Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”

advertisement
Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”
ul. Wojewódzka 50/5, 40-025 Katowice
Tel./fax: 32-297-43-42; 32-209-73-17; e-mail: [email protected]; www.idn.edu.pl
KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY NA KURSY DOSKONALĄCE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
Proszę o przyjęcie mnie na: (przy wybranym kierunku prosimy wstawić krzyżyk)
Liczba
Kurs doskonalący
Termin
Koszt*
godzin
 „Tworzenie indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych”
20
 „Folklor Górnego Śląska – warsztaty taneczne”
90
 „Pierwsza pomoc w przypadku niemowląt i małych dzieci”
7
Gr I 15.11.2011
Gr II 29.11.2011
Gr III 10.01.2012
85
785
8
19.11.2011
15.11.2011 oraz
13.12.2011
02-04.12.2011
16-18.12.2011
03.12.2011
6
08.12.2011
59
40
10.01.2012
265
 „Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji”
 „Przygotowanie nauczycieli kształcenia zintegrowanego do
realizacji zajęć komputerowych – Komputer dla ucznia”
 „Kurs języka migowego”
30
24.01.2012
265
30
28.02.2012
265
24
09.01.2012
265
 „Kurs języka migowego I stopnia”
 „Zastosowanie nowych technologii multimedialnych w procesie
dydaktycznym”
 „Obserwacje i pomiary pedagogiczne służące rozpoznaniu u
uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się”
 „Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na umiejętności szkolne,
grafomotorykę i zachowanie”
 „Zaburzenia integracji sensorycznej dziecka z mózgowym
porażeniem dziecięcym”
60
15.02.2012
390
20
23.02.2012
195
15
12.12.2011
115
15
09.11.2011
105
10
26.11.2011
89
 „Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć
edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”
 „Wykorzystanie multimediów w pracy nauczyciela biblioteki”
 „Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego – diagnoza i
metody pracy z dzieckiem”
 „Szkoła dla Rodziców”
30
 „Tworzenie i organizacja pracy w klubach malucha i placówkach
opieki dla dzieci w wieku od 1 r.ż. do 3 r.ż.
15
 „Integracja i deintegracja dziecka autystycznego”
15
GRI- 21.01.2012;
GR II-25.02.2012,
GR III24.03.2012,
GR IV13.04.2012
16.11.2011
Wybi
eram
99
395
109
145
85
*Podane kwoty obowiązują najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Po tym terminie kwota wzrasta o 15,00 zł.
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………….…………..……….
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………Stanowisko………………………….……
Adres zamieszkania ………………………………………………….……..…………………..…………………..……
Telefon komórkowy…………………………………..email……………………………………………………………
Nazwa i adres placówki oświatowej……………………………………………………………….……………….………
Telefon oraz e-mail placówki………………………………………………………………………………..…………….
Opłatę za konferencję, zobowiązuję się wpłacić na podany niżej nr konta:
ING Bank Śląski: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
Proszę o wystawienie rachunku:
TAK
NIE
Uwagi (dane do rachunku)……………………………………………………………………………………………………………………….
W przypadku nieruchomienia konferencji Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 50/5, 40-025 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę
na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia. Rezygnacje z konferencji Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej.
WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W KONFERENCJI JEST DOSTARCZENIE:
1. niniejszego kwestionariusza
2. potwierdzenia opłaty
Niniejszym w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Instytut
Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 50/5, moich danych osobowych w celach edukacyjno-szkoleniowych
i informacyjnych (w tym nagrywanie na nośniki elektroniczne i fotografowanie). Ponadto oświadczam, że znane jest mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Download