Uchwała Nr XXVI/91/224/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 22

advertisement
Uchwała Nr XXVI/91/224/2012
Rady Gminy Suszec z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.),
Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:
§1
Uzgadnia się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
Nr............/………..
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia ....................r.
w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn.zm.) w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z póź.
zm.) zarządza się co następuje:
§1
1. Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”,
utworzony rozporządzeniem nr 181/93 Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada
1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich (Dz.U. Woj. Katowickiego z 1993 r. Nr 15 poz. 130)
zmienionym rozporządzenie Nr 37/00 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2000
r., (Dz. U. Województwa Śląskiego z 2000 r. Nr 35 poz. 548), zwany dalej „Parkiem
Krajobrazowym”, obejmuje obszar o pow. 513,49 km2 położony w gminach
Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Knurów, Kornowac, Kuźnia
Raciborska, Lyski, Nędza, Orzesze, Pilchowice, Racibórz, Rybnik, Sośnicowice, Żory
w województwie śląskim, chroniony ze względu na wartości przyrodnicze,
historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji
tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
2. Szczegółowy opis granic Parku Krajobrazowego określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
1. Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku Krajobrazowego:
1) ochrona obszarów charakteryzujących się wysoką bioróżnorodnością;
2) stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów
przyrodniczych, ich trwałości i zdolności odtwarzania się;
3) ochrona lasów poprzez zachowanie siedlisk przyrodniczych, zbiorowisk leśnych,
drzewostanu oraz gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla tego obszaru;
4) ochrona ekosystemów wodnych i obszarów podmokłych, w tym zachowanie
cennych zbiorowisk roślinności na stawach hodowlanych;
5) zachowanie zarośli i zadrzewień śródpolnych, alei, drzew pomnikowych, parków
i zieleni urządzonej wokół dworków;
6) przywracanie negatywnie przekształconym w wyniku antropopresji obszarom
Parku Krajobrazowego ich potencjalnych walorów przyrodniczych, w tym budowa
powiązań pomiędzy kompleksami o wysokich walorach przyrodniczych;
7) ochrona Wielkiej Kompozycji Krajobrazowej zapoczątkowanej w XIII w. przez
Cystersów, a także ochrona bogactwa krajobrazowego związanego z systemem
osad śródleśnych funkcjonujących od średniowiecza,
8) zachowanie zabytkowych obiektów architektonicznych nadających unikalny
charakter przestrzeni Parku Krajobrazowego (pocysterski zespół klasztornopałacowy
wraz
z założeniem parkowym, leśniczówki, dworki myśliwskie, zabudowania folwarczne
i przemysłowe) oraz zachowanie pozostałych zabytków kultury materialnej
(kościołów, dworów, kapliczek przydrożnych, kolei wąskotorowej itp.)
§3
1. Na obszarze Parku Krajobrazowego zakazuje się:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr
199, poz. 1227);
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk,
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w
tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym
lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub
naprawą urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów
służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-błotnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
10) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
11) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
12) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych
zbiornikach wodnych.
2. Zakazy, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6, 7, 10 i 12 nie dotyczą obszarów:
1) przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz w
miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej, zabudowy
techniczno – produkcyjnej, komunikacji, infrastruktury technicznej, zabudowy
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
2) gruntów rolnych lub leśnych, które w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały są
objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne;
3) wyznaczonej w planie ochrony Parku strefy aktywności ekonomicznej dla
przedsięwzięć realizowanych zgodnie z jego zapisami.
3. Zakazy, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 4, 5, 6 nie dotyczą prowadzonych zgodnie
z wydanymi przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały koncesjami poszukiwania
i rozpoznawania złóż kopalin, a także wydobywania kopalin ze złóż na obszarach
przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w
przypadku braku obowiązujących planów w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin na cele wydobywania kopalin.
4. Zakazy, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6 nie dotyczą realizacji przedsięwzięć
mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać znacząco na środowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) dla których przed
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały wydano decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach.
5. Zakazy o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 nie obowiązują na obszarach
określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zakaz o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 11 nie dotyczy dróg asfaltowych, utwardzonych
i dopuszczonych do ruchu samochodowego.
§4
1. Wokół Parku Krajobrazowego wyznacza się otulinę, która obejmuje obszar o powierzchni
123,05km2 położony w gminach Gaszowice, Gliwice, Jejkowice, Kornowac, Rybnik,
Racibórz Rydułtowy, Sośnicowice, Żory.
2. Szczegółowy opis granic otuliny określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§5
W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc rozporządzenie nr 181/93
Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Parku
Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” (Dz. U. Woj.
Katowickiego z 1993 r. Nr 15 poz. 130) zmienione rozporządzeniem nr 37/00 Wojewody
Śląskiego z dnia 28 września 2000 r., (Dz. U. Wojewody Śląskiego z 2000 r. Nr 35 poz.
548).
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Uzasadnienie do uchwały:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach zwrócił się o
uzgodnienie zmiany granic otuliny Parku Krajobrazowego CKKRW w Gminie Suszec oraz
doprecyzowanie celów ochrony i dostosowanie zakazów obowiązujących na terenie parku.
Z uwagi na umożliwienie prowadzenia dalszej eksploatacji złoża węgla kamiennego w
gminie Suszec koniecznością jest wyłączenie z granic otuliny parku terenu położonego na
północ od zakładu głównego KWK „Krupiński”, gdzie odbywa się zagospodarowanie mas
skalnych w istniejących obiektach budowlanych. Jest to teren i obszar górniczy, na którym
występują osiadania wynikające z prowadzonej eksploatacji złoża.
Działanie to jest zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Suszec oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Suszec .
Podjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla gminy.
Download