Parki krajobrazowe województwa łódzkiego

advertisement
PARKI KRAJOBRAZOWE
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
• Bolimowski Park Krajobrazowy
• Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
• Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
• Przedborski Park Krajobrazowy
• Spalski Park Krajobrazowy
• Sulejowski Park Krajobrazowy
• Załęczański Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
utworzony w 1986 roku
Położenie Parku
Położony jest na północny wschód
od Łodzi, pomiędzy Łodzią,
Brzezinami i Strykowem.
Pod względem administracyjnym Park
znajduje się na terenie 2 miast :
• Łódź
• Brzeziny
Powierzchnia Parku wynosi 11580
ha, a powierzchnia otuliny 3083
ha. Według regionalizacji
geograficznej Park położony jest
w obrębie Wzniesień
Południowomazowieckich.
Najwyższy punkt na terenie PKWŁ
leży na wysokości 284 m n.p.m.
(tzw. wzgórze „Radary”, koło
miejscowości Dąbrowa). Wzgórza
w południowej części Parku
opadają wyraźnymi stopniami
w kierunku północnym,
ku Pradolinie WarszawskoBerlińskiej.
Flora
Największymi zwartymi kompleksami
leśnymi w granicach PKWŁ są:
•
•
•
•
•
Las Łagiewnicki
Las Janinowski
Las Poćwiardowski
uroczysko Tadzin-Szymaniszki
uroczysko Dobieszków
W granicach PKWŁ stwierdzono
następujące zbiorowiska leśne:
• bagienny las olszowy (ols)
• łęg
• grądu
• dąbrowę
• kwaśną buczynę
• dąbrowę kwaśną
• bór mieszany sosnowo-dębowy
• bór sosnowy
Stwierdzono tu występowanie:
• 735 gatunków roślin naczyniowych
•
•
71 gatunków, które zaliczone zostały
do listy zagrożonych w skali regionu
oraz kilka znajdujących się w „Polskiej
czerwonej księdze roślin” m.in. rzadki
gatunek storczyka - żłobik koralowy
39 gatunków roślin prawnie
chronionych
Niektóre gatunki są niezwykle
rzadkie, posiadają zaledwie
pojedyncze stanowiska na terenie
Parku, np.
• wroniec widlasty - gatunek reglowy
(górski)
• gatunki grzybów, m.in.
• szmaciaka gałęzistego,
• sromotnika bezwstydnego,
•
piestrzenicę kasztanowatą
Fauna
Do ciekawostek należy liczna grupa
występujących tu rzadkich bezkręgowców
typowych dla pogórza, a nawet gór.
W Lesie Łagiewnickim ma stanowisko
trzmiel tajgowy – relikt borealny,
umieszczony w „Polskiej czerwonej
księdze zwierząt”.
Do najcenniejszych elementów fauny Polski
Środkowej można zaliczyć:
• traszkę grzebieniastą
• kumaka nizinnego
• siniaka
• zniczka.
Na uwagę zasługuje występowanie 13
gatunków nietoperzy, w tym jednego
z najrzadszych w Polsce – borowiaczka.
Borowiaczek
Geologia i Geomorfologia
• Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich chroni
najcenniejszy przyrodniczo i najsilniej wyniesiony
fragment Wzniesień Łódzkich.
• Nie byłoby tego urokliwego zakątka Polski środkowej
gdyby nie rzeźbotwórcza działalność lądolodu
w plejstocenie. Tutejsza rzeźbazostała ukształtowana
podczas zlodowacenia warty ok. 180-150 tys. lat temu.
• Wysokości bezwzględne przekraczają tu 250 m n.p.m.,
a największa kulminacja – wzgórze „Radary” koło wsi
Dąbrowa – osiąga wysokość 284 m n.p.m.
Najlepiej poznanymi fragmentami Parku
są rezerwaty przyrody:
• Las Łagiewnicki,
• Struga Dobieszkowska
• Parowy Janinowskie
Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi
mogą być fragmenty krajobrazu
naturalnego i kulturowego zasługujące
na ochronę ze względu na ich walory
widokowe lub estetyczne.
Na terenie Parku utworzono dwie takie
formy:
•
•
ZPK Górna Mrożyca
ZPK Sucha Dolina w Moskulach
Dziedzictwo kultury
• Kościół w Niesułkowie
• Kościół mariawicki w Grzmiącej
• Dwór w Byszewach
Załęczański Park Krajobrazowy
utworzony 1978 roku
•
Zadaniem Parku jest ochrona
niepowtarzalnego krajobrazu
jurajskich wapiennych ostańców
kryjących w sobie wiele form krasu,
żywiących osobliwą faunę i florę oraz
urokliwego odcinka rzeki Warty
określonego jako najpiękniejszy
i najwartościowszy przyrodniczo
w stosunku do całego jej biegu.
•
Obszar ZPK obejmuje północnowschodnią część Wyżyny Wieluńskiej
będącej częścią Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej zwanej Jurą Polską.
Jurajskie skały ukazują się na powierzchni gruntu na szczytach ostańców
wapiennych, na krawędzi doliny Warty. Powstały one podczas pozyskiwania
przez zamieszkałą tu ludność kamienia wapiennego do wykorzystania jako
budulec, bądź do wypału w prymitywnych piecach. Wiele takich
"wapienników" pozostało do dziś jako atrakcja turystyczna, a zarazem
charakterystyczny element krajobrazu Parku.
W kamieniołomach można podziwiać głębokie przekroje
geologiczne jurajskich wapieni, kopalne zjawiska krasowe oraz
skamieniałości zwierząt morskich, głównie amonitów, gąbek, małży,
belemnitów i jeżowców, z których szczątków powstała cała skalista jurajska
płyta.
Na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego występują 33 gatunki roślin
podlegających ochronie, w tym 21 objętych ochroną ścisłą.
•
Znaczną część powierzchni Parku,
około 49% zajmują lasy.
•
Dominują siedliska borowe.
W większości są to monokultury
sosnowe o słabej kondycji, na bardzo
ubogim piaszczystym podłożu.
Szczególnie dotyczy to lasów we
wnętrzu "Wielkiego Łuku".
•
Najbardziej charakterystyczne dla
Parku, wyróżniające ten obszar
w krajobrazie Polski Środkowej są
rośliny muraw napiaskowych,
kserotermicznych i naskalnych.
Rezerwaty
Pomniki Przyrody
Dla zachowania najcenniejszych walorów
przyrodniczych Parku i jego otuliny
utworzono na jego terenie rezerwaty
przyrody.
W Załęczańskim Parku Krajobrazowym
jest 13 pomników przyrody.
Najciekawsze z nich to:
• "Góra Świętej Genowefy"
• "Granatowe Źródła"
• "Ujście Suchej Strugi"
• "Żabi Staw"
• formy kopalne w kamieniołomie
przy "Jaskini Ewy"
•
•
Rezerwat geologiczny "Węże"
Rezerwat leśny "Dąbrowa
w Niżankowicach"
Dziedzictwo kulturowe
•
•
Obok wielu wartościowych znalezisk
najcenniejsze zabytki archeologiczne
to datowane na II-III w.n.e. dwa
okazałe kurhany położone
na krawędzi doliny Warty
w Przywozie. Przypuszczalnie
pochowano w nich miejscowych
wodzów plemiennych.
Kościółki typu wieluńskiego znajdują
się w Łaszewie Rządowym oraz poza
terenem parku w pobliskim
Grębieniu, Popowicach, Gaszynie,
Kadłubie i Wierzbiu.
•
Na terenie parku zachowały się
również interesujące zabytki techniki.
Najcenniejszym jest drewniany
wodny młyn w Kępowiźnie z XIX w.
Zachowały się również prymitywne
piece do wypału kamienia
wapiennego, tzw. wapienniki.
Park Krajobrazowy Miedzyrzecza
Warty i Widawki
utworzony 1989 roku
•
•
•
Obszar parku wyróżnia się w swym otoczeniu urozmaiconą rzeźbą terenu.
Szczególnie malowniczo prezentują się przełomowe odcinki doliny Warty,
na powierzchni których ukazują się stare utwory wapienne. W obrębie dolin można
zaobserwować 3 terasy akumulacyjne.
W strefach przystokowych widoczny jest wypływ wód podziemnych
na powierzchnię w postaci licznych wysięków, młak, wycieków i źródeł warstowo przelewowych.
Meandrujące rzeki, liczne starorzecza, obszary wydmowe i torfowiska to kolejne,
cenne przyrodniczo i krajobrazowo obszary parku.
•
•
•
•
•
•
•
Lasy w Parku stanowią tylko
niespełna 25% ogólnej powierzchni.
Przeważają sztucznie wprowadzone
zbiorowiska borowe.
Roślinność segetalna reprezentowana
jest przez tak interesujące gatunki jak
misiurek drobny,
goździec okółkowy,
połonicznik kosmaty,
jaskier polny, miłek letni,
miłek szkarłatny,
•
•
Rośliny rzadkie w skali kraju stanowią
20% całej flory.
Najliczniejsze wśród nich są gatunki
muraw kserotermicznych
i ciepłolubnych okrajków.
Rezerwaty
•
•
•
•
Rezerwat florystyczny "Winnica"
Rezerwat torfowiskowy "Korzeń"
Rezerwat leśny "Hołda"
Rezerwat bagienny "Grabica"
Dziedzictwo kulturowe
Kościół pw. św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy
Dziewic w Strońsku
Dwór w Chojnem
Przedborski Park Krajobrazowy
utworzony w 1998 roku
•
Ochrony wymagają walory
przyrodniczo-krajobrazowe, głównie
najbardziej naturalnych terenów
w dolinie Pilicy i jej dopływów,
rozległe kompleksy leśne i borowe
(pozostałości Puszczy Pilickiej) oraz
pasmo wypiętrzeń jurajskich
i kredowych .
Rezerwaty
•
•
•
•
•
•
leśny „Bukowa Góra
stepowy „Murawy Dobromierskie”
leśny „Oleszno”,
torfowiskowy „Piskorzeniec”
leśny „Czarna Rózga
leśny „Ewelinów”
Lesistość parku wynosi 64%.
Główne zbiorowiska leśne występujące
w PPK i jego otulinie to:
•
•
•
•
•
•
kontynentalny bór mieszany
suboceaniczny bór sosnowy
łęg olszowo-jesionowy,
bór bagienny,
dąbrowa świetlista
grąd subkontynentalny.
Dominującą grupa siedlisk są siedliska
borowe.
Na terenie parku występują 3 gatunki,
ściśle chronione w skali Europy.
Są to:
• obuwik pospolity,
• salwinia pływająca,
•
sasanka otwarta
Fauna
•
•
Spośród występujących na terenie
PPK gatunków owadów 20 gatunków
jest chronionych ustawowo w Polsce.
W wodach Pilicy i Czarnej
Włoszczowskiej występuje 23
gatunków ryb słodkowodnych.
Z wyżej wymienionej liczby 3 gatunki
objęte są ochroną gatunkową:
• piekielnica,
• koza,
• różanka.
168 gatunków ptaków objętych jest ścisłą
ochroną gatunkową.
Gatunki umieszczone w Polskiej
Czerwonej Księdze Zwierząt to:
• bąk,
• błotniak zbożowy,
• orlik krzykliwy,
• bielik
• kropiatka.
Na obszarze Przedborskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny występuje
40 gatunków ssaków, które należą do sześciu rzędów: owadożernych,
nietoperzy, zającokształtnych, gryzoni, drapieżnych oraz parzystkopytnych.
Wśród tyć gatunków 17 objęto ochroną gatunkową.
Niektóre z nich jak
•bóbr europejski
•smużka
•wydra
umieszczone są w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.
Rezerwaty przyrody na terenie
Przedborskiego Parku
Krajobrazowego
•
•
•
•
•
Bukowa Góra
Murawy Dobromierskie - stepowy,
Piskorzeniec - torfowiskowy
Czarna Rózga
Oleszno
Na terenie otuliny Przedborskiego Parku
Krajobrazowego
• Ewelinów leśny
Na terenie Przedborskiego Parku
Krajobrazowego znajdują się 33
pomniki przyrody w postaci
pojedynczych drzew lub ich skupisk
oraz głaz narzutowy.
Sulejowski Park Krajobrazowy
utworzony w 1994 r
•
•
•
•
•
•
Na terenie Parku wykazano 35
gatunków roślin podlegających ścisłej
ochronie ,m.in.
aster gawędka,
bagno zwyczajne,
kukułka szerokolistna - storczyk,
nasięźrzał pospolity,
rosiczka okrągłolistna.
Spośród zwierząt kręgowych
podlegających ochronie ścisłej
i częściowej stwierdzono 8 gatunków
ryb,m.in.
• strzebla,
• koza,
• różanka ,
KOZA
Spalski Park Krajobrazowy
utworzony w 1995 roku
Spalski Parku Krajobrazowy jest
atrakcyjny zarówno pod względem
walorów przyrodniczych
•fragmenty starej Puszczy Pilickiej,
•dolina rzeki Pilicy,
•rezerwaty przyrody,
•chronione gatunki fauny i flory,
•ośrodek hodowli żubrów,
•parki zabytkowe
•pomniki przyrody
W okresie zaborów Lasy Spalskie
upodobali sobie jako miejsce
polowań carowie rosyjscy, a w
okresie międzywojennym Spała
stała się miejscem wypoczynku
prezydenta II Rzeczypospolitej.
W okresie II wojny
światowej Lasy Spalskie były
miejscem potyczek partyzanckich,
a w lesie pod Anielinem zginął
słynny major Hubal.
jak i walorów dziedzictwa
kulturowego.
Szaniec Hubala
Dziedzictwo kulturowe
Spalski Park Krajobrazowy wraz z otuliną
położony jest na prastarym,
historycznym szlaku z Pomorza,
Wielkopolski i Kujaw poprzez
południowa część Mazowsza
do Małopolski.
Obiekty sakralne
• kościół p.w. św. Idziego w Inowłodzu
z XI wieku - jeden z najstarszych
polskich zabytków budownictwa
sakralnego.
•
Zamki:
ruiny zamku
w Inowłodzu
•
•
kościół p.w. św. Michała Archanioła
w Inowłodzu
zespół klasztorny O.O. Filipinów
w Studziannie Poświętnem
kościół p.w Matki Bożej Królowej
Polski w Spale
Bolimowski Park Krajobrazowy
utworzony w 1986 roku
Najważniejsze walory Parku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
około 1000 gatunków roślin
naczyniowych,
87 gatunków roślin rzadkich
i chronionych,
163 gatunki zwierząt chronionych,
m.in.
ryś,
bóbr,
wydra,
bocian czarny,
zimorodek,
bielik,
orlik krzykliwy
•
•
•
•
•
•
5 rezerwatów przyrody:
„Rzeka Rawka"
„Kopanicha”
„Ruda-Chlebacz”
„Puszcza Mariańska”
„Siwica”
Najważniejsze walory Parku cd.
Obszary Natura 2000:
• „Dolina Rawki”,
• Polany Puszczy Bolimowskiej,
• Dolina Grabinki,
• Łąki Żukowskie.
•
•
62 gniazda bociana białego,
siedliska bobrów w dolinie Rawki,
Daniele - o wdzięcznej łacińskiej nazwie
„Dama Dama”, przybyłe do Europy
z Azji Mniejszej, są jedną
z osobliwości Puszczy Bolimowskiej.
Sprowadzone tu w XVII wieku,
znalazły doskonałe warunki
i zadomowiły się na stałe. Ich stado,
zwane „chmarą” ocenia się na około
30 sztuk.
Fauna
Z innych ssaków, żyjących w Parku warto
m.in. wymienić:
• jenota,
• kunę leśną,
• wydrę,
• rzęsorka rzeczka - jedynego w Polsce
jadowitego ssaka
• bobra.
a także liczne chrząszcze, np.:
• kozioróg dębosz
Stwierdzono występowanie 656 gatunków
owadów. Zaliczają się do nich efektowne
motyle:
• paź królowej,
• witeź żeglarz,
• mieniak stróżnik,
•
rohatyniec
Fauna
Znaleziono również motyle znajdujące się
na Czerwonej Liście:
•
•
Acathopsyche citra
Spatalia argentina - wymieniany jako
gatunek w Polsce już nie występujący.
Zatem dolina rzeki Grabinki, gdzie go
odkryto, jest w tej chwili jedynym
stanowiskiem tego motyla w kraju.
Dziedzictwo kulturowe
Pałac w Nieborowie
Akwedukt, Arkadia
Świątynia Diany, Arkadia
Download