Park Krajobrazowy Beskidu Małego

advertisement
Rejestr Form Ochrony Przyrody - Parki Krajobrazowe
Lp
1)
Nazwa, określenie formy
ochrony przyrody – rodzaj
zespołu przyrodniczokrajobrazowego
Data utworzenia(ustanowienia)
formy ochrony przyrody
Numer Dziennika Urzędowego
Park Krajobrazowy
„Orlich Gniazd”
Data utworzenia:
20 czerwca 1980r
Uchwała nr III/11/80 Woj.
Rady Narodowej w
Katowicach z 20 czerwca
1980r oraz Rozp.17/95
Woj. Katowickiego z 1
lutego 1995r (Dz. Urz.
Woj. Katowickiego Nr
3/95) , Uchwała Woj.
Rady Narodowej w
Częstochowie z 17
czerwca 1982r nr
XVI/70/82 oraz Rozp nr
15/98 Woj.
Częstochowskiego z 22
czerwca 1998r ( Dz. Urz.
Woj. Częstochowskiego
nr 10poz 74 zmiana
1998Nr 20 poz. 220
Rozporządzenie Nr
18/06 Wojewody
Śląskiego z dnia 18
kwietnia 2006 r. w
sprawie Parku
Krajobrazowego Orlich
Gniazd – 51/1423
2)
Park Krajobrazowy
„Stawki”
Data utworzenia:
17 czerwca 1982r
Określenie położenia geograficznego i
administracyjnego formy ochrony przyrody
Gminy leżące na terenie Parku
Krajobrazowego:
Częstochowa, Dąbrowa Górnicza,
Janów, Kroczyce, Łazy, Mstów,
Niegowa, Ogrodzieniec, Olsztyn,
Pilica, Poczesna, Włodowice,
Zawiercie, Żarki, Żarnowiec;
Gminy leżące na terenie otuliny
Parku Krajobrazowego „Orlich
Gniazd”: Częstochowa, Irządze,
Janów, Kamienica Polska, Kroczyce,
Lelów, Mstów, Myszków, Niegowa,
Olsztyn, Poczesna, Poraj, Przyrów,
Włodowice, Żarki,
Dąbrowa Górnicza, Łazy,
Ogrodzieniec, Pilica, Sławków,
Zawiercie, Żarnowiec
Gminy leżące na terenie Parku
Krajobrazowego :
Przyrów, w obrębie Niecki
Powierzchnia z
wyszczególnieniem
formy własności i
rodzajów gruntów
Powierzchnia
parku
krajobrazowego
- 483,88 km²
Powierzchnia
otuliny parku
krajobrazowego
- 600,85 km²
Powierzchnia
całkowita
parku
krajobrazoweg
o
- 1.084,73 km²
Woj.
małopolskie –
12 842,2 ha
(pow. parku)
- 78 836,9ha
(pow. otuliny)
Powierzchnia
całkowita
parku
Powołanie oznaczenia mapy
obrazującej przebieg
granicy formy ochrony
przyrody
Opis formy ochrony
przyrody
Informacje nt.
ochrony zgodnie z
prawem
międzynarodowym
tereny chronione
ze względu na
wiele form
krasowych,
olbrzymie systemy
jaskiniowe,
przestrzenna
zmienność
zbiorowisk
roślinnych: bory
sosnowe, buczyny,
naskalne murawy
wapienne, bogata
pod względem
jakościowym i
ilościowym fauna
nietoperzy , wśród
których jest wiele
rzadkich
gatunków. Na
uwagę zasługują
również reliktowe
gatunki typowych
owadów
jaskiniowych tzw.
troglobiontów.
Na terenie parku
znajduje się 10
rezerwatów
przyrody, 3 użytki
ekologiczne i
kilkadziesiąt
pomników
przyrody
tereny chronione
ze względu na
występowanie
Informacje o planie
ochrony,
oznaczenie
dziennika
urzędowego w
którym został plan
ochrony
Opracowano
dokumentacje
do Projekt Planu
Ochrony Parku
Krajobrazowego
„Orlich Gniazd”
i „Stawki”
(Katowice,
listopad 2000);
Opracowano
Plan Ochrony
Parku
Projekt Planu
Ochrony Parku
Krajobrazowego
Rejestr Form Ochrony Przyrody - Parki Krajobrazowe
Lp
Nazwa, określenie formy
ochrony przyrody – rodzaj
zespołu przyrodniczokrajobrazowego
Data utworzenia(ustanowienia)
formy ochrony przyrody
Numer Dziennika Urzędowego
Określenie położenia geograficznego i
administracyjnego formy ochrony przyrody
Uchwała Woj. Rady
Narodowej w
Częstochowie z 17
czerwca 1982r nr
XVI/70/82 oraz Rozp. nr
15/98 Woj.
Częstochowskiego z 22
czerwca 1998r ( Dz. Urz.
Woj. Częstochowskiego
nr 10 poz 74)
Nidziańskiej.
Gminy leżące na terenie otuliny
Parku Krajobrazowego „Stawki”:
Przyrów
Powierzchnia z
wyszczególnieniem
formy własności i
rodzajów gruntów
krajobrazoweg
o
- 43,66 km²
Powierzchnia
parku
krajobrazowego
Powołanie oznaczenia mapy
obrazującej przebieg
granicy formy ochrony
przyrody
Opis formy ochrony
przyrody
rzadkich biocenoz
leśnych, oraz
rzadkich gatunków
ptaków
Informacje nt.
ochrony zgodnie z
prawem
międzynarodowym
Krajobrazowego
„Orlich Gniazd”
i „Stawki”
(Katowice,
listopad 2000);
Informacje o planie
ochrony,
oznaczenie
dziennika
urzędowego w
którym został plan
ochrony
„Stawki”
(Katowice,
listopad 2000);
- 17,32 km²
Powierzchnia
otuliny parku
krajobrazowego
- 24,34 km²
Rozporządzenie Nr
61/06 Wojewody
Śląskiego z dnia 20
listopada 2006 r. w
sprawie Parku
Krajobrazowego
,,Stawki” – 135/3825
3)
„Załęczański Park
Krajobrazowy”
Data utworzenia:
7 września 1995r
Rozp. nr 21/95 Woj.
Częstochowskiego z 7
września 1995r (Dz. Urz.
Woj. Nr 26,poz 90
4)
Park Krajobrazowy
„Lasy nad Górną
Liswartą”
Data utworzenia:
21 grudnia 1998r
Gminy leżące na terenie
„Załęczańskiego” Parku
Krajobrazowego:
Lipie
Gminy leżące na terenie otuliny
„Załęczańskiego” Parku
Krajobrazowego:
Lipie
Gminy leżące na terenie Parku
Krajobrazowego „Lasy nad Górną
Liswartą”:
Blachownia, Boronów, Ciasna, Herby,
Powierzchnia
całkowita
parku
krajobrazoweg
o
- 35,94 km²
Powierzchnia
parku
krajobrazowego
- 8,77 km²
Powierzchnia
otuliny parku
krajobrazowego
- 27,17 km²
Powierzchnia
całkowita
parku
krajobrazoweg
wapienne wzgórze
porośnięte
buczyną niżową i
system
proglacjalnych
korytarzy
będących
miejscem
hibernacji
nietoperzy(nocki,
gacki, mopki)
Projekt Planu
Ochrony
„Załęczańskiego
” Parku
Krajobrazowego
(Łódź, czerwiec
2003);
Tereny chronione
ze względu na lasy
sosnowe z
udziałem świerka
Opracowano
dokumentacje
do Projekt Planu
Ochrony
Rejestr Form Ochrony Przyrody - Parki Krajobrazowe
Lp
Nazwa, określenie formy
ochrony przyrody – rodzaj
zespołu przyrodniczokrajobrazowego
Data utworzenia(ustanowienia)
formy ochrony przyrody
Numer Dziennika Urzędowego
Określenie położenia geograficznego i
administracyjnego formy ochrony przyrody
Rozp. Nr 28/98 Woj.
Częstochowskiego z 21
grudnia 1998r (Dz. Urz.
Woj. . Częstochowskiego
z 1998r nr 26, poz 269)
Kochanowice, Konopiska, Koszęcin,
Panki, Przystajń, Starcza, Woźniki,
Wręczyca Wielka,
Rozporządzenie Nr 55/08
z dnia 25 sierpnia 2008 r.
w sprawie Parku
Krajobrazowego „Lasy
nad Górną Liswartą” –
163/3071
5)
Park Krajobrazowy
„Cysterskie
Kompozycje
Krajobrazowe Rud
Wielkich”
Data utworzenia:
23 listopada 1993r
Rozp. nr 181/93 Woj.
Katowickiego z 23
listopada 1993r ( Dz. Urz.
Woj. Katowickiego z
1993r nr 15, poz . 130)
zm. Rozp. Nr 37/2000
Woj. Śląskiego z 28
sierpnia 2000 ( Dz. Urz
Woj. Śląskiego z 2000r nr
35, poz. 548)
Gminy leżące na teranie otuliny
Parku Krajobrazowego „Lasy nad
Górną Liswartą”:
Blachownia, Ciasna, Kochanowice,
Konopiska, Koszęcin, Starcza,
Woźniki,
Gminy leżące na terenie Parku
Krajobrazowego „Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich”:
Czerwionka – Leszczyny, Knurów,
Kuźnia Raciborska, Lyski, Nędza,
Orzesze, Pilchowice,
Racibórz,Rybnik,Suszec,Sośnicowice,
Żory,Gaszowice,Jejkowice,,Koronowa
c,
Gminy leżące na teranie otuliny
Parku Krajobrazowego „Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich”:
Gaszowice, Koronowac, Pilchowice,
Racibórz, Rybnik, Rydułtowy, Suszec,
Sosnicowice, Żory, Jejkowice, Lyski,
Powierzchnia z
wyszczególnieniem
formy własności i
rodzajów gruntów
o
- 511,34 km²
Powierzchnia
parku
krajobrazowego
387,31 km²
Powierzchnia
otuliny parku
krajobrazowego
- 124,03 km²
Powierzchnia
całkowita
parku
krajobrazoweg
o634,0 km²Powierzchnia
parku
krajobrazowego
- 493,9 km²
Powierzchnia
otuliny parku
krajobrazowego
-140,1 km²
Powołanie oznaczenia mapy
obrazującej przebieg
granicy formy ochrony
przyrody
Opis formy ochrony
przyrody
pospolitego, lasy
bukowe oraz
grupy drzew:
olsza, dąb jesion.
Obok lasów
występuje
roślinność wodno
– bagienna,
torfowiskowa i
łąkowa. Na terenie
parku występuje
wiele gatunków
roślin
podlegających
ochronie prawnej
min. cis pospolity,
bluszcz pospolity,
rosiczka
okrągłolistna i
inne.
tereny chronione
ze względu na
popularyzację
walorów
przyrodniczych,
krajobrazowych i
kulturowych.
Informacje nt.
ochrony zgodnie z
prawem
międzynarodowym
Informacje o planie
ochrony,
oznaczenie
dziennika
urzędowego w
którym został plan
ochrony
Opracowano
dokumentacje
do Projekt Planu
Ochrony
Rejestr Form Ochrony Przyrody - Parki Krajobrazowe
Lp
6)
Nazwa, określenie formy
ochrony przyrody – rodzaj
zespołu przyrodniczokrajobrazowego
Data utworzenia(ustanowienia)
formy ochrony przyrody
Numer Dziennika Urzędowego
Określenie położenia geograficznego i
administracyjnego formy ochrony przyrody
„Żywiecki Park
Krajobrazowy”
Data utworzenia:
13 marca 1986r
Rydułtowy
Gminy leżące na terenie
„Żywieckiego” Paku
Krajobrazowego:
Uchwała nr XII 79/86
WRN w Bielsku Białej z
13 marca 1986r zm
Rozporządzenie nr 7/98
Wojewody Bielskiego z
20 maja 1998r ( Dz. Urz.
Woj. Bielskiego nr 8, poz
97)
7)
Park Krajobrazowy
„Beskidu Śląskiego”
Data utworzenia:
16 czerwca 1998r
Rozp. Nr 10/98 Woj.
Bielskiego z 16 czerwca
1998r ( Dz. Urz Woj.
Bielskiego z 1998r nr 9,
poz. 111)
Jeleśnia, Milówka, Radziechowy –
Wieprz, Rajcza, Śwnna, Ujsoły,
Węgierska Górka, Żywiec
Gminy leżące na terenie otuliny
„Żywieckiego” Paku
Krajobrazowego:
Jeleśnia, Milówka, Radziechowy –
Wieprz, Rajcza, Świnna, Ujsoły,
Węgierska Górka, Żywiec
Powierzchnia z
wyszczególnieniem
formy własności i
rodzajów gruntów
Powierzchnia
całkowita
parku
krajobrazoweg
o - 544,70 km²
Powierzchnia
parku
krajobrazowego
- 358,70 km²
Powierzchnia
otuliny parku
krajobrazowego
- 186,00 km²
Gminy leżące na terenie Paku
Krajobrazowego „Beskidu
Śląskiego”:
Bielsko – Biała, Brenna, Buczkowice,
Goleszów, Istebna, Jaworze, Lipowa,
Milówka, Radziechowy- Wieprz,
Szczyrk, Ustroń, Węgierska Górka,
Wilkowice, Wisła,
Powierzchnia
całkowita parku
krajobrazowego
- 609,05 km²
Powierzchnia
parku
krajobrazowego
Gminy leżące na trenie otuliny
Parku Krajobrazowego „Beskidu
- 386,20 km²
Powierzchnia
otuliny parku
Powołanie oznaczenia mapy
obrazującej przebieg
granicy formy ochrony
przyrody
Opis formy ochrony
przyrody
Tereny chronione
ze względu na
najpiękniejsze
partie Beskidu
Żywieckiego,
bogatą tradycją
regionu, znacznym
udziałem
zbiorowisk
naturalnych oraz
bogactwem świata
zwierząt.
Park można
podzielić na trzy
części: Grupę
Wielkiej Raczy,
Pasmo
LipowskiejRomanki i Rozróg
Pilska.
Dominującym
elementem
krajobrazu są
drzewostany
świerkowe i inne
obszary leśne.
Park
Krajobrazowy
Beskidu Śląskiego
został utworzony
w 1998 r..
Zlokalizowany
wzdłuż górnego
biegu Wisły wraz
z terenami
źródliskowymi,
obejmuje także
Informacje nt.
ochrony zgodnie z
prawem
międzynarodowym
Informacje o planie
ochrony,
oznaczenie
dziennika
urzędowego w
którym został plan
ochrony
Rejestr Form Ochrony Przyrody - Parki Krajobrazowe
Lp
Nazwa, określenie formy
ochrony przyrody – rodzaj
zespołu przyrodniczokrajobrazowego
8)
Park Krajobrazowy
„Beskidu Małego”
Data utworzenia(ustanowienia)
formy ochrony przyrody
Numer Dziennika Urzędowego
Data utworzenia:
16 czerwca 1998r
Rozp. Nr 9/98 Woj.
Bielskiego z 16 czerwca
Określenie położenia geograficznego i
administracyjnego formy ochrony przyrody
Powierzchnia z
wyszczególnieniem
formy własności i
rodzajów gruntów
Śląskiego”: Bielsko – Biała, Brenna,
Buczkowice, Goleszów, Istebna,
Jasienica, Jaworze, Lipowa, Skoczów,
Szczyrk, Ustroń, Węgierska Górka,
Wilkowice, Wisła, RadziechowyWieprz
krajobrazowego
- 222,85 km²
Gminy leżące na terenie Parku
Krajobrazowego „Beskidu Małego”:
Bielsko – Biała, Czernichów,
Gilowice, Kozy, Porąbka, Łękawica,
Łodygowice, Ślemień, Wilkowice,
Powierzchnia
całkowita parku
krajobrazowego
- 267,83 km²
Powierzchnia
Powołanie oznaczenia mapy
obrazującej przebieg
granicy formy ochrony
przyrody
Opis formy ochrony
przyrody
okoliczne pasma
Beskidu Śląskiego
z najwyższymi
szczytami
Skrzycznem
(1257m n.p.m.) i
Baranią Górą
(1220m .n.p.m.).
Park utworzono w
celu zachowania i
upowszechnienia
wartości
przyrodniczych,
krajobrazowych i
kulturowych
Beskidu Śląskiego
w warunkach
racjonalnego
zagospodarowania.
Najcenniejsze
obszary o
naturalnym
charakterze uznane
są za rezerwaty
przyrody, których
na terenie Parku
jest 8.
Atrakcyjność
rejonu wzbogacają
zabytki
architektury i
lokalnego
budownictwa
Beskid Mały
położony jest w
makroregionie
Beskidów
Zachodnich.. Na
Informacje nt.
ochrony zgodnie z
prawem
międzynarodowym
Informacje o planie
ochrony,
oznaczenie
dziennika
urzędowego w
którym został plan
ochrony
Rejestr Form Ochrony Przyrody - Parki Krajobrazowe
Lp
Nazwa, określenie formy
ochrony przyrody – rodzaj
zespołu przyrodniczokrajobrazowego
Data utworzenia(ustanowienia)
formy ochrony przyrody
Numer Dziennika Urzędowego
Określenie położenia geograficznego i
administracyjnego formy ochrony przyrody
1998r ( Dz. Urz Woj.
Bielskiego z 1998r nr 9,
poz. 110
Żywiec;
Gminy leżące na terenie otuliny
Parku Krajobrazowego „Beskidu
Małego”: Bielsko – Biała,
Czernichów, Gilowice, Kozy, Porąbka,
Łękawica, Łodygowice, Ślemień,
Wilkowice, Żywiec;
Powierzchnia z
wyszczególnieniem
formy własności i
rodzajów gruntów
parku
krajobrazowego-165,40 km²
Powierzchnia
otuliny parku
krajobrazowego
-102,43 km²
Powołanie oznaczenia mapy
obrazującej przebieg
granicy formy ochrony
przyrody
Opis formy ochrony
przyrody
terenie parku w
paśmie Magurki
Wilkowickie leży
najwyższy szczyt
zwany Czuplem
(933m n.p.m.).
Prawie 95%
Beskidu Małego
zbudowana jest z
piaskowców
godulskich.
Utworzone tam
zostały 22 pomniki
przyrody
nieożywionej min.
Jaskinie, baszty
skalne i ostańce.
Na terenie parku
zostały założone
rezerwaty w celu
ochrony
dolnoreglowego
starodrzewu
bukowo –
jodłowego,
górnoreglowej
świerczyny oraz
130 letniej
buczyny
karpackiej. Dużym
walorem jest
występowanie 20
przedstawicieli
storczykowatych.
Na terenie Beskidu
Małego
zanotowano
występowanie 36
Informacje nt.
ochrony zgodnie z
prawem
międzynarodowym
Informacje o planie
ochrony,
oznaczenie
dziennika
urzędowego w
którym został plan
ochrony
Rejestr Form Ochrony Przyrody - Parki Krajobrazowe
Lp
Nazwa, określenie formy
ochrony przyrody – rodzaj
zespołu przyrodniczokrajobrazowego
Data utworzenia(ustanowienia)
formy ochrony przyrody
Numer Dziennika Urzędowego
Określenie położenia geograficznego i
administracyjnego formy ochrony przyrody
Powierzchnia z
wyszczególnieniem
formy własności i
rodzajów gruntów
Powołanie oznaczenia mapy
obrazującej przebieg
granicy formy ochrony
przyrody
Opis formy ochrony
przyrody
gatunków ssaków i
ponad 110
gatunków ptaków
lęgowych.
Informacje nt.
ochrony zgodnie z
prawem
międzynarodowym
Informacje o planie
ochrony,
oznaczenie
dziennika
urzędowego w
którym został plan
ochrony
Download