Zarządzanie jakością i system informacji w - CSB

advertisement
Audyty, certyfikaty i walidacja
przy pomocy jednego Systemu
PL
Zarządzanie jakością i system
informacji w laboratorium
Audyty, certyfikaty i walidacja
przy pomocy jednego Systemu
Zaprogramowany dla Państwa sukcesu
Zarządzanie jakością
i system informacji w laboratorium
KORZYŚCI DLA PAŃSTWA
PRZEDSIĘBIORSTWA
JAKOŚĆ POTRZEBUJE JEDNEGO
ROZWIĄZANIA
 Kompleksowa integracja
wszystkich obszarów
przedsiębiorstwa w jednym
ponadwydziałowym
systemie zarządzania
jakością
Wdrożenie zgodnego z normami systemu zarządzania
jakością „CSB-System” umożliwia analizę organizacyjną
Państwa przedsiębiorstwa, skutkuje optymalizacją procesów, jak też wysoką jakością Państwa produktów.
System zarządzania jakością jest ukierunkowany na
procesy, całkowicie zintegrowany z oprogramowaniem
do zarządzania przedsiębiorstwem CSB businessware©,
 Uwzględnienie wszystkich
krajowych oraz
międzynarodowych norm,
wytycznych i ustaw
 Ustandaryzowana
organizacja zarządzania
jakością uwzględniająca
normy ISO 22000, DIN EN
ISO 9001:2008, SQF, IFS,
GLP, SDF, BRC, HACCP
i inne standardy jakości
 Przetwarzanie danych
dla oznaczenia wpływu
na środowisko
(np. CO2-Label, Carbon
Trust Standard)
uzupełnia funkcje gospodarki towarowej systemu ERP,
będąc jednym, kompleksowym, nie wymagającym tradycyjnego obiegu dokumentów systemem zarządzania
jakością. System obok krajowych i międzynarodowych
norm, wytycznych i ustaw uwzględnia również wszystkie
wymagania branżowe.
JAKOŚĆ DZIĘKI INTEGRACJI
Płynna i kompleksowa integracja zarządzania jakością
w Systemie CSB ze wszystkimi obszarami funkcyjnymi
Państwa przedsiębiorstwa sprawia, że rozwiązanie to jest
zgodne z zasadami walidacji. Wszystkie istotne dla jakości
informacje są rejestrowane i analizowane online w jednym
Integracjabezpośrednio
zarządzania jakością
z całym
systemem
systemie
w miejscu
powstania.
Business Intelligence
Zarządzanie jakością
System informacji w laboratorium (LIMS)
CIM - kompleksowa integracja wszystkich urządzeń i maszyn
Integracja modułu zarządzania jakością z całym Systemem
PL 39368 08/2010 © by CSB-System AG, Geilenkirchen 2010
Integracja z systemem ERP
System zarządzania dokumentami
Business-Process-Management
Audyty, certyfikaty, walidacja, optymalizacja
Całość obszarów funkcyjnych od zaopatrzenia przez
produkcję aż do sprzedaży można połączyć w sieć
punktów informacyjno-kontrolnych. Zarządzanie jakością dostarcza Państwa pracownikom wszystkie
wymagane parametry jakości – możliwe jest jednoczesne przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli
w systemie bez konieczności przerywania procesów roboczych. Tym samym kontrola jakości wzdłuż
łańcucha tworzenia wartości staje się bezbłędna. Istniejące stacjonarne punkty rejestracji danych
(RDP) i urządzenia mobilne (M-ERP®) są bezpośrednio
połączone z krytycznymi punktami kontroli (CCPs)
Państwa przedsiębiorstwa, co jest podstawą poprawnego HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points). Oznacza to, że procesy takie jak: opracowanie
tras kolejek, ważenie, skanowanie, mieszanie, napełnianie, pakowanie, analizowanie i wymagane dla tych
procesów maszyny i urządzenia są zintegrowane za
pomocą Systemu CSB w module zarządzania jakością. Tak osiągamy najlepszą jakość przy niewielkich
nakładach kosztowych.
Każdy proces zakończony sukcesem
a
nt
ie
kl
cja
Zapewnienie
jakości
Cele kontroli
jakości
od
ow
isk
a
Planowanie
jakości
śr
no
od
Zg
Optymalizowanie jakości Zaangażowanie
pracowników
zn
ja
zy
Pr
m
we
ra
oś
ć
zp
dl
a
ść
Oddziaływanie modułu zarządzania jakością
PL39367 08/2010© by CSB-System AG, Geilenkirchen 2010
ak
sf
ty
Nadrzędne zadania
kontroli jakości
ść
Polityka
jakości
no
ow
 Jakość i bezpieczeństwo
we wszystkich obszarach
przedsiębiorstwa
nt
 Obszerny controlling
procesów przedsiębiorstwa
Skuteczne w skali całego przedsiębiorstwa funkcjonowanie
modułu zarządzania jakością Systemu CSB ma źródło w konsekwentnym eliminowaniu błędów we wszystkich procesach,
jak też sumiennym wykrywaniu i eliminowaniu punktów
krytycznych. Za pomocą systemu zarządzania jakością można
wdrożyć procesy mające na celu poprawę jakości w każdym
obszarze przedsiębiorstwa. Pojawiające się błędy i braki
są przy tym nie tylko personalizowane (przypisywane
do osób) lecz także systematyzowane i usuwane według
określonych reguł.
Gwarantuje to stałą poprawę Państwa procesów przedsiębiorstwa w codziennych działaniach operacyjnych. Definiowanie standardowych zaleceń roboczych, zaleceń kontroli odnoszących się do ich zakresu i intensywności, wskazówek
bezpieczeństwa, jak też gwarancji co do produktów i metod
pozwala kształtować procesy w przedsiębiorstwie w sposób
bezpieczny i efektywny. Zarządzanie jakością Systemu CSB
realizuje więc zadania controllingu procesów przedsiębiorstwa
i pozwala osiągnąć wymierne korzyści. Dodatkowo wzmacnia
poczucie odpowiedzialności wśród pracowników, gwarantując wysoką jakość i bezpieczeństwo we wszystkich obszarach.
Zakres oddziaływania zarządzania jakością
Re
 Optymalizacja procesów
uwzględniająca wszystkie
parametry jakości
JAKOŚĆ WE WSZYSTKICH OBSZARACH
Sa
KORZYŚCI DLA PAŃSTWA
PRZEDSIĘBIORSTWA
NIEZAWODNOŚĆ
WSZYSTKICH PROCESÓW
Planowanie pracy
 Sporządzanie list zleceń kontrolnych, stanowisk
pracy i urządzeń pomiarowych, które zawierają
bieżące zlecenia kontroli
 Wysyłanie informacji o zadaniach kontroli
bezpośrednio na mobilne urządzenia Państwa
pracowników
Wyniki kontroli
 Oznaczanie wyników jakości (zwłaszcza zapisów
kontroli) według ustalonych procedur
 Zamknięte kategorie odpowiedzi w celu
uniknięcia obszernych zapisów tekstowych
przy instrukcjach kontroli
 Gwarancja monitoringu online na
wypadek rozbieżności
Zgodność z HACCP
 Definiowanie wszystkich krytycznych
punktów kontrolnych i przypisanie im
właściwych środków zapobiegawczych
 Integracja wszystkich kroków roboczych
w procesach operacyjnych
 Zgodne z HACCP zarządzanie jakością
Dynamika i Skip-Lot (kontrola wyrywkowa)
 Zakładanie dowolnie stopniowalnych reguł
dynamicznych na poziomie kontroli
 Realizowanie dynamiki kontroli aż do Skip-Lot
przez indywidualne poziomy i samodefiniujące
zasoby reguł
 Dostęp do danych historycznych przeprowadzonych kontroli w formie tekstowej
i graficznej
Ukierunkowana komunikacja
 Przekazywanie wyników, instrukcji kontrolnych
i analiz pokontrolnych za pomocą poczty
elektronicznej, SMS-em albo w ramach
Business Process Management
 Kontrola wartości wyników pod kątem
dopuszczalnych granic
 Ponadwydziałowy dostęp do wszystkich
informacji uzyskany dzięki znakowaniu
produktów i narzędzi kontroli oraz
materiałów roboczych
 Udostępnienie danych poszczególnych wyników
kontroli wraz z historią zarządzania jakością
QM na etykietach i tagach RFID
 Zorientowana na jakość identyfikacja przy
użyciu urządzeń zczytujących
KORZYŚCI DLA PAŃSTWA
PRZEDSIĘBIORSTWA
 Automatyczne udostępnienie wymaganych opisów
procesów przedsiębiorstwa
 Jednoczesne wypełnienie
ustawowych wymagań
 Elektronicznie
zschynchronizowana
księga kontroli jakości
 Realizacja wymagań
dokumentacji parametrów
handlowych
 Samoczynna dokumentacja
systemu w trakcie trwania
procesów
Zarządzanie i kontrola urządzeń pomiarowych
oraz środków kontroli
 Serwis wszystkich urządzeń, maszyn i sprzętów
 Protokołowanie każdej akcji
Długoterminowe planowanie testów i ich realizacja
 Komfortowe zakładanie długoterminowych
planów testów
 Przyporządkowanie specjalnych planów kontroli
i wartości granicznych dla każdej sytuacji, także
mającej źródło w stresie
 Automatyczne generowanie zleceń kontroli przy
szczególnych rodzajach produktów
Plany kontroli higieny pracowników i czystości pomieszczeń
 Zakładanie i definiowanie planów akcji dezynfekcji
 Drukowanie zleceń w formie list roboczych albo
bezpośrednie opracowywanie i analizowanie
w Systemie CSB
Plany szkoleń dla pracowników
 Definiowanie i zakładanie planów szkoleń w celu
sprawdzenia kwalifikacji Państwa pracowników
Analizy
 Data-Mining dzięki zintegrowanemu
Business Intelligence
 Indywidualne analizy i scenariusze dla
planowania i zagwarantowania Państwa
sukcesu w kontroli jakości
Statystyczne reguły (uregulowania)
dotyczące zarządzania jakością
 QM-SQC (Quality Management-Statistical
Quality Control) dotyczące zgodnej z normami
wizualizacji i statystycznej interpretacji danych
jakości i produkcji różnego typu, jak również SPC
(Statistical Process Control)
Planowanie i przeprowadzanie audytów
 Planowanie i przygotowanie audytów
 Definiowanie zakresu odpowiedzialności
przy poszczególnych audytach
 Dokumentowanie wyników audytu
 Nadzór i kontrola nad zaproponowanymi
środkami naprawczymi
Księga jakości
wspomagana systemem IT
Procesy operacyjne w BPM
AUDYTY, CERTYFIKATY I WALIDACJA
PRZY POMOCY JEDNEGO SYSTEMU
Podproces
Podproces
Podproces
Podproces
Działanie
Działanie
Działanie
Krok
roboczy 1
Krok
roboczy 2
Krok
roboczy n
Optymalizacja procesów dzięki połączeniu
wszystkich kroków roboczych
Przyporządkowanie
pracowników do podprocesów
Procesy operacyjne przy wsparciu
Business Process Management (BPM)
PL39366 08/2010© by CSB-System AG, Geilenkirchen 2010
Przy pomocy elektronicznej księgi zarządzania jakością
wspieramy Państwa w przeprowadzaniu audytów i certyfikacji oraz kompleksowej walidacji.
Już z chwilą rozpoczęcia modelowania procesów wykorzystujemy Business Process Management (BPM) w celu
określenia zakresu odpowiedzialności i kompetencji przy
każdym kroku roboczym. W BPM dla każdego kroku
roboczego zakłada się reguły i określa etapy kontroli.
Tym samym Business Process Management automatycznie
dostarcza Państwu wymagane opisy procesów i udostępnia elektronicznie zsynchronizowaną księgę zarządzania
jakością dla Państwa przedsiębiorstwa bez wielokrotnej
rejestracji danych i zbytecznych nakładów. Wszystkie raz
założone procedury, procesy i zalecenia dotyczące jakości
są rejestrowane w Systemie w księdze jakości.
Korzyści dla Państwa: System niejako sam dokumentuje
się w trakcie trwania procesów.
Proces operacyjny
PL 54954 09/2010 © by CSB-System AG, Geilenkirchen 2010
CSB-System Polska Sp. z o. o. n ul. Chorwacka 45 n 51-107 Wrocław, Polska
tel.: +48-71-3267180 n faks: +48-71-3267199 n [email protected]
www.csb-system.com n CSB-System ma swoje oddziały w ponad 40 krajach na całym świecie.
Download