4_5_03_2014_Gorzów WLKP

advertisement
Zasady kontraktowania
świadczeń zdrowotnych
w Polsce
Gorzów Wielkopolski 04 – 05.03.2014 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
AKADEMIA NFZ

SZKOLENIA

PLATFORMA SZKOLENIOWO – EDUKACYJNA

PUBLIKACJE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

KONFERENCJE

EWALUACJA SYSTEMY
PO KL AKADEMIA NFZ
Priorytet II
Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób
pracujących
Działanie 2.3
Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących
oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu opieki
zdrowotnej
Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia
CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia
poprzez poprawę polityki informacyjnej prowadzonej przez NFZ w stosunku
do:

świadczeniodawców (podmioty prowadzące działalność leczniczą
w oparciu o kontrakt z NFZ)
świadczeniobiorców
(pacjentów)
poprzez podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych.
szkolenia, warsztaty

zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce,

zasady prawidłowego przygotowania ofert w ramach postępowań
konkursowych na świadczenia opieki medycznej,

zasady raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych ,

zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce,

prawa pacjenta
konferencje ogólnopolskie

poświęcone tematyce poprawy jakości zarządzania w ochronie zdrowia

Podręcznik Praw Pacjenta, Podręcznik Praw Małego Pacjenta (książki, broszury, komiksy, plakaty, audiobook, przyborniki kodera)
publikacje
ewaluacja systemu

przeprowadzenie ewaluacji systemu zarządzania i finansowania ochrony systemu
zdrowia w Polsce oraz przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami – wypracowanie
skutecznych metod weryfikacji
POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS
KOBIET I MĘŻCZYZN
To celowe, systematyczne i świadome ocenianie danej polityki i działań
z perspektywy wpływu na warunki życia kobiet i mężczyzn, które ma na celu
przeciwdziałanie dyskryminacji i osiągnięcie równości płci
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Poradnikaktualizacja2010.pdf
agenda
 DZIEŃ
I 9.00- 16.30
Techniki negocjacji
 DZIEŃ
II 9.00 – 16.30
Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych
w Polsce.
Konferencja
JEDNORODNE GRUPY PACJENTÓW
W EUROPIE
w stronę przejrzystości,
efektywności i jakości
w szpitalach
Warszawa, 18 marca 2014 r.
http://akademia.nfz.gov.pl/category/konferencje/
ŻYCZYMY UDANEGO
SZKOLENIA !!!
Download