PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

advertisement
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/
/12
z dnia 1 marca 2012 roku przyjęcia „Programu szczepień
profilaktycznych dzieci przeciwko pneumokokom na lata 20122014” oraz „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko
wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2012 – 2014”
„Program szczepień profilaktycznych dzieci przeciwko pneumokokom
na lata 2012-2014”
1. Wstęp
Idea zapobiegania zakażeniom poprzez szczepienia ochronne dotyczy zdrowych dzieci i jest
skierowana na eliminacje mikroba, który powoduje zakażenie. Eliminację lub ograniczenie jego
krążenia w środowisku uzyskuje się poprzez masowe szczepienia prowadzone wśród
najmłodszych dzieci. Szczepienia ochronne znacząco zmniejszyły liczbę zachorowań na
choroby zakaźne, ratując rocznie miliony dzieci na całym świecie. Szczepienia praktycznie
wyeliminowały takie choroby jak ospa prawdziwa, błonica czy polio. Infekcje wywoływane przez
pneumokoki są obecnie jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego. Bakterie te
powodują groźne dla życia i zdrowia choroby, z powodu których co roku na świecie umiera ok.
1,6 miliona osób. Z tego powodu choroby pneumokokowe, obok malarii, zostały uznane przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO) za najwyższy priorytet wśród chorób, którym można
zapobiegać poprzez szczepienia.
2. Uzasadnienie celowości wdrożenia programu
1. Choroby pneumokokowe są jedną z głównych przyczyn groźnych zachorowań i zgonów
wśród noworodków i dzieci młodszych.
2. W Polsce brak jest masowych refundowanych szczepień przeciwko pneumokokom w
powszechnym kalendarzu szczepień ochronnych.
3. Wprowadzenie ww. programu szczepień przeciwko pneumokokom zwiększy dostępność do
skutecznej szczepionki i w ten sposób może przyczynić się do poprawy zdrowia lokalnej
społeczności.
Potencjalnie jak wykazują badania ww. program może przyczynić się do:
a. ponad 95% redukcji zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową u dzieci do 2
r.ż.
b. 65% redukcji hospitalizacji z powodu zapalenia płuc u dzieci do 1 r.
c. ponad 40% zmniejszenia częstości występowania zapaleń płuc leczonych
ambulatoryjnie,
d. ponad 40% redukcji liczby wizyt ambulatoryjnych i kursów antybiotykowych z powodu
OZUŚ (ostre zapalenie ucha środkowego) u dzieci do 2 r.ż.
e. redukcji zachorowalności na Inwazyjną chorobę pneumokokową wśród młodszego i
starszego rodzeństwa.
4. Szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom, ze względu na swoją skuteczność zostały
już włączone do narodowego programu szczepień dla dzieci nowonarodzonych w ponad 45
krajach.
5. WHO zaleca wprowadzenie skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom do
narodowych programów szczepień ochronnych, jako działanie priorytetowe we wszystkich
krajach
6. W Polsce dnia 12 sierpnia 2009 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie, w którym
określił aktualne priorytety zdrowotne. Należą do nich między innymi:
 zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w
szczególności poprzez szczepienia ochronne

poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i dzieckiem
do 3 r.ż.
7. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 określa w Celu strategicznym nr 7 priorytet w
zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, polegający na zmniejszeniu
zapadalności na choroby zakaźne, którym można zapobiegać przez szczepienia.
W Polsce Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych rekomenduje
jak najpilniejsze wprowadzenie powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom dla
wszystkich dzieci do 2 r.ż. Wprowadzanie ww. programu szczepień przeciwko pneumokokom
zwiększy dostępność do skutecznej szczepionki i w ten sposób może przyczynić się do poprawy
zdrowia lokalnej społeczności wyrażonej w spadku zapadalności na choroby pneumokokowe,
liczby hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych oraz liczby stosowanych kuracji antybiotykowych.
Po wprowadzeniu szczepień przeciwko pneumokokom do narodowego programu szczepień w
USA w lipcu 2000 osiągnięto znaczącą redukcję częstości zakażeń inwazyjnych u dzieci poniżej
1 roku o 87%, u dzieci w wieku do 2 lat o 78%, a u dzieci w wieku do 5 lat o 62%. Ponadto w
badaniu wykazano występowanie zjawiska odporności zbiorowiskowej.
3. Cele programu.
Cele główne:
1. Poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień
przeciwko zakażeniom pneumokokom w Gminie Brzeg Dolny.
2. Zmniejszenie nosicielstwa, zmniejszenie kosztów leczenia dzieci zakażonych
pneumokokami.
3. Ochrona przed zakażeniem osób w wieku starszym szczególnie po 65 roku życia.
Cele pośrednie:
1. Objęcie programem możliwie wysokiej liczby dzieci.
2. Uzyskanie możliwie najwyższej frekwencji.
3. Zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród
dzieci.
4. Zmniejszenie ilości terapii antybiotykowych.
4. Oczekiwane efekty
Według literatury polskiej i światowej program szczepień przeciwko pneumokokom może
przyczynić się do:
1. Ponad 95% spadku częstości występowania Inwazyjną chorobę pneumokokową u dzieci
szczepionych.
2. 65 % redukcji hospitalizacji spowodowanych potwierdzonym radiologicznie zapaleniem
płuc u dzieci w wieku 0-1 r.ż. i 23 % u dzieci w wieku 2-4 r.ż.
3. Ponad 40% redukcji częstości wizyt ambulatoryjnych oraz zalecanych antybiotykoterapii
spowodowanych ostrym zapaleniem ucha środkowego.
W związku z postępowaniem według wytycznych i udowodnionych w badaniach efektywności
procedurach podawania szczepionki w planowanym programie profilaktycznym oczekuje się
podobnych efektów szczepień ochronnych.
5. Adresaci programu
Do programu zostaną zaproszone wszystkie urodzone w roku funkcjonowania programu dzieci
w wieku od 6 tyg. ż. zamieszkałe na terenie gminy Brzeg Dolny, które nie były wcześniej
szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom.
6. Kryteria kwalifikacji do zabiegu szczepień ochronnych
1.
Wiek – dziecko urodzone w roku funkcjonowania programu
2.
brak przeciwwskazań lekarskich do zaszczepienia,
3.
pisemna zgoda rodziców.
7.Koszt programu
Program szczepień profilaktycznych dzieci przeciwko pneumokokom będzie realizowany ze
środków własnych Gminy Brzeg Dolny.
2012
2013
2014
ilość
szczepień
(kpl.)
orientacyjna
cena
szczepionki
(zł)
koszt
programu
(zł)
ilość
szczepień
(kpl.)
orientacyjna
cena
szczepionki
(zł)
koszt
programu
(zł)
ilość
szczepień
(kpl.)
orientacyjna
cena
szczepionki
(zł)
koszt
programu
(zł)
300
200
60.000
450
200
90.000
450
200
90.000
Wybór realizatora lub realizatorów programu zostanie wyłoniony w drodze najkorzystniejszej
złożonej oferty cenowej za szczepionkę.
8. Sposób realizacji programu
1. Przedstawienie rodzicom informacji o możliwości szczepienia profilaktycznego przeciwko
pneumokokom.
2. Dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na szczepienia zostaną objęte bezpłatnym
szczepieniem w placówce służby zdrowia, która będzie realizatorem programu.
9. Wskaźniki do monitorowania programu
Podczas oceny programu uwzględnione będą wskaźniki:
1. Liczba dzieci uprawnionych do uczestniczenia w programie.
2. Liczba dzieci objętych szczepieniami.
3. Liczba dzieci, która przeszła pełny cykl szczepień.
Informacja o realizacji programu zostanie przedłożona Radzie Miejskiej po jego zakończeniu.
10. Czas trwania programu
Program będzie realizowany w okresie marzec 2012 – grudzień 2014.
Program opracowano w oparciu o:
- Bernatowska, E. „Szczepienia Ochronne” Warszawa; 2010
- Teresa Jackowska – „Pneumokoki – priorytet wśród szczepień”
- www.pneumokoki.pl - poradnik „Szczepię, bo…”
Download