Test VII

advertisement
Test VII
Zadanie 1.Do podanych elementów budowy kwiatu rośliny okrytozalążkowej dobierz ich typowe funkcje,
tworząc odpowiednie pary.
A. płatki korony
1. zawierają komórkę jajową
2. przywabiają owady
B. działki kielicha
3. chronią zalążek
C. pręciki
4. chronią wewnętrzne części kwiatu
D. słupki
5. tu są wytwarzane ziarna pyłku
E. zalążki
A-
,
B-
, C-
, D-
, E-
Zadanie 2. Na rysunku przedstawiono zestaw przygotowany do pewnego doświadczenia.
I
II
III
a) Spośród podanych zdań (1-6) wybierz wszystkie poprawnie sformułowane – w odniesieniu do
przedstawionego doświadczenia – problemy badawcze i hipotezy. Wpisz numery tych zdań w wyznaczone
miejsca.
1. Czy aparaty szparkowe rozmieszczone są na górnej, czy na dolnej stronie liścia?
2. Wpływ warstwy oliwy na ubytek wody w probówce.
3. Aparaty szparkowe rozmieszczone są zarówno na dolnej jak i na górnej stronie liścia.
4. Aparaty szparkowe znajdują się tylko na górnej stronie liścia.
5. Więcej wody ubyło z probówki, gdzie wazeliną posmarowana była górna strona liścia.
a. problemy badawcze ……………………….. ,
b. hipotezy ……………………….. .
b) za pomocą tego doświadczenia można zbadać proces zachodzący w roślinach.
podaj jego nazwę i wyjaśnij na czym polega.
………………………………………………………………………………. …………………………………………..
Zadanie 3.W tabeli podano w przypadkowej kolejności etapy rozwoju rośliny nasiennej. Uporządkuj je we
właściwej kolejności wpisując odpowiednie cyfry w puste kratki (jedynkę już wpisano).
Wytworzenie pąków kwiatowych
Zapylenie
Przekształcenie części kwiatu w owoc
Zapłodnienie
Pęcznienie nasion, pękanie łupiny nasiennej
Wykształcenie korzenia i pędu
Rozsiewanie nasion
1
Zadanie 4.Na ilustracji przedstawiono gałązkę sosny. Cyframi oznaczono nazwy struktur, które występują u
roślin nago- lub okrytozalążkowych:
1 – owocnia, 2 – młody pęd, 3 – liście, 4 – kwiatostan męski, 5 – kwiatostan żeński, 6 – szyszka, 7 –
owoc, 8 – nasiona.
Przyporządkuj do liter A–F z rysunku odpowiednie nazwy, wybrane z powyższego zestawu, tak, by
powstał prawidłowy opis elementów budowy gałązki sosny.
A ……………………………….
B ………………………………..
C ………………………………..
D ………………………………..
E …………………………………
F …………………………………
Zadanie 5. Cykl dojrzewania pęcherzyków w jajnikowych i wraz z nimi żeńskich komórek płciowych jest
sterowany przez hormony przysadkowe i jajnikowe.
Uzupełnij poniższy tekst, zaznaczając wybrane odpowiedzi spośród A– F tak, aby informacje
o hormonalnej regulacji cyklu miesiączkowego kobiety były prawdziwe
Na początku cyklu miesiączkowego przysadka mózgowa wydziela □ A /□ B, która pobudza
wzrost pęcherzyków jajnikowych. Pęcherzyk jajnikowy rośnie i produkuje coraz więcej □ C /□ D.
Po owulacji pęcherzyk jajnikowy przekształca się w □ E /□ F.
A.folikulotropinę (FSH)
B. lutropinę (LH)
C. estrogenu
D. progesteronu
E. ciałko żółte
F. komórkę jajową
Podaj nazwę elementu układu rozrodczego kobiety, w który dochodzi do zapłodnienia
...........................................................................................................................................................................
Zadanie 6. Niektóre stawonogi mogą być przyczyną poważnych chorób człowieka.
Żyją w kurzu domowym i powodują alergie, żerując na artykułach spożywczych roznoszą drobnoustroje
chorobotwórcze. Niektóre przenoszą malarię, dżumę, śpiączkę afrykańską, zapalenie mózgu.
Korzystając z powyższego tekstu dopasuj do każdego przedstawiciela stawonogów szkody, jakie wyrządza
człowiekowi.
A. mucha tse-tse - ……………………………
D. kleszcz - ………………………….
B. karaczan - ……………………………….
E. roztocza kurzowe - ………………
C. komar - ………………………………….
F. pchła - ……………………………..
Zadanie 7.Kiedy kobieta będąca w ciąży jest nosicielką wirusa HCV lub HBV istnieje niebezpieczeństwo
zakażenia tym wirusem dziecka. Wskaż drogę zakażenia, zakreślając właściwy kwadrat w kolumnach tabeli.
Zadanie 8. Na poniższym rysunku przedstawiono roślinę, która bardzo często jest sadzona w parkach
i ogrodach.
I. Poniżej, w miejsce kropek, wpisz nazwę
gatunkową przedstawionej na rysunku rośliny.
.......................................................................................
II. Uzupełnij poniższe zdanie.
Przedstawiona na rysunku roślina zaliczana jest do
A. mszaków
B. paprotników
C. roślin nagonasiennych
D. roślin okrytonasiennych
Zadanie 9. Reklama pewnego środka odchudzającego zawiera następującą informację:
Zawarte w posiłkach tłuszcze, węglowodany i skrobia powodują przyrost wagi.
Określ, które z wymienionych zmian należałoby wprowadzić w tekście reklamy, aby był on poprawny.
Zmiana
Należy zmienić „powodują” na „mogą powodować”,
1. ponieważ nie w każdych okolicznościach wymienione składniki powodują
przyrost wagi.
Należy usunąć informacje o węglowodanach i skrobi, ponieważ w praktyce
2.
tylko tłuszcze powodują przyrost wagi.
Należy usunąć słowo „skrobia”, ponieważ skrobia należy do węglowodanów i
3.
nie ma sensu wymieniać jej osobno.
Czy należałoby ją
wprowadzić?
Tak /
Nie
Tak /
Nie
Tak /
Nie
Zadanie 10. Botulina, zwana też jadem kiełbasianym, jest jedną z najsilniejszych trucizn znanych ludzkości.
Jej działanie polega na zablokowaniu połączeń między nerwami a mięśniami, w wyniku czego dochodzi do
porażenia tych ostatnich. Mimo swych właściwości toksycznych botulina znalazła zastosowanie w
medycynie. Jest wykorzystywana między innymi w medycynie estetycznej, gdzie jest znana jako preparat
przeciwzmarszczkowy o nazwie botox. Ciekawostką jest, że bakteria wytwarzająca jad kiełbasiany naturalnie
występuje także w miodzie, przez co odradza się podawania produktów pszczelarskich niemowlętom.
Oceń, czy poniższe stwierdzenia wynikają z podanego tekstu.
Czy wynika z
tekstu?
1.Botulina stosowana w zabiegach medycyny estetycznej nie ma właściwości toksycznych.
Tak / Nie
2. Miód może być naturalnym środkiem leczniczym przy zatruciu jadem kiełbasianym.
Tak / Nie
3. Odpowiednio stosowana botulina może mieć zastosowanie w leczeniu paraliżu.
Tak / Nie
Stwierdzenie
Zadanie 11. Rysunek przedstawia główne naczynia krwionośne wątroby. Podaj nazwy naczyń
oznaczonych literami X i Y.
X - _______________________________________
Y - _______________________________________
W których naczyniach X, Y czy żyle wątrobowej płynie krew zawierająca:
największą ilość tlenu ____________________________________________
największą ilość glukozy __________________________________________
Zadanie 12.Połącz odpowiednio cechę budowy tkanki roślinnej (cyfrę z pierwszej kolumny) z funkcją,
jaka jest powiązana z tą cechą (literę z drugiej kolumny). Podaj nazwę tkanki.
1. -……… -…………………………..
4-…………-………………………………
2. -………..- …………………………
5-…………-………………………………
3. -………..-………………………….
6-…………-………………………………
Zadanie 13.Choroby systemu nerwowego są tak samo rozpowszechnione, jak choroby innych układów.
Jednak z powodu jego nadrzędnej roli, pełnionej w organizmie, choroby z nim związane bywają bardzo
ciężkie i upośledzające lub też uniemożliwiające pracę całego organizmu.
Zapoznaj się z poniższymi krótkimi opisami czterech chorób układu nerwowego. Pod opisem w
wyznaczonym miejscu wpisz nazwę schorzenia.
1. Choroba o niepoznanych przyczynach, występuje u ludzi w podeszłym wieku. Polega na stopniowym
zaniku kory mózgowej, co prowadzi do zaników pamięci i kłopotów z przyswajaniem nowych wiadomości.
Objawy te nasilają się z upływem lat i chory jest całkowicie niezdolny do samodzielnego funkcjonowania.
______________________________________________
2. Schorzenie prowadzące do uszkodzenia istoty białej mózgu i rdzenia kręgowego. Choroba ta rozpoczyna
się między 20 a 40 rokiem życia. Jednym z pierwszych jej objawów jest zapalenie nerwu wzrokowego, które
prowadzi do pogorszenia ostrości wzroku. Pojawiają się mrowienia, drętwienia, niedowład kończyn oraz
zaburzenia równowagi.
_______________________________________________
3. Choroba o nie do końca poznanych przyczynach. Polega na zwyrodnieniu ośrodkowego układu
nerwowego, powoduje stopniowe upośledzenie czynności ruchowych i koordynacji oraz spowolnienie
procesów psychicznych. Charakterystycznym objawem jest drżenie rąk.
_______________________________________________
4. Nieuleczalna choroba, która pojawia się we wczesnym okresie życia dziecka. Osoby chore na skutek
zaburzeń funkcjonowania mózgu mają trudności z wyrażaniem uczuć, nawiązywaniem kontaktów oraz
funkcjonowaniem społecznym.
______________________________________________
Download
Random flashcards
Create flashcards