Załącznik nr 2 do SIWZ

advertisement
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i
utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania zieleni na rzecz
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane Wykonawcy 1
Adres Wykonawcy:
kod, miejscowość
ulica, nr lokalu
Nr telefonu:
E-mail:
REGON:
NIP:
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25C
01-224 Warszawa
FORMULARZ
OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP/OD/16/0194/OD/PY pn:
„Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz
budynków oraz utrzymania zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.”
My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia)
1. Składamy ofertę na wskazaną część/części zamówienia i oferujemy następujące ceny:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabelę powielić odpowiednio do
liczby wykonawców wspólnie składających ofertę
1
Strona 1 z 52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i
utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania zieleni na rzecz
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Numer
części
Zamówienia
Nazwa części
Zamówienia
Część 1
Region Dolnośląski 1
Część 2
Region Dolnośląski 2
Część 3
Region Dolnośląski 3
Część 4
Region Górnośląski 4
Część 5
Region Karpacki 5
Część 6
Region Karpacki 6
Część 7
Region Karpacki 7
Część 8
Region Karpacki 8
Część 9
Region Mazowiecki 9
Część 10
Region Mazowiecki 10
Część 11
Region Mazowiecki 11
Część 12
Region Mazowiecki 12
Część 13
Region Pomorski 13
Część 14
Region Pomorski 14
Część 15
Region Pomorski 15
Część 16
Region Wielkopolski 16
Część 17
Region Wielkopolski 17
Część 18
Region Wielkopolski 18
Część 19
Region Wielkopolski 19
Zaznaczyć „x”
jeżeli oferta jest
składana na
daną część
Zamówienia
Cena ofertowa [w PLN]
netto
brutto
(należy przenieść
wartość z wiersza
„SUMA” kolumny „G”
Formularza cenowego)
(należy przenieść
wartość z wiersza
„SUMA” kolumny „I”
Formularza cenowego)
Powyższe ceny uwzględniają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Ceny ofert dla poszczególnych części zostały określone na podstawie Formularza cenowego
załączonego do oferty.
Strona 2 z 52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i
utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania zieleni na rzecz
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
2. Do realizacji wskazanej/ych części zamówienia oferujemy następującą liczbę pełnych etatów osób
(liczbę osób w przeliczeniu na pełny etat), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy:
Numer
części
Zamówienia
Nazwa części
Zamówienia
Część 1
Region Dolnośląski 1
Część 2
Region Dolnośląski 2
Część 3
Region Dolnośląski 3
Część 4
Region Górnośląski 4
Część 5
Region Karpacki 5
Część 6
Region Karpacki 6
Część 7
Region Karpacki 7
Część 8
Region Karpacki 8
Część 9
Region Mazowiecki 9
Część 10
Region Mazowiecki 10
Część 11
Region Mazowiecki 11
Część 12
Region Mazowiecki 12
Część 13
Region Pomorski 13
Część 14
Region Pomorski 14
Część 15
Region Pomorski 15
Część 16
Region Wielkopolski 16
Część 17
Region Wielkopolski 17
Część 18
Region Wielkopolski 18
Część 19
Region Wielkopolski 19
Zaznaczyć „x”
jeżeli oferta jest
składana na
daną część
Zamówienia
Strona 3 z 52
Liczba pełnych etatów osób (liczba
osób w przeliczeniu na pełny etat)
dedykowanych do realizacji części
zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i
utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania zieleni na rzecz
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
3. Termin obowiązywania umowy: zgodnie z SIWZ.
4. Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT, spełniającej wymogi formalne, określone w projekcie umowy.
Oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z postanowieniami projektu umowy oraz, że
wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach tam określonych przez Zamawiającego;
2. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
3. zamówienie
wykonamy
samodzielnie*/Część
zamówienia zamierzamy
powierzyć
podwykonawcom*:
…………………………………………………………………………………………………….. (określić
zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcom)
4. akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą, w razie wybrania naszej oferty
zobowiązujemy się do podpisania umowy/umów na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
5. złożone przez nas wadium należy zwrócić na rachunek numer ………………………………………
w banku ……………………………………………………………………………………………………….
6. wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na:
Imię i nazwisko
Instytucja
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail
7. dokumenty zawarte na stronach od .........................do ......................... zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania;
8. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wykazujące wszystkie przesłanki
określone w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), przedstawiamy w Załączniku nr 7 do SIWZ.
(jeśli Wykonawca zastrzega informacje - wypełnić Załącznik nr 7 do SIWZ).
9. na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Do oferty załączamy
następujące oświadczenia i dokumenty**:
1. formularz cenowy
2. ………………………………………………………………...……………..
3. ………………………………………………………………..……………..
10. Pod groźbą odpowiedzialności w przepisach Kodeksu Karnego oświadczamy, że załączone do
oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art.
297 k.k.).
Strona 4 z 52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i
utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania zieleni na rzecz
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
*odpowiednio skreślić albo wypełnić
** dostosować do potrzeb Wykonawcy
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 5 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Załącznik nr 3 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy.
Wszystkie koszty i warunki realizacji zamówienia Wykonawca skalkuluje w cenach jednostkowych. Ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym
muszą uwzględniać realizację wszystkich usług/czynności, wynikających z pkt. I.2. Załącznika nr 1 do Umowy, szczegółowo opisanych w pkt. II Załącznika
nr 1 do Umowy.
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 1
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Dolnośląski 1
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Zielona Góra, ul. Zacisze 13
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
770,70
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
1 371,00
18
8%
Lokalizacja: Gubin, ul. Wyspiańskiego 2a
Strona 6 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
63,18
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
1,0
18
8%
18
23%
Lokalizacja: Żary, ul. Domańskiego 1
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
96,10
SUMA:
-
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości
w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 7 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 2
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Dolnośląski 2
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Wrocław, ul. Gazowa 3 bud. „G”
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
2 716,87
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
14 206,00
18
8%
Lokalizacja: Lubin, ul. Piłsudskiego 34
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
387,25
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
315,00
18
8%
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Fabryczna 1
Strona 8 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
614,21
18
23%
18
23%
18
23%
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Bolesławiec, ul. Staszica 8
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
82,73
Lokalizacja: Wrocław, ul. Gazowa 3 bud. M
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
254,40
Lokalizacja: Legnica, ul. Ścinawska 1b
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
297,40
Lokalizacja: Wrocław, Plac Strzelecki 25
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
164,21
SUMA:
-
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości
w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 9 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 3
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Dolnośląski 3
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Wałbrzych, ul. Kościuszki 1, 3, 5
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
2 547,90
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
1 050,00
18
8%
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Kłodzko, ul. Objazdowa 11
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
113,90
Lokalizacja: Świdnica, ul. Wrocławska 10
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
83,76
Lokalizacja: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 18
Strona 10 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
108,00
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Jelenia Góra, ul. Bankowa 14a
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
133,56
SUMA:
-
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 11 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 4
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Górnośląski 4
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 14
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
612,08
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Będzin, Al. Kołłątaja 46
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
174,85
Lokalizacja: Chrzanów, ul. Henryka 7
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
249,03
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
70,50
18
8%
Strona 12 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 27
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
254,20
18
23%
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Gliwice, ul. Toszecka 101
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
515,21
Lokalizacja: Katowice, ul. Chorzowska 108
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
369,37
Lokalizacja: Katowice, ul. Krakowska 203
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
355,00
18
23%
2.
Wylewki betonowe
w garażach
247,00
18
23%
Powierzchnie
zewnętrzne
3103,40
18
8%
3.
Lokalizacja: Opole, ul. Rodziewiczówny 4
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
552,26
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
1102,00
18
8%
18
23%
Lokalizacja: Piekary Śląskie, ul. Gen Maczka 3
1.
Powierzchnie
803,64
Strona 13 z 52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
wewnętrzne
2.
Wylewki betonowe
w garażach
357,27
18
23%
3.
Powierzchnie
zewnętrzne
1280,00
18
8%
Lokalizacja: Rybnik, ul. Zebrzydowicka 37
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
202,00
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
3,77
18
8%
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Skoczów, ul. Fabryczna 9
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
246,10
Lokalizacja: Sosnowiec, ul. Modrzejowska 32a
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
78,28
Lokalizacja: Świętochłowice, ul. Katowicka 70
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
907,00
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
1 619,40
18
8%
18
23%
Lokalizacja: Tychy, ul. Barbary 25
1.
Powierzchnie
215,42
Strona 14 z 52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
wewnętrzne
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
26,5
18
8%
Lokalizacja: Wodzisław Śląski, ul. Rybnicka 12
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
397,00
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
12,75
18
8%
Lokalizacja: Zabrze, ul. Mikulczycka 5
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
2 249,00
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
3 081,70
18
8%
Lokalizacja: Zabrze, ul. Wolności 339
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
350,80
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
254,00
18
8%
18
23%
Lokalizacja: Żory, ul. Centralna 19
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
204,00
SUMA:
Strona 15 z 52
-
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 16 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 5
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Karpacki 5
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Chełm, ul. Lubelska 61
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
127,00
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
105,00
18
8%
Lokalizacja: Sandomierz, ul. Żeromskiego 14
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
1 195,50
18
23%
2.
Wylewki betonowe
w garażach
64,00
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
646,80
18
8%
Lokalizacja: Stalowa Wola, ul. 1go Sierpnia 30
Strona 17 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
285,60
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
465,00
18
8%
Lokalizacja: Lublin, ul. Olszewskiego 2b
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
2 159,19
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
4 752,00
18
8%
Lokalizacja: Puławy, ul. Kołłątaja 24
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
252,70
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
8,50
18
8%
Lokalizacja: Kazimierz Dolny, ul. Czerniawy 21 (budynek noclegowy)
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
188,00
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
1 262,00
18
8%
18
23%
Lokalizacja: Ostrowiec Św., ul. Żabia 14
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
95,00
Strona 18 z 52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Lokalizacja: Zamość, ul. Piłsudskiego 35
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
90,20
18
23%
SUMA:
-
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 19 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 6
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Karpacki 6
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Jarosław, ul. Krakowska 54
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
642,25
18
23%
18
23%
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Jarosław, ul. Grucy 4
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
224,00
Lokalizacja: Przemyśl, ul. 3 Maja 4
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
101,96
Lokalizacja: Rzeszów, ul. Wspólna 5
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
2 314,00
Strona 20 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
2.
Wylewki betonowe
w garażach
46,50
18
23%
3.
Powierzchnie
zewnętrzne
3 263,00
18
8%
Lokalizacja: Sanok, ul. Sobieskiego 12
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
178,20
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
2,00
18
8%
SUMA:
-
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 21 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 7
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Karpacki 7
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Jasło, ul. Floriańska 112
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
385,50
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
106,00
18
8%
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Jasło, ul. Staszica 22
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
54,00
Lokalizacja: Tarnów, ul. Wita Stwosza 7
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
1 482,51
Strona 22 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
1 388,00
18
8%
Lokalizacja: Dębica, ul. Drogowców 11
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
298,05
18
23%
2.
Wylewki
betonowe w
garażach
21,60
18
23%
3.
Powierzchnie
zewnętrzne
1 448,50
18
8%
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Bochnia, ul. Sądecka 10
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
124,69
Lokalizacja: Mielec, ul. Sienkiewicza 9
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
134,00
SUMA:
-
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 23 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 8
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Karpacki 8
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Kraków, ul. Gazowa 14b
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
3 188,03
18
23%
2.
Wylewka
betonowa na
parkingu
podziemnym
940,37
18
23%
3.
Powierzchnie
zewnętrzne
1 850,67
18
8%
Lokalizacja: Kraków, ul. Balicka 84
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
228,48
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
377,92
18
8%
Strona 24 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Lokalizacja: Kraków, Os. II Pułku Lotniczego 1c
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
300,32
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
40,00
18
8%
Lokalizacja: Myślenice, ul. Jordana 1A
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
135,00
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
9,00
18
8%
18
23%
Lokalizacja: Wieliczka, ul. Legionów 20
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
107,00
Lokalizacja: Nowy Targ, ul. Harcerska 12
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
92,50
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
3,00
18
8%
Lokalizacja: Busko-Zdrój, ul. Kościuszki 10c
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
120,27
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
12,90
18
8%
Strona 25 z 52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
SUMA:
-
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 26 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 9
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Mazowiecki 9
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Warszawa, ul. Kasprzaka 25
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
448,90
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
12,00
18
8%
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Warszawa, Al. Jerozolimskie 146B
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
2 911,00
Lokalizacja: Warszawa, Al. Jerozolimskie 146D
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
1 412,62
Lokalizacja: Warszawa, Al. Wojska Polskiego 41
Strona 27 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
95,78
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Warszawa, ul. Kobielska 23
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
204,62
SUMA:
-
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 28 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 10
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Mazowiecki 10
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Grójec, ul. Bankowa 8
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
90,00
18
23%
Lokalizacja: Ciechanów, ul. Śląska 2
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
125,50
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
15,00
18
8%
18
23%
Lokalizacja: Płońsk, ul. Grunwaldzka 20
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
72,00
Lokalizacja: Radom, ul. Malczewskiego 24
Strona 29 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
359,78
18
23%
Lokalizacja: Działdowo, ul. Jagiełły 26B
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
79,98
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
15,00
18
8%
Lokalizacja: Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego 33
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
98,00
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
60,00
18
8%
18
23%
Lokalizacja: Siedlce, ul. 11 Listopada 13
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
98,00
SUMA:
-
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 30 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 11
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Mazowiecki 11
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Białystok, ul. Gen. St. Sosabowskiego 22
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
654,00
18
23%
18
23%
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Ostrołęka, ul. Sochaczewskiego 5
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
86,00
Lokalizacja: Ełk, ul. Nadjeziorna lok. A1
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
71,56
Lokalizacja: Giżycko, Pl. Grunwaldzki 9
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
92,50
Strona 31 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
3,94
18
8%
SUMA:
-
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 32 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 12
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Mazowiecki 12
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
1 987,86
18
23%
2.
Wylewki betonowe
w garażach
37,92
18
23%
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki, ul. Murarska 9/11
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
145,39
Lokalizacja: Skierniewice, ul. Batorego 21
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
125,00
Strona 33 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Lokalizacja: Piotrków Trybunalski, ul. Kostromska 37
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
135,00
18
23%
SUMA:
-
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 34 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 13
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Pomorski 13
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Gdynia, ul. Obrońców Wybrzeża 11
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
137,00
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Słupsk, ul. Moniuszki 2
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
140,00
Lokalizacja: Gdańsk, ul. Wałowa 41/43
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
2 156,24
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
3 500,00
18
8%
SUMA:
Strona 35 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
-
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 36 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 14
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Pomorski 14
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(C x D)
(w
miesiącach)
E
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
F
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
(G+(G x H))
I
Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
1 228,80
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Toruń, ul. Kościuszki 71
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
57,20
SUMA:
-
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 37 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 15
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Pomorski 15
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Kętrzyn, ul. Kołobrzeska 1a
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
82,00
18
23%
18
23%
Lokalizacja: Olsztyn, ul. Lubelska 42
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
280,00
Lokalizacja: Olsztyn, ul. Knosały 1
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
227,00
18
23%
2.
Wylewki betonowe
w garażach
132,66
18
23%
Strona 38 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
3.
Powierzchnie
zewnętrzne
1010,00
18
8%
SUMA:
-
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 39 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 16
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Wielkopolski 16
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Poznań, ul. Grobla 15
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
4 876,78
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
1 426,00
18
8%
Lokalizacja: Grodzisk Wlkp., ul. Kolejowa 18
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
69,70
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
35,00
18
8%
SUMA:
Strona 40 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
-
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 41 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 17
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Wielkopolski 17
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
D
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Kalisz, ul. Majkowska 9 (budynek BOK)
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
295,00
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
1 110,00
18
8%
Lokalizacja: Kalisz, ul. Majkowska 9 (budynek Gaz-System)
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
352,00
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
20,00
18
8%
SUMA:
Strona 42 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
-
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 43 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 18
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Wielkopolski 18
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Szczecin Prawobrzeże, ul. Bagienna 6
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
80,00
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
15,00
18
8%
Lokalizacja: Kostrzyn n/O, ul. Czarnieckiego 6a
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
102,50
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
15,00
18
8%
18
23%
Lokalizacja: Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
1 082,80
Strona 44 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
736,00
18
8%
Lokalizacja: Gorzów Wlkp., ul. Żelazna 2a
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
430,80
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
486,00
18
8%
SUMA:
-
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 45 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
FORMULARZ CENOWY DLA:
Część 19
Lp.
Rodzaj
powierzchni
przeznaczonych
do sprzątania
Liczba m2
powierzchni
Region Wielkopolski 19
Cena netto za
sprzątanie 1m2
w okresie
miesięcznym
(cena
jednostkowa)
A
B
C
D
Prognozowa
ny czas
realizacji
Usługi –
zamówienie
podstawowe
Miesięczna cena
ryczałtowa netto
(w
miesiącach)
E
(C x D)
F
Cena netto w
okresie
obowiązywania
Umowy –
zamówienie
podstawowe
(E x F)
Stawka
podatku
VAT
G
H
(G+(G x H))
Lokalizacja: Koszalin, ul. Połczyńska 59 (budynek G1)
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
185,66
18
23%
Lokalizacja: Koszalin, ul. Połczyńska 59 (budynek G2)
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
521,24
18
23%
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
2 350,00
18
8%
18
23%
Lokalizacja: Złocieniec, Al. Piastów 8
1.
Powierzchnie
wewnętrzne
86,60
Strona 46 z 52
Cena brutto w okresie
obowiązywania
Umowy – zamówienie
podstawowe
I
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
2.
Powierzchnie
zewnętrzne
750,00
18
8%
SUMA:
-
Zaoferowane powyżej dla zamówienia podstawowego stawki jednostkowe oraz miesięczne ceny ryczałtowe obowiązywać będą w tej samej wysokości w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 47 z 52
Miejscowość i data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i
utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania zieleni na rzecz
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Załącznik nr 4 do SIWZ
...............................................................................
pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE2
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:
„Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz
utrzymania zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.”
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
Lp.
2
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Miejscowość i
data
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)
oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Strona 48 z 52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i
utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania zieleni na rzecz
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Załącznik nr 5 do SIWZ
...............................................................................
pieczęć wykonawcy lub pieczęcie wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców,
w przypadku składania Wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy
podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich tych Wykonawców)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:
„Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz
utrzymania zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.”
spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 49 z 52
Miejscowość i
data
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i
utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania zieleni na rzecz
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Załącznik nr 6 do SIWZ
INFORMACJA
ZŁOŻONA W TRYBIE ART. 26 UST. 2 d USTAWY PZP
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
niniejszym oświadczamy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
„Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz
utrzymania zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.”
należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.).
Jednocześnie przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. **
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Miejscowość i
data
* - wskazać właściwe
** - o ile dotyczy
Art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 50, poz. 331 ze zm.) - pod pojęciem grupy kapitałowej należy rozumieć wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Strona 50 z 52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i
utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania zieleni na rzecz
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Załącznik nr 7 do SIWZ
...............................................................................
pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE
My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
dalej „Wykonawca”
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:
„Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz
utrzymania zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.”
oświadczamy, że zastrzegamy jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.) informacje zawarte w ofercie złożonej w przedmiotowym postępowaniu na stronach
nr od … do … .
W pozostałym zakresie oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Uzasadnienie zastrzeżenia wskazanych informacji:
………………………………………………………………………………………………………………………
(Należy wykazać spełnienie wszystkich przesłanek określonych w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.)
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo:
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych):
Strona 51 z 52
Miejscowość i data:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania
zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”, znak sprawy: ZP/OD/16/0194/OD/PY
Załącznik nr 8 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Ubiegając się o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków
oraz utrzymania zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.” przedstawiamy poniższy wykaz.
Do wykazu załączamy dowody potwierdzające, że poniżej wymienione zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
0
Lp.
1
2
Nazwa
podmiotu,
którego
doświadczenie
jest
wykazywane
Opis zamówienia
(z opisu powinna
wynikać zgodność
wykonanych /
wykonywanych
zamówień z warunkami
postawionymi przez
Zamawiającego w
SIWZ)
3
4
Data
rozpoczęcia
realizacji
zamówienia
(dd/mm/rrrr)
Data wykonania
(zakończenia)
zamówienia
(jeżeli zamówienie jest w
dalszym ciągu
wykonywane należy
wpisać „w trakcie
realizacji”)
(dd/mm/rrrr)
5
6
Wartość usługi
(zgodnie z pkt. 5.2.2.
SIWZ)
Nazwa
Zamawiającego
(podmiotu), na rzecz
którego zamówienie
jest wykonane/
wykonywane
(nazwa, adres)
1
2
….
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Strona 52 z 52
Miejscowość i
data
Download