Zajmuje się kilkoma lub jedną z następujących dyscyplin filozoficznych

advertisement
Nazwa:
Filozof
Kod:
263301
Synteza:
Zajmuje się kilkoma lub jedną z następujących dyscyplin filozoficznych:
teorią bytu (ontologią), teorią poznania (epistemologią, gnoseologią),
metodologią nauk, filozofią człowieka (antropologią filozoficzną), filozofią
przyrody, historią filozofii, filozofią historii, etyką, estetyką, aksjologią i
innymi dyscyplinami podporządkowanymi; dostarcza ogólnej podbudowy
teoretycznej naukom szczegółowym, wyjaśniając pojęcia i problemy,
które przekraczają poszczególne zakresy tych nauk (filozofia nauki,
metodologia); zajmuje się tworzeniem integralnych syntez w dobie
postępującej specjalizacji nauk, dążąc do poznania i rozumienia
rzeczywistości, ujęcia jej struktury, najogólniejszych praw dotyczących
świata, życia ludzkiego i myślenia.
Zadania
zawodowe:
- analizowanie poglądów poszczególnych szkół filozoficznych, stanowisk i
zawartych w nich tendencji myślowych;
- omawianie w sposób analityczno-syntetyczny koncepcji różnych
kierunków filozoficznych oraz systemów znaczących filozofów;
- odkrywanie i precyzowanie nowych punktów widzenia oraz
uświadamianie założeń i konsekwencji wynikających z badanych
poglądów filozoficznych;
- badanie i analizowanie różnych koncepcji historiozoficznych, których
przedmiotem są dzieje, ich prawidłowości i ich kierunek rozwoju oraz
istota i sens (cel), granice poznania historycznego (filozofia historii);
- podejmowanie filozoficznych prób tworzenia syntetycznego poglądu na
świat i miejsce w nim człowieka;
- tworzenie syntez przez umiejętne łączenie doświadczenia potocznego z
wynikami nauk szczegółowych (przyrodniczych, humanistycznych i
społecznych);
- konceptualizacja podstaw całości naszego myślenia o świecie i
człowieku;
- tworzenie pojęć i nowych znaczeń pojęć;
- precyzowanie pewnych pojęć na podstawie doświadczenia i
formułowanie ich za pomocą ogólnej hipotezy czy koncepcji;
- zajmowanie własnego stanowiska w postaci interpretacji i ocen danych
oraz tworzenie własnych hipotez, koncepcji czy też teorii;
- aktualizowanie problematyki naukowo-badawczej, konfrontowanie i
wartościowanie;
- rozwijanie i utrzymywanie kontaktów naukowych z przedstawicielami
różnych dyscyplin naukowych i praktyką społeczną.
Dodatkowe
zadania
zawodowe:
- prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej;
- zajmowanie się filozofią nauki;uprawianie publicystyki naukowej i
popularnonaukowej;
- opracowywanie ekspertyz naukowych z dziedziny szeroko ujętej filozofii
na potrzeby oświaty.
Download