Propozycje zagadnień do egzaminu licencjackiego na specjalności

advertisement
Zagadnienia do egzaminu licencjackiego dla specjalności bliskowschodniej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Geneza i istota judaizmu.
Świat arabski przed islamem (dżahilija): wierzenia staro-arabskie, sytuacja społeczna,
polityczna i kulturalna na Półwyspie Arabskim.
Islam: filary i dogmaty, Koran, tradycja, prawo, filozofia, mistycyzm.
Muhammad jako prorok i przywódca ummy - idealnego państwa islamskiego, rozprzestrzenianie
się islamu.
Rządy prawowiernych kalifów, czasy Omajjadów i Abbasydów.
Chrześcijaństwo a islam.
Rodzina muzułmańska: tradycja i współczesność.
Głosy współczesnych myślicielek arabskich.
Turcy w świecie islamu: Seldżucy i Osmanowie.
Szyizm i dynastie perskie.
Skutki polityczne i kulturowe wypraw krzyżowych.
Reformy Muhammada Alego w Egipcie – geneza, istota, skutki.
Tanzimat – okres wielkich reform politycznych, społecznych i kulturalnych w Imperium
Osmańskim.
Muhhamad Abduh i idea współczesnego idżtihadu.
Rozwój idei nacjonalizmy arabskiego.
Nahda: arabskie odrodzenie literackie i kulturalne.
I wojna światowa na Bliskim Wschodzie i system mandatowy.
Reformy Atatűrka w Turcji.
Rządy dynastii Pahlawich w Iranie. Rewolucja 1979 roku i powstanie państwa islamskiego.
Ruch syjonistyczny w Palestynie i powstanie państwa Izrael. Polityka wewnętrzna Izraela.
Powstanie i rozwój współczesnego fundamentalizmu islamskiego i jego różnorodne
manifestacje.
Izrael w regionie. Konflikt żydowsko-palestyński.
Muzułmanie w Europie. Różnorodność manifestacji islamu we współczesnym świecie.
„Orientalizm” Edwarda Saida i historia naukowego poznawania Orientu przez Zachód.
Miejsce i rola poezji oraz poety w kulturze świata arabskiego na przestrzeni epok.
Nagib Mahfuz i współczesna proza arabska.
Powstanie i rozwój współczesnego dramatu i teatru arabskiego.
Ogólna charakterystyka sztuki arabskiej. Rola kaligrafii.
Współczesne sztuki piękne w krajach arabskich.
Rynek medialny w świecie arabskim.
LITERATURA
 Armour R., Islam, chrześcijaństwo i Zachód, Kraków 2004.
 Bensimon D., Errera E., Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2000.
 Bielawski J., Historia literatury arabskiej, Wrocław 1968.
 Chojnowski A. i Tomaszewski J., Izrael, Warszawa 2000.
 Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 2, Warszawa 1997.
1







Lewis B., Arabowie w historii, Warszawa 1995.
Nasr Sayyed Hossein, Istota islamu, Warszawa 2002.
Pędziwiatr K., Od islamu imigrantów do islamu obywateli. Muzułmanie w Europie Zachodniej,
Kraków 2007.
Said E., Orientalizm, Warszawa 1991.
Thoraval Y. i Ulubeyan G., Świat muzułmański: jedna religia − wiele społeczeństw, Wrocław
2003.
Tibi B., Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997.
Zdanowski J., Historia Bliskiego Wschodu w XX w., Wrocław 2010.
2
Download