Pomiary ciśnienia krwi – tradycyjne, automatyczne i domowe

advertisement
Pomiary ciśnienia krwi –
tradycyjne, automatyczne i
domowe
Zalecenia European Society of
Hypertension
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice
Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i
Angiologii
Piotr Wieniawski
• Sfingomanometria tradycyjna
• Automatyczne monitorowanie ciśnienia
krwi – ABPM (Ambulatory Blood Pressure
Monitoring)
• Samodzielne pomiary ciśnienia krwi –
SBPM ( Self-Blood Pressure
Measurement)
• Sfingomanometria tradycyjna
• Automatyczne monitorowanie ciśnienia
krwi – ABPM (Ambulatory Blood Pressure
Monitoring)
• Samodzielne pomiary ciśnienia krwi –
SBPM ( Self-Blood Pressure
Measurement)
Metoda krwawa
• Brytyjski duchowny Stephen Hales 1677-1761
• Jako pierwszy dokonuje dokładnego pomiaru
krwi na zwierzęciu
• 1706 pierwsze próby na psach
• ciśnienie krwi jest prawdopodobnie przyczyną
ruchu mięśni
• Decydujące doświadczenie na żywej klaczy
POMIAR BEZKRWAWY
Nuovo sfingomanometro
Asystent kliniki medycznej w Turynie
Scipione Riva-Rocci 1863-1937
grec. sphyngos – tętno
łac. manus - ręka
grec. metron – miara
Pulsus radialis
zanikanie tętna w czasie nadmuchiwania rękawa
• Rosyjski lekarz wojskowy
• Mikołaj Korotkow 1874 – 1920
• Wprowadza do pomiaru ciśnienia
krwi stetoskop
• „Szmery Korotkowa” Tony
Tony Korotkowa
•
Faza I – pojawienie się cichych tonów które stopniowo stają się coraz
głośniejsze
•
Faza II - cechuje się szczególnym brzmieniem tonów , o dłuższym czasie
trwania, które mogą być określane jako krótkie szmery
•
Faza III – krótkie, dźwięczne, głośne tony
•
Faza IV – rozpoczyna się w momencie nagłego ściszenia tonów
•
Faza V – zaniknięcie tonów
„Pomiar ciśnienia krwi w praktyce klinicznej 100-letnią techniką RivaRocciego i Korotkowa zależy od dokładnej transmisji i interpretacji
sygnału (tonu Korotkowa lub fali tętna), od osoby badanej, poprzez
aparat ( sfingomanometr), do osoby mierzącej ciśnienie. Błędy
pomiaru mogą wystąpić w każdym punkcie tej interakcji, ale
zdecydowanie najsłabszym ogniwem jest osoba wykonująca
pomiar”
Ciśnienie krwi jest zmiennym zjawiskiem
hemodynamicznym na które wpływa
wiele czynników w tym okoliczności
samego pomiaru
Chwilowe wahania ciśnienia krwi w związku z:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Cyklem oddechowym
Emocjami
Wysiłkiem fizycznym
Spożywaniem posiłku
Paleniem tytoniu
Piciem alkoholu
Temperaturą
Wypełnieniem pęcherza moczowego
Bólem
Wiek
Rasa
Zmienność dobowa
Nadciśnienie białego fartucha
A
Efekt białego fartucha
Walcz i uciekaj; reakcja obronna; alarmowa
Lęk
30mmHg
nawet 60mmHg(SP)
-u osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym
-u chorych z nadciśnieniem
• Niska temperatura w gabinecie
• Zimny lejek fonendoskopu( lub ręce
badającego)
• Przepełniony pęcherz moczowy
„NADCIŚNIENIE MANKIETOWE”
Niedopasowanie wielkości poduszki gumowej mankietu do
wielkości ramienia
• Niedopasowanie
• Poduszka za mała
(niedostateczne
objęcie ramienia)
• Skutek
• Poduszka za duża
(nadmierne objęcie
ramienia)
• Zaniżenie ciśnienia tętniczego
– zakres błędu 10 – 30 mm Hg
• Zawyżenie ciśnienia
tętniczego-zakres błędu
3,2/2,8 – 12/8 mm Hg (nawet
30 mm Hg u otyłych), częstsze
niż użycie za dużej poduszki
• Samo napełnianie poduszki gumowej
może spowodować przemijający, ale
istotny (do 40 mm Hg) wzrost ciśnienia
krwi
• W przypadku samodzielnych pomiarów
może dojść do przejściowego wzrostu
ciśnienia skurczowego wskutek pracy
mięśni przy napełnianiu makietu
1. Korekta wyniku pomiaru (wzory korygujące)
2. Zestawy mankietów
3. Mankiety z różnymi poduszkami gumowymi
4. Mankiet dla większości ramion 35x12 cm ??
5. Mankiet o dopasowywanej wielkości
• „…Sfingomanometr rtęciowy jest aparatem
miarodajnym, ale zbyt często traktuje się
jego ciągłą sprawność jako oczywistą,
podczas gdy manometr sprężynowy, który
na ogół nie jest tak dokładny, często
traktuje się jako równie miarodajny jak
sfingomanometr rtęciowy…”
Manometry sprężynowe
„…Sfingomanometry sprężynowe rejestrują
ciśnienie przez system komór
powietrznych i dźwigni, który jest
mechanicznie bardziej skomplikowany niż
zbiornik i kolumna z rtęcią. Obijanie
aparatu przy jego codziennym używaniu
wpływa z czasem na jego dokładność,
zwykle prowadząc do fałszywie
zaniżonych odczytów i w konsekwencji do
zaniżenia ciśnienia krwi…”
Podstawowe błędy
• 1.błąd systematyczny, popełniany zarówno
przez tę samą osobę wykonującą pomiary jak i
przez różne osoby.
• 2.preferencja cyfry końcowej, której wynikiem
jest zaokrąglanie wartości ciśnienia do wybranej
cyfry, najczęściej do zera.
• 3.uprzedzenie osoby wykonującej pomiar, przez
co dopasowuje ona mierzone ciśnienie do
spodziewanych wartości.
Pozycja ciała pacjenta
• Mierzyć zawsze w tej samej pozycji
(zazwyczaj siedzącej)
• Pacjent pozostać w pozycji siedzącej 1
minutę przed wykonaniem pomiaru
Podparcie ramienia
•
•
•
•
•
Ramię powinno być podparte
Ćwiczenie izometryczne
Wzrost ciśnienia krwi nawet 10% DP
Przyspieszenie czynności serca
Przede wszystkim u chorych z
nadciśnieniem oraz u przyjmujących
ß-blokery
Ułożenie ramienia
• Przedramię musi znajdować się na
wysokości serca
• Opuszczenie ramienia powyżej poziomu
serca
zawyżenie wartości SP, DP
• Uniesienie ramienia powyżej poziomu
serca
zaniżenie wartości SP, DP
• Wartość błędu nawet 10%
• Aparaty nadgarstkowe!!!!
Które ramię
• W czasie pierwszej wizyty należy zmierzyć
ciśnienie na obu ramionach
• Kolejne pomiary na ramieniu na którym
stwierdza się większe wartości
• Jeśli różnica większa 20 mm Hg SP
10 mm Hg DP
Ośrodek kardiologiczny jednoczesny obustronny
pomiar diagnostykawykluczenie choroby tętnic
Wykonywanie pomiaru ciśnienia
krwi metodą osłuchową
1. Położenie manometru
2. Założenie mankietu
3. Palpacyjna ocena ciśnienia krwi
4. Osłuchowy pomiar ciśnienia skurczowego
i rozkurczowego
5. ”dylemat rozkurczowy”
6. Zapisanie wyniku pomiaru
Wykonywanie pomiaru ciśnienia
krwi metodą osłuchową
1. Położenie manometru
2. Założenie mankietu
3. Palpacyjna ocena ciśnienia krwi
4. Osłuchowy pomiar ciśnienia skurczowego
i rozkurczowego
5. ”dylemat rozkurczowy”
6. Zapisanie wyniku pomiaru
• Kolumna z rtęcią powinna być w pozycji
pionowej i na poziomie oczu
Wykonywanie pomiaru ciśnienia
krwi metodą osłuchową
1. Położenie manometru
2. Założenie mankietu
3. Palpacyjna ocena ciśnienia krwi
4. Osłuchowy pomiar ciśnienia skurczowego
i rozkurczowego
5. ”dylemat rozkurczowy”
6. Zapisanie wyniku pomiaru
• Jeśli poduszka nie obejmuje całego
ramienia to jej środek musi się znajdować
nad tętnicą ramienną
• Obecnie zaleca się mocowanie gumowych
rurek odchodzących od poduszki od góry,
lub jeśli poduszka obejmuje całe ramię, od
tyłu, aby dół łokciowy był łatwo dostępny
do osłuchiwania.
• Dolna krawędź mankietu powinna
znajdować się 2-3 cm ponad miejscem
pulsowania tętnicy raminnej
Wykonywanie pomiaru ciśnienia
krwi metodą osłuchową
1. Położenie manometru
2. Założenie mankietu
3. Palpacyjna ocena ciśnienia krwi
4. Osłuchowy pomiar ciśnienia skurczowego
i rozkurczowego
5. ”dylemat rozkurczowy”
6. Zapisanie wyniku pomiaru
• Tętnicę ramienną powinno się wyczuwać
palpacyjnie i szybko napełnić mankiet do
około 30 mm Hg powyżej ciśnienia przy
którym tętno zanika
PRZERWA OSŁUCHOWA!!! –zaniżenie
ciśnienia skurczowego
• Do palpacyjnej oceny ciśnienia
skurczowego możemy wykorzystać tętnicę
promieniową
• Faza I Pojawienie się słabego, powtarzającego się, wyraźnego stuku,
którego nasilenie zwiększa się przez co najmniej dwa kolejne uderzenia,
oznacza ciśnienie tętnicze skurczowe
• Faza II może wystąpić krótki okres, kiedy dźwięki cichną i stają się
świszczące
• Przerwa osłuchowa  u niektórych osób dźwięki mogą na krótko zupełnie
zaniknąć
• Faza III powrót ostrzejszych dźwięków, które stają się szeleszczące i
mogą osiągnąć głośność jak w fazie I lub nawet ją przekroczyć
• Faza IV  wyraźne nagłe stłumienie dźwięków, które stają się miękkie i
chuchające
• Faza V punkt w którym wszystkie dźwięki cichną zupełnie, stanowi
ciśnienie rozkurczowe
Wykonywanie pomiaru ciśnienia
krwi metodą osłuchową
1. Położenie manometru
2. Założenie mankietu
3. Palpacyjna ocena ciśnienia krwi
4. Osłuchowy pomiar ciśnienia
skurczowego i rozkurczowego
5. ”dylemat rozkurczowy”
6. Zapisanie wyniku pomiaru
• Przykładamy delikatnie stetoskop, nie
dociskamy!!! (pojawienie się tonów poniżej
ciśnienia rozkurczowego)
• Tony Korotkowa – tony o niskiej częstotliwości –
LEJEK
• Powietrze wypuszczamy 2-3 mm Hg na jedno
uderzenie tętna (lub na sekundę)
• Gdy wszystkie dźwięki zanikną szybko wypuścić
powietrze z mankietu
• Wykonać 2 pomiary w odstępach
jednominutowych
Wykonywanie pomiaru ciśnienia
krwi metodą osłuchową
1. Położenie manometru
2. Założenie mankietu
3. Palpacyjna ocena ciśnienia krwi
4. Osłuchowy pomiar ciśnienia skurczowego
i rozkurczowego
5. ”dylemat rozkurczowy”
6. Zapisanie wyniku pomiaru
Faza IV Sciszenie ?!
Faza V zaniknięcie tonów ?!
•
•
•
•
Dzieci
Kobiety w ciąży
Osoby z niedokrwistością
Osoby w podeszłym wieku
„…Jeśli tony Korotkowa utrzymują się pomimo
obniżenia ciśnienia do zera, należy odnotować
ciśnienie rozkurczowe w chwili ściszenia tonów
(faza IV) i odnotować ten fakt…”
Wykonywanie pomiaru ciśnienia
krwi metodą osłuchową
1. Położenie manometru
2. Założenie mankietu
3. Palpacyjna ocena ciśnienia krwi
4. Osłuchowy pomiar ciśnienia skurczowego
i rozkurczowego
5. ”dylemat rozkurczowy”
6. Zapisanie wyniku pomiaru
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zapisujemy wynik z dokładnością do
najbliższych 2 mm Hg- bez zaokrąglania!!!
Pozycja pacjenta (leżąca, stojąca, siedząca)
Ramię – prawe, lewe
Jeśli jest to pierwszy pomiar- ciśnienie na obu
ramionach
Obwód ramienia i wielkość poduszki mankietu
Fazy IV i V dla ciśnienia rozkurczowego
Przerwa osłuchowa jeśli wystąpiła
Stan pacjenta ( zdenerwowany, rozluźniony )
Godzina przyjęcia leku
Dzieci
• Duża zmienność ciśnienia krwi
• Preferowany jest pomiar ciśnienia
skurczowego – dokładniejszy i bardziej
powtarzalny
• Rozmiar mankietu
• Trudności z usłyszeniem tonów Korotkowa
(dopler, ultrasonografia)
• Normy centylowe w zależności od wieku i
wzrostu
Osoby w podeszłym wieku
• Znaczna zmienność ciśnienia krwi
• Izolowane nadciśnienie skurczowe
-ciśnienie skurczowe mierzone tradycyjnie u osób w
podeszłym wieku może być przeciętnie o 20 mm Hg
wyższe niż wartości w porze dziennej zarejestrowane
podczas ABPM, co nieuchronnie prowadzi do zawyżenia
izolowanego nadciśnienia skurczowego w tej grupie
pacjentów i prawdopodobnie do niepotrzebnego
leczenia.
Osoby w podeszłym wieku
• Niewydolność układu wegetatywnego
Okresy hipotonii naprzemiennie z
nadciśnieniem w ABPM
osoby w podeszłym wieku są szczególnie
podatne na działania niepożądane leków
hipotensyjnych
Osoby w podeszłym wieku
• „Nadciśnienie białego fartucha” częściej
niż u osób młodszych
• Hipotonia ortostatyczna i poposiłkowa
• Nadciśnienie tętnicze rzekome
(zmniejszona podatność tętnic i ich
usztywnienie w wyniku procesu starzenia)
Zaburzenia rytmu serca
• Niemiarowy rytm serca
duże
wahania ciśnienia krwi z uderzenia na
uderzenie
migotanie przedsionków – objętość
wyrzutowa i w konsekwencji ciśnienie krwi
zmienia się w zależności od czasu, jaki
upływa od poprzedzającego uderzenia
serca
Zaburzenia rytmu serca
• Jeśli pojawienie się tonów i ich całkowite
zaniknięcie przyjmiemy za ciśnienie
skurczowe i rozkurczowe to
najprawdopodobniej ciśnienie skurczowe
będzie zawyżone a rozkurczowe zaniżone
„OSZACOWANIE”
Zaburzenia rytmu serca
1. Pomiary wielokrotne
2. Bezpośredni pomiar wewnątrztętniczy
3. Ciśnienie w mankiecie powinno być
obniżane nie szybciej niż 2 mm Hg na
jedno uderzenie serca
Bradyarytmie! Zaniżenie ciśnienia
skurczowego i zawyżenie rozkurczowego
Ciąża
• Ściszenie czy zaniknięcie tonów???
• Wg uzgodnionego stanowiska
położników……
Pacjenci otrzymujący leki
przeciwnadciśnieniowe
• Pora wykonania pomiaru
• Odnotować godzinę przyjęcia leku
Kiedy przypada szczyt działania leku?
Kiedy jego działanie jest najsłabsze?
„Pomiar ciśnienia krwi w praktyce klinicznej 100-letnią techniką RivaRocciego i Korotkowa zależy od dokładnej transmisji i interpretacji
sygnału (tonu Korotkowa lub fali tętna), od osoby badanej, poprzez
aparat ( sfingomanometr), do osoby mierzącej ciśnienie. Błędy
pomiaru mogą wystąpić w każdym punkcie tej interakcji, ale
zdecydowanie najsłabszym ogniwem jest osoba wykonująca
pomiar”
ABPM
PLUSY
• Większa liczba pomiarów
• Pozwala wykryć osoby z reakcją białego
fartucha
• Nadciśnienie białego fartucha
• Pokazuje ciśnienie podczas zwykłych
codziennych zajęć
• Może wykazać 24-godzinną skuteczność leku
przeciwnadciśnieniowego
• Hipotonia
• Brak nocnego spadku ciśnienia
• Nadmierne obniżenie ciśnienia w nocy
„…Wyniki ABPM są silniejszym predyktorem
powikłań sercowo naczyniowych i zgonu
niż ciśnienie krwi mierzone tradycyjnie…”
ABPM
OGRANICZENIA
• Pomiary są wykonywane okresowo i w tym
czasie pacjent częściej siedzi niż jest w
ruchu
• Technika wiąże się z pewnymi
wymaganiami w stosunku do pacjenta
• Może powodować u pacjenta dyskomfort
• Jest droższa od pomiarów tradycyjnych
ABPM
WSKAZANIA
KLINICZNE
• Pojrzenie nadciśnienia białego fartucha
( izolowane nadciśnienie gabinetowe)
• Podejrzenie nadciśnienia nocnego
• Oporne nadciśnienie tętnicze
• Osoby w podeszłym wieku
• Jako wskazówka w farmakologicznym leczeniu
nadciśnienia tętniczego
• Cukrzyca typu 1
• Nadciśnienie tętnicze w okresie ciąży
• Ocena niedociśnienia tętniczego
• Niewydolność układu wegetatywnego
Nadciśnienie tętnicze ukryte
„odwrócone nadciśnienie
białego fartucha”
„normotensja białego fartucha”
• Zdecydowanie częściej u osób w podeszłym wieku
• U osób u których stwierdzi się przy jakiejś okazji podwyższone
ciśnienie tętnicze
• U młodych osób z prawidłowym lub wysokim prawidłowym ciśnieniem
tętniczym u których stwierdza się wczesny przerost lewej komory
• U osób z nadciśnieniem tętniczym u obojga rodziców
• U osób z licznymi czynnikami choroby sercowo-naczyniowej
• U chorych na cukrzycę
Cukrzyca
• Wzrost ciśnienia w porze nocnej w ABPM może
wyprzedzać rozwój mikroalbuminurii u młodych
chorych na cukrzycę typu 1, a stopień nocnego
spadku ciśnienia krwi pozwala przewidywać
stopień mikroalbuminurii. Dane te sugerują, że
wykonanie ABPM u chorych na cukrzycę typu 1
bez mikroalbuminurii może mieć znaczenie w
podejmowaniu decyzji terapeutycznych w celu
zapobiegania chorobie nerek na bardzo
wczesnym etapie!
Samodzielne pomiary ciśnienia krwi
• Manometry muszą mieć certyfikat Unii
Europejskiej
• Zaleca się używanie aparatów mierzących
ciśnienie na ramieniu
• Nie zaleca się stosowania aparatów mierzących
ciśnienie na palcach
• Pomiar na poziomie nadgarstka może być
niewiarygodny
• Należy używać mankietów dostosowanych do
wielkości ramienia
• Najlepsze byłyby aparaty magazynujące
dane
Samodzielne pomiary ciśnienia krwi
http://www.eshonline.org/newsletter/2002/Ne
wsletter_nr12.pdf
http://www.hyp.ac.uk/bhs/bp_monitors/auto
matic.htm
Dziękuję za uwagę
Download