Wykaz trenerów

advertisement
ZAPROSZENIE
do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń i seminariów
z zakresu zarządzania jakością dla pracowników urzędów administracji rządowej
organizowanym przez Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Zgodnie z założeniem projektu „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej”,
głównym celem szkoleń i seminariów, realizowanych w ramach projektu jest promowanie filozofii kompleksowego
zarządzania jakością (TQM) w urzędach administracji rządowej. Wprowadzanie TQM w ramach projektu odbywa
się w oparciu o narzędzia i metody takie jak Wspólna Metoda Oceny CAF, System Zarządzania Jakością wg
wymagań standardu ISO 9001:2008, działania związane z zarządzaniem satysfakcję klienta. Wszelkie działania
w ramach TQM, mają u swoich podstaw wpisaną zasadę ciągłego doskonalenia. Oznacza ona, że raz ustanowiony
system zarządzania, powinien być ciągle dostosowywany do potrzeb organizacji w miarę jej rozwoju.
W ramach ww. projektu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i firma Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
zapraszają Państwa do udziału w szkoleniach i seminariach szkoleniowych z zakresu zarządzania jakością,
adresowanych głównie do pracowników urzędów administracji rządowej, którzy w swej pracy zawodowej zajmują
się doskonaleniem zarządzania instytucją, w tym pełnomocników ds. jakości, audytorów wewnętrznych,
kierowników urzędów i komórek organizacyjnych. Dzięki obecności na szkoleniach i seminariach przedstawicieli
jednostek administracji rządowej z całego kraju możliwa będzie wymiana doświadczeń oraz upowszechnienie na
szeroką skalę projakościowego podejścia do modeli zarządzania funkcjonujących w urzędach.
Szkolenia
Dwudniowe szkolenia prowadzone będą w następujących tematach:
Zarządzanie jakością – wprowadzenie (SZJ)
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom możliwości doskonalenia funkcjonowania organizacji
publicznych i zachęcenie ich do stosowania różnorodnych działań w tym zakresie. Podczas szkolenia
zaprezentowana zostanie metodologia budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. Prowadzona będzie
analiza przypadku z wdrożeń SZJ. Szkolenie adresowane jest do pracowników tych urzędów, które rozważają
budowę i wdrożenie SZJ lub elementów tego systemu. Analiza standardu ISO 9001: 2008 przybliży konieczne
kroki, jakie należy zrealizować w strukturze organizacyjnej urzędu oraz w procedurach postępowania, aby spełnić
wymagania standardu, a tym samym poddać się ocenie przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną. Cel szkolenia
obejmuje również prezentację możliwości doskonalenia funkcjonowania organizacji publicznych i zachęcenie ich
do stosowania różnorodnych działań w tym zakresie. W związku z powyższym treść szkolenia obejmować będzie
przegląd pozostałych norm serii ISO 9000, jak również systemu zarządzania środowiskowego ISO 14000,
zintegrowanych systemów zarządzania. W ramach omawianych standardów zaprezentowanie zostanie podejście
procesowe, zarządzanie przez cele, zastosowanie siedmiu narzędzi zarządzania do rozwiązywania problemów
i doskonalenia organizacji.
Doskonalenie organizacji w oparciu o Wspólną Metodę Oceny (CAF)
Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników urzędów z metodą CAF i przygotowanie ich do kierowania
wdrożeniem metody, poprzez przeprowadzenie samooceny działań realizowanych przez poszczególne komórki
organizacyjne urzędu. Wyniki przeprowadzonej samooceny wg kryteriów CAF służą do identyfikacji obszarów
doskonalenia oraz wdrożenia usprawnień zarządczych w urzędzie. Podczas tego szkolenia, uczestnicy dowiedzą
się w jaki sposób przeprowadzić, dokonać analizy i wdrożyć wyniki przeprowadzonej oceny, zgodnie
z podręcznikiem CAF 2006.
Zarządzanie satysfakcją klienta (ZSK)
Celem szkolenia jest prezentacja problematyki ZSK oraz technik badania i zarządzania satysfakcją klienta,
a także możliwości wykorzystania kwestii satysfakcji klienta jako punktu wyjścia do doskonalenia organizacji.
Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia przedstawione w podręcznikach: „Zarządzanie Satysfakcją
Klienta. Europejski Poradnik Praktyka” oraz „Siedem Kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy Usług”.
Seminaria
Dwudniowe seminaria szkoleniowe przeprowadzone zostaną w następujących tematach: Zarządzanie Satysfakcją
Klienta Administracji, Systemy Zarządzania wg norm ISO serii 9000, Rola obywateli w tworzeniu jakości usług
publicznych, Rola i zadania pełnomocników ds. jakości, Metody, zasady i narzędzia zarządzania jakością,
Podejście procesowe.
Niniejszy projekt „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej”
prowadzony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Działania 5.1
Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałania 5.1.1 Modernizacja
systemu zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Zarządzanie Satysfakcją Klienta Administracji
Tematyka warsztatów będzie zbudowana wokół zagadnień takich jak identyfikacja klientów administracji, analiza
pojęcia satysfakcja klienta i jej znaczenia dla organizacji, prezentacja filozofii i celów zarządzania satysfakcją
klienta, ewolucja pojęcia – od pomiaru do zarządzania, sposoby pomiaru i zarządzania satysfakcją klienta, analiza
przykładów z administracji.
Systemy Zarządzania wg norm ISO serii 9000
Tematyka warsztatów będzie zbudowana wokół zagadnień takich jak omówienie terminologii, definicji oraz
podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000, sprawdzone metody
przygotowania urzędu do wdrażania systemu zarządzania jakością, procesowe zarządzanie jakością w zakresie
wymagań normy, omówienie wymagań normy ISO serii 9001:2008 w kontekście urzędów administracji rządowej,
wyzwania związane z tworzeniem dokumentacji systemu jakości, metodyka projektowania i wdrażania systemu,
analiza przykładów z administracji.
Rola obywateli w tworzeniu jakości usług publicznych
Tematyka sesji i warsztatów będzie przygotowana w oparciu o materiały z V Konferencji Jakości w Paryżu,
obejmuje prezentację najważniejszych idei i wyników badań prezentowanych na konferencji a także krajowe
dobre praktyki, które wpisują się w prezentowaną tematykę.
Rola i zadania pełnomocników ds. jakości
Tematyka warsztatów będzie zbudowana wokół zagadnień takich jak: rola i zadania członków zespołu ds. jakości,
zaangażowanie audytorów SZJ, planowanie i organizacja procesu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
w urzędzie, etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w urzędzie, odpowiedzialność i zaangażowanie
kierownictwa w tworzenie SZJ, praca zespołowa w procesie wdrażania SZJ – zadania, odpowiedzialność, dobór
członków grupy, rola przewodniczącego, rozwiązywanie konfliktów; komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w SZJ;
utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w jednostkach; ocena istniejącego systemu zarządzania
jakością (audyt zerowy) – kryteria, dokumentacja i organizacja, pomiary, doskonalenie i rozwój SZJ w urzędzie;
certyfikacja systemów zarządzania jakością w urzędach – warunki, zasady, przebieg procesu.
Metody, zasady i narzędzia zarządzania jakością
Seminarium, w przeważającej formie warsztatów praktycznych, ma nauczyć uczestników wykorzystywania
w różnych sytuacjach zawodowych stosowania wybranych metod, zasad i narzędzi zarządzania jakością.
Podejście procesowe
Seminarium ma na celu praktyczne zapoznanie i przedyskutowanie z uczestnikami możliwości i ograniczeń
stosowania podejścia procesowego w urzędach administracji rządowej. Obok zaprezentowania teorii i zasad,
przeprowadzone zostaną ćwiczenia warsztatowe nt. poszczególnych etapów wdrażania podejścia procesowego.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają bezpłatnie niezbędne materiały szkoleniowe
oraz stosowne zaświadczenie potwierdzające ich udział w danym szkoleniu lub seminarium. Organizator zapewni
uczestnikom również całodniowe wyżywienie oraz możliwość zakwaterowania podczas szkoleń i seminariów
szkoleniowych.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem szkoleń i seminariów, zawartym w załączniku
nr 1.
Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura
Projektu. Formularz dostępny jest również na stronie www.dsc.kprm.gov.pl.
Doradztwo Gospodarcze DGA S. A.
Joanna Olejniczak tel. 0-61 6435198, e-mail: [email protected]
Maja Skurat tel. 0-61 6435277, e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
fax: 0-61 8595901
Niniejszy projekt „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej”
prowadzony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Działania 5.1
Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałania 5.1.1 Modernizacja
systemu zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Załącznik nr 1
Liczba
sesji
Łączna liczba
miejsc
szkoleniowych
Białystok
2
Gorzów
Wlkp.
MIASTO
Tematy dwudniowych szkoleń
ZSK
CAF
SZJ
Liczba
sesji
Termin
szkolenia
Liczba
sesji
Termin
szkolenia
Liczba
sesji
40
1
8-9.IX
1
10-11.IX
0
2
40
1
15-16.IX
1
17-18.IX
0
Gdańsk
3
60
1
17-18.IX
1
8-9.X
1
15-16.IX
Katowice
4
80
1
29-30.IX
1
15-16.X
2
22-23.IX
Kielce
2
40
1
6-7.X
1
8-9.X
0
Kraków
3
60
1
26-27.X
1
28-29.X
1
12-13.X
Lublin
4
80
1
1-2.X
1
13-14.X
2
24-25.IX
Łódź
3
60
1
13-14.X
1
20-21.X
1
6-7.X
Olsztyn
3
60
1
8-9.X
1
20-21.X
1
6-7.X
Opole
2
40
1
15.16.IX
1
17-18.IX
0
Poznań
4
80
1
5-6.XI
1
13-14.X
2
22-23.IX
Rzeszów
3
60
1
8-9.X
1
15-16.X
1
6-7.X
Szczecin
3
60
1
8-9.IX
1
26-27.XI
1
10-11.IX
Warszawa
4
80
1
1-2.X
1
22-23.X
2
29-30.IX
26-27.X
Wrocław
4
80
1
1-2.X
1
22-23.X
2
29-30.IX
26-27.X
Toruń
4
80
1
7-8.IX
1
9-10.IX
2
26-27.XI
20-21.X
Terminy szkoleń
22-23.X
20-21.X
26-27.X
Tematy dwudniowych seminariów
Termin
seminarium
6
Łączna liczba
miejsc
szkoleniowych
300
Białystok
1
50
Zarządzanie satysfakcją klienta
w administracji
17-18.09.2009
Gdańsk
1
50
Systemy Zarządzania wg norm ISO serii 9000
28-29.09.2009
Katowice
1
50
Rola obywateli w tworzeniu jakości usług
publicznych
23-24.11.2009
Lublin
1
50
Rola i zadania pełnomocników ds. jakości
28-29.10.2009
Poznań
1
50
Metody, zasady i narzędzia zarządzania jakością
15-16.10.2009
Wrocław
1
50
Podejście procesowe
3-4.11.2009
MIASTO
Liczba
sesji
Suma
Niniejszy projekt „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej”
prowadzony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Działania 5.1
Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałania 5.1.1 Modernizacja
systemu zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Download