pytania i odpowiedzi - WCM

advertisement
Opole, 15.03 2017 r.
TLZP/2-23/233/11/ 118 /17
Wykonawcy
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług dostawy energii cieplnej na potrzeby
centralnego ogrzewania (CO), ciepła technologicznego (CT) , ciepłej wody użytkowej – CWU ( w tym
zagospodarowanie ciepła technologicznego ze spalarni ) oraz pary dla WCM w Opolu na bazie
dzierżawionej przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami i maszynami oraz siecią przesyłową
przez okres 3 lat.
PSZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu w odpowiedzi na zapytania wyjaśnia:
Pytanie 1:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale V pkt 2.1 zawiera informację, iż o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Dalej SIWZ stanowi, iż warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada
aktualne koncesje na wytwarzanie ciepła, na przesył i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem
udzielone decyzją prezesa URE w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( t.j.
Dz.U.2017 poz.220 z dnia 20.01.2017 r. ).
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy warunek ten zostanie uznany przez
Zamawiającego za spełniony jeżeli oferta zawierać będzie informację, iż Wykonawca posiada koncesję
na wytwarzanie ciepła, na przesył i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem, bez względu na lokalizację,
której koncesje te dotyczą, czy też koncesje te dotyczyć mają wprost lokalizacji objętej niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego? Wskazać bowiem trzeba, iż zgodnie z art. 37
ust. 1 pkt 2) koncesja powinna określać przedmiot oraz zakres działalności objętej koncesją. W ramach
przedmiotu koncesji wskazuje się natomiast, m.in. lokalizację, której ma dotyczyć przedmiot
działalności objętej koncesją. Co za tym idzie, w przypadku gdy warunek opisany w SIWZ zostanie przez
Zamawiającego uznany za spełniony wyłącznie w przypadku Wykonawcy posiadającego koncesję na
wytwarzanie ciepła, na przesył i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem dla WCM w Opolu, stwierdzić
należy, iż warunki udziału w postępowaniu w sposób rażący naruszają art. 7 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych i faworyzują jednego Wykonawcę świadczącego już obecnie na rzecz
Zamawiającego usługi będące przedmiotem postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli do oferty zostaną dołączone w/w
koncesje jednakże po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy wykonawca winien
wystąpić do Prezesa URE o wydanie wymaganych koncesji dotyczących przedmiotu zamówienia.
Pytanie 2:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale V pkt 2.1 zawiera informację, iż o udzielenie
1
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Dalej SIWZ stanowi, iż warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada
aktualne koncesje na wytwarzanie ciepła, na przesył i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem
udzielone decyzją prezesa URE w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( t.j.
Dz.U.2017 poz.220 z dnia 20.01.2017 r. ). Przedmiot zamówienia dotyczy natomiast wyłącznie
świadczenia usługi dostawy energii cieplnej, która to działalność wymaga co najmniej posiadania
koncesji na wytwarzanie ciepła. W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie z jakiego
powodu warunkiem udziału w postępowaniu jest ponadto posiadanie koncesji na wytwarzanie ciepła,
na przesył i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem? Tym bardziej, iż koncesja na obrót ciepłem
dotyczy wyłącznie zakupu obcego ciepła i jego dalszej odsprzedaży, nie zaś jego wytwarzania i z opisu
przedmiotu zamówienia wynika że w ogóle nie będzie występował obrót.
Odpowiedź: Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie następowało w węzłach
cieplnych zlokalizowanych w poszczególnych budynkach a dzierżawa kotłowni wraz z siecią
przesyłową wiąże się z wytwarzaniem i przesyłem ciepła. Zamawiający rezygnuje z wymogu
posiadania koncesji na obrót ciepłem.
Pytanie 3:
Wykonawca zwraca się również o wyjaśnienie do Załącznik nr 2 do SIWZ TLZP/2/23/233/11/17 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia poprze wskazanie czy wielkość zapotrzebowania na moc
w wysokości 6MW obejmuje również w całości ciepło przesyłane siecią ciepłowniczą, czy część
dostaw ciepła prowadzona będzie bez wykorzystania sieci bezpośrednio ze źródła? Jeżeli część ciepła
ma być dostarczana bez pośrednictwa sieci koniecznym staje się uzupełnienie SIWZ o informacje
dotyczące wielkości mocy umownej w rozbiciu na wytwarzanie ciepła i na usługę przesyłania i
dystrybucji.
Odpowiedź: Wielkość zapotrzebowania w wysokości 6 MW dotyczy ciepła w całości przesyłanego
siecią ciepłowniczą.
Ponadto informujemy o poprawie treści SIWZ Rozdział V pkt.2.3- otrzymuje brzmienie:
2.3. Zdolności technicznej i zawodowej. Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz
z ofertą przedłoży wypełniony druk JEDZ o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ.
W przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z art. 22a Pzp tj. posługiwania się w celu
wykazania spełnienia warunku cudzymi zasobami Zamawiający wymaga, złożenia oświadczenia tym
zakresie.
2
Download