Instrukcja obsługi

advertisement
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Najważniejsze cechy aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Co należy wiedzieć o ciśnieniu krwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ważne wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Budowa i działanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Zakładanie mankietu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Funkcja rozpoznawania arytmii serca . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia
wg Światowej Organizacji Zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Wymiana baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Ustawienia daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Dokonywanie pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Korzystanie z pamięci urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Kasowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Konserwacja i przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Wskazania symboli/rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . .34
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
1
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
Dziękujemy za zakup Automatycznego Cyfrowego Aparatu do Pomiaru Ciśnienia Krwi i Tętna KARDIO-TEST
KTA-168 na nadgarstek.
Jesteśmy z Państwem od ponad 60-ciu lat - nasze doświadczenie wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia
produktów, które uwzględniają wszystkie najnowsze technologie w diagnostyce i są nieustannie poddawane kontroli jakości. Państwa wybór jest najlepszy z możliwych.
Życzymy Państwu dużo zdrowia. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.
1. WPROWADZENIE
Aparat KTA-168 jest urządzeniem nowoczesnym o zaawansowanej technologii i niezwykłych walorach użytkowych.
Naciśnięcie przycisku po założeniu mankietu i ułożeniu ręki
w odpowiedniej pozycji powoduje, że aparat mierzy ciśnienie krwi oraz tętno i wyświetla wyniki na wyświetlaczu cyf2
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
rowym. KTA-168 wykrywa również objawy arytmii. Po kilkakrotnym powtórzeniu się tego objawu i wyświetleniu na
panelu LCD znaku „ ” należy zgłosić się do lekarza. Nie
należy samodzielnie interpretować wyników pomiaru ciśnienia krwi, w tym objawów arytmii. Wyniki te powinny być
interpretowane przez lekarza lub wykwalifikowanego pracownika medycznego znającego historię choroby pacjenta.
Regularne wykonywanie pomiarów i rejestrowanie wyników
pozwala lekarzowi ocenić tendencje zmian ciśnienia krwi
pacjenta w dłuższym przedziale czasu. Dokładność pomiarów aparatu KTA-168 jest testowana w procesie produkcji.
Testy potwierdziły jego zgodność z wysoką normą amerykańską AAMI/ANSI-SP10 oraz normą europejską
PN-EN 1060-3 oraz dyrektywą UE 93/42/EEC.
3
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
2. NAJWAŻNIEJSZE CECHY APARATU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Szybki pomiar ciśnienia krwi i tętna
Wykrywanie ewentualnych objawów arytmii
Klasyfikacja wizualna ciśnienia krwi w/g WHO Światowej Organizacji Zdrowia
3 odrębne kanały pamięci dla 3-ch osób
Rejestruje w pamięci 3x40 wyników wraz z godziną
i datą pomiaru
Funkcja obliczania średniej z ostatnich trzech pomiarów
Gwarantowana dokładność dzięki zaawansowanej technologii
Prosty pomiar jednym naciśnięciem przycisku
Automatyczne wyłączanie zasilania (oszczędzanie baterii)
4
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
3. CO NALEŻY WIEDZIEĆ O CIŚNIENIU KRWI
Czym jest ciśnienie krwi?
Ciśnienie krwi to siła, z jaką przepływająca krew oddziaływuje na ścianki tętnic. Ciśnienie krwi zmienia się
w trakcie cyklu pracy serca. Najwyższe ciśnienie w cyklu nosi
nazwę SKURCZOWEGO CIŚNIENIA KRWI (SYSTOLICZNE).
Najniższe nosi nazwę ROZKURCZOWEGO CIŚNIENIA
KRWI (DIASTOLICZNE). Pomiar obydwu tych wielkości jest
niezbędny, aby lekarz mógł ocenić stan ciśnienia krwi pacjenta. Na ciśnienie krwi wpływa wiele czynników, takich
jak aktywność fizyczna, niepokój czy pora dnia. Zmienia się
ono nieustannie w ciągu doby. Szybko wzrasta wczesnym
rankiem i maleje przed południem, następnie znowu
wzrasta po południu i wreszcie spada do niskiego poziomu
w nocy.
Może się także zmieniać w krótkich odstępach czasu.
W związku z tym wyniki kolejnych pomiarów mogą być
5
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
różne. Poniższy wykres ilustruje zmiany ciśnienia w ciągu
doby przy pomiarach dokonywanych co 5 minut. Gruba
kreska przedstawia sen. Skoki ciśnienia o godzinie 16 (A)
i 24 (B) odpowiadają atakowi bólu i aktywności seksualnej.
Dlaczego ważne jest mierzenie ciśnienia krwi w domu?
Pomiar ciśnienia krwi w gabinecie lekarskim daje tylko wartość chwilową. Regularnie powtarzane pomiary w domu pozwalają określić rzeczywiste ciśnienie krwi w warunkach,
w których pacjent przebywa na co dzień.
6
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
Ponadto pacjenci często mają inne ciśnienie mierzone
w domu, ponieważ są bardziej rozluźnieni niż w gabinecie
lekarskim (syndrom białego fartucha).
Regularne pomiary wykonywane w domu dają lekarzowi
cenne informacje o ciśnieniu pacjenta w normalnych warunkach.
Czym jest arytmia?
Serce działa jak pompa, która tłoczy krew przez swoje komory. Krew jest tłoczona dzięki skurczom mięśni następującym w ściśle kontrolowanej kolejności. Procesem tym
sterują pęki komórek, które kontrolują aktywność elektryczną serca. Jeżeli ta sekwencja ulega zakłóceniu, pojawiają się zaburzenia rytmu serca (arytmia). Powodują one
zmniejszenie efektywności pompowania krwi. Większość
arytmii ma charakter przejściowy i łagodny. Najczęściej serce
co pewien czas opuszcza jedno uderzenie lub występują
uderzenia dodatkowe. Takie sporadyczne zaburzenia mogą
7
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
być spowodowane silnymi emocjami lub intensywną aktywnością fizyczną. Jednakże niektóre rodzaje arytmii mogą
być groźne dla życia i wymagają leczenia.
Objawy
Objawy ogólne arytmii: kołatanie lub uczucie nagłego silnego uderzenia serca, uczucie zmęczenia lub zawroty głowy,
utrata przytomności, duszność i ból w klatce piersiowej.
Objawy rzadkoskurczu (bradykardii): uczucie zmęczenia,
duszność, zawroty głowy, omdlenie.
Objawy częstoskurczu (tachykardii): odczuwanie bicia serca
jako silnego tętna w szyi, trzepotanie, szybkie uderzenia
w klatce piersiowej, złe samopoczucie, osłabienie, duszność,
omdlenie, pocenie się, zawroty głowy.
Czy arytmię można leczyć?
Leczenie arytmii zależy od jej typu oraz od wieku i stanu fizycznego pacjenta. Istnieją metody zapobiegania arytmii.
8
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
Polegają one na stosowaniu technik relaksacyjnych w celu
zmniejszenia stresu oraz ograniczaniu kofeiny, nikotyny,
alkoholu i środków pobudzających. Wiele postaci arytmii
nie wymaga leczenia. Są one w sposób naturalny likwidowane przez układ odpornościowy organizmu.
Jednakże pozostałe postacie arytmii powinny być objęte
kontrolą. W tym celu stosuje się leki kardiologiczne, wszczepiane automatyczne defibrylatory lub sztuczne stymulatory
serca. Zaburzenia rytmu serca mogą powodować bardzo poważne skutki, np. w Stanach Zjednoczonych są przyczyną
prawie 250 tys. zgonów rocznie. Arytmie rozpoczynające się
w komorach serca są poważniejsze niż te, które rozpoczynają się w przedsionkach.
9
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
Informacje statystyczne
• W ciągu doby u około 20% zdrowych dorosłych osób
mogą występować różnego typu przedwczesne skurcze
komorowe.
• Aż 2 miliony Amerykanów cierpi na jeden z typów arytmii migotanie przedsionków.
Uwaga!
Wyniki pomiarów ciśnienia krwi, przy znacznej arytmii mogą
być nieprawidłowe - należy powtórzyć pomiar po umiarowieniu pracy serca.
10
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
4. WAŻNE WSKAZÓWKI
* Niniejsza instrukcja obsługi oraz produkt nie mogą zastąpić
porady lekarskiej, diagnozy, leczenia ani leków przepisanych
przez lekarza. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.
* Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać
ją w łatwo dostępnym miejscu, tak aby w każdej chwili
można było ponownie odnieść się do jej treści.
* Urządzenie działa w oparciu o metodę oscylometryczną
pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi oraz
tętna. Zaleca się stosowanie urządzenia przez osoby dorosłe. Nie stosować u dzieci.
* To urządzenie nie powinno być używane przez kobiety w ciąży.
* Urządzenie automatycznie wyłączy się po minucie
nieużywania.
* W przypadku, gdy podczas pomiaru pojawi się symbol IHB
należy skontaktować się z lekarzem.
11
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
•
•
•
•
•
2014-01-08
09:05
Nie należy dokonywać pomiaru
ciśnienia w niskiej (poniżej 5°C)
ani wysokiej (powyżej 40°C)
temperaturze, gdyż wskazane
wartości pomiaru mogą być nieprawidłowe.
Po spożyciu napoju zawierającego kofeinę lub zapaleniu
papierosa należy odczekać
30-45 min przed dokonaniem
pomiaru.
Przed dokonaniem pomiaru należy odpoczywać przez
co najmniej 5-10 minut.
Pomiędzy kolejnymi pomiarami należy odprężyć się
przez co najmniej 3-5 minut.
Zalecamy pomiar na tym samym nadgarstku (najlepiej
lewym) i o mniej więcej tej samej porze dnia.
12
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
•
•
•
•
•
•
•
2014-01-08
09:05
Należy wygodnie usiąść z łokciem podpartym na stole
i stopami płasko postawionymi na podłodze.
Urządzenie powinno znajdować się na wysokości serca.
Należy położyć luźno rękę z dłonią skierowaną do góry.
Pomiaru należy dokonywać w spokoju i cichym otoczeniu w temperaturze pokojowej.
Podczas pomiaru nie należy poruszać ani potrząsać
urządzeniem.
Wyniki pomiaru ciśnienia krwi powinny być interpretowane przez lekarza, który zapoznał się z Państwa historią choroby.
Dzięki regularnym pomiarom i rejestrowaniu wyników,
Państwa lekarz będzie stale poinformowany o utrzymujących się zmianach w ciśnieniu krwi.
Przed rozpoczęciem pomiaru należy odczekać
30~45 min jeśli uprzednio spożywałeś napoje zawierające kofeinę lub paliłeś tytoń.
13
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
•
•
2014-01-08
09:05
W przypadku schorzeń związanych z układem krążenia,
takich jak stwardnienie tętnic, cukrzyca, choroby
wątroby, nerek, poważne nadciśnienie lub choroby
krążenia obwodowego, przed skorzystaniem z urządzenia należy zasięgnąć porady lekarza.
Pomiar ciśnienia krwi uzyskany za pomocą tego
urządzenia jest równorzędny z pomiarem przeprowadzonym przez wykwalifikowany personel metodą
osłuchową z użyciem stetoskopu.
*Uwaga
Ciśnienie krwi może zmieniać się w ciągu dnia i podlega
wpływowi wielu różnych czynników, takich jak palenie papierosów, spożywanie alkoholu, przyjmowanie leków i aktywność fizyczna. Zwykle ciśnienie wzrasta podczas pracy
i maleje podczas spoczynku.
14
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
5. BUDOWA I DZIAŁANIE URZĄDZENIA
Część główna
PRZYCISK
USTAWIANIA
TRYBU
WYŚWIETLACZ LCD
WSKAŹNIK KLASYFIKACJI
WYNIKU POMIARU
CIŚNIENIA WG WHO
Bateria alkaliczna AAA (1,5 V) x2
PAM
PRZYCISK
PAMIĘCI
PRZYCISK
ZMIANY
USTAWIEŃ
PRZYCISK
START/STOP
FUTERAŁ
MANKIET NA NADGARSTEK
*Uwaga!
Zastosowanie elementów innych niż dostarczone może
prowadzić do błędu w pomiarach.
15
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
Wyświetlacz
GODZINA: MINUTA
MIESIĄC/ DZIEŃ
ŚREDNIA WARTOŚĆ CIŚNIENIA
JEDNOSTKA CIŚNIENIA
NISKI POZIOM
NAŁADOWANIA BATERII
KOLEJNY NUMER POMIARU
SYMBOL TĘTNA
SYMBOL NIEREGULARNEJ
PRACY SERCA
CIŚNIENIE
SKURCZOWE
WSKAŹNIK
CIŚNIENIA
WG WHO
CIŚNIENIE
ROZKURCZOWE
6. ZAKŁADANIE MANKIETU
•
Nie należy zakładać mankietu na
rękaw kurtki ani swetra. Owinąć
mankiet wokół odsłoniętego
nadgarstka a wyświetlacz skierować w swoją stronę.
16
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
•
•
•
2014-01-08
09:05
Mankiet powinien szczelnie przylegać do nadgarstka, lecz nie powinien być zbyt ciasny.
Zawinąć pozostałą część mankietu.
Należy zostawić ok. 10 mm odstęp między mankietem a dłonią.
0.4” (10 mm)
135 ~ 195 mm
*Uwaga
Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia lub zranienia nadgarstka.
Nie należy zakładać mankietu na żadną inną część ciała.
17
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
7. FUNKCJA ROZPOZNAWANIA ARYTMII SERCA
Jeśli podczas pomiaru wykryta została
nieregularna praca serca na ekranie pojawi się symbol
. Nieregularny rytm
serca to taki, który odbiega od średniego
rytmu o 25%. Symbol ten może pojawić
się, jeżeli osoba wykonująca pomiar będzie mówić, poruszać się, potrząsać urządzeniem lub jeśli wystąpi u niej nieregularne tętno. Zwykle nie jest to niepokojący objaw. Jeśli
jednak często się powtarza należy zasięgnąć porady lekarza.
Należy pamiętać, że urządzenie nie może zastąpić badania
kardiologicznego; służy jedynie wczesnemu wykrywaniu
nieregularnego tętna.
*Uwaga!
• Wyświetlacz tętna nie służy do sprawdzania częstotliwości rozrusznika serca. Jeżeli pomiary często wska18
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
•
•
2014-01-08
09:05
zują nieregularną pracę serca, należy skonsultować
się z lekarzem.
W razie występowania arytmii, takich jak przedwczesne pobudzenie przedsionkowe lub komorowe,
migotanie przedsionków lub inne schorzenie, przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zasięgnąć opinii lekarza.
Z funkcji rozpoznawania arytmii nie powinny korzystać osoby cierpiące na arytmie; funkcja nie może również służyć do diagnozowania ani leczenia arytmii.
W celu wykluczenia niestabilnego stanu użytkownika
i uniknięcia wpływu na wynik pomiaru czynników, takich jak poruszanie się czy rozmawianie, zastosowano funkcję ustalania średniej wartości tętna, tzn.
zapisywane są trzy prawidłowe wartości tętna wykryte
na początku pomiaru i wartości te odbiegają od średniej matematycznej wszystkich zapisanych wartości.
19
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
•
2014-01-08
09:05
Symbol
pojawi się na wyświetlaczu, jeśli wystąpią
co najmniej trzy wartości tętna różniące się o 25% od
średniej wartości.
8. WSKAŹNIK KLASYFIKACJI WYNIKU POMIARU
CIŚNIENIA WG ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA
Urządzenie wyposażone jest w sześciostopniowy wskaźnik
klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia krwi (od ciśnienia optymalnego do wysokiego nadciśnienia) oparty na klasyfikacji
WHO:
20
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
Skurczowe Rozkurczowe
Zalecenia
(mmHg)
(mmHg)
Niezwłocznie potwierdzić i powtórzyć serie pomiarów następnego
Wysokie
> 180
> 110
dnia oraz, w zależności od stanu
Stopień 3
=
=
nadciśnienie
klinicznego, ponownie za tydzień.
Wskazana konsultacja z lekarzem.
Powtórzyć serię pomiarów
Średnie
Stopień 2
160 ~ 179 100 ~ 109 w ciągu jednego miesiąca.
nadciśnienie
Wskazana konsultacja z lekarzem.
Poziomy ciśnienia krwi
Stopień 1
Lekkie
140 ~ 159
nadciśnienie
90 ~ 99
Zasięgnąć porady dot. zmiany
stylu życia oraz potwierdzić wynik
pomiaru w ciągu 2 miesięcy.
Zasięgnąć porady dot. zmiany
stylu życia i powtórzyć pomiar
w ciągu jednego roku.
Wysokie - w normie
130 ~ 139
85 ~ 89
Normalne
120 ~ 129
80 ~ 84
Optymalne
< 120
< 80
Powtórzyć pomiar w ciągu
2-5 lat. (zalecane, aby pacjenci
w wieku >75 lat powtarzali
badanie raz w roku)
*Źródło: WHO, 2003
Po zakończeniu pomiaru strzałka na wyświetlaczu LCD automatycznie wskaże właściwy stopień wg wskaźnika, który
odpowiada wskaźnikowi ciśnienia krwi wg WHO.
21
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
ROZKURCZOWE
(mmHg)
110
Wysokie nadciśnienie
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Pomarańczowy
Żółty
Zielony
Średnie nadciśnienie
100
90
85
Lekkie nadciśnienie
Ciśnienie wysokie, w normie
Ciśnienie normalne
80 Ciśnienie
optymalne
120
130
140
160
180 SKURCZOWE
(mmHg)
*Uwaga!
Jeśli ciśnienie skurczowe należy do innej kategorii, niż ciśnienie rozkurczowe, wyższa kategoria jest kategorią obowiązującą.
np. ciśnienie skurczowe 181, ciśnienie rozkurczowe 99
• wartość ciśnienia należy do kategorii
czerwonej (wysokie nadciśnienie)
22
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
ciśnienie skurczowe 110, ciśnienie rozkurczowe 95
• wartość ciśnienia należy do kategorii
czerwonej (lekkie nadciśnienie)
9. WYMIANA BATERII
Należy wymienić baterie w momencie, gdy na wyświetlaczu
pojawi się symbol
niskiego poziomu naładowania baterii.
Należy wymienić wszystkie baterie; nie należy mieszać
zużytych baterii z nowymi.
Nie należy mieszać baterii alkalicznych ze standardowymi
(węglowo-cynkowymi) ani z bateriami doładowywanymi
(kadmowymi).
Może to skrócić okres trwałości baterii lub spowodować
uszkodzenie urządzenia.
23
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
Zdjąć pokrywę z tylnej części
urządzenia i włożyć 2 baterie alkaliczne AAA, jak pokazano na rysunku.
Zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.
*Uwaga!
• Baterie stanowią odpady niebezpieczne. Nie należy
ich usuwać razem z pozostałymi odpadami. Należy
zanieść je do punktu przetwarzania odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
• Trzymać baterie z dala od dzieci, aby nie dopuścić do
połknięcia przez nie baterii.
• Aby wydłużyć okres trwałości baterii i nie dopuścić do
uszkodzeń spowodowanych wyciekiem należy wyjąć baterie, jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas.
• Ewentualne zapisy w pamięci urządzenia nie zostaną
skasowane podczas wymiany baterii.
24
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
•
2014-01-08
09:05
Po wymianie baterii należy ponownie ustawić rok,
dzień i godzinę.
10. USTAWIENIE DATY I GODZINY
1) Wcisnąć przycisk („rok” miga).
Przyciskiem + ustawić bieżący rok
(2009, 2010, 2011…)
2) Wcisnąć przycisk („miesiąc” miga).
Przyciskiem + ustawić bieżący miesiąc
(1, 2, 3…)
3) Postępować jak powyżej, aby ustawić
dzień (1, 2, 3…31), godzinę (1, 2, 3,
… 12) i minuty (00, 01, 02…59).
4) Ponownie wcisnąć przycisk , aby zapisać ustawienia i przejść do trybu czuwania (standby) (na wyświetlaczu
pojawi się miesiąc, dzień i godzina).
25
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
11. DOKONYWANIE POMIARU
1. Otworzyć pokrywę baterii i włożyć baterie.
Zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.
2. Wszystkie symbole pojawią się na wyświetlaczu na 3 sekundy.
3. Założyć mankiet zgodnie z punktem
„Zakładanie mankietu”
4. Przyciskiem + wybrać właściwy obszar pamięci (1,2 lub
3) dla określonej osoby.
5. Wcisnąć przycisk START/STOP, aby rozpocząć pomiar.
Wszystkie symbole pojawią się na wyświetlaczu na 3 sekundy.
Mankiet automatycznie napompuje się w odpowiednim
stopniu.
26
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
*Uwaga!
Wykonując kilka pomiarów należy
upewnić się, czy wybrano ten sam obszar pamięci, tak aby wyniki zostały zapisane we właściwej pamięci.
6. Po początkowym napompowaniu mankietu, ciśnienie
w mankiecie powoli zacznie się zmniejszać, a po wykryciu tętna zacznie migać SYMBOL TĘTNA.
*Uwaga!
Jeżeli mankiet nie przestaje napełniać się powietrzem, należy go natychmiast zdjąć.
7. Po zakończeniu pomiaru wartość ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, tętna i
symbol wskaźnika WHO będą wyświetlać
się przez minutę.
8. W przypadku braku dalszych działań,
urządzenie automatycznie wyłączy się po
minucie.
27
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
12. KORZYSTANIE Z PAMIĘCI URZĄDZENIA
Przechowywanie danych
Po każdym pomiarze wartość ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, tętna oraz data i godzina zostaną automatycznie zapisane. Urządzenie jest wyposażone w 3 obszary
pamięci. W każdym obszarze można zapisać 40 pomiarów;
najstarsze pomiary są zastępowane nowymi.
Przywoływanie danych
1. Wcisnąć przycisk +, aby wybrać obszar pamięci.
2. Wcisnąć przycisk PAM, aby przejść do
trybu PAM (Pamięć).
Jeśli w danym obszarze pamięci nie ma
zapisanych żadnych danych, na wyświetlaczu pojawi się jedynie data, godzina i numer wybranego obszaru
pamięci).
28
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
Jeśli w pamięci zapisano jeden pomiar, pierwsza odczytana
wartość będzie średnią wartością ciśnienia krwi (Symbol
średniej wartości
).
Jeśli zapisano w pamięci 2 pomiary, pierwsza odczytana wartość będzie wartością średnią 2 pomiarów (Symbol średniej
wartości), następna odczytana wartość będzie ostatnią zapisaną wartością (przez naciśnięcie przycisku PAM).
Jeśli zapisano w pamięci co najmniej 3 pomiary, pierwsza
odczytana wartość będzie wartością średnią 3 pomiarów, następna odczytana wartość będzie ostatnią zapisaną wartością (przez naciśnięcie przycisku PAM).
*Uwaga!
• Dane są przywoływane w kolejności od najnowszego
zapisu do najstarszego.
29
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
•
09:05
Aby odczytać i przewinąć dane zapisane w pamięci
należy wcisnąć PAM (przewinięcie do tyłu) lub +
(przewinięcie do przodu).
3. Wcisnąć przycisk PAM. Pojawi się
ostatni pomiar, numer oraz data i czas
pomiaru.
4. Wcisnąć przycisk PAM, aby odczytać
kolejny zapis.
5. Aby powrócić do trybu pomiaru należy
wcisnąć przycisk START/STOP.
13. KASOWANIE DANYCH
1. Przyciskiem + wybrać obszar pamięci
(1, 2 lub 3), a następnie wcisnąć przycisk PAM.
2. Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać
przycisk + i . Wszystkie zapisane
30
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
dane w tym obszarze pamięci, w tym
średnie wartości, zostaną skasowane.
3. Aby potwierdzić skasowanie danych,
wcisnąć przycisk PAM. Na wyświetlaczu pojawi się tylko data, godzina
i numer obszaru pamięci.
14. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
•
•
•
•
Urządzenie należy przetrzeć szmatką nasączoną wodą
lub łagodnym środkiem czyszczącym, a następnie niezwłocznie osuszyć suchą szmatką.
Nie stosować detergentów ani silnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.
Do przetarcia mankietu stosować jedynie suchą szmatkę.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas
należy wyjąć z niego baterie (wyciek elektrolitu z baterii może spowodować uszkodzenie urządzenia).
31
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
•
•
•
•
•
•
•
•
2014-01-08
09:05
Nie dopuszczać do skręcenia mankietu.
Nie naciskać przycisku START, jeżeli mankiet nie jest
założony na nadgarstek.
Unikać upuszczenia produktu oraz silnych uderzeń.
Nie należy demontować ani wymieniać części urządzenia ani mankietu. Zastosowanie elementów innych niż
dostarczone może być przyczyną błędnego pomiaru.
Aby zasięgnąć porady lub uzyskać pomoc, należy skonsultować się z serwisem.
Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy je przechowywać w futerale.
Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych i wysokich temperatur. Nie przechowywać w wilgotnych ani zakurzonych pomieszczeniach.
Nie przechowywać urządzenia w pomieszczeniach
o bardzo niskiej (poniżej –25°C) ani bardzo wysokiej
(powyżej 70°C) temperaturze.
32
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
•
2014-01-08
09:05
W celu zachowania precyzji pomiaru wszystkie cyfrowe
ciśnieniomierze powinny być co 2 lata kalibrowane.
Zalecamy oddanie urządzenia do kalibracji do serwisu
po upływie 2 lat od daty produkcji.
W celu uzyskania informacji na temat usługi kalibracji
oraz kosztów wysyłki i dostawy prosimy o kontakt z serwisem.
Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek niewłaściwego ani błędnego użycia,
wypadku, użycia nieautoryzowanych akcesoriów, modyfikacji produktu, niewłaściwej instalacji, nieuprawnionego przeprowadzenia naprawy lub modyfikacji
produktu, niewłaściwego zasilania, utraty zasilania,
upuszczenia produktu, usterki lub uszkodzenia części
na skutek niezastosowania się do zaleceń producenta w
kwestii konserwacji; uszkodzeń na skutek transportu,
kradzieży, zaniedbania, aktu wandalizmu lub czynników
środowiskowych; utraty możliwości korzystania
33
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
z urządzenia na skutek trwającej naprawy lub w czasie
oczekiwania na części zapasowe, ani na skutek żadnych
innych okoliczności będących poza kontrolą wytwórcy
i serwisu.
15. WSKAZANIA SYMBOLI /
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Symbol
Symbol tętna
Symbol niskiego
poziomu naładowania
baterii
Stan / Przyczyna
Działanie korygujące
• Migający symbol
serca pojawi się na
wyświetlaczu po
wykryciu tętna podczas pomiaru.
• Pomiar w toku.
• Nie mówić
i nie poruszać się
• Niskie napięcie lub
niewłaściwe ułożenie
baterii
• Wymienić wszystkie
baterie na nowe.
• Sprawdzić
biegunowość.
34
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
Symbol nieregularnej
pracy serca
• Pojawia się przez
1 minutę, jeśli
użytkownik mówił,
poruszał się lub
poruszał
urządzeniem
podczas pomiaru,
lub jeśli wykryta
została nieregularna
praca serca.
Symbol średniej
wartości ciśnienia
• Średnia wartość
z 3 ostatnich
pomiarów.
Symbol numeru
pomiaru
• Kolejne numery
pomiarów
zapisanych
w pamięci.
Symbol błędu
pomiarowego
2014-01-08
• Pojawia się, jeśli
wystąpił błąd
pomiarowy lub jeśli
urządzenie wskazuje
nienaturalnie wysoką
lub niską wartość
ciśnienia
35
09:05
• Powtórzyć pomiar.
• Przed ponownym
przystąpieniem do
pomiaru należy
odprężyć się przez
co najmniej 5 minut
i usiąść wygodnie.
• Wymienić wszystkie
baterie na nowe.
• Sprawdzić
biegunowość.
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
Symbol błędu
pomiarowego
Symbol błędu
pomiarowego
Symbol błędu
pomiarowego
2014-01-08
09:05
• Nieprawidłowy obieg
powietrza
• Mankiet może być
nieprawidłowo
podłączony do
urządzenia.
• Sprawdzić
połączenie mankietu
• Dokonać
ponownego pomiaru
• Ciśnienie
w mankiecie
przekracza
300 mmHg.
• Wyłączyć
urządzenie, dokonać
ponownego
pomiaru.
• Błąd wpływający na
dane pomiarowe
• Dokonać
ponownego pomiaru
Jeśli na wyświetlaczu pojawia się symbol „EP” skontaktuj
się z dostawcą lub serwisem.
36
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
16. DANE TECHNICZNE
Nr modelu:
Metoda pomiaru:
Zakres pomiaru:
KTA-168
Oscylometryczna
Ciśnienie 0 - 300 mmHg,
Tętno 40 - 199 uderzeń na minutę
Dokładność:
Ciśnienie +/- 3 mmHg, Tętno +/- 5%
System pompowania: Pompowanie automatyczne
(pompa powietrza)
Spust powietrza:
Automatyczny zawór spustowy
powietrza
Wyświetlacz:
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Pamięć:
3 bazy danych po 40 zapisów
Wymiary:
69 x 66 x 31 mm (dł. x szer. x wys.)
Ciężar:
Ok. 115 g (bez baterii)
Rozmiar mankietu: Obwód nadgarstka ok.
135 ~ 195 mm
37
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
Temperatura pracy:
Wilgotność
względna:
Temperatura
przechowywania
i transportu:
Wilgotność
względna:
Zasilanie:
Żywotność baterii:
Akcesoria:
2014-01-08
09:05
5°C ~ 40°C, (41°F ~ 104°F)
15% ~ 93% R.H.
-25°C ~ 70°C, (-13°F ~ 158°F)
≤93% R.H.
Bateria alkaliczna AAA (1,5 V) x2
Ok. 250 pomiarów
Instrukcja obsługi, 2 baterie AAA,
Futerał
W związku z ulepszaniem produktu powyższe dane techniczne podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia.
38
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
UWAGA
0197
Niniejszy ciśnieniomierz jest zgodny z Dyrektywą
93/42/EEC i posiada znak CE.
Niniejszy ciśnieniomierz odpowiada również poniższym normom:
Norma bezpieczeństwa:
EN 60601-1 Medyczne urządzenia elektryczne,
część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa
Kompatybilność elektromagnetyczna
EN 60601-1-2 Medyczne urządzenia elektryczne,
część 1-2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa
Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania i badania
Normy eksploatacyjne
EN 1060-1 Nieinwazyjne sfigmomanometry –
Wymagania ogólne
39
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
EN 1060-3 Nieinwazyjne sfigmomanometry Wymagania dodatkowe dotyczące elektromechanicznych
systemów do pomiaru ciśnienia krwi
EN 1060-4 Nieinwazyjne sfigmomanometry Metody badań w celu wyznaczenia ogólnej dokładności
układu automatycznych nieinwazyjnych
sfigmomanometrów
Chronić przed wilgocią
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
dokładnie zapoznać się z instrukcją.
Klasyfikacja BF:
- Urządzenie zasilane wewnętrznie
- Część aplikacyjna typu BF
- Nieodpowiedni do użytkowania w pobliżu łatwopal40
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
nych mieszanek środków znieczulających z powietrzem, tlenem lub tlenkiem azotu
- Praca ciągła przy krótkotrwałym obciążeniu
Aby uniknąć nieprawidłowych pomiarów spowodowanych zakłóceniami elektromagnetycznymi między
sprzętem elektrycznym i elektronicznym nie należy
używać urządzenia w pobliżu telefonu komórkowego
ani kuchenki mikrofalowej.
Zachowaj odległość równą lub większą od 3,3 m od
urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne
o mocy promieniowania max. 2W.
Jeżeli na urządzeniu, jego wyposażeniu dodatkowym lub
opakowaniu jest umieszczony widoczny obok symbol,
oznacza to, że takiego produktu nie wolno wyrzucać
razem z odpadkami domowymi. Należy go dostarczyć
do punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych
41
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. W Unii
Europejskiej i w innych krajach Europy działają specjalne
systemy zbierania zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Pozbywając się zużytego produktu
w sposób prawidłowy przyczyniasz się do zapobiegania
zagrożeniu dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Recykling
zużytych materiałów chroni zasoby środowiska naturalnego. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać od władz lokalnych, w firmie
wywożącej odpadki lub od sprzedawcy, u którego został
on kupiony.
WYTWÓRCA
HI-TECH MEDICAL
ul. Chmielna 98; 00-801 Warszawa
tel.: 22 654 64 92
42
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
NOTATKI
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
43
Strona
instrukcja_KTA-168:Layout 1
2014-01-08
09:05
NOTATKI
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
44
Strona
Download