Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko

advertisement
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług
Szkolenie dla Wnioskodawców
Konkurs nr
RPOWKP 94/IV/4.3/2013
Toruń, 22 kwietnia 2013 r.
LPI BYDGOSZCZ
Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia
27.05.2013 r. do dnia 07.06.2013 r.,
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu,
tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30,
we wtorki od 7.30 do 17.00,
w piątki od 7.30 do 14.00.
LPI BYDGOSZCZ
Cel działania:
zwiększenie stosowania technologii
informacyjnych i komunikacyjnych
w gospodarce
LPI BYDGOSZCZ
Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia
jednego projektu objętego wnioskiem
o dofinansowanie projektu w ramach
danego konkursu.
LPI BYDGOSZCZ
Kwalifikowalność projektu:
Zasięg geograficzny
(Zasada generalna – musi być realizowany w
granicach administracyjnych obszaru objętego
programem):
województwo kujawsko-pomorskie
LPI BYDGOSZCZ
E - usługi - Usługi świadczone za pomocą Internetu
lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest
zautomatyzowane i które wymagają
niewielkiego udziału człowieka, a ich
wykonanie bez wykorzystania
technologii informacyjnej jest
niemożliwe oraz usługi, w których
czynności sprzedaży towarów
dokonywane są za pomocą
sieci (e-handel).
LPI BYDGOSZCZ
W zakres e-usług nie wchodzą:
• usługi nadawcze radiowe i telewizyjne;
• usługi telekomunikacyjne;
• usługi świadczone przez osoby takie jak prawnicy lub
doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom
porad za pomocą poczty elektronicznej;
• usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu
komputerowego;
• hurtownie danych off-line;
1/2
• usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na
plakatach i w telewizji;
• centra wsparcia telefonicznego (ang. helpdesk);
• usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie,
zwłaszcza za pośrednictwem poczty;
• konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny
jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania
ofert;
• usługi telefoniczne z elementem wideo, znane też pod
nazwą usług wideofonicznych;
• dostęp do Internetu i stron World Wide Web;
• usługi telefoniczne świadczone przez Internet.
2/2
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Uszczegółowienie:
• art. 7 Rozporządzenia Wykonawczego RADY (UE)
Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu
podatku od wartości dodanej (wersja
przekształcona)
(Dz. U. UE L 77/1 z dnia 23 marca 2011 r.)
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
E-usługa na przykładzie aukcji internetowej
Model tradycyjny
Pośrednik np.
dom aukcyjny
Przyjęcie
zlecenia, wybór
oferenta,
rejestracja
transakcji
Wystawca
Departament
Departament
Departament
Zarządzania
Zarządzania
Polityki Regionalnej
Funduszami
Funduszamii iProjektami
ProjektamiUnijnymi
Unijnymi
Kupujący
E-usługa na przykładzie aukcji internetowej
E-usługa
Komputer,
Internet
Przyjęcie
zlecenia, wybór
oferenta,
rejestracja
transakcji
Wystawca
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Kupujący
E-usługa na przykładzie e-edukacji
Model tradycyjny
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
E-usługa na przykładzie e-edukacji
E-usługa
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
E-usługa na przykładzie e-edukacji
Błędne rozumienie e-usługi
Internet, mail, poczta
!To nie jest e-usługa!
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Przykładowe rodzaje projektów
1. Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający
prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą
sieci.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
2. Zakup sprzętu
i oprogramowania
umożliwiający zastosowanie
TIK (technologii
informacyjnych
i komunikacyjnych)
w przedsiębiorstwie
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Polegają na usprawnieniu obrotu i obiegu
informacji wewnątrz i na zewnątrz
przedsiębiorstw poprzez implementację
aplikacji informatycznych skutkującym
zwiększeniem efektywności realizowanych
procesów biznesowych pomiędzy
przedsiębiorstwem
a jego otoczeniem
zewnętrznym/biznesowym.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
3. Reorganizacja przedsiębiorstw
tak by realizacja zadań
pracowników wykonywana była
poprzez wykorzystanie telepracy.
Możliwość wykonywania pracy
przez pracownika na rzecz
pracodawcy poza miejscem pracy
przy wykorzystaniu mediów
elektronicznych – Internetu.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Telepraca
- praca może być wykonywana regularnie poza zakładem
pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (telepraca).
art. 675 § 1 Kodeksu Pracy
(Rozdział IIIb Zatrudnianie pracowników w formie telepracy)
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Rodzaje telepracy
wykonywana w domu, a jej wyniki są przesyłane
do firmy np. za pośrednictwem Internetu
mieszana, w tej sytuacji pracownik może
wykonywać swoją pracę przemiennie w kilku
miejscach: dom, telecentrum, firma klienta, pracodawca
świadczona poza miejscem zamieszkania, poza
siedzibą firmy, w miejscu przeznaczonym do
telepracy - telecentrum
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Art. 6711.
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie
telepracy, spełniający wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego,
2) ubezpieczyć sprzęt,
3) pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
4) zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w za-kresie
obsługi sprzętu
– chyba że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej, w odrębnej umowie, o
której mowa w § 2.
§ 2. Pracodawca i telepracownik mogą, w odrębnej umowie, określić w szczególności:
1) zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu
niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność
telepracownika, spełniającego wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego,
2) zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób
potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy,
3) sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
•
•
•
•
•
Najpopularniejsze zawody:
telemarketing, akwizycja oraz informacja telefoniczna,
ale również:
praca nad słowem, obrazem, dźwiękiem,
wolne zawody: artyści, pisarze, dziennikarze,
architekci,
graficy komputerowi, tworzenie stron WWW,
programowanie,
działalność marketingowa, telemarketing, badania
rynku, copywriting,
usługi księgowe, prawnicze, doradztwo.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
4. Tworzenie cyfrowych platform wymiany informacji
wspierających rozwój gospodarczy firm z sektora MŚP.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Przykłady
1. Logistyka - internetowa giełda ładunków i pojazdów,
2. Handel – internetowy system wymiany informacji
o stanach magazynowych i zamawiania towarów,
3. Budownictwo – internetowy bank mas ziemnych,
4. Portale o charakterze branżowym.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Z wyłączeniem projektów MŚP
polegających na wspólnych przedsięwzięciach
technicznych i organizacyjnych, których
efektem jest realizacja procesów biznesowych
w formie elektronicznej obejmujących trzy lub
więcej przedsiębiorstwa.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Adresaci działania
Mikro
przedsiębiorstwa
Małe
przedsiębiorstwa
Średnie
przedsiębiorstwa
Mające siedzibę i prowadzące działalność na
terenie województwa kujawsko – pomorskiego,
działające minimum 12 miesięcy.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA
500 000,00 PLN
Mikro
przedsiębiorstwa
Małe
przedsiębiorstwa
Średnie
przedsiębiorstwa
do 70 %
do 60 %
do 50 %
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Pomoc publiczna
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów
operacyjnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599),
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562).
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej przy zastosowaniu instrumentu
elastyczności wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych
programów operacyjnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1535).
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Regionalna pomoc inwestycyjna
Poziom dofinansowania:
Do 70% - mikroprzedsiębiorstwa
Do 60% - małe przedsiębiorstwa
Do 50% - średnie przedsiębiorstwa
Do 50% - przedsiębiorstwa działające w sektorze transportu (PKD
transportowe)
Do 50% - koszty prac związanych z przygotowaniem nowej
inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych świadczonych
przez doradców zewnętrznych
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Regionalna pomoc inwestycyjna
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Regionalna pomoc inwestycyjna
Wydatki kwalifikowalne
w ramach nowej inwestycji
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Pomoc de minimis
Całkowita wartość pomocy de minimis uzyskanej przez beneficjenta
pomocy nie może przekroczyć wysokości:
• 200 tys. euro, lub
• 100 tys. euro – w przypadku beneficjenta pomocy
prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego
W okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat
kalendarzowych go poprzedzających.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Pomoc de minimis
W przypadku projektów objętych pomocą de
minimis złożonych w odpowiedzi na konkurs
Nr RPOWKP 94/IV/4.3/2013 kwalifikowalność
wydatków rozpoczyna się z dniem
1 stycznia 2007 roku.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Pomoc de minimis
Koszty kwalifikowalne:
Załącznik VI do URPO
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Pomoc na szkolenia
Pomoc może być udzielana na szkolenia realizowane
po rozpoczęciu realizacji projektu.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Pomoc na szkolenia
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Pomoc na szkolenia
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Pomoc na szkolenia
Pomoc może być udzielana na szkolenia realizowane po
złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Kwalifikowalność wydatków:
• Ogólne wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
-wydatki związane z wynajęciem instytucji zewnętrznych,
którym zlecono zarządzanie projektem i jego obsługę,
-wydatki osobowe i bezosobowe na wykonanie zadań
związanych z realizacją projektu (w tym prowadzenie
projektu, zarządzanie projektem i jego obsługę),
dotyczące pracownika/-ów lub zleceniobiorcy/-ów,
- wydatki na informację i promocję projektu integralnie
związane z realizacją inwestycji.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Przez wydatki związane z zarządzaniem projektem
i jego obsługą należy rozumieć
wydatki poniesione przez Beneficjenta na
niezbędne działania prowadzone równolegle
z realizacją projektu i nie są działaniami związanymi
z przygotowaniem dokumentacji
niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu oraz nie stanowią zadań
związanych z rzeczową realizacją projektu.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Do wydatków związanych z zarządzaniem projektem i jego obsługą można zaliczyć:
a) wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi, wynikającymi
z Prawa budowlanego,
b) koszty ogólne, o których mowa w § 19 niniejszych Wytycznych:
Do katalogu kosztów ogólnych należą:
a) koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych dla realizacji projektu,
w proporcji odpowiedniej do rzeczywistego wykorzystania powierzchni biurowej
dla celów realizacji projektu:
- koszty wynajmu, dzierżawy nieruchomości lub jej części,
- koszty mediów (elektryczność, gaz, ogrzewanie, woda, itp.),
- koszty sprzątania i ochrony pomieszczeń;
b) koszty administracyjne:
- opłaty za telefony (stacjonarne i komórkowe), Internet, usługi pocztowe i
kurierskie, opłaty skarbowe i notarialne, BHP,
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
- usługi bankowe, w tym koszty związane z otwarciem i prowadzeniem
odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym,
przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych,
- koszty ubezpieczeń majątkowych,
- zakup materiałów biurowych.
c) koszty osobowe i bezosobowe związane z wynagrodzeniem
pracownika/pracowników oraz osób związanych z wdrażaniem projektu
dotyczące pracownika/pracowników nowozatrudnionego/ych,
oddelegowanego/ych lub któremu/ym zlecono (dodatkowo) prowadzenie
projektu wraz z pozapłacowymi kosztami pracy,
d) koszty związane z personelem zaangażowanym w projekt,
obejmujące, np. delegacje osób zaangażowanych w projekcie inne niż
koszty osobowe i bezosobowe związane z wynagrodzeniem
pracownika/pracowników,
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
e) zakup usług zewnętrznych, obejmujących:
- usługi księgowe, audytu, usługi finansowe, usługi prawne,
- zakup ogłoszeń prasowych,
- usługi drukarskie, usługi kopiowania dokumentów.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
c) środki trwałe z zastrzeżeniem § 27 niniejszych Wytycznych,
§ 27.1 Wydatek poniesiony na zakup środka trwałego13, niezbędnego dla
realizacji projektu bądź dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury
wytworzonej w wyniku realizacji projektu, który nie będzie na stałe zainstalowany
w projekcie (np. komputer używany wyłącznie na potrzeby realizacji projektu),
kwalifikuje się do współfinansowania w wysokości odpowiadającej odpisom
amortyzacyjnym (z zachowaniem warunków określonych w § 13 niniejszych
Wytycznych), w okresie, w którym środek trwały będzie wykorzystywany do
realizacji projektu. Oznacza to, iż wartość rezydualna (księgowa wartość
likwidacyjna) środków trwałych po zakończeniu realizacji projektu nie jest
wydatkiem kwalifikowalnym.
3. W przypadku zlecenia zarządzania projektem i jego obsługę podmiotowi
zewnętrznemu, zgodnie z § 26 ust. 2 lit. b) niniejszych Wytycznych zakup środków
trwałych, w tym niskowartościowych środków trwałych dla/przez podmiot
zewnętrzny jest wydatkiem niekwalifikowanym, gdyż wybrany podmiot
zewnętrzny winien posiadać odpowiedni potencjał do zarządzania projektem.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
d) wydatki związane z zakupem i instalacją informatycznych systemów
wspomagających zarządzanie i monitorowanie realizacji projektu;
e) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone za zgodą IZ RPO
WK-P na wniosek Beneficjenta,
f) wydatki na audyt projektu,
g) wydatki na działania służące informacji o projekcie, z zastrzeżeniem
§ 30 niniejszych Wytycznych.
§ 30. 1. Wydatki na działania służące informacji o projekcie, wymagane
przepisami art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 mogą zostać uznane
za kwalifikowalne, o ile tak stanowi umowa o dofinansowanie projektu oraz
Wytyczne dla Beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 przygotowane przez IZ RPO WK-P.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Całkowita kwota planowanych kosztów zarządzania projektem i jego
obsługą netto (brutto w przypadku gdy VAT jest wydatkiem
kwalifikowanym dla Beneficjenta), w ramach kategorii wskazanych
w pkt 3 lit. b-e:
b) koszty ogólne,
c) środki trwałe,
d) wydatki związane z zakupem i instalacją informatycznych systemów
wspomagających zarządzanie i monitorowanie realizacji projektu;
e) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone za zgodą
IZ RPO WK-P na wniosek Beneficjenta
nie może przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach
projektu.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
WSKAŹNIKI
Wnioskodawca wybiera te wskaźniki, które
w najwłaściwszy sposób będą odzwierciedlać
specyfikę przedsięwzięcia oraz jego cele.
Każdy wnioskodawca ma obowiązek wybrać
wszystkie te wskaźniki, które powstaną
w wyniku realizacji projektu.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Dziękuję za uwagę
Czesław Wiszniewski
LPI Bydgoszcz
[email protected]
Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Download