Konspekt katechezy dla Szkoły Ponadgimnazjalnej

advertisement
Konspekt lekcji
Temat: Święty Paweł jako ewangelizator i świadek wiary.
Cel ogólny: Uczeń potrafi wymienić aspekty mające wpływ na owocność głoszenia
Ewangelii.
Cel szczegółowy: Uczeń rozumie, że osobiste doświadczenie i spotkanie z Jezusem czyni go
bardziej dojrzałym i autentycznym świadkiem głoszonego Słowa.
Metody: Praca z Pismem Świętym, scenka ewangelizacyjna
Formy pracy: Praca w grupach.
Wybieram na ochotnika dwóch uczniów, którzy mają pokazać klasie jak można dzisiaj
ludziom głosić Ewangelię ( uczniów można wybrać wcześniej, aby mieli czas na
przygotowanie scenki). Następnie omawiamy wszyscy razem co im się podobało, a co można
było zrobić lepiej i w jaki sposób.
Jakimi cechami powinien dziś wyróżniać się ewangelizator, aby pozyskać dla Jezusa jak
najwięcej wiernych?
Kim jest świadek wiary?
Ewangelizator głosi Chrystusa Zmartwychwstałego. Świadek wiary jest autentyczny gdy
potwierdza Słowa Ewangelii doświadczeniem Boga w swoim życiu. Skuteczna ewangelizacja
wiąże się ściśle ze świadectwem życia.
Na podstawie wybranych fragmentów z Pisma Świętego przyjrzymy się na dzisiejszej
katechezie jakim ewangelizatorem i świadkiem wiary był św. Paweł? Czego możemy się od
niego nauczyć?
Dzielę klasę na grupy. Każda grupa czyta z Pisma świętego i analizuje wybrany fragment.
Rysujemy na tablicy tabelę i wypisujemy z tych fragmentów wskazówki dla nas jako
przyszłych świadków i głosicieli Ewangelii. Tabela jest również notatką z lekcji w zeszytach
uczniów.
W jaki sposób św. Paweł wypełnia swoją naukę misyjną?
1 Kor 2, 1-16
-głosi Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego,
-w jego mowie nie ma nic z uwodzących przekonywaniem słów
mądrości lecz jest ukazaniem ducha i mocy,
- głosi tajemnicę mądrości Bożej a nie mądrości tego świata.
1 Kor 9, 14-19
-chlubi się z głoszenia Ewangelii,
-robi to bezinteresownie,
2 Kor 4, 7-18
-porównuje się do glinianego dzbana, bo jest świadomy swej słabości,
ale służba Jezusowi jest dla niego skarbem,
-potrafi dzielnie znieść trudy i cierpienia towarzyszące apostolskiej
pracy,
-ma nadzieję na nagrodę w życiu wiecznym,
2 Kor 11, 16-33
-jest świadomy swoich dokonań, ale się nimi nie przechwala,
-pragnie być pokorny, uwypukla momenty, w których doznał
upokorzenia,
-mimo tych wszystkich doświadczeń jest wierny Chrystusowi co czyni
go autentycznym świadkiem wiary,
Flp 1,27-2, 4
-zachęca do jedności w wierze i w jednym duchu,
-wobec braci zachęca do miłości i pokory,
2 Kor 8, 8-15
-zachęca do dzielenia się dobrami i darami z bliźnimi ponieważ wiara
najpełniej wyraża się w miłości.
Na mocy chrztu każdy chrześcijanin jest wezwany do ewangelizacji, aby wszyscy ludzie
usłyszeli i poznali dobrą nowinę o zbawieniu. Chcąc głosić Jezusa musimy najpierw stać się
Jego uczniami. Jezus zaprasza nas by dzielić z Nim życie. Trzeba najpierw zerwać z
dotychczasowymi przyzwyczajeniami (opuścić: Mk1, 16nn), by służyć sprawie Królestwa
Bożego. Jest to możliwe do realizacji w Kościele Chrystusowym. Nie ma misji apostolskiej
bez zjednoczenia z Jezusem. Nie możemy zapomnieć o osobistej modlitwie i czasie
poświęconemu tylko Chrystusowi. Bez modlitwy nie ma ewangelizacji.
W jaki sposób Ty chcesz wypełnić misję głoszenia Jezusa w swoim życiu?
Download