Slajd 1

advertisement
Polityka konkurencji
• Za politykę konkurencji odpowiedzialna jest
Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji
• Komisarzem jest Holenderka Neeli Kroes
Podstawowe przepisy regulujące
politykę
• Wywodzą się z Traktatu Rzymskiego
• W tworzenie prawa zaangażowane są Rada i
Trybunał Sprawiedliwości
• Szczególną rolę we wdrażaniu i egzekwowaniu
przepisów spełnia Komisja Europejska
Tradycyjne cele wspólnej polityki
konkurencji realizowanych przez Komisję
• polepszenie konkurencyjności małego i dużego
biznesu
• poprawa alokacji zasobów
• rozszerzenie wachlarza wyborów dokonywanych
przez konsumentów
• kontrola i zapobieganie nadmiernej koncentracji w
gospodarce wspólnotowej, ograniczenie
zniekształcającego wpływu pomocy publicznej na
konkurencję
Przykłady naruszenia prawa
konkurencji
• ustalanie cen zakupu lub zbytu
• ograniczenie lub kontrola produkcji, rynków,
rozwoju technicznego lub inwestycji
• podział rynku lub źródeł zaopatrzenia
• praktyki dyskryminacyjne wobec partnerów
handlowych oraz transakcje wiązane
Polityka Konkurencji
Działania antymonopolowe oraz nakładanie kar
finansowych za praktyki monopolistyczne równe
obciążenia podatkowe
Znoszenie subwencji oraz
blokowanie/kontrolowanie fuzji
Równe obciążenia podatkowe
Podział firmy jako narzędzie polityki konkurencji
Działania antymonopolowe oraz
nakładanie kar finansowych za praktyki
monopolistyczne
Wprowadzenie
• Co to jest monopol?
• Modele
 Anglosaski
 Europejski
Geneza polityki antymonopolowej
• Źródła polityki antymonopolowej
Instytucje realizujące politykę
antymonopolową
• Federalna Komisja ds. Handlu
oraz Departament Sprawiedliwości (USA)
• Dyrekcja Generalna ds. konkurencji (UE)
• UOKiK (Polska)
Wykrywanie monopolu
• Wytyczne do określenia pozycji dominującej
• Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana
Narzędzia polityki antymonopolowej
•
•
•
•
•
publiczna własność,
prywatyzacja,
regulacja,
promocja konkurencji,
restrykcyjna polityka wobec określonych
praktyk (zachowań) przedsiębiorstw.
Przykłady kar finansowych nałożonych
za praktyki monopolistyczne
• Polskie Porty Lotnicze (200 tys. zł)
• Koral (269 598 zł) i Żabka (829 462 zł)
• TP S.A. (łącznie 122 mln zł, po odwołaniach
70,7 mln zł, zapłacone 1,2 mln zł)
• Intel (1,06 mld euro)
Równe obciążenia podatkowe
Raje podatkowe a szkodliwa
konkurencja podatkowa
• Co to jest raj podatkowy?
• Czym jest Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju?
• Kryteria oceny uznania danego
ustawodawstwa za stosującego szkodliwą
konkurencję podatkową
Zwalczanie szkodliwej konkurencji
podatkowej
• Forum ds. Szkodliwej Konkurencji Podatkowej
Aby zdefiniować dany kraj jako raj
podatkowy musi on mieć:
• polityczną i ekonomiczną stabilizacje;
• obowiązywanie i zagwarantowanie ścisłej
tajemnicy finansowej i bankowej;
• brak restrykcji dewizowych;
• nowoczesne środki łączności i dobre połączenia
komunikacyjne;
• dogodny system prawny;
• spełnienie indywidualnych oczekiwań inwestorów
Listy oaz podatkowych
• Czarne listy
• Białe listy
• Szare listy
Nowa lista krajów podana przez OECD
z dnia 3 kwietnia 2009
• Czarna lista
• Biała lista
• Szara lista
Znoszenie subwencji oraz
blokowanie/kontrolowanie fuzji
Czy zjawisko koncentracji jest
popularne, wszechobecne i warte
wspomnienia?
Polska w liczbach na tle światowych
transakcji
2009 – już ponad 80 transakcji
2008 – 177
Najwięcej - 1994-1990 – bowiem 2850
wniosków o przekształcenie lub koncentrację
przedsiębiorstw rozpatrzył Urząd
Czy dzięki fuzjom firmy osiągają efekt
synergii, a jeśli tak to w jakich
dziedzinach?
Czy dzięki fuzjom firmy osiągają efekt
synergii, a jeśli tak to w jakich
dziedzinach?
• Badania i Rozwój nowych produktów
• Ograniczanie kosztów produkcji lub
dystrybucji
Jakie korzyści uzyskuje konsument
finalny?
• Towary wyższej jakości
• Stałe obniżanie cen
Przykład fuzji pod pewnymi
warunkami:
W latach 2004-2009 Prezes Urzędu wydał osiem zgód
warunkowych. Kolejna z nich to decyzja w sprawie przejęcia przez
Agros Nova spółki Kotlin
Agros Nova: soki, napoje, dżemy, sosy, zupy, dania gotowe,
ketchupy oraz takie marki jak Fortuna, Dr Witt, Pysio, Garden czy
Łowicz
Kotlin: produkcja i sprzedaż przetworów owocowo-warzywnych w
tym: ketchupów, koncentratów pomidorowych, przetworów
warzywnych oraz dżemów. Spółka jest właścicielem marki Sorella i
Giuseppe
Specjalne warunki:
• sprzedaż do 31 sierpnia 2010 linii do produkcji
dżemów oraz prawa do znaków towarowych
Sorella
• wyzbycie wyłącznie na rzecz jednego
inwestora
• utrzymanie 70% średniej sprzedaży marki
• utrzymanie średnich wydatków na promocję i
reklamę tych produktów z 2007 i 2008 roku
Przykład odrzucenia fuzji:
Prezes Urzędu nie zgodziła się na przejęcie przez Orzeł Biały spółki
Baterpol
Działalność: przetwarzanie odpadów niebezpiecznych ze zużytych
akumulatorów.
(Podmioty są jedynymi, które prowadzą działalność na terenie
Polski w tym zakresie)
AIG – posiadacz Orzeł Biały
Impexmetal – kontroluje Baterpol, który jest częścią Grupy
Boryszew
W związku z tym Prezes UOKiK podjęła decyzję zakazującą przejęcia
przez Orzeł Biały spółki Baterpol. UOKiK korzysta z tej możliwości
sporadycznie. Od 2004 roku jest to czwarta decyzja tego rodzaju.
Znoszenie subwencji (Odstępowanie
od pomocy publiczna)
Zabronione jest faworyzowanie jednych firm
narażając na szkodę konkurującym z nimi
firmami.
Efekt placebo: 30% firm działających na
terytorium byłej NRD, mimo otrzymania
pomocy, zostało zamkniętych w przeciągu
zaledwie dwóch lat od momentu jej
przyznania.
Podział firmy jako narzędzie polityki
konkurencji
Istota podziału firmy
Z jakich powodów przedsiębiorcy
dokonują podziału spółek?
Główne powody podziału spółki
•Możliwość rozwoju
•Ekspansja na rynku
•Obniżenie kosztów działalności
Podział przedsiębiorstwa w
Polsce wraz z prywatyzacją
gospodarki
•
Chęć zachowania wpływu na
podstawowe dziedziny życia
• Brak wystarczających środków
finansowych na całkowity wykup
przedsiębiorstw
Podział firm w przykładach
•Holenderski bank ING
•Polityka energetyczna na rynku
Niemiec i Francji
•Przemysł gazowy w Polsce
Prezentację przygotowali:
•
•
•
•
Piotr Tabor
Tomasz Łuczka
Sebastian Habas
Łukasz Deptała
Download