Bez nazwy-1 - Netreactive

advertisement
HI-TECH MEDICAL 98/18 Chmielna Str.
00-801 Warsaw,
Poland, Europe
+48 22 88 51 412
Serwis: +48 798 988 588
www.kardio-test.pl
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1. Najważniejsze cechy aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2. Co należy wiedzieć o ciśnieniu krwii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3. Dlaczego ważne jest mierzenie ciśnienia krwi w domu . . . . . . . .4
4. Czym jest arytmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
5. Objawy arytmii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
6. Czy arytmię można leczyć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
OPIS POJĘĆ I ELEMENTÓW URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
SPECYFIKACJA TECHNICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
UWAGI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
PROCEDURY USTAWIEŃ I OBSŁUGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1. Wkładanie baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2. Ustawianie zegara i daty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
3. Podłączanie mankietu do urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
4. Zakładanie mankietu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
5. Pozycja ciała podczas pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
6. Odczyt ciśnienia krwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
6.1. Wyświetlanie zapisanych wyników w pamięci . . . . . . . . . .14
7. Usuwanie pomiarów z pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
8. Ocena wysokości ciśnienia u dorosłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
9. Usuwanie ewentualnych problemów (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
10. Usuwanie ewentualnych problemów (2) . . . . . . . . . . . . . . . . .19
KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
WYJAŚNIENIE SYMBOLI NA URZĄDZENIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH . . . . . . . . .21
– 1 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
Dziękujemy za zakup Cyfrowego Aparatu do Pomiaru Ciśnienia Krwi
i Tętna KARDIO-TEST KTA-875.
Jesteśmy z Państwem od ponad 60-ciu lat - nasze doświadczenie wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia produktów, które są nieustannie poddawane kontroli jakości. Życzymy Państwu dużo zdrowia.
Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.
WPROWADZENIE
KTA-875 jest urządzeniem nowoczesnym o zaawansowanej technologii „Fuzzy”. Naciśnięcie przycisku po założeniu mankietu powoduje, że aparat mierzy ciśnienie krwi oraz tętno i wyświetla wyniki na
wyświetlaczu cyfrowym. KTA-875 wykrywa również objawy arytmii.
Po kilkakrotnym powtórzeniu się tego objawu i wyświetleniu na panelu LCD znaku „
” należy zgłosić się do lekarza. Nie należy samodzielnie interpretować wyników pomiaru ciśnienia krwi, w tym
objawów arytmii. Wyniki te powinny być interpretowane przez lekarza lub wykwalifikowanego pracownika medycznego znającego
historię choroby pacjenta. Regularne wykonywanie pomiarów i zapisywanie wyników pozwala lekarzowi ocenić tendencje zmian ciśnienia krwi pacjenta w dłuższym przedziale czasu. Dokładność
pomiarów aparatu KTA-875 jest testowana w procesie produkcji. Testy
potwierdziły jego zgodność z wysoką normą amerykańską
AAMI/ANSI-SP10 oraz normami europejskimi EN 1060-1, 1060-3
oraz dyrektywą 93/42/EEC.
Najważniejsze cechy
– Wykrywanie objawów arytmii
– Klasyfikacja wizualna ciśnienia krwi w/g WHO
– Szybki, pomiar ciśnienia krwi i tętna
– Dwa kanały pomiarowe dla dwóch osób
– Pamięć 2x60 wyników wraz z godziną i datą pomiaru
– Funkcja wyciągania średniej z wyników 3 ostatnich pomiarów
– Gwarantowana dokładność dzięki zaawansowanej technologii „fuzzy logic”
– 2 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
– Łatwy odczyt wyników widocznych na dużym wyświetlaczu LCD
– Prosty pomiar jednym naciśnięciem przycisku
Co należy wiedzieć o ciśnieniu krwi
Czym jest ciśnienie krwi?
Ciśnienie krwi to siła, z jaką przepływająca krew oddziaływuje na
ścianki tętnic. Ciśnienie krwi zmienia się w trakcie cyklu pracy serca.
Najwyższe ciśnienie w cyklu nosi nazwę SKURCZOWEGO CIŚNIENIA KRWI (SYSTOLICZNE). Najniższe nosi nazwę ROZKURCZOWEGO CIŚNIENIA KRWI (DIASTOLICZNE). Pomiar obydwu tych
wielkości jest niezbędny, aby lekarz mógł ocenić stan ciśnienia krwi
pacjenta. Na ciśnienie krwi wpływa wiele czynników, takich jak aktywność fizyczna, niepokój czy pora dnia. Zmienia się ono nieustannie w ciągu doby. Szybko wzrasta wczesnym rankiem i maleje przed
południem, następnie znowu wzrasta po południu i wreszcie spada
do niskiego poziomu w nocy.
Może się także zmieniać w krótkich odstępach czasu. W związku
z tym wyniki kolejnych pomiarów mogą być różne. Poniższy wykres
ilustruje zmiany ciśnienia w ciągu doby przy pomiarach dokonywanych co 5 minut. Gruba kreska przedstawia sen. Skoki ciśnienia o godzinie 16 (A) i 24 (B) odpowiadają atakowi bólu i aktywności
seksualnej.
– 3 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
Dlaczego ważne jest mierzenie ciśnienia krwi w domu?
Pomiar ciśnienia krwi w gabinecie lekarskim daje tylko wartość chwilową. Regularnie powtarzane pomiary w domu pozwalają określić
rzeczywiste ciśnienie krwi w warunkach, w których pacjent przebywa
na co dzień.
Ponadto pacjenci często mają inne ciśnienie mierzone w domu, ponieważ są bardziej rozluźnieni niż w gabinecie lekarskim.
Regularne pomiary wykonywane w domu dają lekarzowi cenne informacje o ciśnieniu pacjenta w normalnych warunkach.
Czym jest arytmia?
Serce działa jak pompa, która tłoczy krew przez swoje cztery komory.
Krew jest tłoczona dzięki skurczom mięśni następującym w ściśle
kontrolowanej kolejności. Procesem tym sterują pęki komórek, które
kontrolują aktywność elektryczną serca. Jeżeli ta sekwencja ulega
zakłóceniu, pojawiają się zaburzenia rytmu serca (arytmie). Powodują one zmniejszenie efektywności pompowania krwi. Większość
arytmii ma charakter przejściowy i łagodny. Najczęściej serce co pewien czas opuszcza jedno uderzenie lub występują uderzenia dodatkowe. Takie sporadyczne zaburzenia mogą być spowodowane
silnymi emocjami lub intensywną aktywnością fizyczną. Jednakże
niektóre rodzaje arytmii mogą być groźne dla życia i wymagają leczenia.
Objawy arytmii
Objawy ogólne arytmii: kołatanie lub uczucie nagłego silnego uderzenia serca, uczucie zmęczenia lub zawroty głowy, utrata przytomności, duszność i ból w klatce piersiowej.
Objawy rzadkoskurczu (bradykardii): uczucie zmęczenia, duszność,
zawroty głowy, omdlenie.
Objawy częstoskurczu (tachykardii): odczuwanie bicia serca jako silnego tętna w szyi, trzepotanie, szybkie uderzenia w klatce piersiowej,
złe samopoczucie, osłabienie, duszność, omdlenie, pocenie się, zawroty głowy.
– 4 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
Czy arytmię można leczyć?
Leczenie arytmii zależy od jej typu oraz od wieku i stanu fizycznego
pacjenta. Istnieją metody zapobiegania arytmii. Polegają one na stosowaniu technik relaksacyjnych w celu zmniejszenia stresu oraz ograniczaniu kofeiny, nikotyny, alkoholu i środków pobudzających. Wiele
postaci arytmii nie wymaga leczenia. Są one w sposób naturalny likwidowane przez układ odpornościowy organizmu.
Jednakże pozostałe postacie arytmii powinny być objęte kontrolą.
W tym celu stosuje się leki kardiologiczne, wszczepiane automatyczne defibrylatory lub sztuczne stymulatory serca. Zaburzenia
rytmu serca mogą powodować bardzo poważne skutki, np. w Stanach Zjednoczonych są przyczyną prawie 250 tys. zgonów rocznie.
Arytmie rozpoczynające się w komorach serca są poważniejsze niż te,
które rozpoczynają się w przedsionkach.
OPIS POJĘĆ I ELEMENTÓW URZĄDZENIA
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Wskaźnik gotowości
do napełnienia mankietu
Ciśnienie
skurczowe
Wskaźnik klasyfikacji
poziomu ciśnienia krwi
Symbol nieregularnego
rytmu serca (arytmii)
Symbol pamięci
Ciśnienie
rozkurczowe/
Tętno
(naprzemiennie)
Wyświetlanie Daty/Godziny (naprzemiennie)
PAM
Przycisk PAMIĘCI
i zmiany kanału
Przycisk
START
Mankiet
Wyświetlacz LCD
– 5 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA
Aparat KTA-875 jest przeznaczony do stosowania przez pracowników służby zdrowia lub do użytku domowego i jest urządzeniem do
pomiaru ciśnienia krwi skurczowego i rozkurczowego oraz tętna u
osób dorosłych za pomocą nieinwazyjnej techniki, w ramach której
na ramię zakłada się mankiet napełniany powietrzem. Obwód mankietów mieści się w zakresie od 22cm-43cm (opis dostępnych manketów na tylnej stronie okładki tej instrukcji). Standard 22-32cm.
OPIS URZĄDZENIA
Na podstawie metody oscylometrycznej i za pomocą zintegrowanego
silikonowego czujnika ciśnienia, ciśnienie krwi i tętno można mierzyć
w sposób automatyczny i nieinwazyjny. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny wyświetli wartość ciśnienia krwi i tętna. Najnowsze – ostatnie
2x60 wyników pomiarów może być przechowywane w pamięci,
z oznaczeniem daty i godziny. Miernik może również podać średnią
wartość z ostatnich trzech pomiarów. Ten elektroniczny sfigmomanometr jest zgodny z następującymi normami: IEC 60601-1:2005/EN
60601-1:2006/AC:2010 (Medyczne urządzenia elektryczne -- Część
1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i podstawowe wymagania
techniczne), IEC60601-1-2:2007/EN 60601-1-2:2007 /AC:2010 (Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i podstawowe wymagania techniczne - Norma
uzupełniająca -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania
i badania), IEC 80601-2-30:2009+Cor.2010/EN 80601-2-30:2010
(Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania
zasadniczego
automatycznych
nieinwazyjnych
sfigmomanometrów), EN 1060-1: 1995 + A1: 2002 + A2: 2009
(Nieinwazyjne sfigmomanometry -- Część 1: Wymagania ogólne),
EN 1060-3: 1997 + A1: 2005 + A2: 2009 (Nieinwazyjne sfigmomanometry -- Część 3: Wymagania dodatkowe dotyczące elektromechanicznych systemów do pomiaru ciśnienia krwi).
– 6 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Nazwa wyrobu: Cyfrowy Aparat do Pomiaru Ciśnienia Krwi
i Tętna KARDIO-TEST
2. Model: KTA-875
3. Klasyfikacja: Zasilany wewnętrznie, Klasy BF wchodzącej w bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta, IPX0, brak AP lub APG,
Praca ciągła
4. Wymiary urządzenia: Ok. 138mm × 98mm × 48mm
5. Obwód mankietu: standard 22-32cm; opcjonalnie 33-43cm
6. Masa: ok. 211g (bez baterii i mankietu)
7. Metoda pomiaru: oscylometryczna, automatyczne napełnianie
mankietu, pomiar i opróżnianie
8. Pojemność pamięci: 2x60 pomiarów oznaczonych godziną i datą
9. Źródło zasilania: baterie: 4 ×1.5V WIELKOŚĆ AA
10. Zakres pomiaru:
Ciśnienie mankietu:
0-300mmHg
Skurczowe:
60-260mmHg
Rozkurczowe:
40-199mmHg
Tętno:
40-180 uderzeń/minutę
11. Dokładność:
Ciśnienie:
±3mmHg
Tętno:
±5%
12. Temperatura w środowisku pracy: 10°C~40°C
13. Wilgotność w środowisku pracy: ≤90%RH
14. Temperatura w środowisku przechowywania i transportu:
-20°C~55°C (-4°F~131°F)
15. Wilgotność w środowisku przechowywania i transportu: ≤90%RH
16. Ciśnienie powietrza: 80KPa-105KPa
17. Okres działania baterii: ok. 500 pomiarów
18. Wykaz wszystkich elementów wchodzących w skład urządzenia
do pomiaru ciśnienia, wraz z akcesoriami: Pompa, Zawór, Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, Mankiet, Czujnik, Instrukcja.
– 7 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
Powyższa specyfikacja podlega zmianom bez powiadomienia.
UWAGI:
1. Przeczytaj wszystkie informacje w instrukcji obsługi oraz pozostałych dokumentach przed uruchomieniem urządzenia.
2. Usiądź nieruchomo, spokojnie i odpocznij przez 5 minut przed
pomiarem ciśnienia.
3. Mankiet należy założyć na poziomie serca.
4. Podczas pomiaru nie należy rozmawiać ani zmieniać pozycji
ciała lub ręki.
5. Każdy pomiar należy wykonywać na tym samym ramieniu.
6. Proszę zawsze odczekać ok. 10 minut pomiędzy pomiarami, aby
krążenie krwi w ręce powróciło do normy. Przedłużone nadmierne napompowanie (ciśnienie mankietu przekraczające
300 mmHg lub utrzymywane powyżej 15 mmHg przez ponad
3 minuty) mankietu może spowodować krwiaki na ramieniu.
7. W przypadku wątpliwości w którymkolwiek z poniższych przypadków skonsultuj się z lekarzem:
7.1. Zakładanie mankietu na ranę lub miejsce ze stanem zapalnym;
7.2. Zakładanie mankietu na kończynę z założonym dostępem
naczyniowym lub terapią naczyniową, lub założoną przetoką tętniczo-żylną;
7.3. Zakładanie mankietu na rękę po stronie, po której przeprowadzono mastektomię;
7.4. Jednoczesne stosowanie z innym monitorującym wyposażeniem na tej samej kończynie;
7.5. Konieczność sprawdzenia krążenia u użytkownika.
8.
Ciśnieniomierz jest przeznaczony dla dorosłych i nigdy nie
należy go używać u niemowląt lub małych dzieci. Przed użyciem
u starszych dzieci skonsultuj się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.
– 8 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
9. Nie stosować urządzenia w poruszającym się pojeździe. Może to
spowodować błędy pomiarowe.
10. Pomiary ciśnienia wykonane za pomocą niniejszego urządzenia
odpowiadają pomiarom przeprowadzonym przez przeszkolonego pracownika medycznego za pomocą metody wykorzystującej mankiet/stetoskop.
11. Jeżeli podczas pomiaru ciśnienia zostanie wykryty Nieregularny
Rytm Serca (IHB) spowodowany zwykłą arytmią, zostanie wyświetlony sygnał
. W tych warunkach ciśnieniomierz może
nadal działać, ale wyniki mogą być niedokładne; zalecamy kontakt z lekarzem w celu przeprowadzenia dokładnej oceny.
Sygnał IHB zostanie wyświetlony w dwóch przypadkach:
1) Współczynnik zmienności (CV) okresu tętna >25%.
2) Różnica pomiędzy sąsiadującymi okresami tętna wynosi
≥0,14s, a udział takich uderzeń serca przekracza 53 procent
całkowitej liczby uderzeń serca.
12. Proszę nie stosować innego mankietu niż dostarczany przez wytwórcę, w przeciwnym wypadku może on spowodować błędy
pomiaru.
13.
Ciśnieniomierz może być niezgodny ze specyfikacją techniczną lub spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa, jeżeli
jest przechowywany na zewnątrz lub stosowany w temperaturze i przy wilgotności poza zakresami określonymi w specyfikacji technicznej.
14.
Proszę nie pożyczać rękawa innym osobom z chorobami
zakaźnymi, aby uniknąć przeniesienia choroby.
– 9 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
PROCEDURY USTAWIEŃ I OBSŁUGI
1. WKŁADANIE BATERII
a. Otwórz pokrywę gniazda baterii na tylnej ścianie miernika.
b. Włóż cztery baterie typu „AA”. Proszę zwrócić uwagę na biegunowość.
c. Zamknij pokrywę baterii.
Kiedy wyświetlacz pokazuje symbol baterii
, wszystkie baterie należy wymienić na nowe.
W tym urządzeniu nie można stosować akumulatorów.
Jeżeli ciśnieniomierz nie będzie wykorzystywany przez miesiąc lub
dłużej, usuń baterie, aby uniknąć uszkodzeń powodowanych wyciekiem z baterii.
Chroń oczy przed dostaniem się cieczy z baterii. Jeżeli ciecz
dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je dużą ilością czystej
wody i skontaktuj się z lekarzem.
Urządzenie, baterie i mankiet należy utylizować zgodnie
z lokalnymi przepisami po zakończeniu ich użytkowania.
2. USTAWIANIE ZEGARA I DATY
a. Po włożeniu baterii lub wyłączeniu urządzenia, pracuje ono
w Trybie Zegara, a na wyświetlaczu pojawi się po kolei godzina i data. Patrz Rysunek 2 i 2-1.
Rysunek 2
Rysunek 2-1
Rysunek 2-2
b. Kiedy urządzenie jest w Trybie Zegara, po jednoczesnym przyciśnięciu przycisków „START” i „PAM” pojawi się cichy sygnał
i zacznie migać cyfra miesiąca. Patrz Rysunek 2-2. Po ponow– 10 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
nym naciśnięciu „START” zaczną migać kolejno dzień, godzina i minuty. Kiedy dana cyfra miga, wciśnięcie przycisku
„PAM ” zwiększa jej wartość. Dłuższe przytrzymanie przycisku
„PAM” powoduje szybszą zmianę wartości.
c. Wyłączenie urządzenia przyciskiem „START”, kiedy migają
minuty, spowoduje potwierdzenie godziny i daty.
d. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 1 minucie, jeżeli nie
są wykonywane żadne czynności, bez zmiany godziny i daty.
e. Po wymianie baterii należy ponownie ustawić godzinę i datę.
3. PODŁĄCZANIE MANKIETU DO URZĄDZENIA
Wsuń łącznik wężyka mankietu do gniazda po lewej stronie urządzenia. Upewnij się, że łącznik jest całkowicie wsunięty, aby uniknąć
nieszczelności podczas pomiaru ciśnienia krwi.
Unikaj ściskania lub ograniczenia przepływu wężyka podczas
pomiaru, gdyż może to powodować błąd napełniania lub prowadzić
do urazów spowodowanych stałym uciskiem.
4.
ZAKŁADANIE MANKIETU
a. Przekładając koniec mankietu przez metalową klamrę (mankiet jest w ten sposób
spakowany) obróć go na zewnątrz (w kierunku od ciała), dociągnij i zapnij na
rzep.
b. Załóż mankiet na odsłonięte ramię ok. 1-2 cm nad
wewnętrznym zgięciem stawu łokciowego.
– 11 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
c. Usiądź i połóż dłoń przed sobą, wewnętrzną stroną do góry na płaskiej powierzchni, na przykład na biurku lub
stole. Ułóż wężyk powietrza tak, aby był
lekko przesunięty w kierunku wewnętrznym ramienia, w jednej linii z palcem
małym.
d. Mankiet powinien wygodnie, ale ściśle obejmować ramię. Pomiędzy ręką a mankietem powinien zmieścić się jeden palec.
Uwaga:
1. Proszę sprawdzić zakres obwodu mankietu w „SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ”, aby upewnić się, że został wybrany właściwy
mankiet.
2. Pomiar należy zawsze wykonywać na tej samej ręce.
3. Podczas pomiaru nie ruszaj ręką, nie zmieniaj pozycji ciała ani
miernika, i nie ruszaj gumowym wężykiem.
4. Przed pomiarem posiedź w ciszy i spokoju przez 5 minut.
5. Mankiet należy utrzymywać w czystości. Jeżeli mankiet ulegnie
zabrudzeniu, odłącz go od urządzenia i oczyść ręcznie łagodnym detergentem, a następnie dokładnie wypłucz w zimnej wodzie. Nigdy nie susz mankietu w suszarce do ubrań ani nie prasuj
go.
5. POZYCJA CIAŁA PODCZAS POMIARU
Pomiar w pozycji siedzącej
a. Usiądź, opierając stopy płasko na
podłodze i nie krzyżując nóg.
b. Połóż dłoń przed sobą, wewnętrzną
stroną do góry na płaskiej powierzchni,
na przykład na biurku lub stole.
c. Środek mankietu powinien być na poziomie serca.
– 12 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
Pomiar w pozycji leżącej
a. Połóż się płasko na plecach.
b. Ułóż rękę prosto wzdłuż boku, wewnętrzną stroną dłoni zwróconą do
góry.
c. Mankiet należy umieścić na poziomie
serca.
6. ODCZYT CIŚNIENIA KRWI
a. Po założeniu mankietu i przyjęciu wygodnej pozycji ciała,
wciśnij przycisk „START”. Urządzenie wyda cichy sygnał, a na
wyświetlaczu pojawią się wszystkie znaki podczas autotestu.
Patrz Rysunek 6.
b. Następnie zaczyna migać aktualnie używany kanał pamięci
(U1 lub U2). Patrz Rysunek 6-1. Aby zmienić kanał pamięci,
wciśnij przycisk „PAM”. Patrz Rycina 6-2. Potwierdź wybór
wciskając przycisk „START”. Bieżąca pamięć jest również potwierdzana automatycznie po 5 sekundach, jeżeli nie zostanie
wykonana żadna operacja.
Rysunek 6
Rysunek 6-1
Rysunek 6-2
c. Po wybraniu kanału pamięci, urządzenie zaczyna szukać ciśnienia zero. Patrz Rysunek 6-3.
d. Urządzenie napełnia mankiet do momentu osiągnięcia ciśnienia odpowiedniego do wykonania pomiaru. Następnie
urządzenie powoli wypuszcza powietrze z mankietu i przeprowadza pomiar. Na koniec wyświetlane jest ciśnienie i tętno
na przemian. Jeżeli wystąpi nieregularna praca serca zacznie
migać symbol nieregularnego rytmu serca
. Patrz Rysunek
– 13 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
6-4 i 6-5. Wynik będzie automatycznie przechowywany w aktualnej pamięci.
Rysunek 6-3
Rysunek 6-4
Rysunek 6-5
e. Po pomiarze urządzenie wyłączy się automatycznie po 1 minucie, jeżeli nie są wykonywane żadne operacje. Zamiennie,
można wcisnąć przycisk „START”, aby wyłączyć urządzenie
ręcznie.
f. Podczas pomiaru można wcisnąć przycisk „START”, aby
wyłączyć urządzenie ręcznie w każdym momencie.
Uwaga: W celu interpretacji wyników pomiarów należy skonsultować się z lekarzem.
6.1 WYŚWIETLANIE ZAPISANYCH WYNIKÓW W PAMIĘCI
a. Po pomiarze można przejrzeć wyniki w aktualnym kanale pamięci
wciskając przycisk „PAM”. Wyświetlacz pokaże wtedy liczbę wyników przechowywanych w bieżącej pamięci. Patrz Rysunek 7.
Rysunek 7
Rysunek 7-1
Rysunek 7-2
b. Zamiennie, wciśnij przycisk „PAM” w Trybie Zegara, aby wyświetlić przechowywane wyniki. Aktualny kanał pamięci zacznie migać i zostanie wyświetlona liczba wyników
przechowywanych w tej pamięci. Patrz Rysunek 7-1. Wciśnij
– 14 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
przycisk „START”, aby przejść do drugiego kanału pamięci.
Patrz Rysunek 7-2. Potwierdź wybór wciskając przycisk
„PAM”. Aktualna pamięć zostanie również potwierdzona automatycznie po 5 sekundach, jeżeli nie zostaną wykonane
żadne operacje.
c. Po wybraniu kanału pamięci wyświetlacz pokaże średnią wartość z ostatnich trzech wyników w tej pamięci (symbol A
w lewym dolnym rogu), Patrz Rysunek 7-3 i 7-4. Jeżeli nie są
przechowywane żadne wyniki, wyświetlacz pokaże myślniki,
jak na Rysunku 7-5.
d. Po wyświetleniu średniej wciśnij przycisk „PAM”, co spowo-
Rysunek 7-3
Rysunek 7-4
Rysunek 7-5
duje wyświetlenie najnowszego wyniku. Patrz Rysunek 7-6.
Następnie przemiennie wyświetlone zostanie ciśnienie krwi
i tętno. Jeżeli wystąpi nieregularna praca serca, zacznie migać
symbol nieregularnego rytmu serca
. Patrz Rysunek 7-7
i 7-8. Aby zobaczyć kolejny wynik, wciśnij ponownie przycisk
„PAM”. Patrz Rysunek 7-9. Dalsze przyciskanie przycisku
„PAM” wyświetla odpowiednio wcześniej uzyskane wyniki
z datą i godziną ich wykonania.
– 15 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
Rysunek 7-6
Rysunek 7-7
Rysunek 7-8
Rysunek 7-9
2013-03-07
14:26
e. Przy wyświetlaniu przechowywanych wyników urządzenie
wyłączy się automatycznie po 1 minucie, jeżeli nie będą wykonywane żadne operacje. Urządzenie można również
wyłączyć ręcznie wciskając przycisk „START”.
7. USUWANIE POMIARÓW Z PAMIĘCI
Podczas wyświetlania dowolnego wyniku (za wyjątkiem odczytu
średniej dla ostatnich trzech wyników), po przytrzymaniu przycisku
„PAM” przez trzy sekundy wszystkie wyniki w aktualnej pamięci zostaną usunięte po trzech cichych sygnałach dźwiękowych. Wyświetlacz będzie wyglądał, jak na Rysynku 8. Wciśnij przycisk „PAM” lub
„START”, urządzenie wyłączy się.
Rysunek 8
– 16 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
8. OCENA WYSOKOŚCI CIŚNIENIA U DOROSŁYCH
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła następujące wytyczne dla oceny wysokości ciśnienia (nie uwzględniające wieku ani
płci). Proszę pamiętać o konieczności uwzględnienia innych czynników (np. cukrzycy, nadwagi, palenia tytoniu, itd.). W celu przeprowadzenia właściwej oceny skontaktuj się z lekarzem i nigdy nie
zmieniaj samodzielnie leczenia.
Duże nadciśnienie
Umiarkowane nadciśnienie
Optymalne
Klasyfikacja ciśnienia krwi u dorosłych wg WHO
Ciśnienie
Ciśnienie
Klasyfikacja
Kolor wskaźnika
skurczowe rozkurczowe
ciśnienia krwi
na wyświetlaczu
(mmHg)
(mmHg)
Optymalne
<120
< 80
Zielony
Normalne
120 – 129
80 – 84
Zielony
Wysokie, w normie
130 – 139
85 – 89
Zielony
Nadciśnienie stopnia 1
140 – 159
90 – 99
Żółty
lekkie nadciśnienie
Nadciśnienie stopnia 2
160 – 179
100 – 109
Pomarańczowy
umiarkowane nadciśnienie
Nadciśnienie stopnia 3
> 180
> 110
Czerwony
duże nadciśnienie
– 17 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
9. USUWANIE EWENTUALNYCH PROBLEMÓW (1)
PROBLEM
Wyświetlacz
pokazuje
nietypowe wyniki
MOŻLIWA PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Położenie mankietu jest
nieprawidłowe lub nie
został on właściwie
dopasowany
Załóż mankiet poprawnie
i spróbuj ponownie
Sprawdź część instrukcji
Nieprawidłowa postawa ciała „POZYCJA CIAŁA PODpodczas pomiaru
CZAS POMIARU”, i przeprowadź ponownie pomiar.
Rozmowa, ruszanie ręką lub
zmiana położenia ciała,
złość, podniecenie lub
zdenerwowanie podczas
pomiaru
Przeprowadź ponownie pomiar po uspokojeniu, i bez
rozmawiania lub ruszania
się podczas badania
Nieregularny rytm serca
(arytmia)
Osoby z poważną arytmią
nie powinny używać niniejszego ciśnieniomierza.
Wyświetlacz
pokazuje symbol
niskiego poziomu
baterii
Niski poziom baterii
Wymiana baterii
Wyświetlacz
pokazuje „Er 0”
Wyświetlacz
pokazuje „Er 1”
Wyświetlacz
pokazuje „Er 2”
System ciśnienia jest
niestabilny przed pomiarem
Urządzenie nie rejestruje ciś- Nie ruszaj się i spróbuj
nienia skurczowego
ponownie.
Urządzenie nie rejestruje
ciśnienia rozkurczowego
Wyświetlacz
pokazuje „Er 3”
Zablokowany układ
pneumatyczny lub mankiet
jest za ciasny podczas
napełniania
Wyświetlacz
pokazuje „Er 4”
Nieszczelność układu
pneumatycznego lub
mankiet jest za luźny
podczas napełniania
– 18 –
Załóż poprawnie mankiet
i spróbuj ponownie
14:26
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
10. USUWANIE EWENTUALNYCH PROBLEMÓW (2)
Wyświetlacz
pokazuje „Er 5”
Ciśnienie w mankiecie
powyżej 300mmHg
Wyświetlacz
pokazuje „Er 6”
Ciśnienie w mankiecie jest
powyżej 15 mmHg przez
ponad 3 minuty
Wyświetlacz
pokazuje „Er 7”
Wyświetlacz
pokazuje „Er 8”
Wyświetlacz
pokazuje „Er A”
Brak odpowiedzi
po wciśnięciu
przycisku lub
włożeniu baterii.
Błąd dostępu EEPROM
Błąd sprawdzania
parametrów urządzenia
Błąd parametru czujników
ciśnienia
Nieprawidłowe działanie
lub silne zakłócenia
elektromagnetyczne.
Przeprowadź ponownie
pomiar po pięciu minutach.
Jeżeli urządzenie nadal nie
działa prawidłowo, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub z fabryką.
Wyjmij baterie na pięć
minut, następnie włóż
ponownie wszystkie baterie.
KONSERWACJA
1.
Nie rzucaj urządzeniem ani nie narażaj go na silne uderzenia.
2.
Unikaj wysokich temperatur i działania światła słonecznego. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, gdyż spowoduje to
jego uszkodzenie.
3. Jeżeli urządzenie jest przechowywane w temperaturze bliskiej
zeru, przed użyciem powinno zaaklimatyzować się do temperatury pokojowej.
4.
Nie próbuj demontować urządzenia.
5. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
6. Zaleca się sprawdzanie działania co 2 lata lub po naprawie.
Proszę skontaktować się z centrum serwisowym.
– 19 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
14:26
7. Urządzenie należy czyścić suchą miękką szmatką lub dobrze odciśniętą szmatką zwilżoną wodą, rozcieńczonym alkoholem do
dezynfekcji lub rozcieńczonym detergentem.
8. Urządzenie utrzymuje parametry bezpieczeństwa i techniczne
przez przynajmniej 10.000 pomiarów lub trzy lata, a mankiet
utrzymuje parametry techniczne przez przynajmniej 1000 pomiarów.
9. Zaleca się dezynfekcję mankietu 2 razy w tygodniu, jeśli jest konieczna (na przykład w szpitalu lub przychodni). Wewnętrzną
powierzchnię mankietu (mającą kontakt ze skórą) przetrzyj
miękką odciśniętą szmatką zwilżoną alkoholem etylowym
(75-90%), następnie wysusz mankiet na powietrzu.
Oznaczenie „OSTRZEŻENIE”
Oznaczenie „CZĘŚĆ KLASY BF WCHODZĄCA W BEZPOŚREDNI KONTAKT Z CIAŁEM PACJENTA” (Mankiet jest częścią
Klasy BF wchodzącą w bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta)
Oznaczenie „OCHRONA ŚRODOWISKA – Odpadów wyrobów elektrycznych nie należy usuwać razem z odpadami komunalnymi. Przeznaczony do recyklingu, jeżeli są takie
możliwości. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat recyklingu”.
Oznaczenie „WYTWÓRCY”
0197
Oznaczenie „SPEŁNIA WYMAGANIA MDD93/42/EWG”
Oznaczenie „DATY PRODUKCJI”
Oznaczenie ”NUMERU SERYJNEGO”
– 20 –
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
2013-03-07
Oznaczenie „CHRONIĆ PRZED ZAMOCZENIEM”
Usuwanie zużytych urządzeń elektrycznych
Jeżeli na urządzeniu, jego wyposażeniu dodatkowym lub opakowaniu jest
umieszczony widoczny obok symbol, oznacza to, że takiego produktu nie
wolno wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Należy go dostarczyć do
punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. W Unii Europejskiej i w innych krajach Europy
działają specjalne systemy zbierania zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Pozbywając się zużytego produktu w sposób prawidłowy
przyczyniasz się do zapobiegania zagrożeniu dla środowiska i ludzkiego
zdrowia. Recykling zużytych materiałów chroni zasoby środowiska naturalnego. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać od władz lokalnych, w firmie wywożącej odpadki lub od sprzedawcy,
u którego został on kupiony.
– 21 –
14:26
Strona
instrukcja_KTA875_06-03-2013:Makieta 1
– 22 –
2013-03-07
14:26
Strona
HI-TECH MEDICAL 98/18 Chmielna Str.
00-801 Warsaw,
Poland, Europe
+48 22 88 51 412
Serwis: +48 798 988 588
www.kardio-test.pl
Download