Test 8 Zadanie 1( 0-6) Na rysunku przedstawiono różne rodzaje

advertisement
Test 8
Zadanie 1( 0-6) Na rysunku przedstawiono różne rodzaje tkanek wchodzących w skład organów roślinnych. Podpisz
tkanki oraz podaj, w jakim organie występują.
.
......................................................
..............................................
......................................
.....................................................
...............................................
........................................
Zadanie 2.Na rysunku przedstawiono różne rodzaje tkanek wchodzących w skład organów roślinnych.
Podpisz tkanki oraz podaj, w jakim organie występują
.
......................................................
................................................
........................................
......................................................
.................................................
........................................
Zadanie 3. (0-1) Wybierz tkankę, która powoduje przyrost rośliny długość:
A.
B.
C.
D.
merystem wierzchołkowy łodygi
merystem wierzchołkowy korzenia
merystem boczny
wszystkie wymienione tkanki
Zadanie 4 ( 0-4) Połącz cechy z opisami przystosowań roślin do środowiska życia.
1. Powstanie aparatów szparkowych
A) Duża powierzchnia asymilacyjna
2. Wykształcenie tkanek przewodzących
B) Izolacja od zmiennej temperatury
3. Wytworzenie licznych liści
C) Wymiana gazowa
4. Wytworzenie tkanki okrywającej
D) Transport wody oraz produktów fotosyntezy
1.
2.
3.
4
Zadanie 5. Podaj nazwy tkanek, których dotyczą poniższe opisy.
opis tkanki
nazwa tkanki
Występuje we wnętrzu organów rośliny; jest zbudowana z
niewielkich, okrągławych komórek bez chloroplastów; wypełnia
przestrzenie między innymi tkankami
Występuje w organach pełniących funkcję magazynującą; jej komórki
zawierają liczne leukoplasty;
gromadzi substancje odżywcze.
Głównie ona wypełnia liście; jej komórki są wydłużone lub okrągławe
z licznymi chloroplastami; zachodzi w niej fotosynteza.
.
Zadanie 6. Dorysuj strzałki tak, aby prawidłowo wskazywały elementy korzenia i łodygi.
skórka
miękisz
łyko
drewno
przekrój korzenia
Zadanie 7. Przedstawiona na rysunku literą A tkanka to:
A. miękisz spichrzowy
B. miękisz powietrzny
C. miękisz zasadniczy
D. miękisz asymilacyjny
przekrój łodyga
Zadanie 8. ( 0-2) Rysunek przedstawia przebieg pewnego doświadczenia.
Wykonaj polecenia :
a) określ problem badawczy
................................................................... .................................................................. ..
b) napisz, jaki był wynik tego doświadczenia
....................................................................................................................................................................
Zadanie 9.( 0-1) Z podanych zestawów wybierz ten , który zawiera tylko tkanki stałe:
IIIIII-
miękiszowa
merystem wierzchołkowy łodygi
przewodząca i okrywająca
A- I, II, VI,
B- II, IV, V,
C- II, III, IV
IV - miazga
V- stożek wzrostu korzenia
VI- wzmacniająca
D- I, III, VI
Zadanie 10. Dokończ zdanie. Tkanką nazywamy:
A.
B.
C.
D.
zespoły wyspecjalizowanych organów, które pełnią określone funkcje w organizmie
zespoły komórek o podobnej budowie , które pełnią różne funkcje w organizmie
zespoły komórek o podobnej budowie, które pełnią określone funkcje w organizmie
zespoły wyspecjalizowanych tkanek, które pełnią określone funkcje w organizmie
Zadanie 11. Zwarcica to:
A.
B.
C.
D.
martwa tkanka wzmacniająca u roślin
pierwotna tkanka okrywająca u roślin, w której komórki zwarcie do siebie przylegają
tkanka wzmacniająca u roślin zbudowana z żywych komórek
wtórna tkanka okrywająca u roślin, inaczej korek
.
Zadanie 12. Na rysunkach przedstawiono przekroje poprzeczne łodyg.
Która ze wskazanych łodyg oznaczona cyfrą 1 czy cyfrą 2 może przyrastać na grubość?
A.
B.
C.
D.
obie łodygi mogą przyrastać na grubość
tylko łodyga oznaczona cyfrą 1 przyrasta na grubość
żadna z łodyg nie przyrasta na grubość
tylko łodyga oznaczona cyfrą 2 przyrasta na grubość
2
1
Zadanie 13.Podpisz wskazane na rysunku elementy liścia, wpisując cyfrę w odpowiednia kratkę.
1-aparaty szparkowe
2-miękisz palisadowy
3- łyko
4- drewno
5-skórka
6- miękisz gąbczasty
Zadanie 14. Przyporządkuj do poniższych opisów właściwe elementy budowy liścia, podane w zadaniu 13.
Wstaw obok opisu odpowiednią cyfrę.
- izoluje roślinę od środowiska zewnętrznego
- umożliwia wyparowanie wody
- transport substancji odżywczych
- - komórki luźno ułożone, a duże przestrzenie
powietrzne zapewniają krążenie gazów
Zadanie 15. Przyporządkuj do poniższych opisów właściwe elementy budowy liścia, podane w zadaniu 13.
Wstaw obok opisu odpowiednią cyfrę.
- transport wody z solami mineralnymi
- umożliwia wymianę gazową
- ogranicza utratę wody przez liść
- komórki ściśle ułożone z licznymi
chloroplastami, przyprowadzają fotosyntezę
Zadanie 16. Rośliny przystosowując się do życia w różnych środowiskach wytwarzają różne cechy
umożliwiające im przetrwanie w określonych warunkach i przeprowadzanie czynności życiowych
(fotosynteza, wymiana gazowa, transpiracja).
Wymienione niżej cechy przyporządkuj odpowiednim środowiskom, wpisując je
w odpowiednie miejsca w tabeli.
A. gruba warstwa kutykuli na powierzchni skórki
B. obecność miękiszu powietrznego
C. aparaty szparkowe znajdujące się na górnej powierzchni liścia
D. aparaty szparkowe znajdujące się w zagłębieniach
E. cienka skórka pozbawiona kutykuli
F. zredukowany korzeń
G. głęboki , silnie rozbudowany system korzeniowy
Cechy roślin żyjących w środowisku Cechy roślin żyjących
wodnym.
środowisku lądowym.
w
suchym
Download