egzamin ecb efcb

advertisement
KURS
Przygotowujący do egzaminu Europejski Certyfikat
Bankowca (EFCB)
Kurs obejmuje siedem weekendowych zjazdów ( sobota i niedziela od 9:00 do 16:00 plus jeden piątek od 16:00
do 21:00). Kurs obejmuje łącznie 112 godzin dydaktycznych.
Zajęcia – wykład, warsztaty i konsultacje – przygotowują do egzaminu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB.
Kurs prowadzony jest przez wykładowców WSB w Poznaniu – wieloletnich praktyków bankowych oraz
doświadczonych dydaktyków.
PROGRAM KURSU
SPOTKANIE 1 –15-16 MARCA 2014 r.
Otoczenie ekonomiczne i monetarne
1. Istota i funkcje pieniądza.
2. Inflacja i deflacja i ich skutki.
3. Cykl ekonomiczny i wzrost gospodarczy a polityka ekonomiczna państwa.
4. Rola rządu i banku centralnego w kształtowaniu procesów gospodarczych.
5. Rynki finansowe na świecie, w UE i w Polsce.
6. Typy systemów finansowych na świecie.
7. Rola pośredników finansowych.
8. Funkcje i struktura systemu finansowego.
SPOTKANIE 2 –29-30 MARCA 2014 r.
Rynki i instrumenty finansowe na obszarze europejskim i w Polsce
1. Rynek pieniężny.
2. Rynek kapitałowy.
3. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego.
4. Instytucje działające na rynku finansowym.
5. Europejski i polski system finansowy.
6. System bankowy w Europie i w Polsce.
7. Rola nadzoru bankowego.
8. Nowa Umowa Kapitałowa - "Bazylea II".
SPOTKANIE 3 – 04-05 KWIETNIA 2014 r.
I.
II.
Ocena efektywności banku:
1.
Cele i aspekty oceny działalności banku.
2.
Narzędzia służące do oceny efektywności banku.
Zarządzanie potrzebami, ryzykiem i kosztami:
1.
Zarządzanie aktywami i pasywami.
2.
Zarządzanie ryzykiem.
3.
Koszty i wycena.
4.
Zarządzanie finansowe w banku.
SPOTKANIE 4– 26-27 KWIETNIA 2014 r.
Eurosystem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Geneza UE.
Powstanie EBC i ESBC.
Zasady funkcjonowania EBC i ESBC.
Zadania EBC i ESBC.
Euro - waluta Eurolandu.
Filary strategii polityki pieniężnej EBC.
Instrumenty i procedury polityki pieniężnej EBC.
ESBC a narodowy system pieniężny.
SPOTKANIE 5 – 10-11 MAJ 2014 r.
Bank jako instytucja – prawne aspekty funkcjonowania Banku.
SPOTKANIE 6–24-25 MAJA 2014 r.
Klienci, dystrybucja i konkurencja. Etyka. Marketing bankowy, zarządzanie bankiem
1. Podstawy marketingu bankowego:
 różnica miedzy orientacja marketingowa i przedmarketingową
 istota marketingu bankowego
 znaczenie marketingu dla banku
 segmentacja rynku i jej związek ze strategią
 marketingowe aspekty bankowości detalicznej
 koncepcja marketingu mix (4P i 5P)
 elementy marketingu- mix (produkt, promocja, dystrybucja, cena, personel)
 marketing relacji
 planowanie marketingowe
2. Podstawy zarządzania i etyki zawodowej w bankowości:
Zarządzanie:
- Definicja zarządzania
- podstawowe funkcje zarządzania
- Cele organizacji
- planowanie jako funkcja zarządzania
- Rodzaje struktur organizacyjnych (funkcjonalna przedmiotowa)
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Komunikacja w organizacji (banku) – werbalna i niewerbalna
Etyka Bankowa:
- Istota myślenia etycznego
- Etyka a moralność
- Rola etyki w biznesie
- Etyka w bankowości
SPOTKANIE 7 – 07-08 CZERWCA 2014 r.
Produkty i usługi bankowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Klienci banku.
Segmentacja klientów.
Produkty i usługi bankowe dla klientów indywidualnych.
Produkty i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych.
Produkty kredytowe.
Produkty depozytowe.
Produkty rozliczeniowe.
Omówienie egzaminu Europejski Certyfikat Bankowca.
EGZAMIN ECB EFCB
Komisja egzaminacyjna: zostaje powołana przez Związek Banków Polskich
(3-5 osób).
2. Forma egzaminu: pisemna – test w języku polskim.
3. Pytania: 100 pytań wyboru; każde pytanie posiada cztery odpowiedzi alternatywne, z których jedna jest
prawidłowa.
4. Czas trwania egzaminu: 120 minut.
5. Maksymalna liczba punktów: 100 punktów.
6. Minimum wymagane do zaliczenia testu: 60% prawidłowych odpowiedzi (60 punktów).
7. Wyniki egzaminu: są podane do wiadomości w dniu egzaminu (zdał/zdał z wyróżnieniem/nie zdał).
8. Certyfikat: osoba, która zda Egzamin ECB EFCB otrzymuje Certyfikat ECB EFCB wg wzoru zdeponowanego
w Sekretariacie Systemu Standardów w ZBP.
9. Termin egzaminu: zostaje uzgodniony po zebraniu grupy minimum 20 osób.
10. Miejsce egzaminu: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
1.
KOSZT KURSU
Koszt kursu obejmuje:

przygotowanie i przeprowadzenie zajęć

materiały dydaktyczne

zaświadczenie o uczestnictwie w kursie

podręczniki niezbędne do nauki

catering podczas zajęć

sala szkoleniowa z wyposażeniem

Koszt kursu wynosi: 1850,00 PLN za osobę (cena brutto, zwolnienie z VAT).
KOSZT EGZAMINU
Jednolita opłata egzaminacyjna wynosi 650 zł brutto, z VAT; W przypadku, gdy uczestnik nie zda egzaminu,
opłata egzaminacyjna obejmuje prawo do udziału dodatkowo w jednym nieodpłatnym egzaminie w terminie nie
późniejszym niż 12 miesięcy od daty poprzedniego egzaminu.
Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie się minimalnej liczby osób – 20.
Szczegółowe informacje i zapisy: telefonicznie lub mailowo:
Karolina Trzop, Specjalista ds. szkoleń, Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń,
tel. 061 655 3342; e-mail:[email protected]
Download