W formacie PPT

advertisement
SYTUACJA
SYTUACJA
SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
LUBUSKIEGO
WOJEWÓDZTWA
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Kwiecień 2010 r.
2008
2000
=100
Podział terytorialny województwa lubuskiego
Podregiony
Gminy ogółem
LUDNOŚĆ
miejskie
Ludność (stan w dniu 31 XII) w tys.
miasta
1009,0
100,1
643,1
98,6
z liczby ogółem kobiety
365,9
102,7
520,0
100,3
wiejskie
41
Miejscowości wiejskie
Powiaty
42
1377
12
2
Struktura powierzchni województwa według kierunków
wykorzystania
przedprodukcyjnym
198,6
77,3
produkcyjnym
664,4
107,2
poprodukcyjnym
145,9
110,7
1,8
163,6
mężczyźni
70,5
101,9
kobiety
79,3
102,5
Przyrost naturalny na 1000
ludności
9
33
Miasta na prawach powiatu
Ludność w wieku w tys.
(stan w dniu 31 XII) :
83
miejsko-wiejskie
Miasta
wieś
2
Przeciętna liczba lat dalszego
trwania życia w momencie
urodzenia:
Bieżąca sytuacja
sytuacja
Bieżąca
społeczno-gospodarcza
społeczno-gospodarcza
Lubuskiego na
na tle
tle kraju
kraju
Lubuskiego
Województwo lubuskie
Liczba zatrudnionych ogółem w tys.
Polska
113,4
5293,1
Poprzedni miesiąc = 100
99,9
99,8
Luty 2009 = 100
98,3
98,9
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
Działy przetwórstwa przemysłowego dominujące w strukturze zatrudnienia
(w% ogółu zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym)
W%
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
15,4
Produkcja artykułów spożywczych
11,9
Produkcja wyrobów z metali
10,6
Produkcja wyrobów z drewna
10,4
Produkcja mebli
Przeciętna liczba zatrudnionych według sekcji w lutym 2010 r.
7,5
Przeciętne zatrudnienie
według sektorów w lutym 2010 r.
Województwo lubuskie
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w zł
Polska
2655,81
3288,29
Poprzedni miesiąc = 100
100,2
101,8
Luty 2009 = 100
103,7
102,9
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
Województwo lubuskie
Bezrobotni zarejestrowani w tys.
Polska
68,1
2101,5
Poprzedni miesiąc = 100
101,0
102,4
Luty 2009 = 100
120,9
122,3
Bezrobotni zarejestrowani
(stan w końcu miesiąca)
Bezrobotni zarejestrowani oraz stopa bezrobocia według podregionów i powiatów w lutym 2010 r.
(stan w końcu miesiąca)
Wybrane kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(stan w końcu miesiąca)
Województwo lubuskie
Liczba podmiotów ogółem
Poprzedni kwartał = 100
Grudzień 2008 = 100
Podmioty gospodarki narodowej w 2009 r.
Stan w dniu 31 XII
Polska
101405
3742673
99,3
99,6
100,5
100,3
Podmioty oraz spółki handlowe według powiatów w 2009 r.
Podmioty według liczby pracujących w 2009 r.
Spółki z kapitałem zagranicznym wg krajów
Województwo lubuskie
Produkcja sprzedana przemysłu w mln zł
Polska
1798,1
68678,6
Poprzedni miesiąc = 100
105,5
103,1
Luty 2009 = 100
130,0
109,2
Produkcja sprzedana przemysłu
Województwo lubuskie
Produkcja budowlano-montażowa w mln zł
Poprzedni miesiąc = 100
Luty 2009 = 100
Produkcja sprzedana budownictwa
Polska
36,5
3170,3
130,7
104,3
66,6
75,4
Sprzedaż detaliczna
Poprzedni miesiąc = 100
Luty 2009 = 100
Sprzedaż detaliczna
Województwo lubuskie
Polska
98,9
96,0
103,4
100,1
Lubuskie aa światowy
światowy
Lubuskie
kryzys ekonomiczny
ekonomiczny
kryzys
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw
(przeciętne miesięczne 2005 = 100)
Województwo lubuskie
Stopa bezrobocia w lutym 2010 r.
Stopa bezrobocia
(stan w końcu miesiąca)
17,4%
Polska
13,0%
Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw
(przeciętne miesięczne 2005 = 100)
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu
(przeciętna miesięczna 2005 = 100; ceny stałe)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej
(przeciętna miesięczna 2005 = 100; ceny stałe)
Sprzedaż detaliczna
(analogiczny okres roku ubiegłego =100)
Powierzchnia odłogów i ugorów
(stan w czerwcu)
Lubuskie w
w rankingu
rankingu regionów
regionów
Lubuskie
Ludność ogółem
Wskaźnik urbanizacji
Podmioty gospodarcze na 10 tys. ludności
(stan na koniec roku)
Udział spółek z udziałem kapitału zagranicznego w ogóle
spółek handlowych
(stan na koniec roku)
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
Wskaźnik zatrudnienia
Produkcja sprzedana przemysłu
na 1 mieszkańca
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia
w gospodarce narodowej
8
14
Podstawowe wskaźniki infrastruktury drogowej
13
6
6
1
Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca (w zł)
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową
na 1 mieszkańca (w zł)
11
16
PKB na 1 mieszkańca w 2007 r.
Wartość dodana brutto (ceny bieżące) na 1 pracującego
6
8
Stopień zalesienia powierzchni w 2008 r.
Parki narodowe:
- Ujście Warty (o powierzchni
województwa 5568,8 ha)
- Drawieński (8074,0 ha)
w
granicach
1
Parki krajobrazowe, m.in.:
- Ujście Warty (o pow. 18734,0 ha)
- Łuk Mużakowa (18200,o ha) – w 2004 r. wpisany
na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego UNESCO
- Barlinecko-Gorzowski (12142,8 ha)
Liczne jeziora (m.in. Sławskie – ok. 900 ha pow.,
Niesłysz – 512 ha)
Pomniki przyrody w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
W tym utworzone na mocy
uchwał rad gmin
Grupy
drzew
Głazy
narzutowe
Skałki,
groty,
jaskinie
Ogółem
Pojedyncze
drzewa
1088
837
172
35
16
28
394
323
51
3
4
13
Aleje
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007 - 2013
Ogółem
Województwa
na 1 mieszkańca
w mln zł
w odsetkach
w zł
POLSKA
Polska= 100
29215,0
100,0
766
100,0
Dolnośląskie
1706,4
5,8
593
77,4
Lubuskie
1321,5
4,5
1310
171,0
Wielkopolskie
1154,0
4,0
339
44,3
Zachodniopomorskie
1409,8
4,8
833
108,7
(stan w dniu 31.VI.2009 r.)
Badanie koniunktury
koniunktury gospodarczej
gospodarczej
Badanie
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
MARZEC 2010
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
BUDOWNICTWO
MARZEC 2010
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
HANDEL
MARZEC 2010
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
USŁUGI
MARZEC 2010
Mocne ii słabe
słabe strony
strony województwa
województwa
Mocne
MOCNE STRONY
STRONYWOJEWÓDZTWA
WOJEWÓDZTWA
MOCNE
Korzystna struktura demograficzna – liczba osób młodszych i starszych
zrównoważenia; osoby w wieku poniżej 18 lat stanowią 19,7 % społeczeństwa
bliska
Średni wiek mieszkańca – 36,8 lat
Dodatni przyrost naturalny (zarówno w mieście jak i na wsi) – 1,8 na 1000 ludności;
najwyższy od 2000 r. wskaźnik natężenia urodzeń – 11,2‰
Przez teren województwa przebiegają ważne szlaki komunikacyjne:
SZCZECIN
Berlin
10 2
• z zachodu Europy
przez
do Warszawy i dalej na wschód,
km
GORZÓW WLKP.
BERLIN
17
5
km
1 24
km
111 km
km
• w południowej części województwa
z zachodu Europy przez Drezno,
Olszynę w kierunku Ukrainy
137 km
215
• z północy, ze Skandynawii, przez
Szczecin, Zieloną Górę do Pragi,
z odgałęzieniem do Wrocławia
POZNAŃ
13
m
1k
ZIELONA GÓRA
15
6
km
km
1
26
Wysoki wskaźnik nasycenia drogami publicznymi o twardej
nawierzchni w przeliczeniu na liczbę mieszkańców
Najwyższy w Polsce wskaźnik gęstości sieci kolejowej
WROCŁAW
Wysoki wskaźnik
mieszkańców
liczby
podmiotów
gospodarczych
w
przeliczeniu
na
liczbę
Duży udział spółek z kapitałem zagranicznym w ogóle spółek handlowych
Doskonalenie umiejętności wykorzystania funduszy Unii Europejskiej
Najwyższe w Polsce dofinansowanie z UE w przeliczeniu na mieszkańca
Mała lecz dynamicznie rozwijająca się strefa ekonomiczna – Kostrzyńsko-Słubicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna
Atrakcyjne zasoby krajobrazowo-przyrodnicze
Niski stopień zanieczyszczenia powietrza
Dobra baza noclegowa; pojemność bazy zwiększyła się z 17,8 miejsc na 1000 ludności
w 2005 r. do 24,4 w 2008 r.
SŁABE STRONY
STRONYWOJEWÓDZTWA
WOJEWÓDZTWA
SŁABE
Spadek liczebności populacji po 2015 r.; w stosunku do stanu z 2008 r. , liczba ludności
zmniejszy się o 45,4 tys. osób w 2035 r.
Postępujące zmiany w rozmieszczeniu ludności – zwiększy się zaludnienie wsi, implikując
dalszy spadek poziomu urbanizacji; do 2020 r. saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały
pozostanie ujemne
Ujemny przyrost naturalny od 2018 r., z tendencją dalszego pogłębiania się w kolejnych
latach
Postępujące starzenie się ludności po 2020 r. – udział osób w wieku 60/65 lat i więcej w
ogólnej liczbie ludności wzrośnie do 26,5% w 2035 r. (14,5% w 2008 r.), udział dzieci i
młodzieży (0-17 lat) zmniejszy się z 19,7% w 2008 r. do 15,9% w 2035 r.
Niewielki udział dużych przedsiębiorstw przemysłowych
Małe zaangażowanie podmiotów gospodarczych w działalność badawczo-rozwojową i
innowacyjną,
Jeden z najniższych udziałów w tworzeniu krajowego PKB
Niski poziom wynagrodzeń
Brak wyraźnie określonej marki, brandu regionalnego promującego województwo
DZIĘKUJĘ ZA
ZA UWAGĘ
UWAGĘ
DZIĘKUJĘ
Download