Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zdan publicznych.

advertisement
Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zdan
publicznych.

Zadanie publiczne pt. „Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych” między
Gminą Miasta Gdynia a Stowarzyszeniem Hospicjum im. św. Wawrzyńca z siedzibą w
Gdyni.
Zostały zrealizowane poniższe cele:
- poprawa jakości życia chorego poprzez leczenie objawowe, pielęgnacyjna, rehabilitacja,
towarzyszenie,
-zagwarantowanie chorym poszanowania i ochrony godności ludzkiej, stworzenie godnych warunków
umierania,
- edukacja rodziny lub opiekunów w zakresie pielęgnacji chorych,
- opieka nad rodziną pacjenta zarówno w czasie jego choroby jak i po jego śmierci.
Opieką hospicyjną objęto pacjentów znajdujących się we wcześniejszym okresie choroby, kiedy
kontynuowane jest leczenie przyczynowe oraz pacjentów w zaawansowanym stadium choroby
nowotworowej, nie poddającej się leczeniu przyczynowemu. Zapewniono im stałe wizyty lekarza,
pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta, pracownika socjalnego, kapelana. Pacjentom w fazie
terminalnej choroby zapewniono opiekę stacjonarną w hospicjum. Niezależnie od pomocy niesionej
przez zespół opieki hospicyjnej Stowarzyszenie zapewniło niezbędne leki, środki opatrunkowe, sprzęt
medyczny wskazany przy prowadzeniu procedur terapeutycznych. Pacjenci jak i rodziny nie ponosiły
kosztów opieki będącej przedmiotem świadczeń dla chorych bez względu na wiek, płeć, rasę czy
wyznanie. Personel medyczny posiadał kwalifikacje wymagane przez właściwe przepisy.
Osobom potrzebującym wyposażono nieodpłatnie sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Poprzez
szkolenia dla wolontariuszy przygotowaliśmy młodzież i dorosłych do posługi wolontariusza wobec
osób terminalnie chorych.

Zadanie publiczne pt. „Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej” między Gminą Miasta
Gdynia a Stowarzyszeniem Hospicjum im. św. Wawrzyńca z siedzibą w Gdyni.
Zgodnie z umową zawartą z Gminą Gdynia Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca
zrealizowano w pełnym zakresie zadania kwalifikowane do świadczeń z zakresu opieki paliatywnej.
Poradnia koncentrowała się na świadczeniach z zakresu leczenia bólu i zwalczaniu innych objawów
choroby – głównie nowotworowej, przy wykorzystaniu metod farmakologicznych i
niefarmakologicznych. Opiekę Poradni objęci byli głównie pacjenci znajdujący się we wcześniejszym
okresie choroby, kiedy kontynuowane jest leczenie przyczynowe. Pacjenci jak i rodzina nie ponosi
kosztów opieki będącej przedmiotem świadczeń dla chorych bez względu na wiek, płeć, rasę czy
wyznanie. Personel medyczny posiadał kwalifikacje wymagane przez właściwe przepisy
(rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych do
pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Dz.
U. Nr 30, poz. 300 z późn. zmianami).
Zapewniono profesjonalną i kompleksową opiekę medyczną chorym, załagadzając cierpienie
członków ich rodzin, zmagających się z poczuciem bezsilności wobec śmiertelnej choroby. Uzyskały
one ponadto wsparcie i edukację jak pomagać swoim bliskim zwalczać objawy choroby, głównie bólu.
Osieroceni poprzez grupę wsparcia uczyli się równoważyć emocje w ciężkim okresie żałoby.
Szczególną opieką objęte były osierocone dzieci (paczki, pikniki, kursy językowe itp.). Poprzez
szkolenia dla wolontariuszy przygotowaliśmy młodzież i dorosłych do posługi wolontariusza wobec
osób terminalnie chorych.

Zadanie publiczne pt. „Prowadzenie opieki paliatywno-hospicyjnej dla mieszkańców Gminy
Miejskiej Rumia” a Stowarzyszeniem Hospicjum im. św. Wawrzyńca z siedzibą w Gdyni.
Zostały zrealizowane poniższe cele:
- poprawa jakości życia niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i towarzyszenie,
- organizacja grup wsparcia dla chorych i ich rodzin,
- opieka nad rodziną pacjenta zarówno w czasie jego choroby jak i po jego śmierci.
Opieką hospicyjną objęto pacjentów znajdujących się we wcześniejszym okresie choroby, kiedy
kontynuowane jest leczenie przyczynowe oraz pacjentów w zaawansowanym stadium choroby
nowotworowej, nie poddającej się leczeniu przyczynowemu. Zapewniono im stałe wizyty lekarza,
pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta, pracownika socjalnego, kapelana. Pacjentom w fazie
terminalnej choroby zapewniono opiekę stacjonarną w hospicjum. Niezależnie od pomocy niesionej
przez zespół opieki hospicyjnej Stowarzyszenie zapewniło niezbędne leki, środki opatrunkowe, sprzęt
medyczny wskazany przy prowadzeniu procedur terapeutycznych. Pacjenci jak i rodziny nie ponosiły
kosztów opieki będącej przedmiotem świadczeń dla chorych bez względu na wiek, płeć, rasę czy
wyznanie. Personel medyczny posiadał kwalifikacje wymagane przez właściwe przepisy
(rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych do
pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Dz.
U. Nr 30, poz. 300 z późn. zmianami).
Download