wykaz osób (12.06.14)

advertisement
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
Załącznik nr 3
…………….………………………..
dane lub pieczątka Wykonawcy
WYKAZ OSÓB
spełniających wymagania zaproszenia do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu pn. „Monitoring efektów działań ochronnych w
projekcie LIFE12 NAT/PL/000031: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze
Natura 2000” - Pustynia Błędowska finansowanym ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej”
Imię
i nazwisko
Kierownik zespołu
…………………….…
……………………….
Wymagania
Wykształcenie
Tytuł naukowy co
I)
minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu pracy na stanowisku kierownika lub najmniej doktora
koordynatora zespołu monitorującego,
w zakresie nauk
przyrodniczych,
ilość lat lub ilość miesięcy…………………
biologicznych,
leśnych
lub
II)
wykonanie co najmniej 3 usług w zakresie monitoringu przyrodniczego lub inwentaryzacji rolniczych
przyrodniczej realizowanych dla parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego lub
obszaru należącego do sieci Natura 2000, a w przypadku zadań wykonywanych na obszarze Unii
Europejskiej (poza granicami Polski) na obszarach objętych czynną ochroną przyrody odpowiadających
swym statusem w/w formom ochrony przyrody w Polsce na łączną kwotę minimum 20 000 zł,
1)
…………………………………………………………………………………………………..
1
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
2)
……………………………………………………………………………………………………
3)
…………………………………………………………………………………………………..
(proszę wpisać nazwę usługi oraz kwotę)
2
specjalista ds.
inwentaryzacji szaty
roślinnej/
fitosocjolog
…………………….…
……………………….
specjalista ds.
inwentaryzacji
ssaków
…………………….…
……………………….
Tytuł zawodowy
minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu pracy przy monitoringu przyrodniczym lub
magistra uzyskany
inwentaryzacji przyrodniczej roślin,
po ukończeniu
ilość lat lub ilość miesięcy.............................................
studiów wyższych
o kierunku
lub
leśnictwo lub
wykonanie co najmniej 3 usług w zakresie monitoringu przyrodniczego lub inwentaryzacji przyrodniczej biologia
roślin realizowanych dla parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego lub obszaru
należącego do sieci Natura 2000, a w przypadku zadań wykonywanych na obszarze Unii Europejskiej Numer dyplomu
(poza granicami Polski) na obszarach objętych czynną ochroną przyrody odpowiadających swym statusem ……………………
w/w formom ochrony przyrody w Polsce na łączną kwotę minimum 20 000 zł:
Data wydania
…………………….
1) …………………………………………………………………………………………………..
2)
……………………………………………………………………………………………………
3)
…………………………………………………………………………………………………..
(proszę wpisać nazwę usługi oraz kwotę)
minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu pracy przy monitoringu przyrodniczym lub Tytuł zawodowy
magistra uzyskany
inwentaryzacji przyrodniczej ssaków,
po ukończeniu
ilość lat lub ilość miesięcy..................................
studiów wyższych
o kierunku
lub
leśnictwo, biologia
wykonanie co najmniej 3 usług w zakresie monitoringu przyrodniczego lub inwentaryzacji przyrodniczej lub zoologia
ssaków realizowanych dla parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego lub obszaru
należącego do sieci Natura 2000, a w przypadku zadań wykonywanych na obszarze Unii Europejskiej Numer dyplomu
(poza granicami Polski) na obszarach objętych czynną ochroną przyrody odpowiadających swym ……………………
statusem w/w formom ochrony przyrody w Polsce na łączną kwotę minimum 20 000 zł,
Data wydania
…………………….
1) …………………………………………………………………………………………………..
2)
……………………………………………………………………………………………………
3)
…………………………………………………………………………………………………..
(proszę wpisać nazwę usługi oraz kwotę)
3
Tytuł zawodowy
specjalista ds.
minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu pracy przy monitoringu przyrodniczym lub
magistra uzyskany
inwentaryzacji
inwentaryzacji przyrodniczej płazów i gadów,
po ukończeniu
płazów i gadów
…………………….… ilość lat lub ilość miesięcy.................................
studiów wyższych
………………………. lub
o kierunku
leśnictwo, biologia
wykonanie co najmniej 3 usługi w zakresie monitoringu przyrodniczego lub inwentaryzacji przyrodniczej lub zoologia
płazów i gadów realizowanych dla parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego lub
obszaru należącego do sieci Natura 2000, a w przypadku zadań wykonywanych na obszarze Unii Numer dyplomu
Europejskiej (poza granicami Polski) na obszarach objętych czynną ochroną przyrody odpowiadających ……………………
swym statusem w/w formom ochrony przyrody w Polsce na łączną kwotę minimum 20 000 zł,
Data wydania
……………………
1)
…………………………………………………………………………………………………..
specjalista ds.
inwentaryzacji
owadów
…………………….…
……………………….
2)
……………………………………………………………………………………………………
3)
…………………………………………………………………………………………………..
(proszę wpisać nazwę usługi oraz kwotę)
minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu pracy przy monitoringu przyrodniczym lub Tytuł zawodowy
magistra uzyskany
inwentaryzacji przyrodniczej owadów,
po ukończeniu
ilość lat lub ilość miesięcy........................................
studiów wyższych
o kierunku
lub
leśnictwo, biologia
wykonanie co najmniej 3 usług w zakresie monitoringu przyrodniczego lub inwentaryzacji przyrodniczej lub zoologia
owadów realizowanych dla parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego lub obszaru
należącego do sieci Natura 2000, a w przypadku zadań wykonywanych na obszarze Unii Europejskiej Numer dyplomu
(poza granicami Polski) na obszarach objętych czynną ochroną przyrody odpowiadających swym statusem ……………………
w/w formom ochrony przyrody w Polsce na łączną kwotę minimum 20 000 zł,
Data wydania
……………………
1) …………………………………………………………………………………………………..
2)
……………………………………………………………………………………………………
3)
…………………………………………………………………………………………………..
(proszę wpisać nazwę usługi oraz kwotę)
4
specjalista ds.
inwentaryzacji
ptaków
…………………….…
……………………….
Tytuł zawodowy
minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu pracy przy monitoringu przyrodniczym lub
magistra uzyskany
inwentaryzacji przyrodniczej ptaków,
po ukończeniu
ilość lat lub ilość miesięcy…............................
studiów wyższych
o kierunku
lub
leśnictwo, biologia
wykonanie co najmniej 3 usług w zakresie monitoringu przyrodniczego lub inwentaryzacji przyrodniczej lub zoologia
ptaków realizowanych dla parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego lub obszaru
należącego do sieci Natura 2000, a w przypadku zadań wykonywanych na obszarze Unii Europejskiej Numer dyplomu
(poza granicami Polski) na obszarach objętych czynną ochroną przyrody odpowiadających swym ……………………
statusem w/w formom ochrony przyrody w Polsce na łączną kwotę minimum 20 000 zł,
Data wydania
……………………
1) …………………………………………………………………………………………………..
2)
……………………………………………………………………………………………………
3)
…………………………………………………………………………………………………..
(proszę wpisać nazwę usługi oraz kwotę)
specjalista ds.
minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu monitoringu przyrodniczego lub Tytuł zawodowy
magistra uzyskany
przyrody
inwentaryzacji przyrodniczej form geomorfologicznych,
po ukończeniu
nieożywionej
ilość
lat
lub
ilość
miesięcy…..........................
…………………….…
studiów wyższych
………………………. lub
o kierunku
geologia
wykonanie co najmniej 3 usług w zakresie monitoringu przyrodniczego lub inwentaryzacji przyrodniczej
form geomorfologicznych realizowanych dla parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku Numer dyplomu
krajobrazowego lub obszaru należącego do sieci Natura 2000, a w przypadku zadań wykonywanych na ……………………
obszarze Unii Europejskiej (poza granicami Polski) na obszarach objętych czynną ochroną przyrody Data wydania
odpowiadających swym statusem w/w formom ochrony przyrody w Polsce na łączną kwotę minimum ……………………
20 000 zł,
1)
…………………………………………………………………………………………………..
2)
……………………………………………………………………………………………………
5
3)
…………………………………………………………………………………………………..
(proszę wpisać nazwę usługi oraz kwotę)
Geodeta
…………………….…
……………………….
I) minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu pracy na stanowisku geodety,
ilość lat lub ilość miesięcy......................................
lub
wykonanie co najmniej 3 usług w zakresie wykonywania usług geodezyjnych na łączną kwotę minimum
20 000 zł,
1)
…………………………………………………………………………………………………..
2)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(proszę wpisać nazwę usługi oraz kwotę)
II) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w
zakresie:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów
prawnych
zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Numer:……………………………….
W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia przez osoby wskazane w wykazie przedstawię przed podpisaniem umowy.
3)
Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch w/w funkcji przez jedną osobę.
……………………..….………..,
dnia:
…………..……..
.2014 r.
...................................................................
(podpis i/lub pieczęć i Wykonawcy )
6
Download