Park Krajobrazowy Gór Słonnych

advertisement
Park Krajobrazowy Gór Słonnych
Podstawą prawną utworzenia oraz działania Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, są
wymienione niżej akty prawne:
1) rozporządzenie Nr 19 Wojewody Krośnieńskiego w sprawie utworzenia Parku
Krajobrazowego Gór Słonnych z dnia 27 marca 1992 r. (Dz. U. Woj. Krośnieńskiego Nr
7/92 poz. 53);
2) rozporządzenie Nr 37 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 9 października 1996 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Gór Słonnych (Dz. Urz.
Woj. Krośnieńskiego Nr 44, poz. 195);
3) rozporządzenie Nr 70 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 marca 2000 r. zmieniające
rozporządzenie Nr 19 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie
utworzenia Parku Krajobrazowego Gór Słonnych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 24,
poz. 196);
4) rozporządzenie Nr 23/04 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Krośnieńskiego w sprawie utworzenia Parku
Krajobrazowego Gór Słonnych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 46, poz. 484);
5) rozporządzenie Nr 4/05 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór
Słonnych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 32, poz.331).
Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 59/05 z dnia 10 czerwca 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82 poz. 1384 z 17.06.2005 r.) dla Parku Krajobrazowego Gór
Słonnych ustanowiono 20-letni plan ochrony.
Położenie administracyjne: województwo podkarpackie, miasto i gmina Sanok oraz
gmina Tyrawa Wołoska w powiecie sanockim, gminy Lesko i Olszanica
w powiecie Lesko oraz miasto i gmina Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim.
Park obejmuje obszar o powierzchni całkowitej 56032 ha, przy czym na gruntach
Nadleśnictwa jest to powierzchnia 2289,36 ha, a w zasięgu terytorialnym 4598,28 ha.
W granicach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych znajdują się następujące oddziały
leśne obrębu Lesko Nadleśnictwa Lesko:
Leśnictwo Manasterzec: 2-19, 20a-s, 21-30;
Leśnictwo Czarny Dział: 1, 34-63, 65, 69-73, 74a-f;
Leśnictwo Glinne: 52-53, 54a-m, 56, 64, 66-68.
Park utworzono celem utrzymania w stanie niezmienionym jego zasobów
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, a także szersze ich upowszechnienie i
udostępnienie dla celów turystyczno-poznawczych.
Na terenie Parku zwraca uwagę bogactwo i różnorodność form geomorfologicznych.
Rozciąga się on na przestrzeni prawie 50 km między doliną Sanu od Lisznej do Dobrej a
granicą państwową z Ukrainą od Bandrowa do Liskowatego, obejmując pasma Gór Słonnych
(672 m n.p.m.) - należą tu fragmenty położone w granicach Nadleśnictwa i Ostrego Działu
(721 m n.p.m.) oraz równoległe pasmo Chwaniów (625m n.p.m.) z przygranicznymi pasmami
Czereniny i Oratyku. Pod względem geomorfologicznym są to północne fragmenty Gór
Sanocko-Turczańskich przechodzące w Pogórze Przemyskie. Niezwykle pięknie uformowane
grzbiety
przybierają
równoległy,
wschodniokarpacki
rusztowy
układ
z północnego zachodu na południowy wschód. Odwadnia je gęsta, kratowo ułożona sieć rzek
i
potoków,
stanowiących
dorzecze
Sanu.
Wyjątkiem
jest
Strwiąż
z dopływami, który prowadzi swe wody do Dniestru. Górujące nad obszarem pasma górskie o
zboczach porosłych wysokopiennym lasem mieszanym, przedzielone długimi ciągami dolin,
tworzą niepowtarzalny krajobraz naturalny harmonijnie powiązany z elementami
kulturowymi. Atrakcyjność terenu podnoszą liczne fragmenty przyrody nie przekształconej
przez człowieka, urokliwe przełomowe odcinki Sanu, Strwiąża, Serednicy, Tyrawskiego
Potoku, a także osobliwości geologiczne w postaci oryginalnych skałek piaskowcowych.
Zwraca uwagę naturalny piętrowy układ roślinności: w pasie pogórza
(do 500 m n.p.m.) występuje głównie grąd Tilio-Carpinetum odmiany wschodniokarpackiej, z
osobliwymi gatunkami ciepłolubnymi na stromych zboczach doliny Sanu. W reglu dolnym
dominują lasy bukowe i bukowo-jodłowe reprezentujące zespół żyznej buczyny karpackiej
Dentario glandulosae-Fagetum, który występuje w trzech podzespołach zdeterminowanych
troficznie
i wilgotnościowo.
Licząca 858 gatunków flora naczyniowa zachowała wysoki stopień naturalności.
Znamienna jest na tych stosunkowo niewielkich wysokościach obecność blisko 70 gatunków
górskich, a wśród nich 5 gatunków subalpejskich. Pojawiają się tu również gatunki
kserotermiczne.
Faunę
Parku
tworzy
188
gatunków
kręgowców
oraz
5 gatunków bezkręgowców objętych ochroną. Znakomite ostoje mają tu duże kręgowce leśne
i ptaki. Doliny rzek i większych cieków stanowią korytarze ekologiczne, którymi schodząc w
głąb kraju gatunki górskie i przenikają w góry gatunki niżowe.
W granicach Nadleśnictwa na terenie Parku funkcjonują dwa rezerwaty przyrody:
„Góra Sobień” oraz „Dyrbek”. Kolejny, „Przysłup”, jest obiektem zaprojektowanym do
objęcia ochroną rezerwatową.
Poznanie przyrody P.K. Gór Słonnych umożliwia m.in. ścieżka dydaktyczna
wyznaczona w sąsiedztwie rezerwatu „Góra Sobień”. Na trasie ścieżki zostały wykonane
różnorodne
elementy
infrastruktury
turystycznej
ułatwiające
korzystanie
z niej oraz tablice informacyjne o szerokiej tematyce przyrodniczo-leśnej.
Lokalizacja Parku Krajobrazowego Gór Słonnych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lesko.
Download