedstawiciele w zakładzie pracy
 Komitety ds. BHP
 Grupy robocze ds. BHP
Związki zawodowe
pracowników
Zwiększenie skuteczności związków
zawodowych w zakresie BHP
 Działalność szkoleniowa w zakresie BHP
 Kursy nt. organizacji; ośrodki naukowe
 BHP ważnym narzędziem w działalności
związkowej
 Warsztaty BHP
 Odpowiednie przeszkolenie związkowców
 Krajowy Komitet ds. BHP
YOL-İŞ







Działalność szkoleniowa
Dialog społeczny
Broszury, foldery
Czasopismo i strona internetowa YOL-İŞ
Usługi doradcze
Projekty
Konferencje, workshopy, seminaria
Organizacje
pracodawców
Słabe strony:
 Niechętne podejście
 Brak jakiejkolwiek propozycji w zakresie
polityki BHP
 Niedostatki metodologiczne i w zakresie
materiałów
 Informacja wyłącznie w zakresie
indywidualnych uprawnień
 Niepełne i nieregularne badania
Statystyka (2008)
 72.963 wypadków w pracy
 866 wypadków śmiertelnych
(indywidualnych)
Statystyka (2007)
 Liczba wypadków ogółem: 79.027
 z czego 7.143 wypadków w budownictwie
 U 428 pracowników orzeczono
niepełnosprawność
 U 5 pracowników stwierdzono chorobę
zawodową
Statystyka
(1998 - 2007)
 Liczba wypadków w pracy ogółem:
783.448.
 3.633 przypadków chorób zawodowych
 8.507 pracowników zmarło w wyniku tych
wypadków i/lub chorób
 19.045.638 utraconych dni roboczych
Statystyka
(styczeń – czerwiec
2009)
 670 pracowników zmarło w wyniku
wypadków w pracy
 U 579 pracowników orzeczono
niepełnosprawność
 Codziennie ma miejsce 200 wypadków w
pracy
 Codziennie 7 pracowników staje się
osobami niepełnosprawnymi w wyniku
wypadków w pracy
 Codziennie 3 pracowników umiera w
wyniku wypadków w pracy
Wypadki w podziale na
branże (2008)
Śmiertelne wypadki w
podziale na branże (2008)
Przyczyny wypadków w
budownictwie (2008)
Wypadki w budownictwie
(2001 - 2008)
Śmiertelne wypadki w
budownictwie (2001 - 2008)
Wypadki w budownictwie
w podziale na miasta
(2008)
GŁÓWNE PROBLEMY
 Praca w branży budowlanej jest tymczasowa, a nie
stała.
 Warunki pracy różnią się na poszczególnych placach
budowy.
 Tempo pracy jest bardzo wysokie ze wszystkimi
skutkami, jakie się z tym wiążą.
 Zróżnicowany zakres zadań.
 Stosunek pracy z więcej niż jednym pracodawcą lub
wykonawcą.
GŁÓWNE PROBLEMY
 Na ogół place budowy są rozległe i rozproszone
 Niemożliwe
jest
zapewnienie
warunków termicznych
odpowiednich
 Na ogół czas pracy jest nadmiernie wydłużony i/lub
nieregularny
 Duża rotacja pracowników
 Wysoki odsetek niewykwalifikowanych pracowników
GŁÓWNE
ZAGROŻENIA
 Upadek z wysokości
 Wypadki spowodowane przez maszyny w ruchu
 Porażenia prądem
 Wypadki podczas czynności kopania
GŁÓWNE
ZAGROŻENIA
 Skutki uderzenia przez przedmioty spadające z góry
 Dolegliwości układu
dźwigania ciężarów
szkieletowego
na
skutek
 Ekspozycja na niebezpieczne materiały
 Utrata słuchu na skutek wysokiego poziomu hałasu
RAPORTY Z
INSPEKCJI
 Rok 2007
 Partner; YOL-İŞ, İNTES, Ministerstwo Pracy
 Inspekcje objęły 2860 przedsiębiorstw z
branży budowlanej
ZAPISY I
DOKUMENTACJA
Projekt zdrowie i bezpieczeństwo
 Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami:
2537
 Udział procentowy: 88,70 %
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i
bezpieczeństwie pracy w budownictwie, Artykuły: 5-7,
ZAŁĄCZNIK-II
ZAPISY I
DOKUMENTACJA
Zgłoszenia
 Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami:
2309
 Udział procentowy: 80,70 %
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i
bezpieczeństwie pracy w budownictwie, Artykuł 5/C,
ZAŁĄCZNIK-III
ZAPISY I
DOKUMENTACJA
Dane osobowe
 Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami:
1905
 Udział procentowy: 66,60 %
Podstawa prawna: Prawo pracy, Artykuł 75
ZAPISY I
DOKUMENTACJA
Zaświadczenia lekarskie
 Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami:
2660
 Udział procentowy: 99,28 %
Podstawa prawna: Artykuł 86 Prawa pracy i Artykuł 5
Rozporządzenia o pracy w uciążliwych i niebezpiecznych
warunkach
ZAPISY I
DOKUMENTACJA
Kontrola urządzeń podnośnikowych
 Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami:
1579
 Udział procentowy: 55,20 %
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i
bezpieczeństwie pracy w budownictwie, ZAŁĄCZNIK IV,
Rozdział I, Artykuł 75
ZAPISY I
DOKUMENTACJA
Szkolenie
 Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami:
2175
 Udział procentowy: 76,04 %
Podstawa prawna: Artykuł 77 Prawa pracy, Artykuły 4, 5, 8,
10, 17 Rozporządzenia w sprawie procedur i zasad szkolenia
pracowników w zakresie BHP
MIEJSCA PRACY
Drogi techniczne – Obszary zagrożenia
 Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami:
2175
 Udział procentowy: 76,40 %
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i
bezpieczeństwie pracy w budownictwie, ZAŁĄCZNIK IV/A,
Artykuł 10
MIEJSCA PRACY
Pierwsza pomoc
 Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami:
1409
 Udział procentowy: 50,00 %
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i
bezpieczeństwie pracy w budownictwie, ZAŁĄCZNIK IV/A,
Artykuł 13
MIEJSCA PRACY
Spadające przedmioty
 Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami:
1690
 Udział procentowy: 59,09 %
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i
bezpieczeństwie pracy w budownictwie, ZAŁĄCZNIK IV/B,
Dział II, Artykuł 4
MIEJSCA PRACY
Prace na wysokości
 Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami:
2381
 Udział procentowy: 83,25 %
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i
bezpieczeństwie pracy w budownictwie, ZAŁĄCZNIK IV/B,
Dział II, Artykuł 5; Rozporządzenie w sprawie wymagań w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu
roboczego, ZAŁĄCZNIK II, Artykuł 4.1
MIEJSCA PRACY
Szczgólne zagrożenia
 Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami:
1712
 Udział procentowy: 58,86 %
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i
bezpieczeństwie pracy w budownictwie, ZAŁĄCZNIK IV/A,
Dział II, Artykuł 6
Dziękuję!
Download