Czy do zakontraktowania świadczeń w zakresie

advertisement
Czy do zakontraktowania świadczeń w zakresie świadczeń w hospicjum domowym wymagany jest
zarejestrowany gabinet diagnostyczno-zabiegowy?
Nie, aktualne rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zarządzenie Prezesa NFZ w przedmiotowym rodzaju
świadczeń nie nakładają na oferenta takiego obowiązku.
Czy oddziały medycyny paliatywnej czy hospicjum stacjonarne muszą posiadać dział farmacji i czy
taki dział musi być wykazany w strukturze oferenta w Portalu Świadczeniodawcy?
Tak, działy farmacji są wymagane. Wymóg ten wynika z ustawy o działalności leczniczej. Dział
farmacji powinien zostać wykazany w strukturze oferenta w Portalu Świadczeniodawcy, natomiast w
ofercie nie wykazuje się farmaceuty – gdyż nie jest to personel wymagany do realizacji
gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.
Czy podmiot prowadzący dom pomocy społecznej może złożyć ofertę na realizację świadczeń
w hospicjum stacjonarnym?
Nie – gdyż dom pomocy społecznej nie jest rejestrowany jako hospicjum stacjonarne w rejestrze
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Czy ustalanie minimalnych norm zatrudnienia dotyczy także przedsiębiorców?
Nie, jednak w zarządzeniu nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23
stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia
umowy o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (tabela nr 15) oraz w zarządzeniu nr 73/2013/DSOZ
Prezesa NFZ z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w
rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna (zał. Nr 3) wskazano, że dodatkowo oceniane jest ustalenie
zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach medycyny paliatywnej czy w hospicjach stacjonarnych w
oparciu o normy zatrudnienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o działalności
leczniczej. W przypadku kiedy oferent w ankiecie – pozytywnie odpowie na takie pytanie musi okazać
się dokumentację z której wynika zatrudnienie pielęgniarek.
Czy harmonogram pracy hospicjum domowego może obejmować tylko okres od poniedziałku do
piątku?
Nie, w zakresie świadczeń w hospicjum domowym wymagana jest (w harmonogramie pracy komórki
organizacyjnej) całodobowa dostępność do świadczeń we wszystkie dni tygodnia tj. od poniedziałku
do niedzieli przez 24 godziny.
Czy w poradni medycyny paliatywnej mogą być wykazani do realizacji świadczeń lekarze bez
specjalizacji z medycyny paliatywnej lub nie będący w trakcie takiej specjalizacji ?
Tak – tylko w przypadku gdy w ofercie są wykazani także lekarze spełniający taki warunek i przy
określeniu w ofercie, że lekarz taki będzie realizował tylko wizyty domowe. Jednak
w przypadku wykazania w ofercie tylko takich lekarzy – oferta będzie odrzucona
z powodu niespełniania wymaganych warunków.
Czy pielęgniarka prowadząca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarską może złożyć
ofertę w postępowaniu na hospicjum domowe?
Nie – gdyż świadczenia w zakresie hospicjum domowego realizowane są przez zespół składający się
z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz psychologów, natomiast praktyka pielęgniarska może
realizować tylko świadczenia pielęgniarskie.
Download