plik w formacie *ppt - Ministerstwo Zdrowia

advertisement
System opieki zdrowotnej stan obecny i perspektywy
Kadra
Zarządzanie i Nadzór
Finansowanie
Zakłady Opieki Zdrowotnej
Leszek Sikorski
Minister Zdrowia
Kadra
 Kształcenie kadr adekwatne do potrzeb
 Dostosowanie standardów edukacji do
analogicznych obowiązujących w Unii
Europejskiej



programy kształcenia przeddyplomowego i
podyplomowego
możliwości i limity specjalizacji w
dyscyplinach medycznych
wykorzystywanie programów Unii
Europejskiej
Zarządzanie
 Ministerstwo Zdrowia - kreowanie polityki
zdrowotnej



Analiza potrzeb, możliwości kadrowych,
finansowych i oczekiwań społecznych
weryfikacja aktualnych rozporządzeń
programy polityki zdrowotnej / profilaktyka,
edukacja, programy długofalowe /
 NFZ - eliminowanie niespójnych i
nieprawidłowych zasad finansowania systemu
 Motywacja - odpowiedzialność, wynagrodzenie
Nadzór
 Współdziałanie podmiotów Systemu -
rola Samorządów
 Standardy leczenia i finansowania - rola
Towarzystw Naukowych i innych
instytucji
Finansowanie Systemu Opieki
Zdrowotnej
 Ubezpieczenie Powszechne w NFZ
 Budżet Państwa
 Współpłacenie pacjentów
 Ubezpieczenia Dodatkowe - dobrowolne
Trudności
 Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne a
możliwości finansowania
 Konflikt interesów pomiędzy świadczeniodawcami,
„zmowy monopolistyczne”
 Poczucie zagrożenia w społeczeństwie


rozczarowanie kolejnymi reformami
nadmierne oczekiwania - poziom świadczeń,
nieuzasadnione konsultacje, hospitalizacje
Trudności
 Brak obiektywizmu - rozbieżność ocen działania





służby zdrowia z faktycznymi rezultatami jej
działania
„Szara strefa” w służbie zdrowia
Wysokość ściągalnej składki - poziom
bezrobocia, liczba rencistów
Zobowiązania finansowe z lat poprzednich ustawa 203
Wysokie zużycie leków, ceny leków
Wzrost hospitalizacji, liczba zwolnień
chorobowych
Fakty - zarządzanie
 Przeprowadzenie społecznej dyskusji „obrady
okrągłego stołu”
 Program pilotażowy - stworzenie prawnych i
organizacyjnych możliwości przekształcania
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Spółki
Użyteczności Publicznej z większościowym
pakietem udziałowym
 Zlecenie i finansowanie edukacyjnoprofilaktycznych programów zdrowotnych
 Sięganie i wykorzystywanie środków
pomocowych z Unii Europejskiej
Fakty - usługi medyczne
 Przedłużenie długości życia, zmniejszenie




śmiertelności niemowląt
Dostępność do świadczeń z najbardziej
nowoczesnych osiągnięć medycyny
Zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności na
niektóre nowotwory złośliwe
Zmniejszenie śmiertelności w ostrych epizodach
Ch.N.S. - programy kardiologii interwencyjnej
Lista leków refundowanych
Zadania
 Nowelizacja Ustawy o NFZ
 przekształcanie źle działających elementów
systemu
 wprowadzenie dodatkowych możliwości
finansowania
 Rejestr Usług Medycznych
 Osiągnięcie równowagi pomiędzy
zadaniami-oczekiwaniami-możliwościami
Download