Drewno

advertisement
1. Podkreśl cechy charakterystyczne tylko dla tkanek twórczych.
-
gruba ściana komórkowa
duże jądro
zdolność do podziałów mitotycznych
duża wakuola
luźny układ komórek
2. Do funkcji tkanki okrywającej nie należy (wybierz i zakreśl prawidłową odpowiedź).
a)
b)
c)
d)
wzmacnianie łodygi
ochrona przed pasożytami
gromadzenie materiałów zapasowych
regulacja transpiracji
3. Podpisz poniższe wytwory skórki (epidermy).
a) ......................
b) .............................
4. Z poniższej podanych określeń wybierz i podkreśl te, które charakteryzują tkankę
miękiszową.
grube ściany
żywe komórki
obecność perforacji w ścianach
martwe komórki
cienkie ściany
-
5. W budowie tkanki wzmacniającej przystosowaniem do pełnionych funkcji jest:
a)
b)
c)
d)
zdrewnienie ścian w zwarcicy, a zgrubienie ścian w twardzicy
zgrubienie ścian w zwarcicy, a zdrewnienie ścian w twardzicy
utrata żywej treści w komórkach zwarcicy
zachowania protoplastu w komórkach twardzicy
6. Uzupełnij zdanie
Tkanki przewodzące transportują ........... i ........... .......... z korzenia
do części nadziemnych rośliny, oraz ...................... .......................
w kierunku przeciwnym.
7. Zaznacz znakiem "+" cechę typową dla danej tkanki.
Cechy
Drewno
Łyko
(naczynia)
(rurki sitowe)
Żywe komórki
Grube ściany komórkowe
Brak jądra
Perforacje w ścianie
komórkowej
8. Przyporządkuj charakterystykę do określonego typu tkanki.
A - tkanka wytwarzająca korek
B - tkanka ta powoduje wzrost na długość
C - tkanka zabliźniająca rany
D - tkanka powodująca przyrost na grubość
A - .....
B - .....
C - .....
I
II
III
IV
- stożek wzrostu
- kambium
- fellogen
- kalus
D - .....
9. Uzupełnij schemat.
Tkanka okrywająca
Pierwotna
a)
Wtórna
b)
c)
10. Przyporządkuj odpowiedni typ tkanki miękiszowej do opisanych funkcji.
A - w nim zachodzi proces syntezy związków organicznych z prostych
związków nieorganicznych przy udziale światła
B - wypełnia przestrzenie między innymi tkankami
C - gromadzi skrobię, białko lub inne substancje
D - w nim roślinny bagienne gromadzą powietrze
I - miękisz zasadniczy
II - miękisz spichrzowy
A - ......
B - ......
III - miękisz asymilacyjny
IV - miękisz powietrzny
C - ......
D - ......
11. Podpisz tkanki wzmacniające przedstawione na rysunku.
a) .............................
b) ..................................
12. Kolenchyma występuje przede wszystkim w:
a)
b)
c)
d)
łodygach roślin wieloletnich
ogonkach liściowych
młodych partiach roślin
odpowiedzi b i c są poprawne
13. Uzupełnij zdanie:
Cewki są elementami drewna charakterystycznymi dla roślin ...........................
i ............................., natomiast naczynia występują u roślin ............................. .
14. Odpowiedz na pytanie:
Co nazywamy wiązką przewodzącą ?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Podpisz przedstawione typy wiązek:
a) .......................
b) ...................
15. Podaj w jakiej tkance występują przedstawione na rysunkach struktury.
a) ..........................
b) ................................
16. Korzystając z podanych oznaczeń uzupełnij tabelę charakteryzującą warunki panujące w
środowisku lądowym i wodnym.
Środowisko
Czynnik
wodne
( - ) brak czynnika
lądowe
Woda (ilość)
( + ) mała ilość czynnika
(++) duża ilość czynnika
Dostęp do
światła
Wahania
temperatury
Zawartość
tlenu
17. Podpisz wskazane elementy tkanki miękiszowej.
18. Wybierz prawidłową odpowiedź.
a) X- rurki sitowe, Y- płytki sitowe, Z- komórki
przyrurkowe
b) X- komórki przyrurkowe, Y- płytki sitowe, Z- rurki
sitowe
c) X-płytki sitowe, Y- komórki przyrurkowe, Z- rurki
sitowe
d) X- rurki sitowe, Y- komórki przyrurkowe, Z- płytki
sitowe
19. Podpisz przedstawione typy naczyń.
a) .......................
b) .......................
c) .......................
d) .......................
20. Podaj po dwa przykłady:
Tkanki wydzielnicze
powierzchniowe
1. .............................
2. .............................
wewnętrzne
1. ...........................
2. ...........................
21. Tkanki zbudowane z komórek martwych pełnią najczęściej funkcje:
Wybierz prawidłową odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
ochronną, wydzielniczą i przewietrzającą
wzmacniającą, przewodzącą i ochronną
spichrzową, wydalniczą i magazynującą
przewodzącą asymilaty, oddechową i mechaniczną
22. Podaj po jednym przykładzie tkanki: jednorodnej i niejednorodnej.
Krótko uzasadnij swój wybór.
Tkanka jednorodna: .............................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Tkanka niejednorodna: ........................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
23. Z podanego zestawu wybierz tkanki twórcze: A) pierwotne B) wtórne
a)
b)
c)
d)
merystem interkalarny
felogen
kalus
merystem archesporialny
A) ......................................
B) ........................................
OCZEKIWANE ODPOWIEDZI UCZNIÓW
1. Należy podkreślić: - duże jądro
- zdolność do podziałów mitotycznych
2. c
3. a) aparat szparkowy
b) włosek parzący
4. Należy podkreślić: -żywe komórki
- cienkie ściany
5. b
6. .....wodę i sole mineralne ......produkty fotosyntezy
7. Należy wstawić plus w następujące miejsca:
cechy
Żywe komórki
Drewno (naczynia)
-
Łyko (rurki sitowe)
+
Grube ściany
+
-
Brak jądra
+
+
Perforacje w ścianie
-
+
Przyznajemy punkt za co najmniej trzy poprawnie wstawione plusy
8. A - III, B - I, C - IV, D - II
9. a) – epiderma, b) – epiblema (bądź na odwrót), c) - korek
10. A-III, B-I, C-II, D-IV
11. a) kolenchyma kątowa b) sklerenchyma
12. d
13. ......nagonasiennych i paprotników, ......okrytonasiennych
14. Wiązka przewodząca jest to skupienie łyka i drewna.
a) wiązka koncentryczna b) wiązka kolateralna
15. a) korek
b) epiblema
16. Należy uzupełnić w następujący sposób tabelkę:
Środowisko
Wodne
Lądowe
Woda (ilość)
++
+
Dostęp do światła
+
++
Wahania temperatury
+
++
Zawartość tlenu
+
++
Przyznajemy punkt za poprawne wypełnienie co najmniej sześciu komórek.
Czynnik
17. miękisz palisadowy, miękisz gąbczasty
18. b
19. a) naczynia pierścieniowate
b) naczynia spiralne
c) naczynia siatkowate
d) naczynia jamkowate
20. np.: powierzchniowe: włoski gruczołowe, miodniki
wewnętrzne: kanały żywiczne, rury mleczne
21. b
22. Tkanką jednorodną jest na przykład tkanka miękiszowa, ponieważ zbudowana jest z
komórek tego samego typu
Tkanką niejednorodną jest tkanka przewodząca, ponieważ budują ją różne typy komórek
23. A) - a, d
B) - b, c
Download