karta odpowiedzi - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur

advertisement
ETAP PARKOWY KONKURSU „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”
XIII EDYCJA 2013/14
Zadanie 1. (0-1)
Dokończ zdanie. Jemiołę zalicza się do półpasożytów, ponieważ:
A. czerpie z drzew tylko związki organiczne B. czerpie z drzew tylko związki nieorganiczne
C. nie potrafi wytworzyć sobie pokarmu
D. nie posiada zdolności do prowadzenia fotosyntezy
Zadanie 2. (0-4)
Przyporządkuj definicje do odpowiednich pojęć:
B. minerały
A. kamienie szlachetne
C. minerały skałotwórcze
D. skały
1. zbiory jednorodnych lub różnorodnych minerałów
2. cenne minerały występujące w skorupie ziemskiej bardzo rzadko
3. pierwiastki lub związki chemiczne powstałe w skorupie ziemskiej w sposób naturalny
4. minerały mające największy udział w budowie litosfery, np. kwarc, skaleń, mika
5. zaokrąglone ziarno wapienne powstałe w próżni krasowej w wyniku wytrącenia węglanu wapnia
A. ……; B. ……;
C. ……;
D. ……;
Zadanie 3. (0-1)
Kwiatostan typu koszyczek występuje u:
A. babki lancetowatej
B. mniszka lekarskiego
C. maku polnego
D. jasnoty białej
Zadanie 4. (0-5)
Połącz w pary kończyny ptaków z odpowiednią nazwą gatunkową:
A.
B.
1. dzięcioł
duży
2. kaczka
krzyżówka
A. ……; B. ……;
C.
C. ……;
3. skowronek
D. ……;
D.
E.
4. uszatka
5. wodnik
6. żuraw
E. ……
Zadanie 5. (0-3)
Jedną z form ochrony i pomocy ptakom jest tworzenie sztucznych miejsc lęgowych. Dopasuj
rodzaj budki do nazwy gatunkowej ptaka, który z niej najczęściej korzysta.
A.
B.
1. bogatka
A. ……;
2. jerzyk
B. ……;
C.
3. pełzacz
4.pustułka
C. ……;
POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 1 z 7
Zadanie 6. (0-10)
Na mapie Polski wpisz numery odpowiadające poniższym Rezerwatom Biosfery UNESCO.
1. Babia
Góra
2. Białowieski PN
3. Jezioro
Łuknajno
4. Karkonoski PN
5. Karpaty
Wschodnie
6. Polesie
Zachodnie
7. Puszcza
Kampinoska
8. Słowiński PN
9. Tatrzański PN
10. Bory
Tucholskie
Zadanie 7. (0-1)
Wskaż zestaw zawierający wyłącznie gatunki grzybów.
A. borowik szlachetny, buławinka czerwona, hubiak pospolity
B. kropidlak, borowik ceglastopory, listownica
C. muchomor czerwony, borowik szlachetny, sercówka
D. purchawica olbrzymmia, sarniak dachówkowaty, miłorząb dwuklapowy
Zadanie 8. (0-1)
Dokończ zdanie. Organizm przedstawiony na poniższym rysunku zaliczany jest do grupy:
A. stawonogów
B. mięczaków
C. płazińców
D. obleńców
POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 2 z 7
Zadanie 9. (0-4)
Rysunki przedstawiają naturalne obszary występowania wybranych gatunków drzew
na terenie Polski. Do cyfry, którą oznaczono rysunki, dobierz nazwę drzewa.
B. jarząb szwedzki
A. buk zwyczajny
A. ……;
B. ……;
C. ……;
C. jodła pospolita
D. sosna zwyczajna
D. ……;
Zadanie 10. (0-2)
Który zestaw wskazuje na poprawne rozpoznanie roślin iglastych:
1.
2.
3.
4.
5.
A. 1- jałowiec pospolity, 2-cis pospolity, 3- świerk pospolity, 4- jodła pospolita, 5- modrzew
europejski
B. 1- jodła pospolita, 2- modrzew europejski, 3- cis pospolity, 4- świerk pospolity, 5- jałowiec
pospolity
C. 1- świerk pospolity, 2- jałowiec pospolity, 3- modrzew europejski, 4- cis pospolity, 5- jodła
pospolita
D. 1- jodła pospolita, 2- modrzew europejski, 3- cis pospolity, 4- jałowiec pospolity, 5- świerk
pospolity
Zadanie 11. (0-1)
Na poniższych rysunkach przedstawiono struktury przestrzenne populacji. Zaznacz zestaw,
który prawidłowo opisuje schematy.
2
3
…
…
…
.
.
A. rozmieszczenie: 1- skupiskowe, 2- losowe, 3- przypadkowe
B. rozmieszczenie: 1- równomierne, 2- skupiskowe, 3- przypadkowe
C. rozmieszczenie: 1- równomierne, 2- przypadkowe, 3- skupiskowe
D. rozmieszczenie: 1- losowe, 2- skupiskowe, 3- przypadkowe
1.
1.
POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 3 z 7
Zadanie 12. (0-6)
Rozpoznaj przedstawione na mapach poziomicowych formy rzeźby terenu, a następnie połącz
z odpowiednim pojęciem.
A. dolina
1.
B. obniżenie terenu
C. stok
D. wzgórze
2.
E. góra
F. przełęcz
3.
forma oznaczona literą H
4.
5.
6.
A. ……; B. ……; C. ……; D. ……; E. ……; F. ……;
Zadanie 13. (0-1)
Zaznacz właściwą odpowiedź. Skrzydło nietoperza i ręka człowieka to:
A. narządy szczątkowe
B. narządy homologiczne
C. narządy analogiczne
D. żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Zadanie 14. (0-1)
Świerk pospolity rosnący w Bieszczadzkim Parku Narodowym i rosnący w Białowieskim
Parku Narodowym należy do:
A. tej samej populacji i różnych gatunków
B. różnych populacji i różnych gatunków
C. różnych populacji tego samego gatunku
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Zadanie 15. (0-5)
Przyporządkuj definicje do odpowiednich pojęć:
A. ekologia
B. entomologia
C. herpetologia
D. mykologia
E. ornitologia
1. nauka o ochronie środowiska
2. dział zoologii zajmujący się badaniem płazów i gadów
3. dział zoologii zajmujący się badaniem ptaków
4. dział zoologii zajmujący się badaniem owadów
5. nauka badająca prawidłowości występujące pomiędzy organizmami oraz między organizmami
i częścią nieożywioną środowiska
6. dział biologii zajmujący się badaniem grzybów
A. ……; B. ……; C. ……; D. ……; E. ……;
POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 4 z 7
Zadanie 16. (0-3) W których rezerwatach przyrody zostały zrobione te zdjęcia?
Fot. 1
a.
b.
c.
d.
Fot.3
Fot.2
Fot.1
Gaudy
Dylewo
Rzeka Drwęca
Dylewo
Fot. 2
Dylewo
Czerwica
Jezioro Francuskie
Jasne
Fot. 3
Jezioro Francuskie
Jezioro Gaudy
Rzeka Drwęca
Czerwica
Zadanie 17. (0-2) Dopasuj gatunek rośliny, zwierzęcia lub zespołu roślinnego, do nazwy
rezerwatu, który został utworzony w celu ochrony m.in. tego gatunku i wybierz prawidłową
odpowiedź:
1. troć, certa
A. Rezerwat przyrody „Jezioro Gaudy”
2. buczyna pomorska
B. Rezerwat przyrody „Jasne”
3. żuraw, kropiatka
C. Rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”
4. żurawina błotna
D. Rezerwat przyrody „Dylewo”.
a. 1D; 2C; 3A; 4B
b. 1C; 2D; 3A; 4B
c. 1A; 2C; 3B; 4D
d. 1C; 2A; 3D; 4B
Zadanie 18. (0-4) Przeczytaj uważnie zdania, które opisują Park Krajobrazowy Pojezierza
Iławskiego. Przy zdaniach prawdziwych wpisz w wykropkowanych miejscach literę „P”, a
przy fałszywych literę „F”.
A. …………….. Do planowanych rezerwatów przyrody, na terenie Parku należą: „Witoszewskie
Grądy”, „Buczyna na Łaniochu”.
B. ……………..Na terenie użytku ekologicznego „Czaplak”, występuje rzadko reprezentowane na
terenie Parku zbiorowisko boru chrobotkowego.
C…………….Najgłębszym jeziorem znajdującym się na terenie Parku jest Jezioro Jasne.
D. ………….. Jezioro Jeziorak jest połączony drogą wodną z Kanałem Elbląskim.
Zadanie 19. (0-4) Przeczytaj uważnie zdania, które opisują Park Krajobrazowy Wzgórz
Dylewskich. Przy zdaniach prawdziwych wpisz w wykropkowanych miejscach literę „P”, a
przy fałszywych literę „F”.
A. …………. Użytkami ekologicznymi na terenie Parku są; „Napromek”, „Szczepankowo”,
„Wałdyki”.
B. ………….Na terenie Parku znajduje się Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 pod nazwą
„Ostoja Dylewska”
C………….. Park zajmuje powierzchnię około 14 tys. ha.
D. …………. Park obejmuje najwyższą część Garbu Lubawskiego.
POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 5 z 7
Zadanie 20. (0-1) Obszar Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich usytuowany jest
powyżej rzędnej:
a. 312 m n.p.m
b. 200 m n.p.m
c. 165 m n.p.m
d. 100 m n.p.m
Zadanie 21. (0-2) Co łączy obiekty przedstawione na fotografiach?
Oba te obiekty:
a. Występują w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego.
b. Związane są z postacią Jana Bażyńskiego.
c. Związane są z historią II wojny światowej.
d. Występują w Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich.
Zadanie 22. (0-1) Nieprawdą jest że:
a. Ponad połowa powierzchni Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich pokryta jest lasami.
b. Średnia głębokość Jeziora Jeziorak wynosi około 8m.
c. Wśród płazów żyjących na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego spotkamy
między innymi: kumaka nizinnego, rzekotkę drzewną, grzebiuszkę ziemną, traszkę grzebieniastą i
traszkę zwyczajną.
d. Wśród rzadkich ptaków gniazdujących na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich
spotkamy między innymi: trzmielojada, orlika krzykliwego, żurawia, zimorodka.
POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 6 z 7
Zadanie 23. (0-2) Co łączy te dwa zdjęcia?:
a. Oba gatunki przedstawione na zdjęciach występują na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz
Dylewskich.
b. Oba gatunki przedstawione na zdjęciach są zagrożone wyginięciem.
c. Oba gatunki przedstawione na zdjęciach występują na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza
Iławskiego.
d. Oba gatunki przedstawione na zdjęciach są gatunkami obcymi w naszym kraju.
Zadanie 24. (0-1) Zamek w Szymbarku, znajdujący się na Pojezierzu Iławskim został
zbudowany w:
a. XVI wieku
b. XIX wieku
c. XIV wieku
d. XVII wieku.
Zadanie 25. (0-2) Uzupełnij zdanie:
Na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego znajduje się obszar Natura 2000 „Aleje
Pojezierza Iławskiego”. Obszar ten chroni sieć alej i zadrzewień. Celem ochrony w rosnących w
alejach drzewach jest widoczny na zdjęciu poniżej, duży chrząszcz. Podaj jego nazwę.
Jest to ………………………………………………
POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 7 z 7
Download