Zaświadczenie lekarskie o stanie wzroku dziecka dla Zespołu

advertisement
……………………...............
pieczątka placówki leczniczej
………………………………..
miejscowość i data
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE WZROKU DZIECKA
DLA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO
przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
1.
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………
2.
Data urodzenia ……………………………………Pesel………………………………………….
3.
Adres zamieszkania:
kod ………………… miejscowość ………………………………………………………………
ul. …………………………………………………………… nr. ……………………………......
4.
Rozpoznanie okulistyczne ( wada, schorzenie) ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………….
5.
Vis o. p. ………………
z kor. ……………………. po kor. ………………………………….
Vis o. l. ……………….
z kor. …………………….. po kor. ………………………………….
6.
Widzenie obuoczne ………………………………………………………………………………
7.
Widzenie barw …………………………………………………………………………………..
8.
Przeciwwskazania …………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………
9.
Uwagi …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………........
10.
Sn o. p. ………………………………
o. l. ……………………………….
11.
Pole widzenia …………………………………………………………………
………………………………
pieczęć i podpis lekarza
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także
szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania ( Dz. U. z dnia 23 lutego 2001 r.)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards